#text_khass

MOST RECENT

واسه داش اصغر مون کع خععععلی گل🌷🌷
#aks_neveshte #text_graphy #text_khas #afghanistan #refigh##refigh #textpost #textme #text_khass

‏شَبی صَدبار بِه خودت قول ميدی!
کِه قَوی باشی . . .
روزی صَد و يِک بار ميشكَنی :)♡
#my._.would
#lovequotes
#life
#love
#moon
#music
#alone
#together
#you
#me
#text
#text_khass
#text_sad
#text_love
#texti
#textme
#to
#mn
#paint
#rain
#barooon
#alone_girl
#jooon
#jzb
#textsad
#textdep
@haloo_ar
#haloo_ar

+چرا مشکی پوشیدی؟
-دیگه لباسی نداشتم...
+ چرا صدات گرفته؟
-سرما خوردم
+ دستت چی شده؟
-خوردم زمین
+ چرا نوشته هات همه دپن
-خو سبکشه همین طوری :)
+داشتی گریه میکردی؟
-توچشمم خاک رفته
+چرا ناراحتی؟
-فقط یه کوچولو خستم
+ چرا همش به یه نقطه خیره میشی؟
-آخه خوابم میاد
+چرا واسه همه چی یه دلیل الکی میاری؟
-آخه کسی نمیفهمه ‌‌‌ 💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔 #my._.would
#lovequotes
#life
#love
#moon
#music
#alone
#together
#you
#me
#text
#text_khass
#text_sad
#text_love
#texti
#textme
#to
#mn
#paint
#rain
#barooon
#alone_girl
#jooon
#jzb
#textsad
#textdep
#haloo_ar
@haloo_ar

فقـ✨ــط‌‌ وانــــمــ🙂ــود🌪
مــیــک‍ــ😎ــــنــ⚡️ــیـــ🕸
دارهـ➰ـــ عــــالــ😄ــیـــ🌹
پـــــیـ🔚ــشــ مـــیـ〰ـرهــ💫 💊💉 @yswmn_
#yswmn_
#my._.would
#lovequotes
#life
#love
#moon
#music
#alone
#together
#you
#me
#text
#text_khass
#text_sad
#text_love
#texti
#textme
#to
#mn
#paint
#rain
#barooon
#alone_girl
#jooon
#jzb
#textsad
#textdep
@haloo_ar
#haloo_ar

+چرا مشکی پوشیدی؟
-دیگه لباسی نداشتم...
+ چرا صدات گرفته؟
-سرما خوردم
+ دستت چی شده؟
-خوردم زمین
+ چرا نوشته هات همه دپن
-خو سبکشه همین طوری :)
+داشتی گریه میکردی؟
-توچشمم خاک رفته
+چرا ناراحتی؟
-فقط یه کوچولو خستم
+ چرا همش به یه نقطه خیره میشی؟
-آخه خوابم میاد
+چرا واسه همه چی یه دلیل الکی میاری؟
-آخه کسی نمیفهمه ‌‌‌ 💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔 @yswmn_
#yswmn_
#my._.would
#lovequotes
#life
#love
#moon
#music
#alone
#together
#you
#me
#text
#text_khass
#text_sad
#text_love
#texti
#textme
#to
#mn
#paint
#rain
#barooon
#alone_girl
#jooon
#jzb
#textsad
#textdep
@haloo_ar
#haloo_ar

