vitlongvang vitlongvang

10 게시물   201 팔로워   453 팔로우

vịt nè 

Thank you guys for being amazing students 😊

Chạy trốn và né tránh, rốt cuộc cảm xúc vẫn còn đó, như một gánh nặng chẳng thể buông.

Viết nhiều thật nhiều, nhưng lại không có bài nào hoàn chỉnh. Nguyên nhân cũng chỉ vì tới đoạn kết lại bỏ dở lưng chừng.

An yên

"Thương sao cho vẹn thì thương,
Tính sao cho trọn mọi đường thì vâng"

heo heo heo

가장 인기있는 인스타그램 해시 태그