#mortad

1003 posts

TOP POSTS

‪خردگرایان ‬(ازنظرمسلمانان کافران) با یک سوال دست محمد شیاد را رو کردند.....‬
‪ یکی از بی منطقی ترین آیات قرآن، آیات 32 و 33 سوره انفال است پاسخ به کافران (خردورزان و شکاکان زمان محمد) سروده شده است. که به شرح زیر است: آیه 32 و 33 سوره انفال: « و گفتند ای خدا! اگر این قرآن براستی حق و از جانب توست، پس بر سر ما سنگی از آسمان به بار یا ما را به عذابی دردناک گرفتار ساز. ولی خدا هم، تا تو در میان آنها هستی، آنان را عذاب نخواهد کرد. اگر پشیمان شوند و توبه کنند بازهم عذاب نکند‪.‬» خوب به معنی آیات بالا توجه بفرمایید. خردورزان و شکاکان زمان محمد وقتی می دیدند و می شنیدند که محمد هی از نابود شدن اقوام در گذشته ی تاریخ سخن می راند و می گوید الله همه ی آنها را نابود کرد از او خواستند که اگر حرف تو راست است به این الله بگو اکنون از آسمان بر سر ما سنگ بفرستد و ما را بمانند آنهایی که در گذشته نابود کرده نابود بکند. اما محمد چون خودش می دانست هر آنچه که می گوید چیزی جز دروغ و یاوه نیست و نه الله ی وجود دارد و نه عذابی اتفاق خواهد افتاد، به ناچار از قول الله می گوید تا تو محمد در میانشان هستی آنان را عذاب نخواهیم کرد‪ استدلال و منطق دقت کنید با چه زیرکی از این درخواست شکاکان شانه خالی می کند. شکاکان پرسیدند اگه راست می گویی از خدای خودت بخواه که از آسمان بر سر ما سنگ بفرستد ولی محمد چون می دانست چنین چیزی محال ممکن است از زبان الله می گوید چون توی محمد بینشان هستی خدا آنها را عذاب نمی کند اما شکاکان می توانستند به این محمد و الله دغلکار و شیاد بگویند که این چه خدای ناتوانی است که نمی تواند تنها بر سر آن چند نفر کافری که چنین پرسشی کردند عذاب وارد کند!!؟؟ این چه خدای بدبخت و فلک زده ای است که نمی تواند از پیامبر خود در برابر عذابی که خود می فرستد محافظت کند!؟ و اینچنین بود که کافرانی که الله بر طبق آیه 171 سوره بقره انها را حیوانات کر و کور و لال می پندارد با یک سوال منطقی دست محمد شیاد را رو می کنند‪‬‬‬‬
#محمد_جانی_پدوفیل_بچه_باز
#اسلام_دین_توحش
#من_خار_به_چشمان_یک_عده_قرمساقم
#مرتد
#mortad

پیدا کنید پرتقال فروش را .
خودشون هم قاطی کردن .
#اسلام_دین_دروغگویان
#اسلام_دین_دروغ
#محمد_جانی_پدوفیل_بچه_باز
#مرتد
#mortad

MOST RECENT

امروزه حدود پنج هزار خدا در سراسر جهان مورد پرستش قرار میگیرد.
که هر کس هم بنا به جغرافیا و احساس خدای خود را حقیقی و بقیه خدایان را از نظر "عقلی"باطل و خنده دار میداند.
در يک جامعه انسانی بايد انتقال مذهب و مجبور كردن كودک به ادای فرايض مذهبی جرم سنگين محسوب شود. كودک مذهب ندارد وحق اوست كه خودش در بزرگسالی تصميم بگيرد به چه چيزی اعتقاد داشته يا نداشته باشد.
.
#دین_افیون_توده_هاست
#خدا_توهمی_بیش_نیست
#من_خار_به_چشمان_یک_عده_قرمساقم
#مرتد
#mortad

پیدا کنید پرتقال فروش را .
خودشون هم قاطی کردن .
#اسلام_دین_دروغگویان
#اسلام_دین_دروغ
#محمد_جانی_پدوفیل_بچه_باز
#مرتد
#mortad

