#swanseageog

MOST RECENT

Swansea is in a "snow shadow" which is why we've missed out on most of the snow fall! Hopefully everyone is still enjoying their snow day despite the lack of deep drifts?? _______________________________________
Mae Abertawe mewn "cysgod eira" sy'n esbonio pam ein bod ni wedi colli'r than fwyaf o'r cwymp eira! Gobeithio bod pawb yn dal I fwynhau eu diwrnod eira er gwaethaf y lleiafswm o eira?! * Photo from Derek Brockway on Twitter
#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #snow #eira #beastfromtheeast #stormemma #snowshadow #geographyinaction

Did you feel the earthquake on Saturday?! The epicenter was roughly 20km to the north-northeast of Swansea at a depth of 7.4km and measuring a 4.4 magnitude. The earthquake happened as a result of movement along old fault lines that run through South Wales.
_________________________________________
Naethoch chi deimlo'r ddaeargryn ar Ddydd Sadwrn?! Roedd canolbwynt y ddaeargryn tua 20km i'r gogledd-ogledd-ddwyrain o Abertawe, â dyfnder o 7.4km a chryfder o 4.4. Digwyddodd y ddaeargryn o ganlyniad i symudiadau ar hyd hen ffawtiau daearegol yn Ne Cymru.
#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #geology #daeareg #earthquake #daeargryn #swansea #swansea2018 #swanseaearthquake #swanseaearthquake2018

Congratulations to Gwydion Jones, a PhD student in the Geography Department who recently completed and passed his PhD viva! Gwydion has been studying tephrochronology ond climate change with a focus onto sampling peat bogs in Wales.
_____________________________________

Llongyfarchiadau i Gwydion Jones, myfyrwyr PhD yn yr Adran Ddaearyddiaeth sydd wedi cwblhau a pasio eu ddoethiriaeth ac viva yn ddiweddar! Mae Gwydion wedi bod yn astudio teffrocronoleg a newid hinsawdd â ffocws penodol ar samplu yng Nghymru.
#swanseageography
#swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daeryddiaeth #tephra #teffra #tephrochronology #teffrocronoleg

Dr Emilia Urbanek from the Geography Department has been completing outreach activities with St Davids primary school. The project is funded by the @theroyalsociety and focuses on the importance of soil!
_____________________________________
Mae Dr Emilia Urbanek o'r Adran Ddaearyddiaeth wedi bod yn cyflawni gwaith gydag ysgol gynradd St David's. Mae'r prosiect wedi noddi gan yr Royal Society ac mae'n ffocysi ar bwysigrwydd pridd!

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #soil #pridd #outreach #royalsociety

Today's Fieldwork Friday is Professor Stefan Doerr who has been undertaking research on wildfire in Australia!
_____________________________________
Gwener gwaith maes heddiw yw yr Athro Stefan Doerr, sydd wedi bod yn cwblhau ymchwil ar dannau allan o reolaeth yn Awstralia!

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #fieldwork #gwaithmaes #fieldworkfriday #gwenergwaithmaes #australia #awstralia #wildfire

Geography staff are undertaking fieldwork first aid training today to ensure that our students are safe and supported while on local and residential field trips.
______________________________________
Mae staff yr Adran Ddaearyddiaeth yn cwblhau hyfforddiant cymorth cyntaf gwaith maes heddiw i sicrhau bod Ron myfyrwyr yn ddiogel tra ar deithiau gwaith maes lleol a phreswyl.

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #fieldwork #gwaithmaes #firstaid #cymorthcyntaf

You may have noticed a certain amount of radio silence on this account recently. That's because the Swansea Geography Instagram commander-in-chief Dr Rhian Meara (me!) is away on maternity leave! Although I had the best of intentions to keep this account going strong, it turns out having a baby is absolutely knackering! I do however hope to get things going again over the next few weeks, but as I'm not really around very much at the moment, I need your help! Do you have good photos of fieldwork or dissertation lab work? Have you won any prizes or submitted your PhD? Send me a DM to this account and let's get sharing what our staff and students have been up to!
________________________________________
Efallai eich bod wedi sylwi bod y cyfrif yma wedi bod bach yn dawel yn ddiweddar? Mae hyn gan fod ein trefnydd Instagram Dr Rhian Meara (fi!) i ffwrdd o'r gwaith ar gyfnod mamolaeth! Roedden i wedi gobeithio parhau â'r cyfrif tra i ffwrdd o'r gwaith, ond mae'n troi mas bod cael babi yn waith anodd! Dwi'n gobeithio ail gydio yn y cyfrif dros yr wythnosau nesaf, ond gan nad ydw i yn y gwaith ar hyn o bryd mae angen eich help! Oes gennych chi luniau da o waith maes neu o waith lab traethawd hir? Ydych chi wedi ennill wobr neu wedi cyflwyno eich PhD? Danfonwch neges i fi yma fel y gallwn ni ddechrau dangos beth mae ein staff a'n myfyrwyr wedi bod yn neud!

