#unggalpoebasasunda

51 posts

TOP POSTS

Buruk - buruk papan jati.
Hartina : Dibasakeun ka baraya nu loba dosana moal weléh dihampura dina boga kasalahanana, sagoréng goréngna dulur sorangan, saperti papan jati nu geus ruksak tapi masih kénéh bisa dipaké.
.
.
.
#paribasasunda #paribasa #sunda #basasunda #aksarasunda #unggalpoebasasunda

Dimana urang loba nu mikaresep, teu anggang loba ogé nu mikangéwa...
Ngaran - ngaran jalma anu ngéwa bujeng hingga panggih jeung jalma na, nempo sendalna oge hayang ngalungkeun...
Peupeujeuh jang, sing inget laku lampah anu utama mah alus budi ka sasama,ulah ngéwaan...
.
.
.
Di post ti Kang @firmansyah1907
.
.
.
#paribasasunda #sunda #basasunda #rebonyunda #unggalpoebasasunda

Bengkung ngariung bongkok ngaronyok.
.
.
.
Potrét : Kang @afromadhoni
.
.
#paribasa
#paribasasunda
#sunda
#basasunda
#unggalpoebasasunda

"Barina gé awéwé hiji diraramékeun, kawas ngan éta-étana waé awéwé di dunya téh. Loba kénéh. Béak nu ayeuna, nu lembut kaburu galedé deui. Naon maké kudu ngarep-ngarep kadu akuan maung... Dahanna laér, buahna cucukan, nu nungguana galak!"
"Enya bener, mending nyiar nu babari, poé ieu nanyaan, isuk kawin, heuleut salapan bulan néang paraji"
.
.
(Payung Butut, 1968:57)
.
.
Di post ti Kang @33dims
.
.
#paribasasunda
#sunda
#basasunda
#unggalpoebasasunda

.
Anaking...
Geura sungsi èlmu nepi katimu, geura alap harta nepi karasa mangpaatna keur sasama najan kahalang jungkrang...
Mangkahadè nyukcruk èlmu nyuprih harti sing nepi ka jucung...
Ulah kabèngbat ku hal anu katugenah nu matak mawa cilaka diri...
Ulah robah ku ca'ang na dunya, ulah gedag ku pangbibita rasa...
Hidep, kudu bisa narima ku kajembaran pinasti ti Gusti... Diguratkeun dina hatè...
Dibarengan niat nu hadè...
Dipolah ku lampah...
Bismillah ngayuga lampah,,,
Bral Anaking, geura hijrah di jalanNA...
Muga jamuga, muga aya dina panangtayunganNA...
.
.
Di post ti Kang @mang.jai
.
.
#paribasasunda
#papatah
#sunda #basasunda #urangsunda
#unggalpoebasasunda
#unggalpoenyaritasunda
#pasundan #padjadjaran #jawabarat

Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak/salogak.
.
.
Potrét : Kang @f.irawan09
.
.
#paribasa
#paribasasunda
#sunda
#ngamumule #basasunda
#unggalpoenyunda
#unggalpoebasasunda

Masing asak jeujeuhan.
Hartina : Saméméh mutuskeun naon - naon kudu dipikir heula dibulak balik ambéh ulah kaduhung di ahir.
.
.
.
#paribasasunda #paribasa #babasan #sunda #aksarasunda #basasunda #unggalpoebasasunda #pasundan #padjadjaran #jawabarat

Nu burung diangklungan, nu édan dikendangan.
Hartina : Nu keur ambek diheureuyan nepi ka ambekna beuki tambah atawa nu geus puguh salah hayoh waé ditambahan nepi ka beuki salah, bisa disebut karo karo gélo atawa saruana.
.
.
Bandingkeun jeung paribasa :
Seuneu hurung di pancaran.
Hartina : Nu keur ambek ditambahan
piambekeunana.
.
.
.
#paribasasunda
#paribasa #basasunda
#aksarasunda #unggalpoebasasunda #unggalpoenyaritasunda #pasundan #padjadjaran #jawabarat

MOST RECENT

Buruk - buruk papan jati.
Hartina : Dibasakeun ka baraya nu loba dosana moal weléh dihampura dina boga kasalahanana, sagoréng goréngna dulur sorangan, saperti papan jati nu geus ruksak tapi masih kénéh bisa dipaké.
.
.
.
#paribasasunda #paribasa #sunda #basasunda #aksarasunda #unggalpoebasasunda

