tevekkulvakti tevekkulvakti

8,298 posts   273,176 followers   61 followings

𝗧𝗘𝗩𝗘𝗞𝗞𝗨̈𝗟𝗩𝗔𝗞𝗧İ  ‎ٯ 𝗛𝗮𝘆𝗮𝘁 𝗯𝗶𝗿 𝘂𝘆𝗸𝘂𝗱𝘂𝗿,𝗢̈𝗹𝘂̈𝗻𝗰𝗲 𝘂𝘆𝗮𝗻ı𝗿 𝗶𝗻𝘀𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗻 𝗲𝗿𝗸𝗲𝗻 𝗱𝗮𝘃𝗿𝗮𝗻 , 𝗢̈𝗹𝗺𝗲𝗱𝗲𝗻 𝗼̈𝗻𝗰𝗲 𝘂𝘆𝗮𝗻 @hzrumi @tevekkulvaktimobiluygulama

“Allahım! Ben gerçekten nefsime çok zulmettim, günahları ancak Sen bağışlarsın, beni katından bir mağfiret ile bağışla, bana merhamet et, şüphesiz Sen çok bağışlayansın, çok merhametli olansın.” (Tirmizi, "De’avat", 98; İbn Ebi Şeybe, "Dua", 35 )

Allâhü Teâlâ, Ramazan ayının her gecesi şöyle buyurur: “Bir isteği olan yok mu, isteğini vereyim. Tevbe eden yok mu, onun tevbesini kabul edeyim. Bağışlanmak isteyen yok mu, onu bağışlayayım!” Allâhü Teâlâ, Ramazan ayının her günü iftar vaktinde, azabı hak etmiş milyonlarca kişiyi cehennemden âzâd eder. Ramazan ayındaki cuma günü ve gecesinin her saatinde, yine azâba müstahak olmuş milyonlarca kişiyi cehennemden âzâd eder. Ramazan ayının son gününde ise, Ramazan ayının başından sonuna kadar affedilenlerin sayısı kadar kişi cehennemden âzâd edilir Kadir Gecesi olduğunda da Allâhü Teâlâ'nın emriyle Cebrâil Aleyhisselâm meleklerden bir toplulukla beraber yeryüzüne iner... Cebrâil (a.s.) meleklere şöyle der: ‘Allâhü Teâlâ ümmet-i Muhammed'e rahmet nazarı ile baktı, onları affedip günahlarını bağışladı. Ancak dört kimse hâriç: ‘Devamlı içki içen, ana babasına âsî olan, sıla-i rahim yapmayan (yakın akrabası ile alâkasını kesen) ve Müslüman kardeşiyle üç günden fazla dargın olan.' Bayram sabahı Allâhü Teâlâ, meleklerini yeryüzünün her tarafına gönderir. Melekler, bir sokağın başına geçerek: ‘Ey Muhammed ümmeti! Kerem sâhibi Rabbinizin huzûruna çıkın. Çünkü o, bol bol veriyor ve büyük günahları bağışlıyor.’ derler. Bunu insan ve cinlerin dışındaki bütün yaratılmışlar duyar İnsanlar bayram namazlarını kılmak üzere evlerinden çıktıklarında Allâhü Teâlâ meleklerine: ‘Ey meleklerim! Bir işçi işini bitirince alacağı karşılık nedir?' buyurur. Melekler: ‘Ey Rabbimiz! Alacağı ücretin tam olarak ödenmesidir.' derler Allâhü Teâlâ: ‘Ey meleklerim! Sizleri şâhit tutuyorum ki, onların Ramazan'da tuttukları oruçların, kıldıkları namazların sevâbı olarak ben de onlara rızâmı ve mağfiretimi veriyorum.' buyurur. Sonra Allâhü Teâlâ: “Ey kullarım! Benden isteyin. İzzetime ve celâlime yemin ederim ki, bugün dîniniz veya dünyânız için benden ne isterseniz onu vereceğim.” buyurur. (Tenbîhül-Gâfilin) @hadisvehayat

#amin diyelim .... #dua #sahur #hayırlısahurlar ...

Kız­mak, si­nir­len­mek ve da­rıl­mak gi­bi huy­lar kö­tü huy­lar­dan­dır. Pey­gam­ber aley­his­se­lâm­dan bir Sa­hâ­bî, na­si­hat is­te­di­ğin­de bu­yur­du­lar ki:
“Kız­ma, si­nir­len­me!”
O Sa­hâ­bî bu na­si­ha­tı az gö­re­rek, bir fır­sa­tı­nı bu­lup, tek­rar sor­duk­la­rın­da ay­nı ceva­bı al­dı­lar. Bir da­ha so­run­ca, yi­ne ay­nı şe­kil­de bu­yur­du­lar, baş­ka bir­şey ilâ­ve et­me­di­ler.
Uhud Ga­zâ­sı’nda kâ­fir­ler Re­sû­lul­la­hın ya­na­ğı­nı ka­na­tıp mü­bâ­rek di­şi­ni kır­dık­la­rı za­man: “Yâ Rab­bî! Bun­la­ra hi­dâ­yet ver! An­la­mı­yor­lar.” bu­yur­du­lar.
Kız­mak, üzül­mek, ba­ğır­mak dert­le­ri hal­let­mez. Sı­kın­tı­lı an­la­r­­da, Rab­bi­mi­ze sı­ğın­ma­lı­yız. Sı­kın­tı ve ke­der­le­ri­mi­ze çâ­re ara­mak sı­kın­tı­ya düş­me­mek için ön­ce­den ted­bir al­mak­la mü­kel­le­fiz. Bi­zi kız­dır­ma­sı ge­re­ken hâl ve ha­re­ket­ler kar­şı­sın­da bi­le, yu­mu­şak ve so­ğuk­kan­lı ol­ma­ya gay­ret gös­ter­me­li­yiz. İn­san ga­dap­lı ve kız­gın­ken, ka­rar ver­me­me­li­dir. Zî­ra, şey­tan böy­le kim­se­le­re mu­sal­lat olup, yan­lış ka­rar ver­me­le­ri için uğ­ra­şır.
Asık su­rat­lı olan­la­rı ve lü­zûm­suz sert ta­vır ta­kı­nan­la­rı hiç kim­se sev­mez. Bu gi­bi kö­tü huy­lu ol­mak, bü­yük gü­nah­lar­dan­dır. Bu­nun için, her­kes­le gö­rü­şüp, ko­nu­şur­ken, gü­ler­yüz­lü ol­ma­ya ça­lış­ma­lı­dır. @bulut_bey79

Ya Erhamerrahimin ... #amin diyelim İnşaAllah

@hzrumi 👈🏽

Gönlü güzel insanları kaybetmeyin @hzrumi

Most Popular Instagram Hashtags