#umbuso

MOST RECENT

Isizwe Nesizwe Sikhonza UNkulunkulu Ongokoqobo
Bukela Amavidiyo 🎵 https://www.youtube.com/watch?v=5-USSmGAaMQ 🎵
Ngobusuku obabugcwele izinkanyezi esibhakabhakeni, obungenamsindo nobunokuthula, iqembu lamaKristu lilinde ngobuqotho ukubuya koMsindisi licula futhi lidansela umculo omnandi. Lapho bezwa izindaba ezijabulisayo “UNkulunkulu usebuyile” nezithi “UNkulunkulu usekhulume amazwi amasha” bayamangala futhi bayajabula. Bayacabanga: “UNkulunkulu usebuyile? Usevelile?” Ngokulangazelela nangokungaqiniseki, omunye emva komunye, baqala uhambo lokufuna amazwi amasha kaNkulunkulu. Ekufuneni kwabo okukhandlayo, abanye abantu baba nemibuzo ekubeni abanye bamukela kalula. Abanye abantu bayabuka bangasho lutho, ekubeni abanye babeka imibono bese befuna izimpendulo eBhayibhelini———bayabuka kodwa ekugcineni akutheli zithelo…. Lapho sebeqala bephelelwa khona amandla, ufakazi ubalethela ikhophi yeBhayibheli yeNkathi Yombuso, bese bedonsekela emazwini encwadi. Uhlobo luni lwencwadi kanti lolu? Sebewatholile amazwi amasha akhulunywe uNkulunkulu kuleyo ncwadi? Sebekwamukele ukuvela kukaNkulunkulu?
#Isizwe #Londoloza #ukuphila #ukuhlambulula #Inkazimulo #ubukhosi #ukukhulekela #South #African #2018 #UHAMBOLWAMI #mightytosave #hillsong #hillsongunited #mightytosave #tayasmith #acousticcover #hillsongchannel #God #uNkulunkulu #Dumisani #UMbuso #Haleluya #okuhlanzekile #injabulo

Isizwe Nesizwe Sikhonza UNkulunkulu Ongokoqobo
Bukela Amavidiyo 🎵 https://www.youtube.com/watch?v=5-USSmGAaMQ 🎵
Ngobusuku obabugcwele izinkanyezi esibhakabhakeni, obungenamsindo nobunokuthula, iqembu lamaKristu lilinde ngobuqotho ukubuya koMsindisi licula futhi lidansela umculo omnandi. Lapho bezwa izindaba ezijabulisayo “UNkulunkulu usebuyile” nezithi “UNkulunkulu usekhulume amazwi amasha” bayamangala futhi bayajabula. Bayacabanga: “UNkulunkulu usebuyile? Usevelile?” Ngokulangazelela nangokungaqiniseki, omunye emva komunye, baqala uhambo lokufuna amazwi amasha kaNkulunkulu. Ekufuneni kwabo okukhandlayo, abanye abantu baba nemibuzo ekubeni abanye bamukela kalula. Abanye abantu bayabuka bangasho lutho, ekubeni abanye babeka imibono bese befuna izimpendulo eBhayibhelini———bayabuka kodwa ekugcineni akutheli zithelo…. Lapho sebeqala bephelelwa khona amandla, ufakazi ubalethela ikhophi yeBhayibheli yeNkathi Yombuso, bese bedonsekela emazwini encwadi. Uhlobo luni lwencwadi kanti lolu? Sebewatholile amazwi amasha akhulunywe uNkulunkulu kuleyo ncwadi? Sebekwamukele ukuvela kukaNkulunkulu?
#Isizwe #Londoloza #ukuphila #ukuhlambulula #Inkazimulo #ubukhosi #ukukhulekela #South #African #2018 #UHAMBOLWAMI #mightytosave #hillsong #hillsongunited #mightytosave #tayasmith #acousticcover #hillsongchannel #God #uNkulunkulu #Dumisani #UMbuso #Haleluya #okuhlanzekile #injabulo

