#schizoid

3455 posts

TOP POSTS

i just wanna ride choppers with my friends #schizoid #almostsortaridingchoppersandfuckingoff

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفاً نظر خودتان را در مورد هر تصویر عنوان کنید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹Like if this is deep!
🔸Comment what you think!
🔹Tag someone!
__________________________________________________________
#psychologist#psychoanalyst #psychotherapist#anxiety#psychodynamic#psychos#depression#paranoid#schizophrenia#schizoid#abnormality#transactional_analaysis#T_A#feeling#psychoanalysis##istdp#Ahwaz#ahvaz#tattoo

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفاً نظر خودتان را در مورد هر تصویر عنوان کنید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹Like if this is deep!
🔸Comment what you think!
🔹Tag someone!
__________________________________________________________
#psychologist#psychoanalyst #psychotherapist#anxiety#psychodynamic#psychos#depression#paranoid#schizophrenia#schizoid#abnormality#transactional_analaysis#T_A#feeling#psychoanalysis##istdp#Ahwaz#ahvaz

#psychology #روانشناسی #personalitydisorder #schizoid

اختلال شخصیت اسکیزویید یا منزوی
قسمت اول

آنچه در افراد اسکیزویید بسیار مشهود است، این است که از تعاملهای انسانی و در جمع بودن ناراحت می شوند و اهل کناره گیری و انزوا هستند. این افراد تنهایی خود را دوست داشته و خود آنرا انتخاب می کنند و از تنهایی رنج نمی کشند و بیشتر جذب مشاغل انفرادی می شوند که مستلزم حداقل تماس با دیگران است.
خیلی از این ها شبکاری را بر کار روز ترجیح می دهند، چون دیگر مجبور نخواهند بود با افراد زیادی برخورد داشته باشند.

آنها معمولاً واكنش پذيري آشكار هيجاني ندارند و از ظاهري «موقر» برخوردارند و به ندرت جلوه هاي چهره اي مانند لبخند زدن و تكان دادن سر از خود نشان مي دهند. آنها ادعا مي كنند كه هيجانهاي شديد مانند خشم يا شادي را به ندرت تجربه مي كنند. اغلب عاطفة محدودي نشان مي دهند و به نظر، سرد و گوشه گير مي آيند. آنها به جاي بسر بردن با ديگران، ترجيح مي دهند وقت خود را به تنهايي و مطالعه سپري كنند.

ويژگي اصلي اختلال شخصيت اسكيزوئيد ،نارسايي در استعداد برقرار كردن روابط اجتماعي است یعنی عدم تمايل به درگيري هاي اجتماعي،بي تفاوتي به تحسين و انتقاد،عدم حساسيت نسبت به احساسات ديگران و يا فقدان مهارتهاي اجتماعي.

اين افراد اگر دوستان نزديكي داشته باشند ،تعداد آنها معدود است . آنها گوشه گير،نجوش ، منزوي، مردم گریز و درون گرايان افراطي هستند و در پیله خود زندگی می کنند.

زندگی جنسی آنها ممکن است تنها در حد خیال پردازی بماند و ایجاد روابط جنسی پخته را هر بار به وقتی دیگر موکول کنند چون سردمزاج هستند. مردانی که به این اختلال مبتلایند، ممکن است هیچ وقت ازدواج نکنند،‌ چون نمی توانند با کسی صمیمی شوند؛ اما زنهای مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوئید ممکن است منفعلانه به ازدواج با مردان پرخاشگر که خواهان چنین زنهایی هستند، تن دهند.

ادامه دارد

#schizoid #personality #mood 😎😜🤗👻👽😎🌪🕳🔮

Honestly don't want to be alive -Alayna #schizoid #personalitydisorder

Early Out. No OT for today
#alone#reviewmode#schizoid

MOST RECENT

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفاً نظر خودتان را در مورد هر تصویر عنوان کنید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹Like if this is deep!
🔸Comment what you think!
🔹Tag someone!
__________________________________________________________
#psychologist#psychoanalyst #psychotherapist#anxiety#psychodynamic#psychos#depression#paranoid#schizophrenia#schizoid#abnormality#transactional_analaysis#T_A#feeling#psychoanalysis##istdp#Ahwaz#ahvaz

