[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#newmag

4652 posts

TOP POSTS

Civic si 😍👌🏽 #newmag#jnc#guenille#bodyfeni

Hey Gents Magazine creeping in this shot by @olvh. #heygentsmagazine

New Cover. Out Already. #NewMag #ArmaT

My first column is out today in @new_magazine 😬🙌🏼 Talking all things baby 👶🏻 #newmag #column #babytalk

Red white and Ru. 👠💄🇺🇸 #newmag #ruforpresident

Big thanks 💓
🎥 @_orhankavas
@dogukan.cihanbeyoglu

Ար­տակ – Ին­չո՞ւ ալ­բո­մը չս­տեղ­ծե­ցիք մի­ջազ­գային: Կար մի ժա­մա­նակ, ե­րբ ստեղ­ծում է­իք մի­ջազ­գային դո­ւետ­ներ, բա­վա­կա­նա­չափ հա­ջող ու նաև ան­գլա­լե­զու եր­գեր, ո­րոնք մր­ցու­նակ է­ին մի­ջազ­գային շու­կա­նե­րում: Ա­վե­լի տրա­մա­բա­նա­կան կլի­ներ հենց այդ գի­ծը շա­րու­նա­կե­լը: Մինչ­դեռ Փա­րի­զով, Լոն­դո­նով, Լոս Ան­ջե­լե­սով ե­կաք Եր­ևան:

Սի­րու­շո – Ի­րա­կա­նում հի­մա դա զու­գա­հեռ ար­վում է: Կան եր­գեր, որ դեռ լույս չեն տե­սել, բայց ա­վե­լի մեծ շու­կայի հա­մար են: Եր­ևի ա­վե­լի խե­լա­ցի կլի­ներ ա­նել հենց այդ­պի­սի ծրա­գիր, բայց չկա­րո­ղա­ցա ի­նձ զս­պել և ա­րե­ցի սա: Սա ի­նձ ա­վե­լի էր հու­զում:­ Ար­տակ – Ե­թե հաշ­վի առ­նենք, որ հղի ժա­մա­նակ եք ստեղ­ծա­գոր­ծել… Ա­սում են, որ հղի ժա­մա­նակ կա­նայք ա­վե­լի զգա­յուն են լի­նում:

Սի­րու­շո – Դե՛, զգա­յու­նու­թյունս հենց այդ կերպ էլ ար­տա­հայտ­վեց: Ոչ թե ա­վե­լի օ­րո­րո­ցային և փա­փուկ, այլ ա­վե­լի պաշտ­պա­նո­ղա­կան:

Ար­տակ – Դուք ա­վե­լի շատ եր­ևա­նյան աղ­ջիկ եք: Մենք գի­տենք՝ ով­քեր են Ձեր ծնող­նե­րը, պա­պե­րը որ­տե­ղից են ե­կել: Մե­ծա­ցել եք բո­լո­րիս աչ­քի ա­ռջև: Բո­լո­րը միշտ հա­մոզ­ված են ե­ղել, որ Դուք միշտ Եր­ևա­նում եք լի­նե­լու: Ին­չո՞ւ ո­րո­շե­ցիք ծնն­դա­բե­րել Ա­ՄՆ-ո­ւմ:

Սի­րու­շո – Կար­ծում եք, որ բո­լո­րը հա­մոզ­վա՞ծ են: Կան մար­դիկ, ով­քեր նույ­նիսկ հա­մոզ­ված են, որ ես այս­տեղ չեմ ապ­րում: Չէ­ի ու­զում այդ շր­ջա­նում ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում լի­նել: Դա մի շր­ջան է, ե­րբ չես կա­րող ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում չլի­նել: Այդ է պատ­ճա­ռը, որ ե­րկ­րորդ ե­րե­խաս էլ ծն­վեց Ֆրան­սի­ա­յում: Այս­տեղ ո­՛չ Ա­մե­րի­կան է հար­ցը, ո­՛չ էլ Ֆրան­սի­ան: Ա­մե­րի­կա­յում ես եր­կար ժա­մա­նակ եմ ան­ցկաց­րել, ու­նեմ շատ ըն­կեր­ներ, ըն­տա­նիք, շատ հա­րա­զատ­ներ: Ի­նձ հա­մար հա­րա­զատ մի վայր է:­ Ար­տակ – Հի­մա մո­տե­նում է գլ­խա­վոր ի­րա­դար­ձու­թյու­նը: Դուք մտ­նում եք 30-ի մեջ հուն­վա­րի 7-ին:

