#tağut

4612 posts

TOP POSTS

@sonmektupkuran - LA İLAHE İLLALLAH ne demek?
#lailaheillallah#tevhid#şirk#tağut -

Peygamberimiz uhud savaşın da omuzu yaralanmış, yüzü kanlar içerisinde kalmış ve bir dişi kırılmış ama said nursi ye kurşun işlemiyor.
#saidnursi#risalenur#hurafe#şirk#tağut

Hiç şükretmiyoruz?
Hiçmi üzülmüyoruz?
Ummeti muhammet şuan nerede? Okullarda demokratik laik bir islam düşmanimi oluyor! Bir kelâm işittim, bir meslek sâhibi bacidan yaşlilara yardim etmeyeceksin, hirsiz falan çikabilirler diyor, yâni böyle bir kelâm müslümana yakişirmiydi arkasinda haklisin diyenler çabasi .

#infak #zulum #kuran #fetihder #islam #ayet #kissa #hz #mevlana #şeyh #k.s #tevhid #tağut #mekteb #ikra #oku #kitap #yazar #mumin #foto

Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki (bu hükme uyarak) korunursunuz.(Bakara/179)
#kısasakısas
#şeriat
#tağut
#lademokrasi

📕Uluhiyet Tevhidi 📍Uluhiyet ilahlık demektir. İtaat ve ibadet edilen, kalplerin kendisine bağlanıp tapındığı ma’bud anlamındaki “ilah” çoğulu “âlihe” kelimesinden türemiştir. 📌Uluhiyet tevhidi, kulların kendi fiillerinde  yani ibadetlerinde Allah Subhanehu ve Teala’yı birlemeleri, sadece O’na ibadet etmeleri demektir. Bu sebeble, bu tevhide ibadet tevhidi de denilir. 📍Uluhiyet tevhidi, İslam dininin başlangıcı ve sonudur. İnsanlığın yaratılış gayesidir. Allah’ın insanı yaratmış olduğu temel gayenin sıhhat bulabilmesi için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, ibadette Allah’ı tevhid etmektir. İnsanoğlunun yaratılış gayesi “Allah’a ibadet” etmek değil aşağıda verdiğimiz ayette belirtildiği gibi “sadece Allah’a ibadet” etmektir. Bu iki cümle arasındaki fark aşikârdır. Zira insan hem Allah’a hem de Allah’tan başka ilahlara ibadet ederek “Allah’a ibadet” emrini yerine getirebilir. Ancak Allah Subhanehu ve Teala’nın istediği bu değildir. Buna karşılık istenilen ise Allah’tan başkasına ibadeti reddederek sadece Allah’a ibadet etmek, ibadette Allah’tan başkasına hisse ayırmamaktır. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur: 📕"Ben cinleri ve insanları, sadece bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zâriyât, 51/56) 📌"Sadece Allah’a kulluk etmek için yaratılan insanoğluna gönderilen tüm rasullere vahyedilen şey, alemlerin rabbi olan Allah Subhanehu ve Teala’nın yegane ilah olduğu ve ibadetin yalnızca O’na yapılması gereğidir. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur: 📍"Senden önce hiçbir rasul göndermedik ki ona : ‘Şüphesiz, benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin’ diye vahyetmiş olmayalım.” (Enbiyâ, 21/25) 📖"Şüphesiz her ümmete : Allah’a ibadet edip, tağuttan kaçınsınlar diye rasuller gönderdik.” (Nahl, 16/36) 📌Allah Subhanehu ve Teala dışında kendisine tapılanların tamamı sahte ve bâtıldır. O’nun dışında hiçbir şey hiçbir mekanda ve hiçbir zamanda ibadet olunmayı hak etmemiş ve etmeyecektir. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur: 📚"Allah’u Teala şöyle buyurdu: İki ilah edinmeyin! O ancak tek ilahtır.” (Nahl, 16/51)
🔴DEVAMI YORUMDA 👇🏽
#tevhid #islam #müslüman #namaz #secde #kuran #ayet #gündem #inanç #kabe #mekke #tağut