Unggal poé unggal léngkah nataan tanggal dina kalénder, angger aya nu diarep arep ari umur melesat henteu ka jeueung.
.
Dina béja dina carita teu weléh aya nu miheulaan warna-warni kajadian teu kapireng da puguh katalimbeng rusiah.
.
Dina sakeclak cimata aya kasedih nu teu kedal, dina kongkolak kahirupan aya nu miang teu mulang deui.
.
Geuning maot ngadodoho boro sok di popoho, datang teu méré nyaho ngageretek taya tempo.
.
.
Malang, 08072017
.
#paribasasunda #sunda #basasunda #urangsunda #unggalpoebasasunda #unggalpoenyaritasunda

@paribasasunda - Masing asak jeujeuhan.
Hartina : Saméméh mutuskeun naon - naon kudu dipikir heula dibulak balik ambéh ulah kaduhung di ahir.
.
.
.
#paribasasunda #paribasa #babasan #sunda #aksarasunda #basasunda #unggalpoebasasunda #pasundan #padjadjaran #jawabarat #PoenaPersib #ReboNyunda

Unggal poé unggal léngkah nataan tanggal dina kalénder, angger aya nu diarep arep ari umur melesat henteu ka jeueung.
.
Dina béja dina carita teu weléh aya nu miheulaan warna-warni kajadian teu kapireng da puguh katalimbeng rusiah.
.
Dina sakeclak cimata aya kasedih nu teu kedal, dina kongkolak kahirupan aya nu miang teu mulang deui.
.
Geuning maot ngadodoho boro sok di popoho, datang teu méré nyaho ngageretek taya tempo.
.
.
Malang, 10052017
.
.
.
Di post ti Teh @dwipasuminar
.
.
#paribasasunda #sunda #basasunda #urangsunda #unggalpoebasasunda #unggalpoenyaritasunda

Repost ti @paribasasunda
.
.
Nu burung diangklungan, nu édan dikendangan.
Hartina: Nu keur ambek diheureuyan nepi ka ambekna beuki tambah atawa nu geus puguh salah hayoh waé ditambahan nepi ka beuki salah, bisa disebut karo karo gélo atawa saruana.
.
.
Bandingkeun jeung paribasa:
Seuneu hurung di pancaran.
Hartina : Nu keur ambek ditambahan
piambekeunana.
.
.
.
#paribasasunda
#paribasa #basasunda
#aksarasunda #unggalpoebasasunda #unggalpoenyaritasunda #pasundan #padjadjaran #jawabarat

Rék sombong, naon anu bisa di sombongkeun? Rék agul, naon nu kudu di agulkeun? Dahar sarua wareg. tunduh sarua saré , paéh sarua di ruang. Taktak moal bisa ngaleuwihan hulu , hulu moal bisa ngaleuwihan langit , langit moal bisa ngaleuwihan Pangéran.
.
.
Ripostt ti Kang @geslyardiansyah
.
.
#paribasasunda #sunda #basasunda #unggalpoebasasunda #unggalpoenyaritasunda #papatah #lenyepaneun #pikirkeuneun #jawabarat

Masing asak jeujeuhan.
Hartina : Saméméh mutuskeun naon - naon kudu dipikir heula dibulak balik ambéh ulah kaduhung di ahir.
.
.
.
#paribasasunda #paribasa #babasan #sunda #aksarasunda #basasunda #unggalpoebasasunda #pasundan #padjadjaran #jawabarat

Wilujeung,netepan subuh dulur,tong hilap,maot mah pasti 😇#Repost from @paribasasunda with @regram.app ... PANGUMBARAAN
Aya mangsana gumelar
Kumelendang di alam dunya
Nyorang jalan kahirupan
Yakin kana katangtuanaNA
Bakal datang mangsana
Mulang ti alam pangumbaraan
Mulih ka Jati Mulang ka Asalna.
Titi tulis nu geus pasti
Anu geus diguratkeun
Ti mimiti orok beureum.

Harta banda, anak pamajikan
Raga sakujur katut nyawa
Sakabéhna titipan tinu MigaduhNA
Moal bisa dihalangan
Teu bisa disingkahan
Nitih wanci nincak mangsana
Pasti bakal datang.

Sumerah diri kanu Kagungan
Du'a reujeung pangharepan
Jaga pareng mangsana mulang
Raga sakujur nyawa salambar
Mulang kalayan hampang
Bersih tina rereged hirup.

Mugi Gusti Robul Ijati
Ngaping ngajaring salawasna
Mugi Gusti ngaijabah du'a-du'a
Amin Ya Robballalamin
.
.
Di post ti @manglayang_creativedesign
.
.
#paribasasunda #sunda #unggalpoebasasunda #unggalpoenyaritasunda #basasunda #urangsunda #jawabarat

.
Teu aya bangga na gé jadi urang Sunda
Tapi tos "Reueus" jadi urang Sunda!