برای خدايان، ھیچ چیز لذت بخش تر از قصابی و تکه تکه کردن ناباوران نبوده است.
حتی تا به امروز، ھیچ چیز به اندازه کسى که وجود آنها را انکار مى کند، خشمگین شان نمى سازد.
برگرفته از کتاب "خدايان" / نویسنده: رابرت گرين اينگرسول / برگردان: شکاک منطق
.
#دین_افیون_توده_هاست
#خدا_توهمی_بیش_نیست
#دانش#خرد#اتییست
#مرتد
#mortad

‪خردگرایان ‬(ازنظرمسلمانان کافران) با یک سوال دست محمد شیاد را رو کردند.....‬
‪ یکی از بی منطقی ترین آیات قرآن، آیات 32 و 33 سوره انفال است پاسخ به کافران (خردورزان و شکاکان زمان محمد) سروده شده است. که به شرح زیر است: آیه 32 و 33 سوره انفال: « و گفتند ای خدا! اگر این قرآن براستی حق و از جانب توست، پس بر سر ما سنگی از آسمان به بار یا ما را به عذابی دردناک گرفتار ساز. ولی خدا هم، تا تو در میان آنها هستی، آنان را عذاب نخواهد کرد. اگر پشیمان شوند و توبه کنند بازهم عذاب نکند‪.‬» خوب به معنی آیات بالا توجه بفرمایید. خردورزان و شکاکان زمان محمد وقتی می دیدند و می شنیدند که محمد هی از نابود شدن اقوام در گذشته ی تاریخ سخن می راند و می گوید الله همه ی آنها را نابود کرد از او خواستند که اگر حرف تو راست است به این الله بگو اکنون از آسمان بر سر ما سنگ بفرستد و ما را بمانند آنهایی که در گذشته نابود کرده نابود بکند. اما محمد چون خودش می دانست هر آنچه که می گوید چیزی جز دروغ و یاوه نیست و نه الله ی وجود دارد و نه عذابی اتفاق خواهد افتاد، به ناچار از قول الله می گوید تا تو محمد در میانشان هستی آنان را عذاب نخواهیم کرد‪ استدلال و منطق دقت کنید با چه زیرکی از این درخواست شکاکان شانه خالی می کند. شکاکان پرسیدند اگه راست می گویی از خدای خودت بخواه که از آسمان بر سر ما سنگ بفرستد ولی محمد چون می دانست چنین چیزی محال ممکن است از زبان الله می گوید چون توی محمد بینشان هستی خدا آنها را عذاب نمی کند اما شکاکان می توانستند به این محمد و الله دغلکار و شیاد بگویند که این چه خدای ناتوانی است که نمی تواند تنها بر سر آن چند نفر کافری که چنین پرسشی کردند عذاب وارد کند!!؟؟ این چه خدای بدبخت و فلک زده ای است که نمی تواند از پیامبر خود در برابر عذابی که خود می فرستد محافظت کند!؟ و اینچنین بود که کافرانی که الله بر طبق آیه 171 سوره بقره انها را حیوانات کر و کور و لال می پندارد با یک سوال منطقی دست محمد شیاد را رو می کنند‪‬‬‬‬
#محمد_جانی_پدوفیل_بچه_باز
#اسلام_دین_توحش
#من_خار_به_چشمان_یک_عده_قرمساقم
#مرتد
#mortad

تاثیرات مخرب مصرف مواد صنعتی و سنتی باهم👇👇
.
.
خورشید هفت مرتبه با علی سخن گفت، اول؛ گفت: یا امیرالمؤمنین! نزد الله شفاعت کن که مرا عذاب نفرماید.
دوم؛ گفت: مرا امر کن تا دشمنانت را بسوزانم.
سوم؛ هنگامی که علی در بابل به او فرمود: برگرد. گفت: لبیک.
چهارم؛ وقتی که به او فرمود: خطایی از من سراغ داری؟ به عزت پروردگارم اگر الله مردم را مانند تو آفریده بود آتش خلق نمی شد.
پنجم؛ در زمان خلافت ابوبکر مسلمانان بر سر نماز اختلاف کردند و با علی مخالفت کردند، در این جا خورشید گفت: حق به جانب او و به دست او و همراه او است، و همه قریش و حاضرین شنیدند.
ششم؛ خورشید سطل آب برای علی آورد و وضو گرفت، فرمود: تو کیستی؟ گفت: خورشید فروزان!
هفتم؛ زمانی که رحلت علی نزدیک شد خدمت او آمده سلام کرد و سفارش هایی به هم کردند.(31 )
. --------------------- سلمان گفت: نزد پیغمبر نشسته بودیم که علی بن ابی طالب وارد شد حضرت، سنگریزه ای به او داد، سنگریزه در دست علی قرار نگرفته بود که به سخن آمده می گفت: معبودی جز الله نیست، محمد رسول الله به پروردگاری الله ، نبوت محمد و ولایت علی بن ابی طالب راضی هستم. --------------------- سماء بنت عمیس گوید: فاطمه زهرا فرمود: یکی از شب ها که علی بر من وارد شد مرا به هراس انداخت.
عرض کردم: چگونه تو را به هراس انداخت ای سرور زنان عالمین.
فرمود: شنیدم که زمین با او حرف می زد و او نیز با او سخن می گفت.(388) -------------------- منبع: سیصد و بیست داستان از معجزات و کرامات امام علی نویسنده : عباس عزیزی
اراجیف مسلمانان را پایانی نیست😀😀
.
#اسلام_دین_هفتاد_و_دو_حوری
#اسلام_دین_توحش
#اسلام_دین_شهوت_پرستی
#محمد_جانی_پدوفیل_بچه_باز
#مرتد
#mortad