MOST RECENT

Allah-u teala şöyle buyuruyor: "De ki: "Namazım, kestiğim kurban, hayatım ve ölümüm Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. O'nun hiçbir ortağı yoktur. Müslümanların ilki olarak bununla emrolundum." (En'am: 162-163)

Allah-u teala bu ayette Rasulune şöyle buyuruyor: "Ey Muhammed! De ki: Ey Allah'tan başkasına ibadet eden, Allah'tan başkası için kurban kesen müşrikler! Ben ibadetimi yalnız Allah için yapar, yalnız O'nun için kurban keserim. Bütün hayatım ve ölümüm yalnız Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. O'nun hiçbir ortağı yoktur. Böylece amel etmek ve bunu söylemekle emrolundum." Allah-u teala şöyle buyuruyor: "Rabbin için namaz kıl, kurban kes." (Kevser: 2)

Allah-u teala bu ayette de yine Rasulune şöyle buyuruyor: "Allah rızasını hedef kabul ederek namaz kıl ve kurban kes." Allah-u teala bu ayetlerde namaz ve kurbanı birlikte zikretmiştir. Zira namaz bedenle, kurban ise mal ile yapılan ibadetlerin en hayırlısıdır.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah kendisinden başkasına kurban kesen kimseye lanet eder." (Müslim) "Lanet etmek" Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmak demektir.

Bu hadis gösteriyor ki kurban kesmek ibadettir. Çünkü Allah-u teala kendisinden başkasına kurban kesenlere lanet etmiştir.

Yalnızca Allah-u teala'yı yüceltmek ve O'na yaklaşmak için kurban kesilirse işte böylece kurban kesme ibadeti sadece Allah-u teala'ya yapılmış olur ve işte bu, tevhiddir.

Fakat Allah-u teala'dan başkasını yüceltmek ve ona yaklaşmak için ya da Allah-u teala'ya yaklaşmak için başkasına veya cansız varlıklara kurban kesilirse, işte bu tevhidi bozan büyük şirktir. "Ona yaklaşmak için kurban kesmek" lafzı; menfaati elde etmede veya kötülüğü defetmede yardımcı olsun diye ona kurban kesmek manasındadır.

Şöyle ki; bir kimseye veya bir şeye kurban kesmedeki gaye, dünya ve ahiretle ilgili bir konuda o kimse veya şeyden fayda elde etmek ya da kendisine gelen veya gelebilecek olan bir şerri defetmektir. Yani; o kimse veya şeye manevi bir şekilde yaklaşmaktır.

#Allah #Peygamber #islam #tevhid #tawheed #dua #ayet #hadis #muvahhid #muvahhide #tağut #ebuhanzala #ebuhanzalahoca #suheyb

••
Kelime - i Tevhid 'in Tarifi ve Kısımları
Tevhid sözlükte herhangi bir şeyi " bir kılmak " anlamına gelen " vahade '' fiilinden türemiştir .

Terim anlamı ise Allah Teala 'nın ibadette birlenmesi demektir .

La ilahe ill'Allah Kelime - i tevhidinin manası ise ; " Allah 'tan başka ibadet edilmeyi hak eden hiçbir ilah yoktur " demektir .

Allah Subhanehu ve Teala 'nın varlığını , rabliğini , ilahlığını , isimlerini , sıfatlarını ve ibadete sadece O 'nun layık olduğunu kesin bir şekilde tasdik etmek , tam bir ikrar ve eksiksiz bir itiraftır .

Kulun davranışlarında eserleri görülecek şekilde kalbin buna tam bir teslimiyetidir .

Abdurrahman bin Hasen rahimehullah şöyle demiştir : " La ilahe illallah kelimesi ' Allah 'tan başka ibadet edilmeye layık kimse yoktur ' manasına gelir .