Sunda moal leungit ku ganti wanci
Sunda moal la'as ku robah mangsa
Sunda moal luntur ku kurunyung taun
Sunda moal helas ku ilang bulan
Sunda geus ngancik dina haté
Sunda geus nyayang dina dada
Sunda geus kaukir dina fikir
Sunda geus manunggal dina rasa
Brah lumampah migawé sunda nu nyata!
Jung lumaku migawé sunda nu luhung!
Jig geura indit migawé sunda anu sajati!
Tanda syukur ka Kanjeng Gusti Pangéran nu Kawasa "Kasundaan teu ningali saha manéh, timana manéh, beunghar henteu na manéh. Kasundaan aya tina jatidiri sorangan.
.
. .
.
#paribasasunda #sunda
#ngamumule #basasunda
#unggalpoebasasunda
#unggalpoenyaritasunda
#HeiBarudak #TujuhDalapan #WerrAhh #AhungRahyu #BanyakOmongBukanUrusanSaya

Ciri wanci nu geus jangji
Cunduk waktu nu geus tangtu
.
Rék nyorang ngudag kahayang
Susuganan bisa beunang
Naon nu geus jadi udagan
Tangtu geus loba teuteundeunan
Pikeun bekel nu rék disanghareupan
Kudu bisa ngalakonan
.
Pangala teu sapira
Ku leukeun mah tangtu jadi loba
.
Nikreuh ngeureuyeuh dibarengan kasobaran
Barokah, kanikmatan tuluy marengan
.
Gawé capé rejeki meunang hésé
Omat! Tong dibawa teu hadè
Ngahambur-hambur ukur jeung batur
Tepikeun ka gujrud salembur
Sing lebar ku tanaga
Sing nyaah ka waruga
Kudu èling ka Nu Kawasa
Éta, nu utama!!
.
.
.
Wilujeng wanci meleték srangéngé :)
Wilujeng nyiar kipayah anu berkah. .
.
Di posting ti Kang @janur26
.
.
.
#paribasasunda #sunda #basasunda #ngamumule #unggalpoebasasunda #urangsunda #cikopi #jawabarat

Dimana urang loba nu mikaresep, teu anggang loba ogé nu mikangéwa...
Ngaran - ngaran jalma anu ngéwa bujeng hingga panggih jeung jalma na, nempo sendalna oge hayang ngalungkeun...
Peupeujeuh jang, sing inget laku lampah anu utama mah alus budi ka sasama,ulah ngéwaan...
.
.
.
Di post ti Kang @firmansyah1907
.
.
.
#paribasasunda #sunda #basasunda #rebonyunda #unggalpoebasasunda

Unggal poé unggal léngkah nataan tanggal dina kalénder, angger aya nu diarep-arep ari umur melesat henteu kajeueung. Dina béja dina carita teu weléh aya nu miheulaan warna-warni kajadian teu kapireng da puguh katalimbeng rusiah. Dina sakeclak cimata aya kasedih nu teu kedal, dina kongkolak kahirupan aya nu miang teu mulang deui. Gening maot ngadodoho boro sok dipoho-poho. Datangna teu méré nyaho ngageretek taya tempo.
.
.
.
Di post ti Kang @adejamaludien
.
.
#paribasasunda #pikirkeuneun #lenyepaneun #sunda #basasunda #unggalpoebasasunda #silokasunda #babasansunda #urangsunda #pasundan #padjadjaran #jawabarat

@Regrann from @paribasasunda: PANGUMBARAAN
Aya mangsana gumelar
Kumelendang di alam dunya
Nyorang jalan kahirupan
Yakin kana katangtuanaNA
Bakal datang mangsana
Mulang ti alam pangumbaraan
Mulih ka Jati Mulang ka Asalna.
Titi tulis nu geus pasti
Anu geus diguratkeun
Ti mimiti orok beureum.

Harta banda, anak pamajikan
Raga sakujur katut nyawa
Sakabéhna titipan tinu MigaduhNA
Moal bisa dihalangan
Teu bisa disingkahan
Nitih wanci nincak mangsana
Pasti bakal datang.

Sumerah diri kanu Kagungan
Du'a reujeung pangharepan
Jaga pareng mangsana mulang
Raga sakujur nyawa salambar
Mulang kalayan hampang
Bersih tina rereged hirup.

Mugi Gusti Robul Ijati
Ngaping ngajaring salawasna
Mugi Gusti ngaijabah du'a-du'a
Amin Ya Robballalamin
.
.
Di post ti @manglayang_creativedesign
.
.
#paribasasunda #sunda #unggalpoebasasunda #unggalpoenyaritasunda #basasunda #urangsunda #jawabarat

Most Popular Instagram Hashtags