#nahiv

MOST RECENT

Kökü قوم (kavame) olan bu kelimeden dilimize geçmiş çok sayıda kelime var. Bu kelime Fatiha suresinde de geçmişti. Kâme (قام) ayağa kalktı, dikildi demektir. Bir diğer anlamı da bir yerde oturmak, ikâmet etmektir.
Kıyam ve kıvam kelimesinin aynı kökler olması ilginçtir. Kelime anlamı bir şeyin kendisiyle ayakta durduğu, sabitleştiği, sağlamlaştığı sütun ve dayanak gibi şeylere işaret eder. Kıyam namazda ayakta durmak iken kıvam bir şeyin yine kendisiyle sağlam olduğu haldir. Kıvamı tutturmak da aynı mantığa dayanır. Maide suresi 97. ayette kıyam geçim kaynağı olarak kullanılmıştır. Malum insanlar onunla ayakta durur. Kıymet kelimesi de benzer şekildedir.
Kayyum atanmasını oldukça sık duymaktayız. Bir şirketin görevlerini üstlenen (şirketi idare eden veya yöneticilerin yerine geçen) kişi anlamında kullanılmaktadır. Allah’ın Kayyum sıfatı da herşeyin idaresini yürüten anlamındadır.

Bir diğer ilginç husus kıyamet kelimesidir. Bu kelime de aynı kökten gelip sonundaki kapalı te harfi (ة) aniden oluşma ifade eder, yani bir çırpıda ayağa kalkmak. Bu anlam, kıyamet ile ilgili çarpıcı bir nokta.
Makam kıyam yapılan yerdir. Kaymakam da makamda duran kimse anlamınadır.
İstikamet düz bir çizgi üzerinde olan yola denir. Haklı olanın yolu buna benzetilir.
Birşeyi ikame etmek ise onun hakkını vermektir. Kuran’da namaz kılmak için bu fiil kullanılmaktadır. Namazı kılmak dediğimizde ikâme anlamı yoktur. İkâmede namazın hakkını vererek kılma vardır.
Kuran’da kullanılan bir başka ifade de azabun mukîmdir. Mukîm kelimesi de azabın sürekliliği (yerleşmiş, oturmuş) anlamınadır.
Takvim kelimesi bir şeyi doğrultmak, düzeltmek, yetiştirmek, öğretmek, eğitmek ve geliştirilmektir. İnsanların gününü düzene koyduğu için takvime bu isim verilmiş olabilir.

Nahiv Bilgisi —> Mustakîm kelimesi sırat kelimesinin sıfatıdır. Sırat nekre olduğu için o da ekre, esreli (meksur) olduğu için o da meksurdur.

#nahiv #sarf #arapca #arapça #kuran #kur'an #quran #sıfırdanarapça #arapçaöğreniyorum #arapcaogreniyorum #ilahiyat #imamhatip #arapçakelime #arapcakelime #arapcaturkce #arapçatürkçe #kelime #dilbilgisi #dil #kuranarapçası #kuranarapcasi #qoran #sûreler #sureler #arabic #arabiclanguage #lan

