#swanseageog

103 posts

TOP POSTS

There were some trees here, honest... #SwanseaGeog #Gambia

For once a fairly reasonable photo, though I have played with it a little to get the colours right. #Gambia #Monkey #SwanseaGeog

Today's picture of a animal up a tree. Except it's not a monkey, it's a cat.
Currently looking down at the ground while edging further and further out... #CuriosityKilledTheCat #Gambia #Cat #SwanseaGeog #AdmittedlyImNotResearchingRightNow #ButIWasEarlier

MOST RECENT

Professor Siwan Davies from the Geography Department has been awarded a Fullbright Award. The award will allow Siwan to spend the next six months conducting research at the University of Maine, USA, for the next six months.
_____________________________________
Mae'r Athro Siwan Davies o'r Adran Ddaearyddiaeth wedi derbyn Gwobr Fullbright. Mae'r wobr yn galliogu Siwan I gyflawnu gwaith ymchwil yn Mhrifysysgol Maine, UDA, am y chwe mis nesaf.

#swanseageog #swanseageography #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #research #ymchwil #fullbright

Dr Sergei Shubin and Professor Marcus Doel from the Geography Department are on a trip to Japan this week. Sergei and Marcus have been visiting colleagues from Tohoku University in Sendai, and and the University of Tokyo. The aim of the trip has been to study aspects of the Fukushima nuclear disaster and the 2011 Great East Japan earthquake and tsunami.
______________________________________
Mae Dr Sergei Shubin a'r Athro Marcus Doel o'r Adran Ddaearyddiaeth yn ymweld â Siapan yr wythnos yma. Mae Sergei a Marcus wedi bod yn cwrdd â chyd-weithwyr o Brifysgol Tohoku yn Sendai, a Phrifysgol Tokyo. Bwriad y daith yw i astudio elfenau o drychineb niwclear Fukushima a daeargryn a tsunami dwyrain Siapan yn 2011.

#swanseageog #swanseageography #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #japan #siapan #fieldwork #gwaithmaes #fukushima

Here is Kristy Holder, a PhD student from the Geography Department, on field work in the Pyllau Cochion peat bog in Carmarthenshire. In this image Kristy is collecting a peat core with the aim of reconstructing the fire history of the area using charcoal deposits within the core.
_______________________________________
Dyma Kristy Holder, myfyrwraig PhD o'r Adran Ddaearyddiaeth, ar waith maes yng nghors mawn Pyllau Cochion yn Sir Gâr. Yn y llun yma, Mae Kristy yn casglu colofn o fawn er mwyn ail greu hanes tân yr ardal gan ddefnyddio dyddodion siarcol.

#swanseageog #swanseageography #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #fire #tân #peatbog #corsmawn #pyllaucochion #carmarthenshire #sirgar #fieldwork #gwaithmaes

My first group if UGs at Swansea are graduating next week and I've had some lovely cards! Yay! 😍
__________________________________________
Mae fy ngrwp cyntaf o fyfyrwyr is-radd yn Abertawe yn graffiti wythnos nesaf! Dwi wedi cael cwpwl o gardiau neis iawn! Hwre! 😍

#swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #graduation #graddio

Recording for series 2 of Her yr Hinsawdd has been continuing over the past few weeks! Professor Siwan Davies has been investigating the effects of climate change both internationally and in Wales. Here Siwan is interviewing Professor Rhys Jones from Aberystwyth University.
______________________________________
Mae recordio cyfres 2 o Her yr Hinsawdd wedi bod yn parhau dros yr wythnosau diwethaf! Mae'r Athro Siwan Davies wedi bod yn astudio effaith newid hinsawdd yn fydol ac yng Nghymru. Yma, mae Siwan yn cyfweld â'r Athro Rhys Jones o Brifysgol Aberystwyth.

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #climatechange #newidhinsawdd #heryrhinsawdd #s4c #telesgop

We've had a busy few weeks in the Geography Department with marking and exam boards, but now we're back and ready to Instagram!
Professor Marcus Doel has been writing a new book based on the Geographies of Violence. The book has now been published! Marcus also teaches a 3rd year module on this subject.