Bu ifade Kuran 'ın birçok yerinde olanca açıklığı ile vurgulanmıştır . " 1

Allah Subhanehu ve Teala 'ya iman ; Tevhidin üç türüne inanmayı ve gerekleriyle de amel etmeyi gerekli kılar.
Bunlar : Rububiyet , uluhiyet , isim ve sıfat tevhidi 'dir .

İmam İbn Ebi 'l - izz rahimehullah tevhidin bu üç türü hakkında şöyle demiştir : " Tevhid , üç türü ihtiva etmektedir : 1 Sıfatlara dair açıklamalar.

2 Rububiyet tevhidi :
Her şeyi yaratanın yalnızca Allah olduğunun açıklanmasını içerir .

3 Uluhiyet tevhidi :
Allah 'ın , O' na hiçbir şeyi ortak koşmaksızın tek kendisinin ibadet olunma hakkında sahip olmasını kapsar . " 2

#tevhid #islam #müslüman #namaz #secde #kuran #ayet #gündem #inanç #kabe #mekke #tağut

⚠️CUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ BİLMEMİZ GEREKENLER 📍Cuma Gününün Fazileti 🔹Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘İçerisinde güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür! Adem o günde yaratıldı, o günde cennete girdirildi, o günde oradan çıkartıldı ve o günde kıyamet kopacaktır! O günde öyle bir saat var ki, Müslüman bir kul o saate denk getirerek Allah’tan hayırlı bir şey isterse, Allah onun isteğini verir’ buyurdu.” ▪️İbnu’l-Munzir el-Evsad 1714, Müslim 854/1717, Ebu Davud 1046, Tirmizi 491, İbni Hibban 2772, Malik 1/108, 109, Begavi 1050, Abdurrezzak 5583, Ahmed 10307, Albânî İrva 3/227 📍Cuma Günü Müslümanlar İçin Özel Bir Gündür 🔹Ebu Hureyre, Ribiyyibni Hıraş ve Huzeyfe (Radiyallahu Anhum) şöyle dediler: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Allah-u Teâlâ bizden önceki kimselere Cuma gününü kaybettirdi. Dolayısıyla Yahudilerin özel günü Cumartesi, Hristiyanların özel günü Pazar oldu. Derken bizi dünyaya getirdi ve Cuma gününü Allah bize hidayet etti, gösterdi. Böylece Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini ibadet günü kılmış oldu. İşte bunun gibi kıyamet gününde de onlar bize ittiba edecektir. Biz dünya ehlinin sonuncularıyız, kıyamet gününde ise herkesten önce lehine hüküm verilenlerin ilkleri biz olacağız’ buyurdu.” ▪️Müslim 856/22, Nesei 1367, İbni Mace 1083, Albânî Cami 1017 📍Cuma Günü Haftalık Bayram Günüdür 🔸Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Şüphesiz ki bugün bayramdır! Allah bu günü Müslümanlar için bayram yapmıştır! Cuma’ya gelen kimseler yıkansın! Eğer güzel kokusu varsa ondan sürünsün! Misvaka ise, iltizam gösteriniz!’ buyurdu.” ▪️İbni Mace 1098, Tabarani Mucemu’s-Sağir 1/1291/269 📍Cuma Günahların Bağışlanmasına Vesiledir

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Büyük günahları işlemedikçe beş vakit namaz ve Cuma, öbür Cuma’ya kadar aralarında işlenen günahlara kefarettir’ buyurdu.” ▪️Müslim 233/14, Ebu Avane 2/20, Tirmizi 214, İbni Mace 1086, İbni Huzeyme 314, İbni Hibban 1733, Tayalisi 2470, Beyhaki 2/467, Begavi 345, Ahmed 2/484

#islam❤️ #iman #şirk #tevbe #tağut #cuma

📩Darul küfürde evde veya kapalı mekanda cuma kılmak caiz mi?
Cuma namazının 3 çeşit şartları vardır;

