[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#tağut

5116 posts

TOP POSTS

İSLAMI İÇTEN BİTİRMEYE ÇALIŞAN İŞİD ZİHNİYETLİ VAHABI (SELEFİ) KİMLİĞI ALTINDA İNSANLARI (TEKFİR) KAFİR İLAN EDEN EBU HANZALA VE PLANLARI ;
Tevhid mücadelesi” diyerek “Tağutla yani Allah’ın koyduğu sistemin yerine geçirilen sistemle mücadele” ettiklerini iddia ederler ama her nedense ilk olarak
-Peygamberimizin faziletlerini
-Şefaatini
-Allah dostlarını redderler.
Bunlara karşı çok ama çok dikkatli olunması lazım bilgimiz yoksa tartışmaya girilmemesi gerekir çünkü bunlara çok sıkı eğitim verilip Türkiye gibi İslam ülkelerine gönderilip burada İnsanları İşid'e göndermeye çalışırlar.
Türkiyeye gelen Vahabi hocalar DİYANET'te İlahiyat kısmında Arapça hocası olup oradaki Gençlere Vahabi Selefi zihniyetini aşılamakta ve bir çok genci zehirlemektedirler
Baş İmamları Allaha mekan el, yüz isnad eden (Mücessime) fırkasından " İbni Teymiyyedir" onu örnek alırlar.
Tevhid Tevhid diyerek Allah'ın Müşriklere söylediği ayetleri Tasavvuf ehli insanlara isnad edip, Allah dostlarını Tağut olarak görürler
Bunlar Tasavvuf ehline müşrik deyip Mevlana, İbni Arabi, Beyazıd-ı Bestami gibi evliyalara Şeytanın velileri derler.
Bütün Ehli Sünnet Ulemasının Allah " Mekandan Münezzehtir" görüşünü kabul etmeyip Allah'ın Haşa ve Kella gökte olduğunu iddâa ederler.
Kabir ziyaretlerini şirk olarak görürler
Mevlüt okutmayı İslama ters bulup, Fazilet bildiren çoğu hadisleri inkar ederler.
İtikad İmamımız İmam-ı Maturidi ve İmam-ı Eşari (rah.) Hazretlerini tekfir ilan ederler
Cumaya gitmeyi, Askere gitmeyi, Oy kullananları da tekfir ilan ederler
Sûdi Arabistanda İngiliz Sömürgesi olan bölgede yaygınlık gösterirler. Zaten geçenlerde Kab İmamı Sudeysin Allah Amerikaya yardım etsin onlarla beraber dünyayı yönetiyoruz sözü bunu destekliyor hatta Medine İslam Üniversitesinde insanlara Vahabiliği aşılayıp sözde Cihat devleti kuracağız yalanıyla gençleri kandırıp İşid'e gönderirler.
Kendilerini Ehli Sünnet olarak görürler, Selefi Salihinin yolundayız derler ama onların yoluna uymayan bir çok problemleri vardır
Böyle insanlar Namazlarda seslerini güzelleştirip Kur'an dan belli ayetleri ezberleyip Cahil insanları çok kolay kandırıp onları kendilerine çekmeye çalışırlar.

❓Tağutu inkâr etmek, tağutu tekfir etmeyi gerektirir mi? Bu konudaki delil nedir? ✔️CEVAP:
Şeyh Muhammed Bin Abdulvehhab (rahimahullah) dedi ki: “Tağutu inkâr etmenin sıfatı;
Allah’tan başkasına ibadetin batıllığına itikat etmen,
ondan başkasına ibadeti terk etmen,
ondan başkasına ibadete buğz etmen,
ondan başkasına ibadet edenleri tekfir etmen ve onlara düşmanlık etmendir.”
●(Ma’nat-Tağut ve Ruusu Envaihi, Syf:1, Paraf No:6.) Tağutu inkâr etmek demek budur.
Burada zikredilen beş esası yerine getirmeyen kişi tağutu inkâr etmemiş demektir.
Allah, Kur’an’ı Arapça indirendir ve O, Bakara Suresi 256. ayette ‘enkere’ fiilini değil ‘kufur’ fiilini kullanmıştır.
Çünkü bu diğerinden daha genel bir manayı kapsamaktadır; “Biz her kavme, Allah’a kulluk edip tağuttan sakının(ona ibadetin batıl olduğuna inanın, ona ibadet etmeyin, ona buğz edin, onu tekfir edin ve gücünüz oranında düşmanlık edin) diye bir peygamber gönderdik.”
●(Nahl 16/36.) Bunu yerine getirmeyen biri tağutu inkâr etmemiş, Allah’a da iman etmemiştir.

