[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#turkmen_yigit

MOST RECENT

💂🐺🌌🌙
TÜRKMEN SAHRA✌💂
‍ ‍ ‍ آتا واطانیم آنا یؤردیم - منیگ عشقیم#تورکمن_صحرام💕

یأشا یؤردیم اؤزاق یأشا - قانات سِریب تورکمن صحرام💕

قوچ یگیت لار آتئنگ مؤنیب - غأمچی وؤریب یؤردیین سؤریب
چأنگا قالیب سئیس آت لار - بایراق بِرار تورکمن صحرام💕

منیگ یؤرگیم سن اؤچین - قراری یُوق تورکمن صحرام 💕

دؤشمان ناظار سالسا بیزا - جانیم فدا تورکمن صحرام 💕

سندا یاتیر #اغوز خانیم - #پراغی بار بِتِر عالیم
قادری حُؤرمات قُؤیدینگ مانگا - آدینگ بلند تورکمن صحرام💕

کُوپ شهیدلار گِشدی بیزدان - نامیس اؤچین اُؤل یگیت لار

سؤو یرینا آقدی قان لار - آدی قالدی قُوچ یگیت لار

اِجه آتانگ گؤزی قانلی - گؤزین تیکیب یُولدا قالدی

اُؤلکامیزدا یادی قالدی - گلیب گشدی یأش یگیت لار

آدلی بُولان تورکمن إیلیم - غایراتلی دیر تورکمن صحرام 💕

یُموت گُوکلانگ بیرلشیب - سیلاغ اِدِر تورکمن صحرام 💕

مقداد آقا آید إیلینگا - صابرلی بُول هِر بیر إیشا

غوشاق غوشا سِن بیلینگا - #آغزی_بیر بُول #تورکمن صحرام 💕 "مقداد"

قوشغی زیبای ترکمن صحرام🌹☘ از مقداد
#turkmen#turkmens#türkmen
#turkmensahra#türkmen_sähra#turkmen_sahra#turkmen_ogly#turkmen_yigit

💂🐺🌌🌙
ene dilim
"#تۆرکمنم"
تأج باشئمدا نئشان بۇلوپ تلپگیم
غئزئل دوُنون هایئبات بیلن تۆرکمنم
غاناحاتلئ ایییپ نانئم چلپگیم
مله نانا شۆكۆرۆن، قئلان تۆرکمنم✍
نشان و هویت من ، کلاهی است از پوست گوسفند به نام تِلپلگ که تاج سرم است
من ترکمنیم که ردای سرخ ام ، هیبت و شکوه من است
با قناعت و با خوردن نان و نان نازک روغنی روزگار گذرانم
من ترکمنیم که شکرگذاری و سپاس نان حلال در قاموسم ثبت شده است
باقارئن  مانگلایینگ دؤکن درینه
باقمارئن دۆنیأنینگ شایلئ زرینه
ائخلاص غۇیوپ واطان یاشان یرینه
تۇپراغنا یۆره گین دیلن تۆرکمنم✍
نگاهم دوخته بر دسترنجی است که از عرق جبینم در آورم
مرا با زیور و زینت زرین دنیا که از حرام بدست آید چه کار
با اخلاص و سربلندی تمام ، سرخوش قدم در سرزمینی نهم که آنجا موطن من است
من ترکمنیم که با شکافتن قلب خاک سرزمینم ، آن را بارور و آباد نمایم
بارئمئ اییه‌رین سرمه‌رین الیم
دۆنیأنینگ مالئنا برمه‌رین پألیم
دوشمان غۇلون توتوپ غئرمارئن ایلیم
ایلینگ خۇش گۆنۆنە گۆلن تۆرکمنم✍
به قسمت و روزی خود قانع ام و دستم را پیش هیچ کسی دراز ننمایم
 و تمام ثروت و مال دنیا ، عنان حرص و طمع مرا به دست نگیرد
دست در دست دشمن نهاده و خون هیچ اهلی از ایل و سرزمینم را بر زمین نریزم
من ترکمنیم که سرخوشی و شادی ایلم ، شادی و سرخوشی من است
غوردئنا غورت بۇلوپ بۆرگؤته بۆرگؤت
مردینه مرد بۇلوپ ایله غۇچ ییگیت.
ایل تۇیدا یتیریپ، ایلدشە سارغئت
 ایلینگ تۇی بایرامئن دیلأن تۆرکمنم✍
در برابر گرگ صفتان همچون گرگ و در برابر عقابان همچون عقاب
یار و همراه راستین جوانمردان و تعصب ایل و سرزمین بر دوشم
در جشن و شادی ایلم ، پیام رسان و پیک شادی ایلم هستم
من ترکمنیم که سرور و شادی ایلم ، آرزو و خواست من است
غووانار گۆیجینه ، کأ یرده سسه
نامئس گؤزۆن بۆرأپ جان برر دوُستا
تۇیلاردا چرمنیپ  یاش دؤکۆپ یاسا.
ایله جانئن بریپ اؤلن تۆرکمنم✍
چه بسا ، ندایی ، نیرو و قدرت تعصب و غیرتش را به جوشش در آورد
چشم ناموس اش را صیانت نموده و جانش را در راه دوست فدا نماید
در شادیها دوشادوش شادی ایل و در عزا و ماتم ، شریک غم و همدرد ایل
من ترکمنیم که در راه ایل خود جانم را قربانی نمایم
غارنئم آچ بۇلسادا گؤزۆم دۇق ادیپ
دوشمانئنگ اوغروندا یایئم اۇق ادیپ
ناماردئ یۇق ادیپ مردی حاق ادیپ
حاق میداندا تالانگ سالان تۆرکمنم✍
اگر گرسنه و محتاج هم باشم ، چشمم همیشه سیر است
و در پی و در مواجهه با دشمن ، نوک پیکان کمانم  متوجه خصم است
نامردان را از سر راه برداشته و تصدیق کننده حق و حقیقت، دشمن را به‌ تاراج‌ گیرم
«گوگجه شاهیر»
#تورکمنصحرا