Sıhhat ve vaciplik şartlarının beraber olduğu şartlar
Vacipliği ile ilgili şartlar
Sıhhati ile ilgili şartlar Vacipliğinde var olan şartlarının üzerine ittifak edilenleri; İslam, Akıl ve Erkekliktir.
İhtilaf edilenler ise; buluğ, hürriyet, ikame, adet, özür, vatanın varlığı, şehir, sultanın izni, mescid şartı ve ezanı işitmektir. Sizin sorunuzda sorduğunuz evlerde kılma meselesine gelince bu hem sultanın izni, hem mescid ve hem de vatanın varlığı meselesidir. Mescide gelince İmam Şafi, İmam Ebu Hanife ve âlimlerin çoğunluğu mescidin şart olmadığını, bayram namazı gibi açık bir arazide de kılınabileceğini söylemişlerdir.
İmam Malik ve İmam Nevevi gibi âlimler ise mescid olması gerektiğini belirtmişlerdir. İmamın iznine gelince; İmam Malik, Şafii, Ahmed ve Ebu Sevr’e göre imamın yani halifenin izni şart değildir. İkinci görüşe göre Halife izni gerekir ki bunu da Ebu Hanife, Hasan ve Evzai söylemiştir. Her dönemde halifeler ile kılınmasını delil getirerek bunun ümmetin icması olduğunu belirtmişlerdir.
İbnu Kudame, Hanbelilerin bunu şart görmediğini söylemiş ve İmam Ahmed’den Şam’da 9 sene fitne olduğunu, insanların cuma kıldıklarını ama imamdan izin almadıklarını söylemesini zikretmiştir.
İmam Nevevi bu konuda İmam Şafii’nin mezhebini belirtmiş ve İmam Şafii’nin eski mezhebine göre caiz görmediğini belirtmiştir. İmamı şart sayan görüş için de zayıf ve şaz görüş demiştir. Allah her şeyin en doğrusunu bilendir.
Cumanın sıhhat ve vaciplik şartlarından bazıları hakkında da alimlerin görüşleri şöyledir;
Hanefiler, şehir olması gerektiğini şart koşmuşlar. Şehirden kast ettikleri de içinde davaların kaldırılabileceği bir kadının bulunmasıdır.
Mebsut’un yazarı Serahsi diyor ki; “Şehrin sınırı içinde bir sultanın ya da ihtilafların kaldırıldığı bir kadının bulunması veyahut hadlerin orada tatbik ediliyor olmasıdır.” Ancak diğer mez- hepler Cuma için bunu şart koşmamışlardır.
#islam❤️ #iman #şirk #tevbe #tağut #darulküfr #cuma #cumanamazı

❓Tağutu inkâr etmek, tağutu tekfir etmeyi gerektirir mi? Bu konudaki delil nedir? ✔️CEVAP:
Şeyh Muhammed Bin Abdulvehhab (rahimahullah) dedi ki: “Tağutu inkâr etmenin sıfatı;
Allah’tan başkasına ibadetin batıllığına itikat etmen,
ondan başkasına ibadeti terk etmen,
ondan başkasına ibadete buğz etmen,
ondan başkasına ibadet edenleri tekfir etmen ve onlara düşmanlık etmendir.”
●(Ma’nat-Tağut ve Ruusu Envaihi, Syf:1, Paraf No:6.) Tağutu inkâr etmek demek budur.
Burada zikredilen beş esası yerine getirmeyen kişi tağutu inkâr etmemiş demektir.
Allah, Kur’an’ı Arapça indirendir ve O, Bakara Suresi 256. ayette ‘enkere’ fiilini değil ‘kufur’ fiilini kullanmıştır.
Çünkü bu diğerinden daha genel bir manayı kapsamaktadır; “Biz her kavme, Allah’a kulluk edip tağuttan sakının(ona ibadetin batıl olduğuna inanın, ona ibadet etmeyin, ona buğz edin, onu tekfir edin ve gücünüz oranında düşmanlık edin) diye bir peygamber gönderdik.”
●(Nahl 16/36.) Bunu yerine getirmeyen biri tağutu inkâr etmemiş, Allah’a da iman etmemiştir.

