#writersofkerala

MOST RECENT

എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഒരേ അച്ചിലിട്ടു തൂക്കാൻ പാടില്ല..
തികച്ചും വിപരീത സ്വഭാവക്കാരായവർക്കു പോലും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനും പ്രണയിക്കാനും ഉള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം ജീവിതം മനോഹരമായി കെട്ടിപ്പടുക്കാം #quote#malayalamquotes#instaquote#writer#creativity#thoughts#imagination#memories#script#movie#love#travel#nature#instalove#writersofkerala#feelings#hope#inspiringquotes#kavitha#story#positivity#kerala#malayalam#entertainment#typographyinspired#keralawriters#motivationalquotes#style#adventure#writersofindia

"like a machine.".
.
"beneath all the lush clothes she wore,
there is a girl who hid her bare soul.
a girl who held on to her pure dreams for years,
a girl who's too afraid to let go of all her virgin fears.
she wanted to be owned; like a machine.
a machine that any man would fall in love with;
a machine that will always be loved.".
.
.
.
#SeptemberTookHerToll
.
.
.
.
Photo courtesy: @sensualmagazine
.
.
.
.
.
.
.
.
#themoonochrome
#poetry #poet #poetsofinstagram #love #writersofinstagram #writer #writing #words #wordporn #poetrycommunity #poetsofig #cityofpoems #writersofig #writersofkerala #writers #roses #writersofindia #creativewriting #wordsforlife #writingcommunity #instapoem #eyestalking #wordgasm #poetsofkerala #september #machinelove #herdesires

Let me bid you apart,
To long for you,
To beat for you,
It's sweet to separate,
Once again, to unite.. #yqmalayali #സംഭാഷണം #കവിത #പ്രണയം #മലയാളം #malayalam #challenge #സൗഹൃദം #writersofkerala

April. *Continuation (Written as April).
Part: 2/2.
.
I could easily flex myself or stretch my legs like them, but I could never support all my body weight on the tips of my fully extended feet. It used to be so painful. And like how they say it in the documentary, "you have to love it that much that you even love the pain," I think I never loved it that much and I gave up my fascination for ballet alone and not whole dancing when it came to pain. Ha-ha!

I still remember all this, and it used to be so fun back then. I don't think I can still support my whole weight on my fully extended feet, but with correct practice, maybe I can. I think I should find if there's any ballet class somewhere around and try learning it at least now.

But, where were we? Yeah, you see my legs facing his legs. I'm sorry that I just fled into my memories when I saw my feet with you. But I only know what I'm going to do next.

Let’s start again.

So, imagine that your head is on the floor.
" - @themoonochrome

Wait for the next April series to know what happened next.

#AprilTheAutumnGirl
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#themoonochrome
#poetry #poet #poetsofinstagram #love #writersofinstagram #writer #writing #words #wordporn #poetrycommunity #poetsofig #cityofpoems #writersofig #writersofkerala #writers #writersofindia #creativewriting #wordsforlife #writingcommunity #instapoem #instapoetry #wordgasm #poetsofkerala #september #balletclass #dance

എന്നിലുള്ള എല്ലാ നന്മയുടെയും അവകാശി എന്റെ അമ്മയും എല്ലാ തിന്മയുടെയും അവകാശി ഞാനുമാകുന്നു
നല്ലൊരമ്മ വളർത്തിയത് കൊണ്ടാവും വലിയ തിന്മകളൊന്നും കയറിക്കൂടിട്ടുമില്ല.
നാളെ എന്താവുമോ എന്തോ👻
എന്റെ മമ്മിയുടെ ജന്മദിനായ ഇന്ന് തന്നെ പേജിനു 3K ഫോളോവേഴ്‌സ് ആയതും ഇരട്ടി മധുരമാണ്
അമ്മയെക്കാൾ നല്ല മറ്റൊരാളെ ഈ ദിവസം പരിചയപ്പെടുത്താനില്ല #quote#malayalamquotes#instaquote#writer#creativity#thoughts#imagination#memories#script#movie#love#travel#nature#instalove#writersofkerala#feelings#mothers#inspiringquotes#kavitha#story#positivity#kerala#malayalam#entertainment#typographyinspired#keralawriters#motivationalquotes#style#adventure#writersofindia

