[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

turkmen_ilimm turkmen_ilimm

133 posts   3,730 followers   2,138 followings

Türkmen İlim  Salam mahribanlar Turkmen ilim sahypamyza hoş geldiniz! Sizden geljek gyzykly pursatlarynyza garaşyarys..

Nowruz geldi ülkäme.

Nowruz baýramy gadymdan gelýän baýramy.

Ony şahyrlarymyz uly hyjuw bilen wasp edipdirler. Omar Haýýam „Nowruznama“ eserinde, „Şeýdip dünýäniň taryhy başlandy“ diýip ýazsa, Magtymguly atamyz: Gökde ýyldyz hormaty,
Ýerde Nowruz hormaty, Gije- gündiz hormaty  Günähim güzeşt eýle!

diýip, milli baýrammyza uly hormat goýýar.

El hünäri - il gezer 🇹🇲🇹🇲🇹🇲🇹🇲

Mähriban enelerimiz gelin gyzlarymyz halkara zenanlar gününiniz gutly bolsun güler yüzünüz solmasyn elmydam. Bosna-Hersegowaniyaly bir adamdan eşiden sözlerim şeýledi "erkegin güçü elindäki güçde däl, zenanynyň ýüregindäki güçdür" diýipdi. Hemişe ömrümüzün naýbaşy siz boluň mähribanlar!! Ýene bir ýola tüýs ýürekden siziň ähliňizi gutlaýaryn. @bayram.j

Çagalykda oýnan yzlarym galdy!

Dünýäniň iň owadan ahalteke bedewi! Gözi içinden geçip gelýär 🐴🐴🐴🐴

Bedew atdyr är ýigidiň yoldaşy#@turkmen.jigit

Türkmen göresim gelýär!

Hany onda toyumyzy gar ýagýar aýdymy bilen dowam edýäs 😂😂😂

Şanly 22 ýyly gutly bolsun mähribanlar

Most Popular Instagram Hashtags