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفاً نظر خودتان را در مورد هر تصویر عنوان کنید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹Like if this is deep!
🔸Comment what you think!
🔹Tag someone!
__________________________________________________________
#psychologist#psychoanalyst #psychotherapist#anxiety#psychodynamic#psychos#depression#paranoid#schizophrenia#schizoid#abnormality#transactional_analaysis#T_A#feeling#psychoanalysis##istdp#Ahwaz#ahvaz#tattoo

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفاً نظر خودتان را در مورد هر تصویر عنوان کنید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹Like if this is deep!
🔸Comment what you think!
🔹Tag someone!
__________________________________________________________
#psychologist#psychoanalyst #psychotherapist#anxiety#psychodynamic#psychos#depression#paranoid#schizophrenia#schizoid#abnormality#transactional_analaysis#T_A#feeling#psychoanalysis##istdp#Ahwaz#ahvaz#tattoo

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفاً نظر خودتان را در مورد هر تصویر عنوان کنید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹Like if this is deep!
🔸Comment what you think!
🔹Tag someone!
__________________________________________________________
#psychologist#psychoanalyst #psychotherapist#anxiety#psychodynamic#psychos#depression#paranoid#schizophrenia#schizoid#abnormality#transactional_analaysis#T_A#feeling#psychoanalysis##istdp#Ahwaz#ahvaz#tattoo

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفاً نظر خودتان را در مورد هر تصویر عنوان کنید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹Like if this is deep!
🔸Comment what you think!
🔹Tag someone!
__________________________________________________________
#psychologist#psychoanalyst #psychotherapist#anxiety#psychodynamic#psychos#depression#paranoid#schizophrenia#schizoid#abnormality#transactional_analaysis#T_A#feeling#psychoanalysis##istdp#Ahwaz#ahvaz#tattoo

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفاً نظر خودتان را در مورد هر تصویر عنوان کنید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹Like if this is deep!
🔸Comment what you think!
🔹Tag someone!
__________________________________________________________
#psychologist#psychoanalyst #psychotherapist#anxiety#psychodynamic#psychos#depression#paranoid#schizophrenia#schizoid#abnormality#transactional_analaysis#T_A#feeling#psychoanalysis##istdp#Ahwaz#ahvaz#tattoo

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفاً نظر خودتان را در مورد هر تصویر عنوان کنید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹Like if this is deep!
🔸Comment what you think!
🔹Tag someone!
__________________________________________________________
#psychologist#psychoanalyst #psychotherapist#anxiety#psychodynamic#psychos#depression#paranoid#schizophrenia#schizoid#abnormality#transactional_analaysis#T_A#feeling#psychoanalysis##istdp#Ahwaz#ahvaz#tattoo

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفاً نظر خودتان را در مورد هر تصویر عنوان کنید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹Like if this is deep!
🔸Comment what you think!
🔹Tag someone!
__________________________________________________________
#psychologist#psychoanalyst #psychotherapist#anxiety#psychodynamic#psychos#depression#paranoid#schizophrenia#schizoid#abnormality#transactional_analaysis#T_A#feeling#psychoanalysis##istdp#Ahwaz#ahvaz#tattoo

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفاً نظر خودتان را در مورد هر تصویر عنوان کنید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹Like if this is deep!
🔸Comment what you think!
🔹Tag someone!
__________________________________________________________
#psychologist#psychoanalyst #psychotherapist#anxiety#psychodynamic#psychos#depression#paranoid#schizophrenia#schizoid#abnormality#transactional_analaysis#T_A#feeling#psychoanalysis##istdp#Ahwaz#ahvaz#tattoo

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفاً نظر خودتان را در مورد هر تصویر عنوان کنید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹Like if this is deep!
🔸Comment what you think!
🔹Tag someone!
__________________________________________________________
#psychologist#psychoanalyst #psychotherapist#anxiety#psychodynamic#psychos#depression#paranoid#schizophrenia#schizoid#abnormality#transactional_analaysis#T_A#feeling#psychoanalysis##istdp#Ahwaz#ahvaz#tattoo

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفاً نظر خودتان را در مورد هر تصویر عنوان کنید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹Like if this is deep!
🔸Comment what you think!
🔹Tag someone!
__________________________________________________________
#psychologist#psychoanalyst #psychotherapist#anxiety#psychodynamic#psychos#depression#paranoid#schizophrenia#schizoid#abnormality#transactional_analaysis#T_A#feeling#psychoanalysis##istdp#Ahwaz#ahvaz#tattoo