#tağut

@sonmektupkuran - LA İLAHE İLLALLAH ne demek?
#lailaheillallah#tevhid#şirk#tağut -

🌿İslam; toplumda Emek harcanmadan, şansa dayalı kazançları yasaklayarak insanları çalışmaya Emek harcamaya sevk eder. Beşeri ve tağuti düzenler ise asgari ücretle, faizle yoksullaştırdığı toplumu boş hayaller peşinde koşturarak şans oyunları ile milyonlarca insanı tekrar sömürüp hortumlayarak birkaç kişiyi aşırı derecede zengin edebilmek için insanların emeğinin gasp edilmesine sebep olmaktadır. Birkaç kişi ise bir anda aşırı derecede zengin edilerek bireysel ve toplumsal dengeler alt üst edilmektedir. Allahu Teala ise bu gibi kazançların şeytan işi pislik olduğunu ve bu kazançtan Hayır gelmeyeceğini bildirerek Müslümanların bu tür şeytan işi pis kazançtan uzak durmalarını emretmektedir. 🌿
.
#tağut #tevhid #faiz #kapitalizm

Peygamberimiz uhud savaşın da omuzu yaralanmış, yüzü kanlar içerisinde kalmış ve bir dişi kırılmış ama said nursi ye kurşun işlemiyor.
#saidnursi#risalenur#hurafe#şirk#tağut

Düşmana Karşı Müslümanların Sınırlarını Koruyan Mücahid / Medya Galeri
https://www.ilimvecihad.com/kategori/51/sinirlari-gozetenler.html
#ilim #cihad #düşman #kafir #tağut #ribat

@darul.erkam
.
@tevhidekip @tevhiddersleri Bu videoya bir el atıp kanal sahibi ile iletişime geçip kaldırılmasına öncülük etmeniz inşaAllah sizin göreviniz.. Bu tür videoların devamına engel olun ki sapıtmayalım.]]
.
Biz Muvahhid'lerdemi TAASSUBCU olduk yoksa.. Veya bu duruma göz yumanlar mı olduk ??
.
Sofilerin, şeylerini, gavslarını övmelerinden ne farkımız kaldı ?? .
Kendisini severiz ve diğer hakkı anlatan davetçileride, ama HAKKI daha çok severiz.
.
Bize ne Hanzala hocanın gülüşünden ? Herşey bitti bu tür Videolar mı düzenlemeye başladık. SubhanAllah.. .
Vallahi bu şeytanın oyundur, şeytanın hakkı saptırmasının sonucudur. Allah rızası için bu düşüncelere girmeyin..
.
Bunu hazırlayan kardeş bu yazımı okursa lütfen nefsinden sıyrılıp iyi bir şekilde idrak edip bu videoyu kaldırsın..
.
#peçe #davet #tevhid #tağut #medrese #kuran #şirk #kitap #Allah #kuran #nureddinyıldız #ebuhanzala #dua #namaz #çarşaf #menzil #şeyh #tarikat #ayet #hadis #butik #evlilik #ırma #irma #kasırga #davet #cihad #arakan #yardım

{Have you not seen those who claim to have believed in what was revealed to you, (O Muhammad), and what was revealed before you? They wish to refer legislation to tāghūt, while they were commanded to reject it; and shaytān wishes to lead them far astray.} (4:60). #tağut #tawhid #truth#theabsolutetruth

