unicycle.heshmat__mehri unicycle.heshmat__mehri

312 posts   320 followers   1,014 followings

heshmat mehri 

اگر نمی توانی پرواز کنی، بدو.
اگر نمی توانی بدوی، راه برو.
اگر نمی توانی راه بروی، سینه خیز ادامه بده.
اما هر کاری می کنی، فقط به جلو حرکت کن... در جنگ پیروزی وجود ندارد، تنها مردان و پرچم ها هستند که به خاک می افتند.

Most Popular Instagram Hashtags