[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#swanseageog

152 posts

TOP POSTS

There were some trees here, honest... #SwanseaGeog #Gambia

We think it's important that you are able to get to know the staff on the Geography Department and so we've made a new staff notice board! Each staff member has their photo, email address and office number so that you can contact them. This is a first attempt, and if you have any suggestions on how to improve the notice board, or if you've found it helpful, please feel free to comment below!
______________________________________
Rydyn ni'n meddwl ei bod yn bwysig eich bod chi yn dod i adnabod staff yr Adran Ddaearyddiaeth, felly rydyn ni wedi creu hysbysfwrdd staff newydd! Mae gan bob aelod o staff eu llun, cyfeiriad ebost ac rhif swyddfa fel eich bod yn gallu cysylltu â nhw. Cais cyntaf yw hwn, os oes gennych chi syniadau o sut allwn ni ei wella, neu os ydych chi wedi gweld yr hysbysfwrdd yn ddefnyddiol, yna croeso i chi nodi hwn isod!

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth

For once a fairly reasonable photo, though I have played with it a little to get the colours right. #Gambia #Monkey #SwanseaGeog

Not exactly a selfie person, more suited to the radio equivalent, whatever that may be... anyway, Gambian research, Gambian shirt! #WhatTheFeckAmIDoing #SwanseaGeog #TreeRings #Shirt #FabFabric #LabCoat #TheseHashtagsAreAllMadeUpExceptSwanseaGeog

As I type it up in rainy Swansea, I'm missing doing research in The Gambia! #SwanseaGeog #LandRover #Gambia

Today's picture of a animal up a tree. Except it's not a monkey, it's a cat.
Currently looking down at the ground while edging further and further out... #CuriosityKilledTheCat #Gambia #Cat #SwanseaGeog #AdmittedlyImNotResearchingRightNow #ButIWasEarlier

MOST RECENT

We think it's important that you are able to get to know the staff on the Geography Department and so we've made a new staff notice board! Each staff member has their photo, email address and office number so that you can contact them. This is a first attempt, and if you have any suggestions on how to improve the notice board, or if you've found it helpful, please feel free to comment below!
______________________________________
Rydyn ni'n meddwl ei bod yn bwysig eich bod chi yn dod i adnabod staff yr Adran Ddaearyddiaeth, felly rydyn ni wedi creu hysbysfwrdd staff newydd! Mae gan bob aelod o staff eu llun, cyfeiriad ebost ac rhif swyddfa fel eich bod yn gallu cysylltu â nhw. Cais cyntaf yw hwn, os oes gennych chi syniadau o sut allwn ni ei wella, neu os ydych chi wedi gweld yr hysbysfwrdd yn ddefnyddiol, yna croeso i chi nodi hwn isod!

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth

Fieldwork Fridays are about data collection which can sometimes happen indoors! In this image, Dr Rhian Meara from the Geography Department is conducting fieldwork in a freezer in Copenhagen which is c. -24°C! The freezer is full of ice cores collected from the Greenland ice shelf and Rhian is looking for layers of volcanic ash in the ice cores which can be used to date climate change events.
_______________________________________
Bwriad Gwener gwaith maes yw casglu data ac fe ellir wneud hwn tu fewn ynghyd â thu allan!! Yn y llun yma, mae Dr Rhian Meara o'r Adran Ddaearyddiaeth yn cyflawni gwaith maes mewn rhewgell yng Nghopenhagen sydd â thymheredd o -24°C! Mae'r rhewgell yn llawn colofnau iâ a gasglwyd yn llen iâ yr Ynys Las, ac mae Rhian yn chwilio am haenau o ludw folcanig o fewn y colofnau i'w defnyddio i ddyddio digwyddiadau newid hinsawdd.