What should we do when encountering difficulties in life?
When we do not have the confidence to face the difficulties in our lives and live in suffering, what shall we do ❓
———————————————————————————
“Lapho uhlangabezana nezingqinamba, phuthuma futhi uthandaze kuNkulunkulu: O Nkulunkulu! Ngifisa Ukukwanelisa, ngifisa ukubhekana nobunzima bokugcina ukuze nganelise inhliziyo Yakho, futhi akukhathaleki ukuthi zinkulu kangakanani izithiyo engizohlangabezana nazo, kufanele ngikwanelise nakuba kunjalo. Noma kudingeka nginikele ngempilo yami yonke, kusafanele ngikwanelise! Ngalokhu ukuzimisela, uma uthandaza kanjalo uyokwazi ukuma uqine ebufakazini bakho. Njalo uma benza iqiniso, njalo babhekana nezilingo, njalo bayavivinywa, futhi njalo umsebenzi kaNkulunkulu ubekwa kubo, abantu babhekana nobuhlungu obukhulu. Konke lokhu kuyisivivinyo kubantu, ngakho phakathi kwabo bonke kunempi. Leli inani abalikhokhayo ngempela. ...Uma wenza ngale ndlela, uNkulunkulu uyokubusisa nakanjani; uma ungakwazi ukwenza lokhu, ngakho-ke nanoma uqonda kangakanani, noma ukhuluma kahle kangakanani, konke kuyobe kuyize! Uma, endleleni yokuthanda uNkulunkulu, ukwazi ukuma ohlangothini lukaNkulunkulu lapho elwa noSathane, futhi ungabuyeli kuSathane, uyobe sewukwazi ukuthanda uNkulunkulu, futhi uyobe ume waqina ebufakazini bakho.” kwesithi “Ukuthanda uNkulunkulu kuphela Okuwukukholwa kuNkulunkulu Ngeqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
———————————————————————————#Konke #Londoloza #ukuphila #ukuhlambulula #Inkazimulo #ubukhosi #ukukhulekela #Praise #Dumisani #Kingdom #UMbuso #conscience #unembeza  #Hallelujah #Haleluya #pure #okuhlanzekile  #happiness #injabulo
#missing #ilahlekile

Isizwe Nesizwe Sikhonza UNkulunkulu Ongokoqobo
Bukela Amavidiyo 🎵 https://www.youtube.com/watch?v=5-USSmGAaMQ
🎵
Ngobusuku obabugcwele izinkanyezi esibhakabhakeni, obungenamsindo nobunokuthula, iqembu lamaKristu lilinde ngobuqotho ukubuya koMsindisi licula futhi lidansela umculo omnandi. Lapho bezwa izindaba ezijabulisayo “UNkulunkulu usebuyile” nezithi “UNkulunkulu usekhulume amazwi amasha” bayamangala futhi bayajabula. Bayacabanga: “UNkulunkulu usebuyile? Usevelile?” Ngokulangazelela nangokungaqiniseki, omunye emva komunye, baqala uhambo lokufuna amazwi amasha kaNkulunkulu. Ekufuneni kwabo okukhandlayo, abanye abantu baba nemibuzo ekubeni abanye bamukela kalula. Abanye abantu bayabuka bangasho lutho, ekubeni abanye babeka imibono bese befuna izimpendulo eBhayibhelini———bayabuka kodwa ekugcineni akutheli zithelo…. Lapho sebeqala bephelelwa khona amandla, ufakazi ubalethela ikhophi yeBhayibheli yeNkathi Yombuso, bese bedonsekela emazwini encwadi. Uhlobo luni lwencwadi kanti lolu? Sebewatholile amazwi amasha akhulunywe uNkulunkulu kuleyo ncwadi? Sebekwamukele ukuvela kukaNkulunkulu?

#Isizwe #Londoloza #ukuphila #ukuhlambulula
#Inkazimulo #ubukhosi #ukukhulekela #South #African #2018 #UHAMBOLWAMI #mightytosave #hillsong #hillsongunited #mightytosave #tayasmith #acousticcover #hillsongchannel #God #uNkulunkulu #Dumisani
#UMbuso #Haleluya  #okuhlanzekile  #injabulo

Am not a king am a God. #umbuso #king ikosi undebele #god #hint_of_tradition

"Ngenkathi uMose eshaya idwala, amanzi anikezwe nguJehova aphuma, bekungenxa yokholo lwakhe."
Kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Funda Okwengeziwe 📚 https://bit.ly/2NQmXax 📚 "UJehova wathi kuMose: 'Dlulela phambi kwabantu, uthathe amalunga akwa-Israyeli; nenduku yakho owashaya ngayo umfula, yiphathe ngesandla sakho, uhambe.' Bheka, ngiyakuma phambi kwakho edwaleni laseHorebe; uzakushaya itshe, kuphume amanzi kulo, abantu baphuze.' Wenze njalo uMose emehlweni amalunga akwa-Israyeli." Exodus17:5-6 (isiZulu 1959/1997)
#uMose #Moses #Glory #Inkazimulo
#sovereignty #ubukhosi #worship #ukukhulekela
#Praise #Dumisani #Kingdom #UMbuso
#Jehovah #UJehova #Almighty_God #UNkulunkulu_uSomandla
#God #uNkulunkulu #savior #inkululeko