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #geology #daeareg

Taken since June, but it's done. Might even get a pass... #SwanseaGeog #SwanseaUni #Geographist #GeogSquad #GambianTrees #GambianShirt #PleaseLetMeSleep

It's your last chance to catch episodes of series 2 of Her yr Hinsawdd on BBC iPlayer, presented by Professor Siwan Davies. Final voice overs and editing of the show were completed long distance after Siwan had left for Maine, USA!
_______________________________________
Dyma'r cyfle olaf i wylio penawdiau o gyfres 2 Her yr Hinsawdd ar BBC iPlayer, a gyflwynwyd gan yr Athro Siwan Davies. Bu rhaid cwblhau'r clipiau sain a'r golygu o bell ar ôl i Siwan ymadael i fynd I Maine, UDA.

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #climatechange #newidhinsawdd #heryrhinsawdd #telesgop #s4c

Slowly progressing to a usable thing... #Floof #SwanseaGeog #Dendro #SwanseaUni

This image shows our 2nd year students learning about the Quaternary sedimentary succession in the Santa Ponça area of Mallorca. The image was sent to us by a local man living in the area who had been most impressed by the hard work and excellent behaviour of the students!
_______________________________________
Mae'r llun yma yn dangos run myfyrwyr ail flwyddyn yn dysgu am y gyfres o waddodion Cwaternaidd yn ardal Santa Ponça, Mallorca. Danfonwyd y llun atom gan ddyn lleol oedd wedi mwynhau gweld y myfyrwyr yn gweithio yn galed ac yn bihafio mor wych!

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #fieldwork #gwaithmaes #mallorca

Fieldwork Fridays can be full of excitement and complications! Dr Sergei Shubin was on fieldwork in Bangladesh when he came across some local wildlife!
______________________________________
Gall Gwener gwaith maes fod yn llawn antur a chymhlethdodau! Roedd Dr Sergei Shubin ar waith maes ym Mangladesh pan ddaeth ar draws bywyd gwyllt lleol!
#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daeryddiaeth #fieldwork #gwaithmaes #fieldworkfriday #gwenergwaithmaes #bangladesh

Cai Ladd is the newest member of staff at the Geography Department. Cai is a physical geographer who specialises in biological and physical processes on saltmarsh erosion. Cai will be teaching on Welsh-medium physical geography modules over the coming months!
___________________________________________
Mae Cai Ladd wedi ymuno â'r Adran Ddaearyddiaeth yn ddiweddar. Mae Cai yn ddaearyddwr ffisegol sy'n arbenigo mewn astudio prosesau biolegol a ffisegol sy'n effeithio ar erydiad morfeydd heli. Bydd Cai yn dysgu ar fodiwlau daearyddiaeth ffisegol cyfrwng Cymraeg dros y misoedd nesaf!

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #saltmarsh #morfeyddheli #colegcymraegcenedlaethol

Dr Richard Smith from the Geography Department recently gave a TEDX talk about London After Brexit. The talk is now available to watch online:
https://youtu.be/gLevaghUuO0
_____________________________________
Mae Dr Richard Smith o'r Adran Ddaearyddiaeth wedi cyflwyno darlith TEDX yn ddiweddar ar y pwnc Llundain wedi Brexit. Bellach gellir gwylio'r ddarlith ar y wê:
https://youtu.be/gLevaghUuO0

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #humangeography #daearyddiaethdynol #brexit #tedx