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #geology #daeareg #greenland #ngrip #icecores #colofnauiâ #tephra #teffra #climatechange #newidhinsawdd

Our 1st year undergraduate students went on their first Geology field trip last week to Black Mountain, north of Swansea. On the trip, students learnt about the South Wales coalfields and its associated rock formations and structures.
___________________________________
Wythnos diwethaf, fe aeth win myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar eu taith maes Daeareg cyntaf i Mynydd Du, i'r gogledd o Abertawe. Ar y daith, fe ddysgodd y myfyrwyr am faes glo De Cymru ynghyd â'r creigiau a'r strwythurau cysylltiedig.
#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #geology #daeareg #fieldwork #gwaithmaes #southwales #decymru #southwalescoalfield #maesglodecymru

Our new MSc students completed their first field trip this weekend to Stackpole. The students were measuring and interpreting water quality in an artificial lake in the area.
____________________________________
Aeth win myfyrwyr ôl-radd MSc ar eu taith maes cyntaf I Stackpole dros y penwythnos. Roedd y myfyrwyr yn mesur a dadansoddi ansawdd y dŵr mewn llyn artifisial yn yr ardal.

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #fieldwork #gwaithmaes #stackpole #postgrad #ôlradd

Day dreaming of field work and warm weather as autumn descends on Swansea.
_____________________________________
Breuddwydio am waith maes a thywydd twym wrth i dymor yr hydref ddod i Abertawe.

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #geology #daeareg #utah #colorado #fieldwork #gwaithmaes #fieldworkfriday #gwenergwaithmaes

3rd year students from the Geography and Biosciences departments are currently conducting fieldwork in Sikkim, Indian Himalayas. This image is from last year's trip!
_________________________________________
Mae myfyrwyr 3ydd flwyddyn o'r adranau Daearyddiaeth a Biowyddorau at waith maes yn Sikkim, Himalayas India. Mae'r llun yma o drip llynnedd!

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #fieldwork #gwaithmaes #sikkim #himalayas

Have you been watching series 2 of Her yr Hinsawdd on S4C? The show is presented by Professor Siwan Davies from the Geography Department, who has been visiting areas around the world which are affected by climate change. In this image, Siwan and the @telesgop film crew are recording a segment in Costa Rica. All episodes are available on BBC iPlayer if you want to catch up!

_________________________________________

A ydych chi wedi bod yn gwylio yr ail gyfres o Her yr Hinsawdd ar S4C? Cyflwynydd y gyfres yw'r Athro Siwan Davies o'r Adran Ddaearyddiaeth, sydd wedi bod yn ymweld â lleolydd ar draws y byd sy'n cael eu heffeithio gan newid hinsawdd. Yn y llun yma, Mae Siwan a chriw ffilmio @telesgop yn recordio yng Nghosta Rica. Mae pob pennod ar gael I wylio ar BBC iPlayer os hoffech chi ddal lan!

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #climatechange #newidhinsawdd #telesgop #s4c #heryrhinsawdd #costarica

Students studying GEG/GEC 100, GEG/GEC 259 and dissertations this year might be interested to know that Professor Danny McCarroll from the Geography Department has published a new book on statistics for use with geographical data!
_______________________________________
Efallai bydd gan fyfyrwyr sy'n astudio GEG/GEC 100, GEG/GEC 259 a thraethawdau hir, ddiddordeb mewn gwybod bod yr Athro Danny McCarroll o'r Adran Ddaearyddiaeth wedi cyhoeddi llyfr newydd a'r ystadegau a ddefnyddir â data daearyddol!

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #geology #daeareg #statistics #ystadegau

Swansea University is the first university in Wales to gain a Silver Athena Swan Award for its commitment to promoting gender equality!
_________________________________________
Prifysgol Abertawe yw'r prifysgol gyntaf yng Nghymru i ennill Wobr Arian Athena Swan o ganlyniad i'w ymrwymiad i gydraddoldeb rhyw!

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #athenaswan #athenaswansilver #genderequality

Today's fieldwork Friday comes from Jakob Iglhaut, a PhD student in the Geography Department. Jakob is working on finding new ways to assess forest condition down to individual tree level using drones to capture imagery and photogrammetry as a method to reconstruct the reality in 3D.
_____________________________________
Mae Gwener gwaith maes heddiw yn dod o Jakob Iglhaut, myfyriwr PhD o'r Adran Ddaearyddiaeth. Mae Jakob yn gweithio ar ddarganfod ffyrdd newydd o asesu iechyd coedwigoedd hyd at lefel coeden unigol. Mae Jakob yn neud hyn gan ddefnyddio drôns i gasglu lluniau a ffotogrammetreg fel dull o ailadeiladu'r reality mewn 3D.