#Tağut #tağutnedir #tagutred #islam❤️ #iman #şirk #tevbe

🌹 dinde hiçbir zorlama yoktur . doğruluk sapıklıktan ayrılmıştır . her kim tağutu inkâr edip allaha iman ederse kopması mümkün olmayan sapasağlam kulpa yapışmıştır .
| bakara 256 | 📌 şeykhu'l islam muhammed bin abdilvehhab rahimahullah bu ayet hakkında şöyle der :
tağutu inkâr etmenin manası ; allahtan başka itikat edilen her ağaçtan , cinden , taştan ve insandan beri olmandır . bunların hakkında küfürde olduklarına dair şehadette bulunmandır . baban veya kardeşin bile olsa dalalette olduklarını söyleyip onlara buğz etmendir .
| duraru's seniyye 2 / 121 | 🌹 allah iman edenlerin dostudur , onları karanlıklardan nura ( aydınlığa ) çıkarır . inkâr edenlerin dostu ise tağuttur , onları burdan ( aydınlıktan ) karanlığa çıkarır .
| bakara 257 | 🌹 rasulullah sallallahu aleyhi wesellem şöyle buyurdu :
ümmetim ile ilgili olarak en çok korktuklarım allaha şirk koşmalarıdır . dikkat edin ! ben size onlar aya , güneşe veya puta tapacaklar demiyorum . fakat allahtan başkasının emirlerine ve arzularına göre iş yapacaklar .
| ibn mace 4285 | ❎ tağut ; allah azze we cell dışında itaat edilen , tâbi olunan , allahın kanunlarına muhalif kanun ve yasalar çıkarıp yeryüzünde hükümranlık iddiasında bulunan her şeydir . bu insan , cin , nefs , para , kurum , parlemento gibi her şeyden olabilmektedir . 📌 ali bin huseyn oğlu zeynel abidin oğluna ilim öğreterek şu sözleri söylerdi :
' allaha iman ettim tağutu reddettim . '
| ibn ebi şeybe 3518 | 📚 selef alimlerinin tağut hakkında söyledikleri : 📌 ibn abbas'ın öğrencisi mucahid rahimahullah tağut hakkında şöyle der :
insanların idarecisi konumunda bulunan , halkın kendisine danışıp işlerini hükme bağlanmasını istedikleri insan suretindeki şeytandır . allahın kanunları dışında kendisine başvurulan insanların efendisidir .
| suyuti , ed durru'l mensur 2 / 22
#islam❤️ #iman #şirk #tevbe #tağut #tağutnedir #tagutred

Müslümanların çok fazla çalışması lazım.
Niçin; Çünkü bu toplum Refahın kendisini azdırdığı ve ALLAH (Azze ve Celleyi) unutan bir toplumdur.
Çevrenize şöyle bir bakın ne göreceksiniz Allah'ın verdiği nimetlerin farkında olan ve daha fazla Allah'a kulluk eden bir toplum mu var?
Yoksa 30 sene önceki Türkiyeye göre Allah'ın kendisine Nimet verdiği ve Nimet verdiğinden dolayı iyice AZGINLAŞAN, iyice DİNDEN UZAKLAŞAN, iyice ALLAH'TAN YÜZ ÇEVİREN bir toplum mu var?

ALLAH'TAN yüz çeviren bir toplum var, ALLAH'TAN uzaklaşan bir toplum var.
Öyleyse bu toplumun HELÂK olması An meselesidir.ALLAH'IN bu toplumun üzerine bir Musibet indirmesi An meselesidir.

Ne yapacağız o zaman, Kendimiz için, Çocuklarımız için, içinde yaşadığımız toplum için, Âlemlere Rahmet olmak için İnsanlara içinde bulundukları Tehlikeyi göstermemiz lazım.
Sen Sussan, ben Sussam, o Sussa bu Toplum HAKİKATLERİ ne zaman görecek.
Konuşacağız, Anlatacağız, KORKMAYACAĞIZ, sonuçlarını hesap etmiyicez. Dilimiz döndüğü kadar anlatacağız, dilimizde tüy bitinceye kadar anlatacağız, Çevremizdeki son insana içinde bulundukları durumu anlatıncaya kadar anlatacağız.