مَن يه دُختَرَم:)😔
وَقتي دِلَم ميگيره💛
نِميتونَم اَز خونه بِزَنَم بيرون💙
نِميتونَم شَب نَيام خونه💜
نِميتونَم سيگار بِكِشَم💚
نِميتونَم فَرياد بِزَنَم💛
فَقَط ميتونَم سَرَمو بزارَم رو زانو هام💙
با موهام بازي كُنَم💜
لَبَمو بِكَنَم💚
يه گوشه اُتاقَم بِشينَم💛
بُغض كُنَم💙
دَستَمو خَط خَطي كُنَم💜
بيصِدا گِريه كُنَم💚
بَعدَم با يه لَبخَند فِيكِ مَصنوعي به بَقيه نِشون بِدَم كه حالَم خوبه💛
شَبا يا اَز خَسْتَگي يا با قُرص خواب بِخوابَم💙
وَلي مَن قَويَم💜
خُدا بَعضي دُختَر هارو آفَريد تا ثابِت كُنه دُختَرَم ميتونه مَرد باشه:)💚💚 @yswmn_
#yswmn_
#my._.would
#lovequotes
#life
#love
#moon
#music
#alone
#together
#you
#me
#text
#text_khass
#text_sad
#text_love
#texti
#textme
#to
#mn
#paint
#rain
#barooon
#alone_girl
#jooon
#jzb
#textsad
#textdep
@haloo_ar
#haloo_ar

میلیون ها زوج توی این شهرِ
چرا پس همه ی پیاده رو ها خلوتِ..
چرا همه صندلی کافه ها پُر نیست..
چرا گل فروشی ها خالی نمیشه..
چرا کمترکسی دستِ زنشُ میگیره ..
چرا وقتی بارون میاد با چتر به سمت خونه هاتون میرید؟
چرا نیمکت پارکآ باید دائماً خاک بخوره..
چرا؟
آدما به ظاهر فقط باهم زندگی میکنن،نه عشقی ، نه حسی، هیچی..
فقط سرِ یه میز غذامیخورن،زیرِیک سقف میخوابندو به طور مشترک یک شبکه تلویزیونی نگاه میکنند و گآه گداری چند کلمه تکراری به زبآن می آورند ..
در هیچ خانه ای عشق نیست..
درهیچ قلبی گرما نیست..
همه یخ زدیم،انگار یه روز یکی اومده روی هممون پودرِ یخ ریخته..
باید خورشید به ما نزدیک تر بود.. @yswmn_
#yswmn_
#my._.would
#lovequotes
#life
#love
#moon
#music
#alone
#together
#you
#me
#text
#text_khass
#text_sad
#text_love
#texti
#textme
#to
#mn
#paint
#rain
#barooon
#alone_girl
#jooon
#jzb
#textsad
#textdep
#haloo_ar
@haloo_ar

تـۅ بآ پـۅلآت رژ و ریمـل میخـری??💄👙💄
مـن لـوآشـک و شـکلآت؟؟🍫🍫🍬
تـۅ دوســ پـسرتـۅ ب💋ـوس میـکنے بـرآتــ شآرژ بـخـرهــ...📛
مــن اشـآره کـنم بآبآم دنـیآ رو بـرام مـیارهــ...🌏
√تـو گـراس و ویســکے مـیزنے√??...🍻🍻🍷
مــن قـ💊ـرص مـیخورمــ کــ بخـوآبمــ√...💊💊
تــو هـرشـب بغـل یکـے مـیخوآبی√📛🔖💑
...مـن شـبآ قـآطے خ🐻ـرسآم مــیخــوابم...🐻
تــۅ بـرآے بـیرونـ رفتن سـت قـرمـز؟؟مـیزنے√👠👝
...مــن بـا کـولہ پـشتے و کتـۅنے مـیرم بیـرون...👟👜
مـن دخــترم؛؛👸👸👦
تــو هم دخــترے🔖😞🙆🙆🙆🙆😞
ولــے تـۅ داااافففف اینـۅ اون بآشــ!!
👑👪❤مــن پـرنسس مـامـان و بـابـام میـمونم√....👑👪❤ :] #my._.would
#lovequotes
#life
#love
#moon
#music
#alone
#together
#you
#me
#text
#text_khass
#text_sad
#text_love
#texti
#textme
#to
#mn
#paint
#rain
#barooon
#alone_girl
#jooon
#jzb
#textsad
#textdep
#haloo_ar
@haloo_ar