“Since the day man came into existence, God has been steady in His work, managing this universe and directing the change and movement of all things.”
from “God Is the Source of Man’s Life”

#God #uNkulunkulu #Praise #Dumisani #Zulu #2018 #Joyous_Celebration #Joyous #Celebration #South_Africa #South #Africa
#Kingdom #UMbuso #Ubukhosi
#Reverence #Ukuhlonipha #umthombo #Umsebenzi #obala #umsebenzi #nazo #zonke

"Whatever your background and whatever the journey ahead of you, none can escape the orchestration and arrangement that Heaven has in store, and none are in control of their destiny, for only He who rules over all things is capable of such work."
from The Word Appears in the Flesh
#God #uNkulunkulu #Praise #Dumisani #Zulu #2018 #Joyous_Celebration #Joyous #Celebration #South_Africa #South #Africa
#Kingdom #UMbuso #Ubukhosi
#Reverence #Ukuhlonipha #umthombo #Umsebenzi #obala #umsebenzi #nazo #zonke

"From the moment you come crying into this world, you begin to perform your duty. You assume your role in the plan of God and in the ordination of God. You begin the journey of life."
from The Word Appears in the Flesh
#God #uNkulunkulu #Praise #Dumisani #Zulu #2018 #Joyous_Celebration #Joyous #Celebration #South_Africa #South #Africa
#Kingdom #UMbuso #Ubukhosi
#Reverence #Ukuhlonipha #umthombo #Umsebenzi #obala #umsebenzi #nazo #zonke

“... the arrival of the Millennial Kingdom on earth is the arrival of God’s words on earth. New Jerusalem’s descent from heaven is the arrival of God’s words to live among man, to accompany man’s every action, and all his inmost thoughts. This is also the fact that God will accomplish, and the wonderful scene of the Millennial Kingdom.” from “The Millennial Kingdom Has Arrived”
#God #uNkulunkulu #Truth #Iqiniso
#Together #Konke #Save #Londoloza
#life #ukuphila #purify #ukuhlambulula
#Glory #Inkazimulo #sovereignty #ubukhosi
 #worship #ukukhulekela #Praise #Dumisani
#Kingdom #UMbuso

“God will use words to conquer the universe. He will do this not by His incarnate flesh, but through using the utterances from the mouth of God become flesh to conquer all people in the entire universe; only this is the Word become flesh, and only this is the appearance of the Word in the flesh. Perhaps, to people, it appears as if God hasn’t done much work—but God has but to utter His words for people to be thoroughly convinced, and for them to be overawed.”
from “The Millennial Kingdom Has Arrived”

#God #uNkulunkulu #Truth #Iqiniso
#Together #Konke #Save #Londoloza
#life #ukuphila #purify #ukuhlambulula
#Glory #Inkazimulo #sovereignty #ubukhosi
 #worship #ukukhulekela #Praise #Dumisani
#Kingdom #UMbuso

“All who are wicked will be chastised by the words in God’s mouth, all who are righteous will be blessed by the words in His mouth, and all will be established and made complete by the words in His mouth. Nor will He show any signs or wonders; all will be accomplished by His words, and His words will produce facts.” from “The Millennial Kingdom Has Arrived”

#God #uNkulunkulu #Truth #Iqiniso
#Together #Konke #Save #Londoloza
#life #ukuphila #purify #ukuhlambulula
#Glory #Inkazimulo #sovereignty #ubukhosi
 #worship #ukukhulekela #Praise #Dumisani
#Kingdom #UMbuso

“When the whole kingdom rejoices is the day of God’s glory, and whoever comes to you and receives God’s good news will be blessed by God, and these countries and these people will be blessed and cared for by God. The future direction will be thus: Those who gain the utterances from God’s mouth will have a path to walk on earth, and be they businessmen or scientists, or educators or industrialists, those who are without God’s words will have a hard time taking even a single step, and will be forced to seek the true way. This is what is meant by, ‘With the truth you’ll walk the entire world; without the truth, you’ll get nowhere.’” from “The Millennial Kingdom Has Arrived”

#God #uNkulunkulu #Truth #Iqiniso
#Together #Konke #Save #Londoloza
#life #ukuphila #purify #ukuhlambulula
#Glory #Inkazimulo #sovereignty #ubukhosi
 #worship #ukukhulekela #Praise #Dumisani
#Kingdom #UMbuso