MOST RECENT

Düşmana Karşı Müslümanların Sınırlarını Koruyan Mücahid / Medya Galeri
https://www.ilimvecihad.com/kategori/51/sinirlari-gozetenler.html
#ilim #cihad #düşman #kafir #tağut #ribat

"Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hesaba çekseydi, yeryüzünde kımıldayan tek canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları, belli bir vakte kadar erteler. Müddetleri (ecelleri) geldiği zaman, onu ne bir saat erteleyebilirler, ne de öne alabilirler."
Nahl/61
#işittikveitaatettik #islamdinininaslı #tevhidvesunnet #tevhid #tağut #tağutnedir #şirk #kıyamet #bidat #ölüm

"Kâfir olanlar için dünya hayatı câzip kılındı. (Bu yüzden) onlar, iman edenler ile alay ederler. Oysa ki, (iman edip) inkârdan sakınanlar kıyamet gününde onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız lutufta bulunur." BAKARA/212
#işittikveitaatettik #islamdinininaslı #tağutnedir #tağut #şirk #tevhidvesunnet #tevhid

Yine Kuran’ı Kerim’de: “Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı beğendim” | Maide 3

Ayetinde de denildiği gibi Peygamberin hayatında İslam dini kemale ermiştir. Dolayısıyla, Resulullah’dan sonra dinde ihdas edilen her şey bid’at mefhumu içerisine girer. Ve Allah Resulü açık açık “Her bid’at dalalettir” derken kimse bunu “iyi ve kötü” diye ayıramaz.

Sahabe, Tabiin ve Selef İmamların’dan bu konu da sözler:
Abdullâh İbn Abbâs radıyallahu anh dedi ki: “ Allah indinde en çirkin işler, din adına sonradan ortaya çıkarılmış bid’at’lerdir.“ | Beyhaki: Sünenü’l Kübra: 316/4

Abdullah b. Ömer radıyallahu anh dedi ki: “İnsanlar onu güzel görseler dahi, her bid’at dalâlettir.” | El-Lâlekâî; “Ehl-i Sünnet vel-Cemaat İtikâdının Esasları Şerhi”nde rivâyet etmiştir.

Abdullah ibn Mes’ud radıyallahu anh dedi ki: “Sizden öncekilere tâbi olun, din de yeni şeyler icad etmeyin. Bu size yeter, zira bütün bid’atler dalâlettir.” | Taberani Kebir: 8636 – Darimi: 1.cilt/211

Süfyanu’s – Sevrî rahimehullah dedi ki: “Bid’at iblise günahdan daha sevimlidir, zira günahdan tevbe edilir ama bid’attan tevbe edilmez.“ | Ebu Nuaym Hilye: 7.c 26.s – Beğavİ Şerhu’s Sünne: 1.c 216.s

İmam Malik b. Enes rahimehullah dedi ki; “Kim İslam’da yeni bir şey çıkarıp onu güzel görürse o, Muhammed aleyhissalatu vesselamın risalete ihanet ettiğini iddia etmiş olur. Çünkü Allah Teala şöyle buyuruyor; “Bugün size dininizi ikmal ettim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve din olarak sizin için İslam’ı seçtim” Öyleyse o gün dinden olmayan hiçbir şey bugün de dinden olamaz.” | el-İ’tisâm, 1/64-65

Ahmed bin Hanbel rahimehullah dedi ki: “Bize göre sünnetin aslı, Resulullah aleyhissalatu vesselam ve onun ashabının takip ettiği o yola bağlı kalmaktır. Onnların yolundan gitmek ve bid’atları terk etmektir. Çünkü bütün bid’atler sapıklıktır.” | İmam Lalekai: Şerhu Usulü’s Sunne

#Allah #Peygamber #islam #tevhid #tawheed #dua #ayet #hadis #muvahhid #muvahhide #tağut #ebuhanzala #muslim #ebuhanzalahoca #istanbul #ankara #konya #izmir #türkiye
#photography #photographer