Sırat kolay ve doğru yol demektir. Arapça’da yol için çeşitli kelimeler vardır; tarîk, şâri’, sebîl gibi. Şâri geniş yol demektir ki şeriat bu kelimeden türemiştir. Tarîk sokak anlamında olup ara yol demektir. Nitekim tarîkat da şeriata çıkan farklı yolları ifade eder. Sebîl kolay yol için kullanılır. Sırat ise hem kolay hem de doğru yol demektir.
Ayette diğer kelimelerin değil de sırat kelimesinin kullanılmasının bir anlamı vardır. Sırat kelimesi vezin olarak kapsamlılığa delalet eder, bu yüzden de herkesi içine alır ve kimseyi dışarıda bırakmaz. Tarîk kelimesi dar yoldur. Sebîl kelimesi ise gelip geçenin çok olduğu yoldur. Yoldan gelip geçenlere sebîlu sâbile denir.
Ayette sırat kelimesinin mustakîm sıfatıyla gelmesi de o yolun tek bir yol olduğunu gösterir. Çünkü dosdoğru yol bir tane olabilir (iki noktadan tek doğru geçebilmesi). Fatiha suresinde de bu ifade kullanılmıştı.
Nahiv Bilgisi —> Sırat kelimesi ismi mecrurdur; çünkü harfi cerden sonra gelmiştir. Aynı zamanda sonrasında gelen sıfatın mevsufudur. Cümledeki yeri bakımından inne’nin ikinci haberi olarak gelmiştir. Yani; ‘Muhakkak ki sen peygamberlerdensin ve dosdoğru bir yol üzeresin.’ Burada benim aklıma takılan soru Fatiha suresinde ‘ihdinas sıratal mustakîm’ derken marife olarak gelen sırat, burada neden ‘sıratın mustakîmin’ olarak nekre gelmiş? Şu aşamada bu soruma bir cevap bulamadım☺️. #nahiv #sarf #arapca #arapça #kuran #kur'an #quran #sıfırdanarapça #arapçaöğreniyorum #arapcaogreniyorum #ilahiyat #imamhatip #arapçakelime #arapcakelime #arapcaturkce #arapçatürkçe #kelime #dilbilgisi #dil #kuranarapçası #kuranarapcasi #qoran #sûreler #sureler #arabic #arabiclanguage #langagearabique #arabique

Kur’an’da çokça geçen alâ kelimesinin en genel manası ‘üzerinde, üzerine’ olup birlikte geldiği fiile göre anlamı değişebilmektedir. İngilizce’deki ‘on’ kelimesine benzemektedir. Alâ alçaklığın zıttıdır. Aliyyun kelimesi değeri yüksek olan, şerefli manasındadır. Âlâ (أَعْلَى) en şerefli, en yüce anlamındadır ki Türkçe’mize de geçmiştir. Arapça’da ‘gel’ manasındaki teâl (تَعَال) in asıl anlamı insanın yüksek bir yere çağırılmasıdır. Sonradan her türlü yere çağırma anlamında kullanılır oldu. Türkçe’de kullanılan alelade (على العادة) adet üzere olan şey demektir. İlave (عِلَاوَة) birşeyin yüksek veya artık olan kısmına denmektedir
Nahiv Bilgisi —> Harfi cer olan على mebni bir isimdir.

#nahiv #sarf #arapca #arapça #kuran #kur'an #quran #sıfırdanarapça #arapçaöğreniyorum #arapcaogreniyorum #ilahiyat #imamhatip #arapçakelime #arapcakelime #arapcaturkce #arapçatürkçe #kelime #dilbilgisi #dil #kuranarapçası #kuranarapcasi #qoran #sûreler #sureler #arabic #arabiclanguage #langagearabique #arabique

Murseliyne kelimesi rasele (رسل) kökünden olup kök manası teenni ile gitmektir. Yumuşak ve rahatlık manası vardır. Bu manası düşünülerek birine teenni ile hareket etmesi emredildiğinde عَلَى رِسْلِكَ (alâ rislik) denir. Rasûl (رَسُول) ise gönderilen/elçi manasındadır. Çoğulu رُسُل dür. Kur’an’da rasul genel olarak hem elçi için hem de peygamberler için kullanılmıştır.
İrsal kelimesi de göndermek olup hem insanlar için hem de hoşa giden veya gitmeyen şeyler için kullanılır. Rüzgar ve yağmurun gönderilmesi böyledir. İrsal’in zıttı imsâk (إمساك) tır. İmsâk tutmak demektir.

