[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

tucktan tucktan

358 posts   2067 followers   149 followings

tucktan 

ฉันยัง

รอคอย

ปาฏิหาริย์ ..

.
.
.
. แปลกนะ
ที่วันที่เราตั้งใจ
มักกลายเป็นแค่วัน " ธรรมดา "
แต่ " วันแห่งความบังเอิญ "
มักสร้าง " ความทรงจำ "
ให้เราเสมอ !!

.
.
.
. ความเจ็บปวดในวันนี้
เราอาจจะรู้สึกว่ามันเจ็บปวดที่สุดแล้ว
แต่เมื่อเรายอมให้เวลาทำหน้าที่ของมัน
เราจะรู้สึกว่ามันก็ " แค่นั้นเอง ". Credit : hoksingha

. .
. . .

อ ย่ า ตั ด สิ น ใ ค ร

เ พี ย ง เ พ ร า ะ เ ร า รู้ เ รื่ อ ง ข อ ง เ ข า
เ พี ย ง เรื่ อ ง เ ดี ย ว . .

.
. ยิ่ ง คิ ด ถึ ง ก็ ยิ่ ง ร้ อง ไ ห้

. . .

ถ้ า คุ ณ รั ก ใ ค ร ม า ก พ อ

คุ ณ จ ะ มี เ ว ล า ใ ห้ เ ข า เ ส ม อ

ไ ม่ ว่ า ชี วิ ต คุ ณ จ ะ ยุ่ ง
แ ค่ ไ ห น ก็ ต า ม ... . .

. . .

ทำ ตั ว ใ ห้ เ ล็ ก ล ง
ทำ ใ จ ใ ห้ ก ว้ า ง ขึ้ น

ถ อ ด หั ว โ ข น บ น หั ว อ อ ก

ไ ป ไ ห น เ ร า ก็ เ ป็ น สุ ข .. . .

. .

ฉั น คื อ ป ร ะ ช า ช น
ข อ ง พ ร ะ ร า ช า : :

ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ
ยิ่ ง ยื น น า น #longlivetheking

.

ปลายทางจะ " ดีหรือร้าย "

ขึ้นอยู่กับสิ่งง่ายๆ
ที่เรียกว่า " การกระทำ " . .

. .

แค่วันนี้.. เราเจอเรื่องแย่ๆ

ไม่ได้หมายความว่า

เรามีชีวิตแย่ๆ..

. .

บางครั้ง.. "น้ำตา"
มันอธิบายได้ง่ายกว่า "คำพูด"

#credit thaikumkom

ต่อให้ " พยายาม " แค่ไหน มันก็ท้อได้
ต่อให้ " อดทน " เท่าไหร่ มันก็เหนื่อยเป็น
Credit:: wawa

Most Popular Instagram Hashtags