_________________________________________

Rydyn ni wedi cael sawl wythnos prysur yn yr Adran Ddaearyddiaeth yn marcio a chynal byrddau arholi, ond nawr rydyn ni'n nôl nawr ac yn barod i bostio at Instagram!

Mae'r Athro Marcus Doel wedi bod yn ysgrifennu llyfr newydd yn seiliedig ar Ddaearyddiaeth Trais. Mae'r llyfr bellach wedi ei gyhoeddi! Mae Marcus hefyd yn dysgu modiwl 3ydd flwyddyn ar y pwnc yma!

#swanseageog #swanseageography #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #humangeography #daearyddiaethdynol #geographiesofviolence #daearyddiaethtrais

Professor Bernd Kulessa (right) and Dr John Hiemstra (left) from the Geography Department have been undertaking fieldwork in Clew Bay, Ireland. The aim of the work is to understand how sub-glacial landforms were formed in this area.
___________________________________
Mae'r Athro Bernd Kulessa (ar y dde) ac Dr John Hiemtra (ar y chwith) o'r Adran Ddaearyddiaeth wedi bod yn cyflawni gwaith maes ym Mae Clew, yr Iwerddon. Bwriad y gwaith yw i ddeall sut roedd tirffurfiadau is-rhewlifol wedi ffurfio yn yr ardal.

#swanseageography
#swanseageog
#swanseascience
#swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #geomorphology #geomorffoleg #ireland #clewbay #fieldwork #gwaithmaes

Here is an aerial photograph of Swansea University from 1929. You can see the Abbey Buildings near the centre of the image, but the rest is unrecognisable compared to today!
___________________________________
Dyma lun awyr o Brifysgol Abertawe yn 1929. Gallwch chi weld yr Abati yng nghanol y llun, ond Mae gweddill y campws yn hollol wahanol I heddiw!

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #heritage #treftadaeth #swansea #abertawe

Dr Richard Smith from the Geography Department was recently invited to do a TEDX talk in London. Richard's talk focussed on London After Brexit. The talk was recorded and we will post the link for you to as soon as it becomes available!
_____________________________________
Fe wahoddwyd Dr Richard Smith o'r Adran Ddaearyddiaeth i gyflwyno darlith TEDX yn Llundain yn ddiweddar. Ffocws y ddarlith oedd Llundain Ar Ôl Brexit. Cafodd y ddarlith ei ffilmio ac fe wnawn ni bostio'r linc unwaith bydd ar gael!

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #humangeography #daearyddiaethdynol #tedx #brexit

Today's picture of a animal up a tree. Except it's not a monkey, it's a cat.
Currently looking down at the ground while edging further and further out... #CuriosityKilledTheCat #Gambia #Cat #SwanseaGeog #AdmittedlyImNotResearchingRightNow #ButIWasEarlier

For once a fairly reasonable photo, though I have played with it a little to get the colours right. #Gambia #Monkey #SwanseaGeog

There were some trees here, honest... #SwanseaGeog #Gambia

Professor Siwan Davies from the Geography Department has been busy filming the second series of Her yr Hinsawdd for @s4cymru . Here, Siwan is visiting an urban farm in California, where it is possible to grow 16 acres of crops in only 1/8th of an acre!
_____________________________________
Mae'r Athro Siwan Davies o'r Adran Ddaearyddiaeth wedi bod yn ffilmio'r gyfres newydd o Her yr Hinsawdd i @s4cymru. Yma, Mae Siwan yn ymweld â ffarm trefol yng Nghaliffornia, ble mae'n bosib tyfu 16 erw o gnydau mewn dim ond 1/8 erw!