Ayeti toparlarsak; İnneke leminel murseliyn; yani ‘muhakkak ki sen peygamberlerdensin.’ Nahiv Bilgisi —> Mürseliyn kelimesi irsâl kelimesinin ismi mefulü olan mürsel kelimesinin çoğuludur. Min harfi cerinden sonra geldiği için ya ve nûn harfleri eklenerek bu şekilde mecrur olmuştur.
Cemi müzekker sâlimler (düzenli eril çoğullar) mecrur veya mansub olduklarında kelimenin sonuna ya ve nun harfi getirilir. Merfu olduklarında ise vav ve nun harfi alırlar:

Mürsel —> مُرْسَل
Mürselûn —> مُرْسَلُونَ
Mürseliyn —> مُرْسَلِينَ

İnneke kelimesindeki ‘ke’ inne’nin ismiydi. Le pekiştirme harfi, minel murseliyn de şibhi cümle olarak gelmiş olup inne’nin haberidir. Raf mahallindedir. Hatırlarsak, inne’nin haberi merfu oluyordu.

#nahiv #sarf #arapca #arapça #kuran #kur'an #quran #sıfırdanarapça #arapçaöğreniyorum #arapcaogreniyorum #ilahiyat #imamhatip #arapçakelime #arapcakelime #arapcaturkce #arapçatürkçe #kelime #dilbilgisi #dil #kuranarapçası #kuranarapcasi #qoran #sûreler #sureler #arabic #arabiclanguage #langagearabique #arabique

Le ve min harflerinden oluşan bu kelime de ‘le’ (لَ) tekit adı verilen pekiştirme harfi olup eklendiği kelimeye ‘muhakkak’ manası verir. Min (مِنْ) harfi daha öncelerden çokça karşımıza çıkmış olup -den, -dan takısıdır. Nas suresinde de geldiği gibi (minel cinneti) burada da min’in sonundaki üstün harekesi kelimeyi bir sonraki kelimeye bağlamak için getirilmiştir. Kelimenin orijinali cezmli olarak ‘min’ (مِنْ) dir.

Nahiv Bilgisi —> Le tekit harfi olup min ile başlayam kısım şibhi cümle ve aynı zamanda öncesinde gelen inne’nin haberidir. Bir sonraki kelime açıklandıktan sonra iraba ilişkin daha detaylı bilgi verilecektir.

#nahiv #sarf #arapca #arapça #kuran #kur'an #quran #sıfırdanarapça #arapçaöğreniyorum #arapcaogreniyorum #ilahiyat #imamhatip #arapçakelime #arapcakelime #arapcaturkce #arapçatürkçe #kelime #dilbilgisi #dil #kuranarapçası #kuranarapcasi #qoran #sûreler #sureler #arabic #arabiclanguage #langagearabique #arabique

Delâilü'l İ'caz
Sözdizilimi ve AnlamBilim
Cürcânî
Litera
Fiyat:30 Tl Kargo dahil

Cürcânî (ö. 471/1078?) Delâilü’l-İ’câz adlı bu eseriyle, sonraları Me’ânî adını alacak olan Arapça Anlambilimini kurmuştur. Cürcânî, sözdizimini “nahiv manalarını arayıp bulmak” diye tanımlayarak eserin en esaslı bölümünü bunun uygulamasına ayırmıştır.

Eserde diyalog üslubunu tercih eden müellif, eserin genelinde sözdizimini lafızlarda arayan birileriyle kıyasıya tartışarak meramını ortaya koyar ve -yeri geldikçe görüleceği üzere- onların: “Anlamlar artmaz, ancak lafızlar artar…”; “Tek tek kelimelerde fesâhatten söz edilemez. Fesâhat, ancak kelimelerin birbirine eklenmesiyle ortaya çıkar”; “Üstünlük, lafzın sağlamlığı (cezâlet) ile olur” gibi ifadelerine yer verir. Ancak tek bir yerde bile böyle söyleyen kişinin veya kişilerin kim olduğunu belirtmez. Kur’ân’ın mucize oluşunu sözdizimini “kelimeler arasında nahiv kurallarının gerektirdiği anlamları ve anlam farklılıklarını arayıp bulmak” diye tanımlar. Fâtiha sûresi üzerinde uygulamalı olarak verdiği bir örnekte kendisi, “nahiv anlamları” ifadesiyle kelimenin “mübteda, haber, sıfat, bedel vs. olmasını” kastettiğini açıkça söylemektedir.