“God will accomplish this fact: He will make all people throughout the universe come before Him, and worship the God on earth, and His work in other places will cease, and people will be forced to seek the true way. It will be like Joseph: Everyone came to him for food, and bowed down to him, for he had things to eat. In order to avoid famine people will be forced to seek the true way. The entire religious community is starving, and only the God of today is the wellspring of living water, possessed of the ever-flowing wellspring provided for the enjoyment of man, and people will come and depend on Him.” from “The Millennial Kingdom Has Arrived”

#God #uNkulunkulu #Truth #Iqiniso
#Together #Konke #Save #Londoloza
#life #ukuphila #purify #ukuhlambulula
#Glory #Inkazimulo #sovereignty #ubukhosi
 #worship #ukukhulekela #Praise #Dumisani
#Kingdom #UMbuso

“One day, when the entire universe returns to God, the center of His work throughout the cosmos will follow the voice of God; elsewhere, some people will phone, some will take a plane, some will take a boat across the sea, and some will use lasers to receive the utterances of God. Everyone will be adoring, and yearnful, they will all come close to God, and congregate toward God, and will all worship God—and all of this will be the deeds of God. ”
from “The Millennial Kingdom Has Arrived”
#God #uNkulunkulu #Truth #Iqiniso
#Together #Konke #Save #Londoloza
#life #ukuphila #purify #ukuhlambulula
#Glory #Inkazimulo #sovereignty #ubukhosi
 #worship #ukukhulekela #Praise #Dumisani
#Kingdom #UMbuso

Você não é perfeita ( ninguém é). Mas você é cheia de luz, verdade e intensidade... e isso já é incrível demais. ❤️. #UmBuso

“Ngenkathi uthandaza, inhliziyo yakho kufanele ibe nokuthula phambi kukaNkulunkulu, futhi kufanele ibe nokuqiniseka. Ukhuluma futhi uthandaza uNkulunkulu ngokweqiniso; akufanele ukhohlise uNkulunkulu ngamazwi amnandi nashelelayo.

Kwethi Izwi Livela Lisenyameni
#Praise #Dumisani
#Kingdom #UMbuso
#Prayer #Umthandazo
#Faith #Ukholo
#attachment  #okunamathiselwe
#concern #ukukhathazeka

“Yonke imisebenzi yakho iyakukudumisa, abangcwele bakho bakubonge” (Psalms145:10). (isiZulu 1959/1997)
“Konke okuphefumulayo makudumise uJehova. Haleluya” (Psalms150:6). (isiZulu 1959/1997)
🎧🎧 Okwengeziwe: https://bit.ly/2NiuJcf
“Ngangifuna ukukhala kodwa akukho ndawo eyezwakala ifanele.
Ngangifuna ukucula kodwa akwatholakala culo.
Ngangifuna ukuzwakalisa uthando lomuntu odaliwe.
Ngifuna yonke indawo, kodwa akukho mazwi ayengasho, ayengasho engikuzwayo.
Nkulunkulu ongokoqobo noyiqiniso, uthando oluphakathi enhliziyweni yami.
Ngiphakamisa izandla ngidumisa, ngiyathokoza ukuthi Wena weza kulo mhlaba.” Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

#God #uNkulunkulu #uthando
#lukaNkulunkulu #Praise #Dumisani
#Kingdom #UMbuso #Hymns
#Amahubo #blessings #izibusiso

“Yonke imisebenzi yakho iyakukudumisa, abangcwele bakho bakubonge” (Psalms145:10). (isiZulu 1959/1997)
“Konke okuphefumulayo makudumise uJehova. Haleluya” (Psalms150:6). (isiZulu 1959/1997) 🎧🎧 Okwengeziwe: https://bit.ly/2NiuJcf
“Ngangifuna ukukhala kodwa akukho ndawo eyezwakala ifanele.
Ngangifuna ukucula kodwa akwatholakala culo.
Ngangifuna ukuzwakalisa uthando lomuntu odaliwe.
Ngifuna yonke indawo, kodwa akukho mazwi ayengasho, ayengasho engikuzwayo.
Nkulunkulu ongokoqobo noyiqiniso, uthando oluphakathi enhliziyweni yami.
Ngiphakamisa izandla ngidumisa, ngiyathokoza ukuthi Wena weza kulo mhlaba.” Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

#God #uNkulunkulu #uthando
#lukaNkulunkulu #Praise #Dumisani
#Kingdom #UMbuso #Hymns
#Amahubo #blessings #izibusiso

Most Popular Instagram Hashtags