#Ebuhanzala [bölüm 5]
#kuran #islam #iman #tevhid #sünnet #hadis #tebliğ #şeriat #şirk #küfür #tağut
#cübbeliahmethoca #tarikat #tasavvuf #menzil #gavs #sofi #mevlana #çayhouse #hayalhanem #sözlerköşkü #ihh #agd
#akp #rte #erdoğan #tayyip #erbakan #erdogan

Müslümanların çok fazla çalışması lazım.
Niçin; Çünkü bu toplum Refahın kendisini azdırdığı ve ALLAH (Azze ve Celleyi) unutan bir toplumdur.
Çevrenize şöyle bir bakın ne göreceksiniz Allah'ın verdiği nimetlerin farkında olan ve daha fazla Allah'a kulluk eden bir toplum mu var?
Yoksa 30 sene önceki Türkiyeye göre Allah'ın kendisine Nimet verdiği ve Nimet verdiğinden dolayı iyice AZGINLAŞAN, iyice DİNDEN UZAKLAŞAN, iyice ALLAH'TAN YÜZ ÇEVİREN bir toplum mu var?

ALLAH'TAN yüz çeviren bir toplum var, ALLAH'TAN uzaklaşan bir toplum var.
Öyleyse bu toplumun HELÂK olması An meselesidir.ALLAH'IN bu toplumun üzerine bir Musibet indirmesi An meselesidir.

Ne yapacağız o zaman, Kendimiz için, Çocuklarımız için, içinde yaşadığımız toplum için, Âlemlere Rahmet olmak için İnsanlara içinde bulundukları Tehlikeyi göstermemiz lazım.
Sen Sussan, ben Sussam, o Sussa bu Toplum HAKİKATLERİ ne zaman görecek.
Konuşacağız, Anlatacağız, KORKMAYACAĞIZ, sonuçlarını hesap etmiyicez. Dilimiz döndüğü kadar anlatacağız, dilimizde tüy bitinceye kadar anlatacağız, Çevremizdeki son insana içinde bulundukları durumu anlatıncaya kadar anlatacağız.

#Ebuhanzala [bölüm 4]
#kuran #islam #iman #tevhid #sünnet #hadis #tebliğ #şeriat #şirk #küfür #tağut
#cübbeliahmethoca #tarikat #tasavvuf #menzil #gavs #sofi #mevlana #çayhouse #hayalhanem #sözlerköşkü #ihh #agd
#akp #rte #erdoğan #tayyip #erbakan #erdogan

Müslümanların çok fazla çalışması lazım.
Niçin; Çünkü bu toplum Refahın kendisini azdırdığı ve ALLAH (Azze ve Celleyi) unutan bir toplumdur.
Çevrenize şöyle bir bakın ne göreceksiniz Allah'ın verdiği nimetlerin farkında olan ve daha fazla Allah'a kulluk eden bir toplum mu var?
Yoksa 30 sene önceki Türkiyeye göre Allah'ın kendisine Nimet verdiği ve Nimet verdiğinden dolayı iyice AZGINLAŞAN, iyice DİNDEN UZAKLAŞAN, iyice ALLAH'TAN YÜZ ÇEVİREN bir toplum mu var?

ALLAH'TAN yüz çeviren bir toplum var, ALLAH'TAN uzaklaşan bir toplum var.
Öyleyse bu toplumun HELÂK olması An meselesidir.ALLAH'IN bu toplumun üzerine bir Musibet indirmesi An meselesidir.