İşte Cürcânî’nin, lafzın karşısına koyarak savunduğu anlam, kelimelerin sözdizimine girdikten sonra kazandığı “nahiv kuralından çıkan anlam”dır. Ona göre, bu anlamın yok sayılması hâlinde sırf lafızlar üzerinde düşünülerek bir sözdizimi yapılamaz.

#raftakiler #sahaf #raftakilersahaf #mezat #müzayede #kitap #iyikikitaplarvar #kitapoku #nadirkitap #kitapyurdu #kitapkurdu #idefix #babil  #şiirsokakta #islam #iman #tarikat #tasavvuf ##istanbul #ankara #izmir #bursa #konya #cürcani #nahiv #sarf #anlambilim #sözdizilimi

İnne muhakkak manasına gelen bir edattır. Ke ‘sen erkek’ manasındaki zamirdir.
Nahiv Bilgisi —> İnne kendisinden sonra gelen ismi nasb eden edatlardandır. Ke inne’nin ismi olarak gelmiştir. Ancak zamir olduğu için mebnidir ve nasb mahallindedir.
İnne’yi hatırlarsak; muhakkak anlamına gelen ve tekit harfi olan inne kendisinden sonra gelen ismi nasbeden bir edattır. Bu isme inne’nin ismi diyoruz ve sonra gelen kelime de inne’nin haberi oluyor. Örnek verecek olursak;

إِنَّ اللّٰه غَفُورٌ (innallâhe gafûrun)

Dikkat edilmesi gereken husus inne’den sonra gelen kelimenin inne’nin ismi olması ve nasb olmasıdır; eğer kelime mebni ise nasbolamayacağı için nasb mahallinde olacaktır. İnne’nin haberi ise merfudur; yine haber olarak gelen kelime mebni ise merfu olamayacağından raf mahallinde olur.
İnne gibi kendisinden sonra gelen kelimeyi nasbeden başka edatlar da vardır ki bunlara inne’nin kardeşleri veya benzerleri denir. Bu edatlar şunlardır:
1. Enne (أَنَّ): İnne’ye benzemekle birlikte cümlenin ortasına gelir.
2. Keenne (كَأَنَّ): Sanki, gibi manasındadır.
3. Lâkinne (لٰكِنَّ): Ama, lâkin manasındadır.
4. Leyte (لَيْتَ): Keşke manasındadır.
5. Lealle (لَعَلَّ): Umulur ki manasındadır.

#nahiv #sarf #arapca #arapça #kuran #kur'an #quran #sıfırdanarapça #arapçaöğreniyorum #arapcaogreniyorum #ilahiyat #imamhatip #arapçakelime #arapcakelime #arapcaturkce #arapçatürkçe #kelime #dilbilgisi #dil #kuranarapçası #kuranarapcasi #qoran #sûreler #sureler #arabic #arabiclanguage #langagearabique #arabique

Hakîm kelimesi حكم kökünden olup yukarıda da görüldüğü üzere bu kökten Türkçe’ye geçmiş fazla sayıda kelime mevcuttur. Hakeme fiilinin aslı bir şeyi ıslah etmek için bir tür alıkoymaktır. Bunun için hayvana yular takılmasında da bu fiil kullanılır. Hakeme aynı zamanda birşey hakkında hükmetmek, karara bağlamaktır.
Hakem hüküm konusunda uzman olandır.
Hikmet ilim ve akılla hakka isabet etmektir. Allah’ın hikmeti O’nun tarafından eşyanın bilinmesi ve herşeyi sağlam bir şekilde yaratmış olmasıdır. İnsanın hikmeti ise varlıkları tanımak ve hayırlı işler yapmaktır.
Hakîm’in manasının hikmetli veya muhkem olduğunu söyleyen alimler vardır. Aslında her ikisi de doğrudur. Kur’an hem muhkemdir, hem de hikmetli. Allah’ın dilediğine hükmetmesi aynı zamanda bunda bir hikmet olduğunu da gösterir. Bu da kullar için Allah’ın hükümlerine razı olmaya teşviktir.
Nahiv Bilgisi —> El hakîm, Kur’an’ın sıfatı olarak gelmiş olup, irab olarak Kur’an’a uyar. Yani onun gibi kesreli ve marife gelmiştir. Ayeti toparlarsak: ‘Hikmetli Kur’an’a yemin olsun.’ #nahiv #sarf #arapca #arapça #kuran #kur'an #quran #sıfırdanarapça #arapçaöğreniyorum #arapcaogreniyorum #ilahiyat #imamhatip #arapçakelime #arapcakelime #arapcaturkce #arapçatürkçe #kelime #dilbilgisi #dil #kuranarapçası #kuranarapcasi #qoran #sûreler #sureler #arabic #arabiclanguage #langagearabique #arabique