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #fieldwork #gwaithmaes #fieldworkfriday #gwenergwaithmaes

@campuslifesu is an organisation based at Swansea University which aims to provide guidance, advice, and information to support you throughout your time at university. In particular, the Welfare Office has been established to help you with any personal difficulties. You can contact the Welfare Office by emailing welfare.campuslife@swansea.ac.uk
________________________________________
Mae @campuslifesu yn sefydliad o fewn y Brifysgol sy'n cynnig cyfarwyddyd, cyngor a gwybodaeth i'ch cefnogi drwy gydol eich amser yn y brifysgol. Yn benodol mae'r Swyddfa Llesiant wedi'i sefydlu i helpu chi ag unrhyw broblemau personol. Gallwch chi gysylltu â'r Swyddfa Llesiant gan ebostio welfare.campuslife@swansea.ac.uk

#swanseageog #swanseageography #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #welfare #llesiant #campuslife

Stuart Toomey works for the Swansea Employability Academy (SEA) at Swansea University. Stuart is the contact point for students in the Geography Department and will be working with those of you whose degrees have a year in industry. The SEA provides a network for for linking students and prospective employers, work placements, and arrange regular careers training events.
_______________________________________
Mae Stuart Toomey yn gweithio I Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA) ym Mhrifysysgol Abertawe. Stuart yw cyswllt myfyrwyr yr Adran Ddaearyddiaeth ac mi fydd yn gweithio gyda'r rheini ohonnoch chi sydd yn astudio gradd â blwyddyn mewn diwydiant. Mae'r SEA yn darparu rhwydwaith i gysylltu myfyrwyr â darpar gyflogwyr, cyfleoedd am brofiad gwaith, ac maent yn AML yn trefnu digwyddiadau hyfforddi cyflogadwyedd.

#swanseageog #swanseageography #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #SEA #swanseaemployabilityacademy #academicyflogadwyeddabertawe

The Centre for Academic Success (CAS) at Swansea University aims to support and empower students to reach their maximum potential. CAS deliver a range of free workshops including essay writing, revision and presentation skills. CAS are located in the library building on the Singleton campus!
_______________________________________
Bwriad Canolfan Llwyddiant Academaidd (CAS) ym Mhrifysysgol Abertawe yw cefnogi myfyrwyr a sicrhau eu bod yn cyrraedd eu potensial. Mae CAS yn trefnu amryw o weithdai yn rhad ac am ddim, gan gynnwys sut I ysgrifennu traethawd, sgiliau adolygu a sgiliau cyflwyno ar lafar. Gallwch chi ymweld â CAS yn adeilad y llyfrgell sydd ar gampws Singleton!

#swanseageog #swanseageography #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #learning #addysgu #CAS #centreforacademicsuccess

All level 1 students will be completing the GEG/GEC 100 module this semester. The module includes a compulsory field work component, to the Mellte River, Three Cliffs Bay or Swansea City Centre. You *must* complete the Health Declaration Forms that have been sent to your university emails asap, otherwise you will not be allowed to attend the trips!

This is also true for students in other year groups and modules with fieldwork components. No health declaration form? No field trip!
_____________________________________
Bydd pob myfyrwyr lefel 1 yn cwblhau y modiwl GEG/GEC yn ystod y semester yma. Mae'r modiwl yn cynnwys elfen orfodol o waith maes, unai i'r Afon Mellte, Bae Three Cliffs, neu i ganol dinas Abertawe. mae'n *rhaid* I chi gwblhau'r ffurflen datganiad iechyd a gafodd ei ebostio i'ch cyfrif ebost y brifysgol cyn gynted a phosib. Os na wnewch chi hyn, yna ni fyddwch yn cael mynychu'r teithiau maes.

Mae hyn hefyd yn wir I fyfyrwyr mewn blynyddoedd eraill sydd ar fodiwlau ag elfen gwaith maes. Dim ffurflen datganiad iechyd? Dim gwaith maes!

