[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#shawntsang

MOST RECENT

Currently rereading the “Nightwing Must Die!” arc because it’s the best arc in Nightwing Rebirth in my opinion.
-
How did you feel about the relationship between Nightwing and Shawn?
-
#nightwing #dickgrayson #shawntsang #nightwingrebirth #dcrebirth #dccomics #dc #comics

꧁զųơɬɛ ꧂

1/3
✩ ✩ ✩
คl๒єгt ςค๓ยร
✩ ✩ ✩
ภ๏ฬ ๏Թєภ t๏ гԹ

#shawntsang
#defacer
#rebellion
#graffitiart
#quote
#vandalism
#rp
#literaterp
#advancedliteraterp
#dcrp
#nightwing
#vigilante
#criminal

꧁զųơɬɛ ꧂

2/3
✩ ✩ ✩
คl๒єгt ςค๓ยร
✩ ✩ ✩
ภ๏ฬ ๏Թєภ t๏ гԹ

#shawntsang
#defacer
#rebellion
#graffitiart
#quote
#vandalism
#rp
#literaterp
#advancedliteraterp
#dcrp
#nightwing
#vigilante
#criminal

꧁զųơɬɛ ꧂

3/3
✩ ✩ ✩
คl๒єгt ςค๓ยร
✩ ✩ ✩
ภ๏ฬ ๏Թєภ t๏ гԹ

#shawntsang
#defacer
#rebellion
#graffitiart
#quote
#vandalism
#rp
#literaterp
#advancedliteraterp
#dcrp
#nightwing
#vigilante
#criminal

ℙℛᎾℱℐℒℰ
❃ ❃ ❃

i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣd̥̝̮͙͈͂̐̇ͮ̏̔̀̚ͅe̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣt̘̟̼̉̈́͐͋͌̊y͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨ
.
.
↬ ŋąɱɛ
Shawn Tsang
↬ąƖıąʂɛʂ
Susan
Defacer
↬ơƈƈų℘ąɬıơŋ
Volunteer worker, criminal (formerly), vigilante
↬ƈıɬıʑɛŋʂɧı℘
American
↬ʂɛҳųąƖıɬყ
Pansexual


g͎͚̥͎͔͕ͥ̿e̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊e̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣc͔ͣͦ́́͂ͅs̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚
.
.
↬ ɠɛŋɖɛཞ
Female
↬ཞąƈɛ
Human/Chinese
↬ąɠɛ
About 24
↬ɛყɛʂ
Brow ↬ɧąıཞ
Black/teal

a̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍b͎̣̫͈̥̗͒͌̃͑̔̾ͅi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣl͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨi̞̟̫̺ͭ̒ͭͣt̘̟̼̉̈́͐͋͌̊i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣe̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑s̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚
.
.
↬ʂƙıƖƖɛɖ ąཞɬıʂɬ
↬ɱơɖɛཞąɬɛ ıŋɬɛƖƖıɠɛŋƈɛ

o͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊h͚̖̜̍̃͐e̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑r̼̯̤̈ͭ̃ͨ̆
.
Shawn was an art terrorist acting as a sidekick to Pigeon. As such, she has a tendency to trust her despite Pigeon’s intentions being a little foul.

She spent no time in jail as she was a minor when she was caught.

She briefly dates Dick Grayson but questions his level of commitment after seeing his relief over the fact that she was not, in fact, pregnant.
❃ ❃ ❃
#shawntsang
#dcuniverse
#nightwing
#defacer
#rpbiography
#advancedliteraterp
#vigilante
#rebel
#freetheartist

ŗєɢȗĿåṭıọṅṡ
❀ ❀ ❀
ⓞⓝⓔ: Hate will not be tolerated. If you don’t like something then leave. Respect me and I’ll respect you.

ⓣⓦⓞ: Put forth your best effort. I expect literacy which means a noble spelling effort, well constructed sentences, and lots for me to work with response wise.

ⓣⓗⓡⓔⓔ: Don’t god mod or I’ll be forced to stop responding. Control of my character should be minimal. If you want my character to do something get yours to express that.. or tell me ooc.

ⓕⓞⓤⓡ: Respect my response time. I don’t always respond right away because I get busy and sometimes I’m just not in the mood. I apologize in advance. A reminder is acceptable but do not nag me for a response. Nothing kills my mood like nagging.

ⓕⓘⓥⓔ: Have fun! After all, that’s the point of this isn’t it?
❀ ❀ ❀
#shawntsang
#nightwing
#rpregulations
#roleplay
#advancedliteraterp
#dcroleplay

ċọṅṅєċṭıọṅṡ
ꕥ ꕥ ꕥ

f̳͉̼͉̙͔͈̂̉r̼̯̤̈ͭ̃ͨ̆i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣe̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊d̥̝̮͙͈͂̐̇ͮ̏̔̀̚ͅs̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚ ↝ åṅʏọṅє ṡһåẇṅ Ԁọєṡṅṭ ẇåṅṭ ṭọ ҡıĿĿ åṅԀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ṿıċє ṿєŗṡå
Top: No roleplay requirement necessary


f̳͉̼͉̙͔͈̂̉o͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊e̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑s̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚ ↝ åṅʏọṅє ẇһọ ɞєåŗṡ ıĿĿ ıṅṭєṅṭ ṭọẇåŗԀṡ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ṡһåẇṅ
Bottom: Roleplay requirement


l͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨo͎̜̓̇ͫ̉͊ͨ͊v̪̩̜̜̙̜ͨ̽̄e̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑ i̞̟̫̺ͭ̒ͭͣn͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊e̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑r̼̯̤̈ͭ̃ͨ̆e̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑s̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚t̘̟̼̉̈́͐͋͌̊ ↝ ṭһє ƿєŗṡọṅ(ṡ) ẇıṭһ ċȗṡṭọԀʏ ọғ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ṡһåẇṅ'ṡ һєåŗṭ
Middle: roleplay requirement
ꕥ ꕥ ꕥ
#shawntsang
#nightwing
#defacer
#graffiti
#connections
#roleplayaccount
#dcroleplayaccount

Judgement comes for us all Nightwing. How will you fair in the hammers swing? Nightwing issue 36. Untouchable part two. #nightwing #defacer #stalion #gizmo #pigeon #spyral #grimm #huntress #blockbuster #tiger #orca #dickgrayson #shawntsang #bludhaven #minos #markdesmond #rolanddesmond #judge #cocktails #brucewayne #batman #tigershark #dcrebirth #dccomics #dc

Before bed doodles.
Couldn’t fall asleep without getting some sketches down. Hopefully will do a full fledged drawing tomorrow of these two, but for now enjoy these. •
#myart #nightwing #thdefacer #dickgrayson #shawntsang #DC

From the nightwing comics dick and his most recent ex Shawn tsang I liked them together to a certain extent but I didn't get too attached I still ship him and starfire though D.C. Keeps shitting on my ship #dickgrayson #nightwing #shawntsang #defacer #exs #temporarylove #stillrootingfordickandkori

The last panel😂
(Comic-Nightwing (2016) # 34)
#Nightwing #DickGrayson #Defacer #ShawnTsang #TigerShark

Most Popular Instagram Hashtags