Buradaki vav harfi kasem vavı denilen yemin vavıdır. Türkçe’deki ‘Vallahi’ kelimesinde kullandığımız vav harfidir. Kasem vavından sonra gelen kelimenin son harekesinin daima kesreli (mecrur) olduğunu hatırlatalım.
Kur’an kelimesinin kökü قرأ olup şu manaları ifade etmektedir:

1. İlk ve asıl manası toplamaktır.
2. Kadının adet görmesi (kanın rahimde toplanması) —> Bakara/228. ayette boşanmış olan kadınların üç ‘kur’ beklemesi gerektiğinden bahsedilir.
3. Okumak (okurken harf ve kelimeler bir arada toplandığı için; nitekim tek bir harfin okunması kıraat değildir)
4. Devenin doğurması
Bazı alimlere göre Allah’ın gönderdiği kitaplar arasında Kur’an’ı Kerim’in böyle isimlendirilmesinin nedeni bütün ilahi kitapların semeresini/meyvesini topladığı içindir.
Yeri gelmişken kıraat kelimesinin tilavet ve tertil kelimelerinden farkına da değinmekte fayda var. Kıraat genel manada okumak olup tilavet lafızları arka arkaya dizmek, aktarmak ve gereğini yapmaktır. Tertil ise hissederek, vahiyle bütünleşerek yavaş yavaş okumaktır.
Nahiv Bilgisi —> Ve kasem vavı olup Kur’an’i mecrur isimdir. Sonrasında gelen sıfattan dolayı mevsuftur.

Ali Haydar efendi rahimehullah "Ancak sarf ve nahiv ilmine vakif olanlar Kur'an'ı Kerim'in manasini anlayabilirler." Derdi.
📚📚📚 #sarf #nahiv #arapca #ihsanşenocak #ihsansenocakhoca #alihaydarefendi #hükümkitap

Min Kur’an’da çokça geçen bir kelime olup Türkçe’deki ‘-den, -dan’ takısına tekabül eder. İngilizce’deki ‘from’ veya ‘than’ kelimesidir. Burada min’in sonundaki fetha harekesi kelimeyi bir sonraki kelimeye bağlamak için getirilmiştir. Kelimenin orijinali cezmli olarak ‘min’ (مِنْ) dir.

Cinnet kelimesinin kökü جنّ (cenne) olup ‘bir şeyin duyu organlarına saklı kalması’ demektir. Saklamak, örtmek manaları vardır. Görünmez (örtülü) oldukları için ecinni, cin ve can; benzer şekilde anne karnında olup ortalıkta olmadığı için cenin; bahçe manasına gelen ve ağaçla örtülü olduğu için cennet; aklın örtülmesi söz konusu olduğu için mecnun ve cinnet kelimeleri bu kökten dilimize geçmiştir.

Nahiv Bilgisi —> Min harfi cer, cinneti ismi mecrurdur. Min kelimesinin mebnî (son harekesi cümlede geldiği yere göre değişmeyen) bir kelime olduğunu hatırlatmak isteriz. Buradaki fetha tamamen okuyuş kolaylığı için olup hareke değişikliğinin cümlede geliş yeriyle bir bağlantısı yoktur. Türkçe’deki kaynaştırma harfleri gibi düşünülebilir.