#swanseageog #swanseageography #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #geology #daeareg #fieldwork #gwaithmaes #fieldworkfriday #gwenergwaithmaes #healthandsafety

As Head of Level 1 and 0 in the Geography Department Dr Kath Ficken is the go to person for students in these year groups. Kath is a geologist and also teaches modules which focus on field work and lab skills.
_______________________________________
Fel pennaeth Lefel 1 a 0 yn yr Adran Ddaearyddiaeth, Dr Kath Ficken yw'r prif gysylltiad i fyfyrwyr yn t blynyddoedd yma. Mae Kath yn ddaearegydd, mae hefyd yn dysgu modiwlau sy'n ffocysi ar waith maes a sgiliau labordy.

#swanseageog #swanseageography #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #geology #daeareg

Today's person if the day is Rosemary Muxworthy, who is the Teaching Administrator and Disability Link Tutor for the Geography Department. Rosemary is quite possibly the most important person for you to know as a new, or returning undergraduate student! Rosemary can be contacted in the undergraduate teaching administration office, room 122, on the ground floor of the Wallace Building.
__________________________________________
Rosemary Muxworthy yw gwyneb y dydd heddiw, sef Gweinyddwraig Dysgu a Thiwtor Cyswllt Anabledd yr Adran Ddaearyddiaeth. Heb os nac oni bai, Rosemary yw'r person mwyaf pwysig i chi ddod i nabod fel myfyriwr newydd neu myfyriwr sy'n dychwelyd! Gallwch chi ymweld â Rosemary yn y swyddfa Gweinyddu Dysgu, ystafell 122, at lawr waelod yr Adeilad Wallace.
#swanseageog #swanseageography #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth

Dr Jo Maddern is the new Program Director for the Geography Department. Jo is a Human Geographer, whose research interests include migration and mobility, as well as pedagogical research and development.
_______________________________________
Dr Jo Maddern yw Pennaeth Dysgu newydd yr Adran Ddaearyddiaeth. Mae Jo yn Ddaearyddwr Dynol, ac mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys mudo a symudedd, ynghyd ag ymchwylio a datblygiadau pedagogaidd.

#swanseageog #swanseageography #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #research #ymchwil #humangeography #daearyddiaethdynol #pedagogy

It's freshers week! Welcome to all our new Geography students! For the next few weeks, the Swansea Geography Instagram page will be focused on introducing new (and old!) students to both the department and the university.

Today's image is of Professor Dave Clarke who is the Head of the Geography Department. Dave specialises in Human Geography particularly the Geographies of Urban Culture and Social Theory.
_________________________________________

Mae'n wythnos y glas! Croeso mawr i'r myfyrwyr newydd! Dros yr wythnosau nesaf, bydd tudalen Instagram Swansea Geography yn ffocysi ar gyflwyno yr Adran a'r brifysgol i'r myfyrwyr newydd (ac hen!). Llun heddiw yw yr Athro Dave Clarke, sef pennaeth yr Adran Ddaearyddiaeth. Mae Dave yn arbenigo mewn daearyddiaeth dynol, yn enwedig Daearyddiaeth trefol a diwylliannol, a theori y gymdeithas.

#swanseageog #swanseageography #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth

Fieldwork Friday today is Dr Iain Robertson from the Geography Department. In this image, Iain is coring a Bristlecone pine tree in California to collect paleoclimatic data. Bristlecone pines are the oldest living trees on earth, with the "Methuselah" tree dating to over 4,700 years old.
________________________________________
Gwener gwaith maes yr wythnos hon yw Dr Iain Robertson o'r Adran Ddaearyddiaeth. Yn y llun yma, mae Iain yn cymryd craidd o goeden binwydd Bristlecone yng Nghaliffornia er mwyn casglu data paleohinsawdd. Coed pinwydd Bristlecone yw'r coed hynaf ar y ddaear, â'r goeden "Methuselah" yn 4,700 mlwydd oed.

#swanseageog #swanseageography #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daeryddiaeth #paleoclimate #paleohinsawdd #fieldworkfriday #gwenergwaithmaes #fieldwork #gwaithmaes #california #bristleconepinetree

Most Popular Instagram Hashtags