എന്നും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും സഹിക്കുകയും നമ്മോടു ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒരു മനസുണ്ടെന്നും ആ മനസ്സൊന്നു കാണാനും അവരെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാനും ഇടക്കെങ്കിലും നമുക്കൊന്നു ശ്രമിക്കാം #quote#malayalamquotes#instaquote#writer#creativity#thoughts#imagination#memories#script#movie#love#travel#nature#instalove#writersofkerala#feelings#hope#inspiringquotes#kavitha#story#positivity#kerala#malayalam#entertainment#typographyinspired#keralawriters#motivationalquotes#style#adventure#writersofindia

"as I sing them to sleep".
.
" i can't promise to love you the same every day.
i have my own ego demon's inside me. and in
the days when they are awake. you'll have to
excuse me for a while, as i'll have to sing them
to sleep. i would never want them to come any
near you because i know that they can tear us
apart. so in those days, just love me the same,
as i sing them to sleep.".
.
.
.
#SeptemberTookHerToll
.
.
.
.
Photo courtesy: @clellinovara 😘
.
.
.
.
.
.
.
.
#themoonochrome
#poetry #poet #poetsofinstagram #love #writersofinstagram #writer #writing #words #wordporn #poetrycommunity #poetsofig #cityofpoems #writersofig #writersofkerala #writers #roses #writersofindia #creativewriting #wordsforlife #writingcommunity #instapoem #eyestalking #wordgasm #poetsofkerala #september #eho #demons

"FOOLS".
.
" hurt someone
who loves you
the most. and
if they will still
love you the
same like
before, then
you're the
luckiest.

the ones at
the other end
are always fools,
the unluckiest
people.

they just know
to love. always.
they might even
cry the hell out
of them and still
love you the
same way.
FOOLS.".
.
.
.
#SeptemberTookHerToll
.
.
.
.
Art: @benedettodemaio
.
.
.
.
.
.
.
.
#themoonochrome
#poetry #poet #poetsofinstagram #love #writersofinstagram #writer #writing #words #wordporn #poetrycommunity #poetsofig #cityofpoems #writersofig #writersofkerala #writers #roses #writersofindia #creativewriting #wordsforlife #writingcommunity #instapoem #eyestalking #wordgasm #poetsofkerala #september #fools #unluckiestpeople

*if I could*.
.
" You are a rapidly growing disease
that made me want to wish to live
a little more. And I would choose
not to die soon if I could live all
the rest of my years next to you.".
.
.
.
#SeptemberTookHerToll
.
.
.
.
Photo courtesy: @ricardilus
.
.
.
.
.
.
.
.
#themoonochrome
#poetry #poet #poetsofinstagram #love #writersofinstagram #writer #writing #words #wordporn #poetrycommunity #poetsofig #cityofpoems #writersofig #writersofkerala #writers #roses #writersofindia #creativewriting #wordsforlife #writingcommunity #instapoem #eyestalking #wordgasm #poetsofkerala #september #youwereadisease #mademewish

"with you."
.
"you left the door open
when you walked out
and left me all alone.

and I still wait there,
as you had made me
feel that it's home.

locked down
that door from inside,
not to let you or
anybody else inside.

just to make sure that
nobody else sees me
crying or dying,
in a place where
I thought I'll be
always happy,
with you.".
.
.
.
#SeptemberTookHerToll
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#themoonochrome
#poetry #poet #poetsofinstagram #love #writersofinstagram #writer #writing #words #wordporn #poetrycommunity #poetsofig #cityofpoems #writersofig #writersofkerala #writers #roses #writersofindia #creativewriting #wordsforlife #writingcommunity #instapoem #instapoetry #wordgasm #youmademefeel #home #crying #dyingforyou

"a little love for yourself."
.
"Love, but don't love someone too much.
Draw a line before the too much limit and
just love them that much. Because one
day if they suddenly leave, you will be all
left alone with your love. And it'll be hard
for you to find a little love for yourself in
your too much love for them.".
.
.
.
#SeptemberTookHerToll
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#themoonochrome
#poetry #poet #poetsofinstagram #love #writersofinstagram #writer #writing #words #wordporn #poetrycommunity #poetsofig #cityofpoems #writersofig #writersofkerala #writers #roses #writersofindia #creativewriting #wordsforlife #writingcommunity #instapoem #instapoetry #wordgasm #toomuchlove #neverlovetoomuch #alittleless #selflove

Most Popular Instagram Hashtags