#nahiv #sarf #arapca #arapça #kuran #kur'an #quran #sıfırdanarapça #arapçaöğreniyorum #arapcaogreniyorum #ilahiyat #imamhatip #arapçakelime #arapcakelime #arapcaturkce #arapçatürkçe #kelime #dilbilgisi #dil #kuranarapçası #kuranarapcasi #qoran #sûreler #sureler #arabic #arabiclanguage #langagearabique #arabique

Nâs kelimesinin aslının أُنَاس olduğu ve başındaki harfin hazfedildiği (düştüğü) yerine elif lam takısı getirildiği söylenmektedir. Fiilin köküyle ilgili çeşitli görüşler vardır:

1. Unutmak anlamına gelen نَسِيَ fiilinden türemiştir; veya
2. Sıkıntıya düşmek, acı çekmek manasındaki نَاسَ fiilinden gelmektedir.

Bazen erdemli insanlar kastedilip, tüm insanlar kastedilmez. Akıl, hafıza, ibret alma ve diğer güzel ahlâki davranışlar gibi bir nosyona işaret eder. Örneğin Bakara suresinin 13. ayetinde Allahu Teâlâ ‘Onlara: İnsanların inandığı gibi inanın, denilince..., yani ‘insanlık özellikleri bulunan insanların yaptığı gibi yapın.’ demektedir.

Nahiv Bilgisi —> Nâs kelimesi muzafun ileyhtir. Sudûr muzaftı.

#nahiv #sarf #arapca #arapça #kuran #kur'an #quran #sıfırdanarapça #arapçaöğreniyorum #arapcaogreniyorum #ilahiyat #imamhatip #arapçakelime #arapcakelime #arapcaturkce #arapçatürkçe #kelime #dilbilgisi #dil #kuranarapçası #kuranarapcasi #qoran #sûreler #sureler #arabic #arabiclanguage #langagearabique #arabique

Fî Kur’an’da çokça geçen bir kelime olup en genel manasıyla ‘içinde’ demektir. İngilizce’deki ‘in’ ‘at’ kelimelerine tekabül eder. ‘Bununla birlikte’ manasına gelen ‘mamafih’ kelimesi مَعَ مَا فِيهِ olarak yazılmaktadır.

Sudûr kelimesi sadr’ın çoğulu olup göğüs demektir. Sâdır ortaya çıkma demektir. Masdar sâdır olunan yer (yani kelimelerin kendisinden oluştuğu kök, masdar). Sadrazam başvezir demektir. Türkçe’deki soyut manadaki ‘baş’ kelimesi (birşeyin başı olmak) Arapça’da sadr’la (göğüsle) ifade olunmaktadır. Cebrail (a.s.)’ın Peygamberimiz (s.a.v.)’in sadrını sıkması da dikkate değerdir. Müsâdere (devletin el koyması anlamına gelir) de aynı köktendir. Sedir kelimesi de bir şeyin ön veya ileri kısmı, baş köşe, misafir oturtulan yer manasındadır.

Nahiv Bilgisi —> Fî harfi cer olup sudûr ismi mecrûrdur. Fî’nin müteallakı yuvesvisu fiilidir.
#nahiv #sarf #arapca #arapça #kuran #kur'an #quran #sıfırdanarapça #arapçaöğreniyorum #arapcaogreniyorum #ilahiyat #imamhatip #arapçakelime #arapcakelime #arapcaturkce #arapçatürkçe #kelime #dilbilgisi #dil #kuranarapçası #kuranarapcasi #qoran #sûreler #sureler #arabic #arabiclanguage #langagearabique #arabique

Yuvesvisu vesvese (وسوس) kökünden türemiş olup vesvese verir anlamındadır. Vesvese, değersiz, adi düşünce demektir. Bir önceki ayette vesvâs olarak gelmişti.