Ne yapacağız o zaman, Kendimiz için, Çocuklarımız için, içinde yaşadığımız toplum için, Âlemlere Rahmet olmak için İnsanlara içinde bulundukları Tehlikeyi göstermemiz lazım.
Sen Sussan, ben Sussam, o Sussa bu Toplum HAKİKATLERİ ne zaman görecek.
Konuşacağız, Anlatacağız, KORKMAYACAĞIZ, sonuçlarını hesap etmiyicez. Dilimiz döndüğü kadar anlatacağız, dilimizde tüy bitinceye kadar anlatacağız, Çevremizdeki son insana içinde bulundukları durumu anlatıncaya kadar anlatacağız.

#Ebuhanzala [bölüm 3]
#kuran #islam #iman #tevhid #sünnet #hadis #tebliğ #şeriat #şirk #küfür #tağut
#cübbeliahmethoca #tarikat #tasavvuf #menzil #gavs #sofi #mevlana #çayhouse #hayalhanem #sözlerköşkü #ihh #agd
#akp #rte #erdoğan #tayyip #erbakan #erdogan

Müslümanların çok fazla çalışması lazım.
Niçin; Çünkü bu toplum Refahın kendisini azdırdığı ve ALLAH (Azze ve Celleyi) unutan bir toplumdur.
Çevrenize şöyle bir bakın ne göreceksiniz Allah'ın verdiği nimetlerin farkında olan ve daha fazla Allah'a kulluk eden bir toplum mu var?
Yoksa 30 sene önceki Türkiyeye göre Allah'ın kendisine Nimet verdiği ve Nimet verdiğinden dolayı iyice AZGINLAŞAN, iyice DİNDEN UZAKLAŞAN, iyice ALLAH'TAN YÜZ ÇEVİREN bir toplum mu var?

ALLAH'TAN yüz çeviren bir toplum var, ALLAH'TAN uzaklaşan bir toplum var.
Öyleyse bu toplumun HELÂK olması An meselesidir.ALLAH'IN bu toplumun üzerine bir Musibet indirmesi An meselesidir.

Ne yapacağız o zaman, Kendimiz için, Çocuklarımız için, içinde yaşadığımız toplum için, Âlemlere Rahmet olmak için İnsanlara içinde bulundukları Tehlikeyi göstermemiz lazım.
Sen Sussan, ben Sussam, o Sussa bu Toplum HAKİKATLERİ ne zaman görecek.
Konuşacağız, Anlatacağız, KORKMAYACAĞIZ, sonuçlarını hesap etmiyicez. Dilimiz döndüğü kadar anlatacağız, dilimizde tüy bitinceye kadar anlatacağız, Çevremizdeki son insana içinde bulundukları durumu anlatıncaya kadar anlatacağız.

#Ebuhanzala [bölüm 2]
#kuran #islam #iman #tevhid #sünnet #hadis #tebliğ #şeriat #şirk #küfür #tağut
#cübbeliahmethoca #tarikat #tasavvuf #menzil #gavs #sofi #mevlana #çayhouse #hayalhanem #sözlerköşkü #ihh #agd
#akp #rte #erdoğan #tayyip #erbakan #erdogan

Müslümanların çok fazla çalışması lazım.
Niçin; Çünkü bu toplum Refahın kendisini azdırdığı ve ALLAH (Azze ve Celleyi) unutan bir toplumdur.
Çevrenize şöyle bir bakın ne göreceksiniz Allah'ın verdiği nimetlerin farkında olan ve daha fazla Allah'a kulluk eden bir toplum mu var?
Yoksa 30 sene önceki Türkiyeye göre Allah'ın kendisine Nimet verdiği ve Nimet verdiğinden dolayı iyice AZGINLAŞAN, iyice DİNDEN UZAKLAŞAN, iyice ALLAH'TAN YÜZ ÇEVİREN bir toplum mu var?

ALLAH'TAN yüz çeviren bir toplum var, ALLAH'TAN uzaklaşan bir toplum var.
Öyleyse bu toplumun HELÂK olması An meselesidir.ALLAH'IN bu toplumun üzerine bir Musibet indirmesi An meselesidir.