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #s4c #heryrhinsawdd #california #urbanfarming #ffermiotrefol

Make sure your voice is heard today! Vote in the General Election 2017! Polling stations are open until 10 pm. If you're still not sure who to vote for, then spend some time reading manifestos to see what each party stands for!
___________________________________
Sicrhewch bod eich llais yn cael eu glywed heddiw! Pleidleiswch yn yr etholiaf gyffredinol 2017! Mae'r gorsafoedd pleidleisio at agor nes 10 o'r gloch yr hwyr heno! Os nad ydych chi'n siwr pwy i bleidleisio am, yna cymerwch amser i ddarllen manifestos i weld Beth mae pob parti yn sefyll drosto!

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #ge2017 #generalelection #etholiadgyffredinol

Have you ever dreamt of visiting Antarctica but never quite got around to it?! Martin O'Leary, a post doc from the Geography Department has recreated the entire Antarctic continent using Minecraft! Go to www.martinoleary.com/minecraft/ to find out more!
____________________________________
Ydych chi erioed wedi breuddwydio o ymweld â'r Antarctig? Mae Martin O'Leary, ymchwilydd o'r Adran Ddaearyddiaeth wedi ail greu cyfandir yr Antarctig i gyd gan ddefnyddio Minecraft! Am fwy o wybodaeth, ewch i www.martinoleary.com/minecraft/
#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #glaciology #rhewlifeg #fieldwork #gwaithmaes #antarctia #antarctig #minecraft

The Geography Department was busy at the GwyddonLe science tent at Urdd Eisteddfod last week. We were making badges and discussing Volcanoes, tree rings and the coastal path. On Thursday Carwyn Jones, the first minister for Wales visited the tent!
___________________________________
Roedd yr Adran Ddaearyddiaeth yn brysur yn cyfrannu i'r GwyddonLe, sef pabell wyddoniaeth Eisteddfod yr Urdd wythnos diwethaf. Roedden no yn brysur yn neud bathodynau, ac yn trafod llosgfynydd, cylchoedd coed, a'r llwybr arfordir. Ar Ddydd Iau, Fe ymweld Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru â'r babell!

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #geology #daeareg #eisteddfod #urdd2017 #assembly #cynulliad #outreach

It was a lovely walk into work this morning through Singleton Park! The park and the land where the University was built was once home to the Vivian family. The family owned the Hafod copper works in the Swansea valley and lived in the Abbey building on campus. Several of the original buildings can still be seen in the park.
_________________________________
Roedd yn wych cerdded i mewn i'r gwaith bore ma are draws Barc Singleton! Roedd y parc a'r tir ble mae'r brifysgol bellach yn perthyn i'r teulu Vivian. Roedd y teulu yma yn berchen ar y gwaith copor yn Hafod yng Nghwm Tawe ac roeddent yn byw yn yr Abati at y campws. Mae sawl un o'r adeiladau gwreiddiol dal i'w gweld yn y parc!

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #swansea #singletonpark #vivianfamily #hafod #hafodcopperworks #heritage

Here is Professor Stephan Doerr from the Geography Department on fieldwork in Namibia where he has been studying the formation of karst landforms.
______________________________________
Dyma'r Athro Stefan Doerr o'r Adran Ddaearyddiaeth ar waith maes yn Namibia ble mae e wedi bod yn astudio ffurfiant tirffurfiau karst.

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #geology #daeareg #karst #namibia #fieldwork #gwaithmaes

Geography is about observing and understanding the world around us. On the Borneo field trip this year, the students got to observe a variety of different wildlife including this fantastic orangutan!
______________________________________
Mae Daearyddiaeth yn ffocysi ar sut i arsylwi a deall y byd o'n cwmpas. Ar y daith maes i Borneo eleni, cafodd y myfyrwyr gyfle i arsylwi sawl math gwahanol o fywyd gwyllt gan gynnwys yr orangutan hyfryd yma!

#swanseageography #swanseageog #swanseascience #swanseauni #prifabertawe #geography #daearyddiaeth #fieldwork #gwaithmaes #borneo #wildlife #bywydgwyllt #orangutan

Most Popular Instagram Hashtags