Bakara Sûresi (139.-141. Ayet) Tefsir sayfaları
.
Her gün İbn-i Kesir'den tefsir okuyoruz.📚
.
Ve bu ayetleri tıpkı sahabe gibi yaşantımıza uyguluyoruz.💊
.
Sevdiklerinizi sayfaya davet edip okumalarına vesile olabilirsiniz.
.
Unutmayın ki:
.
Hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir.
.
Haydi geç kalmış değilsin. Seni de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
.
👇🏼Sayfalar👇🏼
Hadis Kanalımız: @hergune_1hadis
Tefsir Kanalımız: @hergune_1tefsir
.
#islam #namaz #oruç #hadis #şirk #tağut #takva #muslim #Allah #quran #ayet #amel #muhammed #hergune_1hadis #halis #butik #niyet #kitap #nevevi #riyazussalihin #ihlas #dua

Sünneti Korumak (164. Hadis) Sayfaları
.
Her gün bir hadis okuyoruz.📚
.
Ve bu hadisleri Allah'ın izniyle yaşantımıza uyguluyoruz.💊
.
Bizler Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'i örnek almalıyız ve hayırda yarışan sahabeler gibi olmalıyız.
.
Haydi geç kalmış değilsin. Seni de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
.
👇🏼Sayfalar👇🏼
Hadis Kanalımız: @hergune_1hadis
Tefsir Kanalımız: @hergune_1tefsir
.
Sevdiklerinizi sayfamızı önererek hayra vesile olabilirsiniz. Unutmayın ki; Hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir.
.
#islam #namaz #oruç #hadis #şirk #tağut #takva #muslim #Allah #quran #ayet #amel #muhammed #hergune_1hadis #halis #butik #niyet #kitap #nevevi #riyazussalihin #ihlas #dua

Önemi konusunda duyma nimetinin diğer nimetlerden aşağı kalır tarafı yoktur. Bu nimet sayesinde bize söylenenleri duyuyoruz, Rabbimizin ayetlerini işitiyoruz. Onun sayesinde Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in hadislerini duyuyoruz, bize seslenildiğinde hızla cevap veriyoruz, namaz çağrısı ezanı işitiyoruz, duaların sonunda ve imam namazda veleddaalliin dediğinde ‘amin’ diyoruz, bize selam verenin selamını alıyoruz.

Bu nimetten mahrum olduğumuzu düşünelim. Hayatımızı nasıl sürdürecektik, nasıl insanlarla konuşacaktık, nasıl cevap verecektik… Birçok güzellikten mahrum kalacaktık. İnsanlar arkandan yüksek sesle bağırıp seni uyardıkları halde sen hiçbir şey duymadan yoluna devam etsen halin nice olurdu?

Düşünsene imam namazda selam veriyor, sen duymuyorsun ancak insanlara göz ucuyla bakıp boyunlarını çevirdiklerini görüyorsun ve imamım namazı bitirdiğini anlıyorsun.

Namaz için ezan okunuyor, etrafındaki insanlar ezanı takip ediyorlar müezzinin söylediklerini tekrarlıyorlar sen dudak kıpırtısından başka bir şey görmüyorsun, ne olup bittiğini anlamıyorsun…

Gerçekten zor bir hayat…

Allah’a bize bahşettiği bu nimet için ve bizi diğer kulları arasından seçip çıkardığı için hamd olsun…

Sevgili kardeşim, duyma nimetini Allah’ın haram kıldığı gıybet, dedikodu, ıslık, alkış, müzik vb sakıncalı şeyleri dinlemek için kullanmaktan sakınalım.

Bu nimeti koruyalım, onu yaratanı razı edecek şekilde şükrünü eda edelim. Biz dinlediklerimizden sorumluyuz. Nitekim Rabbimiz Allah-u Teâlâ da şöyle buyuruyor: “Şüphesiz kulak, göz ve gönül bunlar sorumludurlar!” İsra 36

Allah-u Teâlâ’nın kendileri hakkında şöyle buyurduğu kullardan olmayalım: “And olsun onlara da size verdiğimiz kudret ve serveti vermiştik, kendilerine kulaklar gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine fayda sağlayamadı. Zira bile bile Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorlardı. Alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıverdi.” Ahkaf 26