مَن يه دُختَرَم:)😔
وَقتي دِلَم ميگيره💛
نِميتونَم اَز خونه بِزَنَم بيرون💙
نِميتونَم شَب نَيام خونه💜
نِميتونَم سيگار بِكِشَم💚
نِميتونَم فَرياد بِزَنَم💛
فَقَط ميتونَم سَرَمو بزارَم رو زانو هام💙
با موهام بازي كُنَم💜
لَبَمو بِكَنَم💚
يه گوشه اُتاقَم بِشينَم💛
بُغض كُنَم💙
دَستَمو خَط خَطي كُنَم💜
بيصِدا گِريه كُنَم💚
بَعدَم با يه لَبخَند فِيكِ مَصنوعي به بَقيه نِشون بِدَم كه حالَم خوبه💛
شَبا يا اَز خَسْتَگي يا با قُرص خواب بِخوابَم💙
وَلي مَن قَويَم💜
خُدا بَعضي دُختَر هارو آفَريد تا ثابِت كُنه دُختَرَم ميتونه مَرد باشه:)💚💚 #my._.would
#lovequotes
#life
#love
#moon
#music
#alone
#together
#you
#me
#text
#text_khass
#text_sad
#text_love
#texti
#textme
#to
#mn
#paint
#rain
#barooon
#alone_girl
#jooon
#jzb
#textsad
#textdep

همیشه مهربان خواهم ماند .
حتی اگر کسی قدر مهربانیم را نداند.
من خدایی دارم که به جای همه برایم جبران میکند….
✦✦✦✦ #my._.would
#lovequotes
#life
#love
#moon
#music
#alone
#together
#you
#me
#text
#text_khass
#text_sad
#text_love
#texti
#textme
#to
#mn
#paint
#rain
#barooon
#alone_girl
#jooon
#jzb
#textsad
#textdep

♚⇩بہ بَـعضـــــیام بـاس گــفـت⇩ ✖4دَفـہ تَحویـــــلت گـرفــــــتـَم فڪر نَڪــن خَـــــبَـــــرے یہ✖ ⇦بہ اون اُلاغــــہ تــــو کلاه قرمـزے اَم مـیــگن جـیـگر⇨♚ #my._.would
#lovequotes
#life
#love
#moon
#music
#alone
#together
#you
#me
#text
#text_khass
#text_sad
#text_love
#texti
#textme
#to
#mn
#paint
#rain
#barooon
#alone_girl
#jooon
#jzb
#textsad
#textdep

تَنهآیی یَعنی:
بَعد چَند رُوز بیآی🌚
تَمآس نَدآری
پی اِم نَدآری
بآ خودِت میگی حَتماً نِتُ روشَن کُنی هَمِه ی دوستآت پی اِم دآدَن🌝
بآ ذوق نِتُ روشَن میکُنی 🌌
بَعد چَند دَقیقه...💥
هیچ پَیآمی نِمیآد👀
میگی نَه مگِه میشِه هیچکَس پیآم نَدآدِ بآشِه×.×
نِتِتُ بآز خآمُوش رُوشَن میکُنی میبینی نَه هیچکَس پیآم نَدآدِه^_^
میگی حَتماً نَبودَن کِ پی اِم بِدَن↓
وَلی آخَرین بآزیدِشُون کِ مآل چَند دَقیقه پیشِه هَمِه چیزُو خَرآب میکُنهِ×
[هه آره تَنهآیی یَعنی آین]😔∞ #my._.would
#lovequotes
#life
#love
#moon
#music
#alone
#together
#you
#me
#text
#text_khass
#text_sad
#text_love
#texti
#textme
#to
#mn
#paint
#rain
#barooon
#alone_girl
#jooon
#jzb
#textsad
#textdep
@haloo_ar
#haloo_ar

Most Popular Instagram Hashtags