Nahiv Bilgisi —> Sıla cümlesinin fiili olup muzari fiildir (müfret, müzekker, gaib siygası). #nahiv #sarf #arapca #arapça #kuran #kur'an #quran #sıfırdanarapça #arapçaöğreniyorum #arapcaogreniyorum #ilahiyat #imamhatip #arapçakelime #arapcakelime #arapcaturkce #arapçatürkçe #kelime #dilbilgisi #dil #kuranarapçası #kuranarapcasi #qoran #sûreler #sureler #arabic #arabiclanguage #langagearabique #arabique

Imitación Cartier en Acero 😍 En plateado, dorado y oro rosa 💕 #Nahiv #FelizLunes #YoElijoNahiv

Ellezî kelimesine Kuran’da çok sık rastlarız. Bu kelime ellezîne (çoğul/müzekker/eril), elletî (tekil/müennes/dişi), ellâti (çoğul/müennes/dişi) olarak da gelir. Ellezî kelimesi eril için tekildir.
Bu kelimenin genel adı ismi mevsuldür.
İsmi mevsul olan başka kelimeler de vardır. مَا (her ne), مَنْ (her kim) de en çok karşılaştığımız ismi mevsullerdendir. İsmi mevsullerin genel özelliği bir kelimeyi açıklamaktır. Kelime anlamı ulaştırma ismidir (وصل kökünden, Türkçe’de vâsıl olmak, vuslat şeklinde kullanmaktayız). Yarım kalan birşeyi başka birşeye bağladığı için bu isim verilmiştir.
Nahiv Bilgisi —> Ellezî kelimesi bir önceki ayetteki vesvâs’ın ikinci sıfatı olarak gelmiştir. İlk sıfat hannâs idi. Burada ise ‘o kimse ki’ deyip nasıl bir vesveseci olduğundan bahsediyor. Ellezî kelimesi tek başına gelmez. Kendisinden sonra o kimseyi açıklayan bir cümle gelir ki buna sıla cümlesi denir.

#nahiv #sarf #arapca #arapça #kuran #kur'an #quran #sıfırdanarapça #arapçaöğreniyorum #arapcaogreniyorum #ilahiyat #imamhatip #arapçakelime #arapcakelime #arapcaturkce #arapçatürkçe #kelime #dilbilgisi #dil #kuranarapçası #kuranarapcasi #qoran #sûreler #sureler #arabic #arabiclanguage #langagearabique #arabique

Hannâs kelimesi hanese (خنس) kökünden olup gizleme manası vardır. Bir kişinin hakkını geciktirmek için de ihnas etmek denilir. Bu ayette sinsî manası söz konusudur. Türkçe türevi bulunmamaktadır.

Nahiv Bilgisi —> Vesvâs mevsuf, hannâs onun sıfatıdır. Yani ‘sinsî vesvesecinin şerri’. #nahiv #sarf #arapca #arapça #kuran #kur'an #quran #sıfırdanarapça #arapçaöğreniyorum #arapcaogreniyorum #ilahiyat #imamhatip #arapçakelime #arapcakelime #arapcaturkce #arapçatürkçe #kelime #dilbilgisi #dil #kuranarapçası #kuranarapcasi #qoran #sûreler #sureler #arabic #arabiclanguage #langagearabique #arabique

Vesvâs vesvese (وسوس) kökünden türemiş olup vesvese veren kimseye denir. Vesvese, değersiz, adi düşünce demektir.

Nahiv Bilgisi —> Vesvâs muzafun ileyh olup, muzafı, şer kelimesidir. Yani, ‘vesvesecinin şerri’. #nahiv #sarf #arapca #arapça #kuran #kur'an #quran #sıfırdanarapça #arapçaöğreniyorum #arapcaogreniyorum #ilahiyat #imamhatip #arapçakelime #arapcakelime #arapcaturkce #arapçatürkçe #kelime #dilbilgisi #dil #kuranarapçası #kuranarapcasi #qoran #sûreler #sureler #arabic #arabiclanguage #langagearabique #arabique

Hermosa nuestra clienta con sus dos pulseritas #Nahiv ❤️ #FelizDomingo #YoElijoNahiv

Most Popular Instagram Hashtags