DUYMA NİMETİ ÜZERİNE ALLAH’A HAMD OLSUN

#Allah #Peygamber #islam #tevhid #tawheed #dua #ayet #hadis #muvahhid #muvahhide #tağut #ebuhanzala #muslim #ebuhanzalahoca #istanbul #ankara #konya #izmir #türkiye
#photography #photographer

İSLAMI İÇTEN BİTİRMEYE ÇALIŞAN İŞİD ZİHNİYETLİ VAHABI (SELEFİ) KİMLİĞI ALTINDA İNSANLARI (TEKFİR) KAFİR İLAN EDEN EBU HANZALA VE PLANLARI ;
Tevhid mücadelesi” diyerek “Tağutla yani Allah’ın koyduğu sistemin yerine geçirilen sistemle mücadele” ettiklerini iddia ederler ama her nedense ilk olarak
-Peygamberimizin faziletlerini
-Şefaatini
-Allah dostlarını redderler.
Bunlara karşı çok ama çok dikkatli olunması lazım bilgimiz yoksa tartışmaya girilmemesi gerekir çünkü bunlara çok sıkı eğitim verilip Türkiye gibi İslam ülkelerine gönderilip burada İnsanları İşid'e göndermeye çalışırlar.
Türkiyeye gelen Vahabi hocalar DİYANET'te İlahiyat kısmında Arapça hocası olup oradaki Gençlere Vahabi Selefi zihniyetini aşılamakta ve bir çok genci zehirlemektedirler
Baş İmamları Allaha mekan el, yüz isnad eden (Mücessime) fırkasından " İbni Teymiyyedir" onu örnek alırlar.
Tevhid Tevhid diyerek Allah'ın Müşriklere söylediği ayetleri Tasavvuf ehli insanlara isnad edip, Allah dostlarını Tağut olarak görürler
Bunlar Tasavvuf ehline müşrik deyip Mevlana, İbni Arabi, Beyazıd-ı Bestami gibi evliyalara Şeytanın velileri derler.
Bütün Ehli Sünnet Ulemasının Allah " Mekandan Münezzehtir" görüşünü kabul etmeyip Allah'ın Haşa ve Kella gökte olduğunu iddâa ederler.
Kabir ziyaretlerini şirk olarak görürler
Mevlüt okutmayı İslama ters bulup, Fazilet bildiren çoğu hadisleri inkar ederler.
İtikad İmamımız İmam-ı Maturidi ve İmam-ı Eşari (rah.) Hazretlerini tekfir ilan ederler
Cumaya gitmeyi, Askere gitmeyi, Oy kullananları da tekfir ilan ederler
Sûdi Arabistanda İngiliz Sömürgesi olan bölgede yaygınlık gösterirler. Zaten geçenlerde Kab İmamı Sudeysin Allah Amerikaya yardım etsin onlarla beraber dünyayı yönetiyoruz sözü bunu destekliyor hatta Medine İslam Üniversitesinde insanlara Vahabiliği aşılayıp sözde Cihat devleti kuracağız yalanıyla gençleri kandırıp İşid'e gönderirler.
Kendilerini Ehli Sünnet olarak görürler, Selefi Salihinin yolundayız derler ama onların yoluna uymayan bir çok problemleri vardır
Böyle insanlar Namazlarda seslerini güzelleştirip Kur'an dan belli ayetleri ezberleyip Cahil insanları çok kolay kandırıp onları kendilerine çekmeye çalışırlar.

#Görme #Nimeti

Allah’ın ayetlerinden bahsetmek insanın içinde bir ürperti meydana getiriyor. Kalpte iman ve yaradanın azametini alevlendiriyor. Burası insanı acze düşüren Allah’ın ayetlerini uzun uzadıya anlatma yeri değildir.

Mü’min kardeşim sen bakıp halkı ve kâinatı görüyorsun. Bu iki göz sayesinde ihtiyaçlarını gideriyorsun. Onlar seni her gün rahatlatıyor, gözlerini yumuyorsun ve uyuyorsun. Sonra sabah olunca tekrar kalkıyorsun ve dilediğin yere gidiyorsun. Sen her gün bu vaziyettesin. Bunun değerli bir nimet olduğunu bir gün olsun aklına getirdin mi? Unuttum ya da aklıma gelmedi diyorsan Allah’ın bu nimetten mahrum bıraktığı kimseler sana ibret olsun.