By studying the rocks around the us, we can understand past environments, climates and life forms. Limestone is prevalent in and around Swansea and the Gower, and is formed in relatively shallow, calm, tropical seas and often includes shell fragments and fossils. This paleo-environment is clearly very different to that which we have now and is the result of changing climates and the movement of tectonic plates since the Carboniferous period to the present day.
____________________________________
Gan astudio'r creigiau o'n hamgylch, fe allwn ddeall am gyn amgylcheddau, hinsawddau, a bodau dynol. Mae calchfaen yn gyffredin iawn yn ardal Abertawe a'r Gwyr, ac mae'n ffurfio mewn moroedd bas, trofanol ac yn aml yn cynnwys cregyn a ffosilau. Mae'r paleo-amgylchedd yma yn amlwg yn wahanol iawn i'r hyn sydd yma heddiw ac mae hyn yn ganlyniad o newid hinsawdd a symudiadau platiau tectonic y byd ers y cyfnod Carbonifferaidd hyd heddiw.

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #geology #daeareg #fieldwork #gwaithmaes #fieldworkfriday #gwenergwaithmaes #limestone #southwalescoalfield #blackmountain

Cellulose extraction of my best Gambian tree core... I have labelled A LOT of things. #SwanseaGeog #SwanseaUni #Gambia #Dendro

We think it's important that you are able to get to know the staff on the Geography Department and so we've made a new staff notice board! Each staff member has their photo, email address and office number so that you can contact them. This is a first attempt, and if you have any suggestions on how to improve the notice board, or if you've found it helpful, please feel free to comment below!
______________________________________
Rydyn ni'n meddwl ei bod yn bwysig eich bod chi yn dod i adnabod staff yr Adran Ddaearyddiaeth, felly rydyn ni wedi creu hysbysfwrdd staff newydd! Mae gan bob aelod o staff eu llun, cyfeiriad ebost ac rhif swyddfa fel eich bod yn gallu cysylltu â nhw. Cais cyntaf yw hwn, os oes gennych chi syniadau o sut allwn ni ei wella, neu os ydych chi wedi gweld yr hysbysfwrdd yn ddefnyddiol, yna croeso i chi nodi hwn isod!

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth

Fieldwork Fridays are about data collection which can sometimes happen indoors! In this image, Dr Rhian Meara from the Geography Department is conducting fieldwork in a freezer in Copenhagen which is c. -24°C! The freezer is full of ice cores collected from the Greenland ice shelf and Rhian is looking for layers of volcanic ash in the ice cores which can be used to date climate change events.
_______________________________________
Bwriad Gwener gwaith maes yw casglu data ac fe ellir wneud hwn tu fewn ynghyd â thu allan!! Yn y llun yma, mae Dr Rhian Meara o'r Adran Ddaearyddiaeth yn cyflawni gwaith maes mewn rhewgell yng Nghopenhagen sydd â thymheredd o -24°C! Mae'r rhewgell yn llawn colofnau iâ a gasglwyd yn llen iâ yr Ynys Las, ac mae Rhian yn chwilio am haenau o ludw folcanig o fewn y colofnau i'w defnyddio i ddyddio digwyddiadau newid hinsawdd.

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #geology #daeareg #greenland #ngrip #icecores #colofnauiâ #tephra #teffra #climatechange #newidhinsawdd

Our 1st year undergraduate students went on their first Geology field trip last week to Black Mountain, north of Swansea. On the trip, students learnt about the South Wales coalfields and its associated rock formations and structures.
___________________________________
Wythnos diwethaf, fe aeth win myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar eu taith maes Daeareg cyntaf i Mynydd Du, i'r gogledd o Abertawe. Ar y daith, fe ddysgodd y myfyrwyr am faes glo De Cymru ynghyd â'r creigiau a'r strwythurau cysylltiedig.
#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #geology #daeareg #fieldwork #gwaithmaes #southwales #decymru #southwalescoalfield #maesglodecymru

Our new MSc students completed their first field trip this weekend to Stackpole. The students were measuring and interpreting water quality in an artificial lake in the area.
____________________________________
Aeth win myfyrwyr ôl-radd MSc ar eu taith maes cyntaf I Stackpole dros y penwythnos. Roedd y myfyrwyr yn mesur a dadansoddi ansawdd y dŵr mewn llyn artifisial yn yr ardal.

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #fieldwork #gwaithmaes #stackpole #postgrad #ôlradd

Most Popular Instagram Hashtags