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفاً نظر خودتان را در مورد هر تصویر عنوان کنید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹Like if this is deep!
🔸Comment what you think!
🔹Tag someone!
__________________________________________________________
#psychologist#psychoanalyst #psychotherapist#anxiety#psychodynamic#psychos#depression#paranoid#schizophrenia#schizoid#abnormality#transactional_analaysis#T_A#feeling#psychoanalysis##istdp#Ahwaz#ahvaz

This is the SPECTRUM OF PERSONALITY DISORDERS.
.
They are split into three different groups: Anxious; Dramatic; Odd Behaviour. They are listed under each heading as follows:
.
ANXIOUS :
📌 Obsessive Compulsive Disorder;
📌 Dependant Personality Disorder;
📌 Avoidant Personality Disorder.
.
DRAMATIC:
📌Narcissistic Personality Disorder;
📌 Histrionic Personality Disorder;
📌 Borderline Personality Disorder;
📌 Antisocial Personality Disorder.
.
ODD BEHAVIOUR:
📌 Schizotypal Personality Disorder;
📌 Schizoid Personality Disorder;
📌Paranoid Personality Disorder.
.
.
#depression #mentalillness #personalitydisorders #ocd #dependant #avoidant #narcisstic #histronic #borderlinepersonalitydisorder #antisocial #schizotypal #schizoid #paranoidpersonalitydisorder

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفاً نظر خودتان را در مورد هر تصویر عنوان کنید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹Like if this is deep!
🔸Comment what you think!
🔹Tag someone!
__________________________________________________________
#psychologist#psychoanalyst #psychotherapist#anxiety#psychodynamic#psychos#depression#paranoid#schizophrenia#schizoid#abnormality#transactional_analaysis#T_A#feeling#psychoanalysis##istdp#Ahwaz#ahvaz

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفاً نظر خودتان را در مورد هر تصویر عنوان کنید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹Like if this is deep!
🔸Comment what you think!
🔹Tag someone!
__________________________________________________________
#psychologist#psychoanalyst #psychotherapist#anxiety#psychodynamic#psychos#depression#paranoid#schizophrenia#schizoid#abnormality#transactional_analaysis#T_A#feeling#psychoanalysis##istdp#Ahwaz#ahvaz

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در چهارچوب روی آورد روان پویشی، علت اصلی طولانی شدن درمان بیمارانِ برخوردار از مشکلات مزمن (مثل افسردگی و اضطراب) مقاومت است. تجربه و ابراز احساسات و خاطرات وابسته به تجارب آسیب زایی که زمینه ظهـور مشکلات روانی را فراهم می کنند به سبب دردناک و غیرقابل قبول بودن با مقاومت روبرو می شود.
مقاومت نیرویی بسیار قوی در فرآیند درمان است. بُعد هشیار مقاومت امتناع از ارائه اطلاعاتی است که بیمار بر اهمیت آن واقف است (ما هر آنچه را که به عنوان راز نگه داریم خود را موظف به سخن گفتن در مورد آن می کنیم) و بعد ناهشیار آن نیز به کارگیری گسترده ای از سیستم های دفاعی مختلف است. 🔸قربانی.نیما، روان درمانگری پویشی فشرده و،کوتاه مدت: مبادی و فنون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفاً نظر خودتان را در مورد هر تصویر عنوان کنید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹Like if this is deep!
🔸Comment what you think!
🔹Tag someone!
__________________________________________________________
#psychologist#psychoanalyst #psychotherapist#anxiety#psychodynamic#psychos#depression#paranoid#schizophrenia#schizoid#abnormality#transactional_analaysis#T_A#feeling#psychoanalysis##istdp#Ahwaz#ahvaz#

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لطفاً نظر خودتان را در مورد هر تصویر عنوان کنید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹Like if this is deep!
🔸Comment what you think!
🔹Tag someone!
__________________________________________________________
#psychologist#psychoanalyst #psychotherapist#anxiety#psychodynamic#psychos#depression#paranoid#schizophrenia#schizoid#abnormality#transactional_analaysis#T_A#feeling#psychoanalysis##istdp#Ahwaz#ahvaz#Iranian_vote

follow this page in feedly

Most Popular Instagram Hashtags