Onlara hallerini ihtiyaçlarını nasıl giderdiklerini sor. İşte o vakit seni birçoklarına üstün kıldığı için Allah’a şükredeceksin.

Diller, bu nimet için de hamd ederek ıslak kalmalıdır! Umulur ki Allah görmemizi devamlı kılar da bir gün elimizden almaz.

Gözleri bakılması uygun olmayan şeylere bakmaktan sakınmalıyız! Allah-u Teâlâ da şöyle buyuruyor: “Mü’minlere söyle gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar!..” Nur 30

Gözlerimizi haramdan korumalıyız! Şükrünü eda etmeliyiz! Yaratılış gayesine uygun kullanmalıyız!

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: “Çünkü kulak, göz ve gönül bunların tamamı sorumludur!” İsra 36

GÖRME NİMETİ ÜZERE ALLAH’A HAMD OLSUN.

#Allah #Peygamber #islam #tevhid #tawheed #dua #ayet #hadis #muvahhid #muvahhide #tağut #ebuhanzala #muslim #ebuhanzalahoca #istanbul #ankara #konya #izmir #türkiye
#photography #photographer

Arapçada bid’at kelimesi “ب د غ” kökünden gelir. بَدْعٌ bir şeyi modeli ve benzeri olmaksızın meydana getirmektir.

Bid’at, örneksiz, numunesiz bir şeyi icad etmek, var etmek demektir. Bu tarife örnek olarak Allahazze ve celle kitabında şöyle buyuruyor: “O göklerle yerin yaratanıdır bir şeyin olmasını istedi mi ona ‘ol’ der oda hemen oluverir.” | Bakara 117 “De ki: Ben Nebi’lerden ilk değilim. Bana ve size ne yapacağını da bilmiyorum. Ben ancak bana vahyolunana uyuyorum. Ben bir uyarıcıdan başka bir fert değilim.” | Ahkaf 9

Hidayet yolundan sapma sebeplerinden biri olarak kabul edilen bid’atlar konusunda Resulullahaleyhissalatu vesselam: “Şüphesiz ki sözün en doğrusu Allah‘ın kitabıdır ve yolların en güzeli de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in yoludur ve işlerin en şerlisi sonradan çıkarılanlardır ve her sonradan çıkarılan bid’attır ve her bid’at dalâlettir ve her dalâlet de ateştedir.” | Bunu, Ahmed (3/319 ve 371),
Müslim (2/592), Nesâî (3/188), İbni Mace (45), Beyhakî (3/213)’te “sahih” olarak tahric etmişlerdir. “Hakikat şu ki kim benden sonra terk edilmiş bir sünnetimi ihya ederse, onunla amel eden herkesin ecri kadar o kimseye sevap verilir, hem de onların sevabından hiçbir şey eksilmeden. Kim deAllah’ın ve Rasulünün rızasına uygun düşmeyen bir dalalet bid’atı icad ederse onunla amel eden insanların günahları kadar o kimseye günah yükletilir, hem de günahlarından hiç bir şey eskitilmeden.” | Tirmizi, Müslim, Ebu Davud “Dinimizde olmayan herhangi bir şeyi uyduranın ortaya koyduğu merduttur ve her bid’at sapıklıktır” buyurmuştur.” | Müslim 592, İbni Mace Mukaddime 2

#Allah #Peygamber #islam #tevhid #tawheed #dua #ayet #hadis #muvahhid #muvahhide #tağut #ebuhanzala #muslim #ebuhanzalahoca #istanbul #ankara #konya #izmir #türkiye
#photography #photographer

"Ey iman edenler! Yahudileri ve hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez."
Mâide/51
#işittikveitaatettik #tevhidvesunnet #tevhid #tağut #tağutnedir #şirk #belam #bidat

Most Popular Instagram Hashtags