تقدیس گرایی سرمنشأ دیکتاتوری و استبداد است هرچیزی که مقدس نامیده شد یعنی اینکه شما دیگر حق ندارید به راحتی در آن اظهارنظر کنید وکوچکترین انتقاد ومخالفتی با آن هزینه سنگینی به دنبال خواهد داشت ،
این مقدس میتواند هرچیزی باشد:
یک کتاب ،یک انسان،یک دین،یک بنا و... "با تقدیس گرایی مبارزه کنید "

هیچ کس وهیچ چیز آنقدر مقدس نیست که نتوان آن را نقد کشید "حقیقت نیازمند نقد است نه ستایش"
#مرتد
#دین_افیون_توده_هاست
#mortad

تبریزی از علمای بزرگ شیعه که کتاب بسیار معروفی بنام اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهرا نوشته، در روایت عجیبی به پستانهای فاطمه زهرا پرداخته و مطالبی را آورده که نمیدانیم آنرا تعریف و تمجید یا توهین به ایشان تلقی کنیم. ولی قضاوت در این مورد را به عزیزان خواننده واگذار می‌کنیم. ایشان در مورد پستانهای فاطمه زهرا می‌نویسد :
متن عربی: وكان ثدياها طويلين بحيث كانت تلقيهما من أعلى كتفيها على عقبها، وترضع أولادها من وراء ظهرها ، على ما ذكر بعضهم ذلك مسندا إلى الرواية.
ترجمه: پستانهای آن حضرت طولانی(بزرگ) بود به گونه‌ی كه آن را از شانه‌اش به سمت پشت سر می‌انداخت و فرزندانش را از پشت سر شير می‌داد، بنا بر آنچه برخی از علمای آنها با استناد به روايتشان اين مطلب را ذكر كرده‌اند.
این روحانی بزرگ شیعه در صفحه دیگری از این کتاب نوشته که از بین پستانهای فاطمه بوی بهشت به مشام می‌رسید و محمد صورتش را شبانه روز بین هردو پستان فاطمه می‌گذاشت و آنرا می‌بویید و از اینکار لذت میبرد.
#اسلام_دین_شهوت_پرستی
#محمد_جانی_پدوفیل_بچه_باز
#مرتد
#mortad

فقط مسلمان‌ها هستند ک با آتش زدن کلیساها، کشتن مردم و حمله ب سفارتخانه‌ها و نابود کردن آنها، از عقاید خودشان دفاع می‌کنند. این کارها نتیجه‌ای نمی‌دهد. مسلمانان قبل از اینکه از بشریت انتظار احترام داشته باشند، باید از خود بپرسند برای بشریت چه کار می‌توانند انجام بدهند.

دکتر وفا سلطان
روانپزشک
.
#اسلام#مسلمان#دین
#ایران#میهن#کرج#تهران
#ارومیه#اردبیل#اهواز
#کرمان#مشهد#خراسان#البرز#کردستان#لرستان#سیستان#بلوچستان#ساری#بابل#رشت#انزلی
#مرتد
#mortad

بيش از٣٥٠نماد⛩بيش از ٥٠٠٠خدا⛩بيش از ١١٠٠٠دين و مذهب#مرتد #mortad #atheist_آتئيست

Most Popular Instagram Hashtags