Ne yapacağız o zaman, Kendimiz için, Çocuklarımız için, içinde yaşadığımız toplum için, Âlemlere Rahmet olmak için İnsanlara içinde bulundukları Tehlikeyi göstermemiz lazım.
Sen Sussan, ben Sussam, o Sussa bu Toplum HAKİKATLERİ ne zaman görecek.
Konuşacağız, Anlatacağız, KORKMAYACAĞIZ, sonuçlarını hesap etmiyicez. Dilimiz döndüğü kadar anlatacağız, dilimizde tüy bitinceye kadar anlatacağız, Çevremizdeki son insana içinde bulundukları durumu anlatıncaya kadar anlatacağız.

#Ebuhanzala [bölüm 1]
#kuran #islam #iman #tevhid #sünnet #hadis #tebliğ #şeriat #şirk #küfür #tağut
#cübbeliahmethoca #tarikat #tasavvuf #menzil #gavs #sofi #mevlana #çayhouse #hayalhanem #sözlerköşkü #ihh #agd
#akp #rte #erdoğan #tayyip #erbakan #erdogan

📕Uluhiyet Tevhidi 📍Uluhiyet ilahlık demektir. İtaat ve ibadet edilen, kalplerin kendisine bağlanıp tapındığı ma’bud anlamındaki “ilah” çoğulu “âlihe” kelimesinden türemiştir. 📌Uluhiyet tevhidi, kulların kendi fiillerinde  yani ibadetlerinde Allah Subhanehu ve Teala’yı birlemeleri, sadece O’na ibadet etmeleri demektir. Bu sebeble, bu tevhide ibadet tevhidi de denilir. 📍Uluhiyet tevhidi, İslam dininin başlangıcı ve sonudur. İnsanlığın yaratılış gayesidir. Allah’ın insanı yaratmış olduğu temel gayenin sıhhat bulabilmesi için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, ibadette Allah’ı tevhid etmektir. İnsanoğlunun yaratılış gayesi “Allah’a ibadet” etmek değil aşağıda verdiğimiz ayette belirtildiği gibi “sadece Allah’a ibadet” etmektir. Bu iki cümle arasındaki fark aşikârdır. Zira insan hem Allah’a hem de Allah’tan başka ilahlara ibadet ederek “Allah’a ibadet” emrini yerine getirebilir. Ancak Allah Subhanehu ve Teala’nın istediği bu değildir. Buna karşılık istenilen ise Allah’tan başkasına ibadeti reddederek sadece Allah’a ibadet etmek, ibadette Allah’tan başkasına hisse ayırmamaktır. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur: 📕"Ben cinleri ve insanları, sadece bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zâriyât, 51/56) 📌"Sadece Allah’a kulluk etmek için yaratılan insanoğluna gönderilen tüm rasullere vahyedilen şey, alemlerin rabbi olan Allah Subhanehu ve Teala’nın yegane ilah olduğu ve ibadetin yalnızca O’na yapılması gereğidir. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur: 📍"Senden önce hiçbir rasul göndermedik ki ona : ‘Şüphesiz, benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin’ diye vahyetmiş olmayalım.” (Enbiyâ, 21/25) 📖"Şüphesiz her ümmete : Allah’a ibadet edip, tağuttan kaçınsınlar diye rasuller gönderdik.” (Nahl, 16/36) 📌Allah Subhanehu ve Teala dışında kendisine tapılanların tamamı sahte ve bâtıldır. O’nun dışında hiçbir şey hiçbir mekanda ve hiçbir zamanda ibadet olunmayı hak etmemiş ve etmeyecektir. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur: 📚"Allah’u Teala şöyle buyurdu: İki ilah edinmeyin! O ancak tek ilahtır.” (Nahl, 16/51)
🔴DEVAMI YORUMDA 👇🏽
#tevhid #islam #müslüman #namaz #secde #kuran #ayet #gündem #inanç #kabe #mekke #tağut

Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki (bu hükme uyarak) korunursunuz.(Bakara/179)
#kısasakısas
#şeriat
#tağut
#lademokrasi

Most Popular Instagram Hashtags