💂🐺🌌🌙
TÜRKMEN👊💂
#yaşasin#turkmen
#turkmens#turkmenler
#turkmensahra
#turkmen_sahra
#türkmen_sähra
#turkmen_yigit
#turkmen_ogly
#turkmensahra🇪🇭 #turkmenistan#aşgabat
#یاشاسین#تورکمن
#تورکمنصحرا #تورکمن_صحرا
#گنبدکاووس #گرگان#آققلا #گمیشان#بندر_تورکمن #جرگلان#کلاله#مراوه_تپه #بجنورد#گلیداغ
#gonbadkavos#gorgan#jargalan#kalale
اسکوبلف برای در هم شکستن روحیه ی ترکمن ها و زهر چشم گرفتن از ایشان،با بزرگان طوایف ترکمن، جدا جدا دیدار می کرد و سعی می نمود آن ها را با یکدیگر درگیر نماید.او به « قوشلی» از بزرگان ایل جعفربای گفته بود: در برابر هریک قطره خون روس، دریای خون براه خواهم انداخت. بدین گونه او را تهدید نموده بود.او دستور داد بزرگان طوایف جعفربای و آتابای را به بهانه ی خرید شتر، دعوت کرده، گرد آورند و محبوسشان نمایند.در واقع آنانی که دعوت را پذیرفتند، کرفتار غل و زنجیر گشتند.از قضای روزگار « نوربردی خان» که محبوب همه ی ترکمن ها بود، در تاریخ ۲۸ آوریل ۱۸۸۰ دارفانی را ترک گفت.پسرش « مختومقلی » به جانشینی وی برگزیده شد.« اوراز محمد خان» به عنوان « باش وکیل» ، « قربان مرات خان» به عنوان رئیس قضات، « تیکمه سردار» هم به عنوان فرمانده ی دینگلی تپه، برگزیده شدند.
روسیه در حالی که سربازانش با مواد غذایی و ملزوماتی که از ایران می آمد، تامین می گشت،از رسیدن مواد غذایی به ترکمن ها از ایران مانع می شد. علاوه بر این ترکمن ها ، در مقابل اسلحه ی مدرن روس ها، سلاحی که بتواند دست به مقابله بزنند، در اختیار نداشتند.در قلعه ی گوک تپه فقط یک عرّاده توپ، به عنوان سلاح سنگین وجود داشت. در ژانویه ی ۱۸۸۰ روس ها قلعه ی « اگن باتور» (Egen Batur) را مورد تهاجم قرار دادند.ترکمن ها از سه طرف به مقابله پرداختند. تیکمه سردار از قلعه، عوض بردی سردار از صحرا و نور محمد سردار از «تپه» دست به حمله زدند.طبق معمول میزان تلفات روس معلوم نیست.ولی روس ها کشته شدن ۱۵/۰۰۰ترکمن را ثبت نموده اند.علاوه بر آن ترکمن ها سرداران ارزشمندی چون: خدایار خان،الله نور، نفس قارا بلا و برکلی خان را از دست دادند.در ۲۰ دسامبر ۱۸۸۰ روس ها با قوایی به استعداد ۶۳۰۰ نفر و ۵۲ عرّاده توپ و ۲ خمپاره انداز، به « ینگی قلعه» و در ۲۷ دسامبر به « دینگلی تپه » هجومآوردند. ترکمن ها در مقابل، حمله ی ۲۷ دسامبر وتعرّض روس ها در تاریخ ۳۰ دسامبر را عقب راندند و به پاتک دست زدند.جنگ ها تا ۶ ژانویه ، بدون وقفه ادامه پیدا کرد.اگرچه روس ها در ۸ ژانویه شکافی در باروی گوک تپه ایجاد کردند، ولی نتوانستند، وارد قلعه گردند.

💂🐺🌌🌙
TÜRKMEN SAHRA👊💂
#turkmensahra
#turkmen#türkmen #turkmen_sahra
#turkmensahra🇪🇭 #turkmens#turkmen_yigit #turkmen_ogly
دور زدن با لباس #تورکمنی در تهران

💂🐺🌌🌙
TÜRKMEN SAHRA👊💂
#turkmensahra
#turkmen_sahra
#türkmen_sähra
#türkmen #turkmen#turkmens#turkmen_yigit #turkmen_ogly
آیا کسی هست با سوارکاران #تورکمن وارد کورس شود💂✌😉

Most Popular Instagram Hashtags