Սի­րու­շո – Դա կար­ևո՞ր ի­րա­դար­ձու­թյուն է:­ Ար­տակ – Շա­տե­րի հա­մար դա, իս­կա­պես, մեծ ի­րա­դար­ձու­թյուն է: «Friends» սե­րի­ա­լում, ե­րբ Ջոո­ւին դառ­նում է 30 տա­րե­կան, ա­սում է. «Why, God, why?»: Սի­րու­շո – Փաս­տո­րեն Դուք էլ եք «Friends»-ի սի­րա­հար:­ #Sirusho #NewMag @SirushoOfficial

MOST RECENT

#InfoDocti ✨ Tadam !! Le magazine Doctissimo est en kiosque depuis jeudi. Idéal avec un petit thé ! Est-il déjà chez vous ? 😁
• • • •
#newmag #nouveau #magazine #bienetre #sante #nutrition #doctifamily #presse

Civic si 😍👌🏽 #newmag#jnc#guenille#bodyfeni

#NewIssue is here! Volume 1:2 will be hitting the mailboxes for those that preordered this week. If you didn't grab a #printcopy, never fear, digital versions are available in our online store now!! #linkinbio. Cover designed by @oliviagonzalezevents #thriveentrepreneur #nearshoremag #nearshorethrive #dreamitdoit

Hey Gents Magazine creeping in this shot by @olvh. #heygentsmagazine

I forgot nipples offend people 😅 #taketwo 💥 ODDITYMAG.COM Photography: Joseph Sinclair @josephsinclair
Model: Ava De Lacy
Stylist: Minna Attala @minnaattala
HMUA: Erin Kristensen @erin_kristensen
Nails: @BANGBANGNAILS
CD: Me
Animation: @aureliaanomalie

Deja vu art magazine
That's all for today please tag us and tag and invite your friends.
Thank you,
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Visit & Like & follow ig and facebook
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
a lot of thanks for being here!
.
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
All rights &credits reserved to the respective owner(s)
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
.
.
. .
.
.
#new #newmag #brilliant #newmags #newmagazines #magazine #logo #magazinecover #covers #magaz #mag #mags #magz #magazinehot #hot #best #follow #follower #news #dejavu #deja #mosthave #2017 #sensual #high #newest #visit #onlinemagazine #eternal #logo

Urban editorial featured in Period 12
WHY NOT?
Photographer: Gabriela Hernandez 
Model: Abrahan Mendez
@gabyphotographer @abrahanmendez1003
@period.mag

get your issue here: http://www.magcloud.com/browse/issue/1316651

Urban editorial featured in Period 12
WHY NOT?
Photographer: Gabriela Hernandez 
Model: Abrahan Mendez
@gabyphotographer @abrahanmendez1003
@period.mag

get your issue here: http://www.magcloud.com/browse/issue/1316651

Urban editorial featured in Period 12
WHY NOT?
Photographer: Gabriela Hernandez 
Model: Abrahan Mendez
@gabyphotographer @abrahanmendez1003
@period.mag

get your issue here: http://www.magcloud.com/browse/issue/1316651

We are now stocked in #Osaka Japan at the @standard_bookstore !!! 👀

Fashion editorial featured in Period 12

SWEET CHILD

Photographer: Jesus Soqui
Model: Oscar Lopez of Mmrunway
Makeup Artist/Hair Stylist: Antonio Ramirez
Wardrobe Stylist: Juan Carlos Guerrero

@jsoqui
@oscarlpzv
@mmrunway
@antonioramirezsalon
@juancarlos_gl

@period.mag
Get your issue here: http://www.magcloud.com/browse/issue/1316651

Most Popular Instagram Hashtags