#russian_book

16 posts

MOST RECENT

#آناکارنینا
#لئو_تولستوی .
از زبان لوین:
_خب این را بگو چە میکنی،چە نمیکنی،وضعیت چەطور است؟
دیدگان استپان آرکادوییچ از روی خوشی برقی زدند.
_البتە تو قبول نخواهی کرد کە چنانچە #انسان جیرەی معین و مشخص زنان خود را داراست با وجود این می تواند لقمەی تازەای را ارزو کند. بە نظر تو این #جنایت است اما من زندگانی فاقد #عشق را زندگانی نمی دانم.

منظور لوین طرح این موضوع نبود اما استپان آرکادوییچ بە تناسب آنچە در نهادش بود بە وی پاسخ داد:
_چە باید کرد! من این چنین آفریدە شدەام و در واقع فکرش را بکن از این کار چە صدمەی ناچیزی به دیگران می رسد و در عوض برای انسان چە #لذت هایی در بردارد.

لوین پرسید:
_چەطور؟مگر چیز تازەای هست؟

_البتە کە هست برادر! موضوع از این قرار است. تو چگونگی تیپ [اوسیان] را می دانی. زنانی کە انسان ان هارا فقط در خواب میبیند. همین از این تیپ #زن ها در عالم بیداری نیز گاهی یافت می شود و این زنها هولناک هستند . تو می دانی زن مسئلەای است کە هر قدر هم ان را تحت مطالعه قرار دهی باز کاملا تازگی دارد.

_در این صورت بهتر است انسان ان را مورد #مطالعە قرار ندهد.

_خیر،نشد. ریاضیدانی گفتە است کە لذت در کشف #حقیقت نیست بلکە در جستجوی ان است.

لوین بە خاموشی گفتەهای دوستش را گوش داد و با وجود همەی #تلاش و کوششی کە بەکار می بست بە هیچ وجە نمی توانست در باطن آن دوست رخنه کند و احساسات او را و لذت مطالعه در این گونە زن ها را #درک نماید. .
.
پ.ن:
۱:یکی از اون کتابایی کە باید قشنگ غرقش بشی با تمام وجود
۲:به طرز وحشتناکی شخصیت پردازی شدە تا اینجایی کە من نصفه نصفشو خوندم 😐😐😐
۳:خستە نباشی تولستوی( ڕەحمەت لە دایک و بابت وەڵڵاهی زێڕی) 😂😂😂😂
#annakarenina #anna_karenina #levtolstoj #lev_tolstoy #novel #writter #russian_book
#رمان #نویسنده #تولستوی

#خداوندان_زندگی
#ماکسیم_گورکی
.
از زبان شیطان:
#رستاخیز وقتی است کە #مردم سرانجام بە #عظمت جنایتی کە معلمین و مقننین زندگی مرتکب شدەاند اگاهی یابند انها #بشر را بە اجزاء بی #ارزش پوست و استخوان تقسیم کردند و انچە امروز به نام #انسانیت صورت میگیرد چیزی جز بخشی از ان نیست . #انسان کامل هنوز افریده نشده است . این انسان کامل از خاکستر #تجربه در این #جهان به وجود خواهد امد و تجربەی جهان را مانند چیزی کە اشعەی #خورشید را به درون میکشد جذب خواهد کرد و او خورشید دیگری بر فراز #زمین خواهد ساخت ،خواهیم دید.
#داستان #رمان #چیرۆک #رۆمان
#novel #story #russian_book #maxim_gorky

Книжная выставка, посвященная Дню победы "Прочитать о войне, чтобы помнить.." (война в художественной литературе). Одна из книжных подборок, которую стоит почитать всем, несмотря на то, что представлено много подростковых и детских рассказов. Одна из книжных подборок, которая заставляет задуматься. Одна из книжных подборок, которая что-то переворачивает внутри.
А что вы читали о Великой Отечественной Войне?
#война #вов #книга #асбест #цбс #библиотека #книжная_выставка #книги_о_войне #завтра_была_война #мой_генерал #два_капитана #навеки_девятнадцатилетние #сын_полка #четвертая_высота #book #war #russian_book

Взяла перечитать "А зори здесь тихие..", но раз уж был второй рассказ "Завтра была война", решила прочитать и его, к тому же давно хотела. Уревелась, как и обещали.. Половину книги удивлялась советской идеологии (где-то по-хорошему, а где-то нет), а вот конец.. В общем, читайте, тут и добавить нечего.
#а_зори_здесь_тихие #завтра_была_война #книга #отзыв #впечатление #борис_васильев #book #russian_book #本 #ロシアの本

Most Popular Instagram Hashtags