#molana_neyname_bhb

MOST RECENT

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
به منظور درک بیشتر احوال آن ها که در محبس نفسانیات همچون همواره بیشتر و بهتر خواستن لذات ، مقام ، قدرت ، اعتبار، ثروت و ...اسیر و درگیر انواع اما و اگرهای ذهن کژاندیش و در نتیجه  نارضایتی از افراد و رویدادها  بوده و یا در صدد یافتن توجیهی برای کردار اهریمنی خود مي باشند اما ادعای کمال و توانایی هدایت سایرین به دیار نور و حضور دارند ، داستانی نمادین ، بیان شده : 🌻🌻🌻
حکایت صاحب دل چله نشین و بانگ سگ بچگان (قسمت اول )
🍀🍀🍀
یکی از مریدان طریق حق که مراحل سیر و سلوک گذرانده و به چله نشینی مشغول بود ، شبی در خواب ، ماده سگی آبستن دید در حالی که از شکمش ، بانگ جنین های او به گوش می رسید و او متعجب بود که چگونه ممکنست جنین ، در حال پارس نمودن باشد ؟! و آیا تا بحال کسی در جهان ، چنین چیزی دیده است ؟ هنگامی که از خواب بیدار شد نیز همچنان غرق در حیرت بود که این رویا ، چه تعبیری داشته و چه پیامی می تواند برای او داشته باشد؟ و از آنجا که در ایام چله نمی بایست با کسی سخن گفته و تعبیر خوابش از شخص آگاهی بپرسد، به ناچار به درگاه خداوند روی آورده و گفت که خداوندا این مسئله ، آنقدر ذهن مرا به خود مشغول کرده که نمی توانم سراسر غرق یاد و عبادت تو باشم ؛ مثل این که پر و بال صعودم ، بسته باشند ؛ تو چاره ی این مشکل نموده و مرا رهایی بخش :
🌻🌻🌻
پرِّ من بگشای تا پرّان شوم
در حدیقه ی ذکر و سیبستان شوم
 #مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١٤٥٢
🌻🌻🌻
چله نشینی : در سیر و سلوک عرفانی ، مراقبت چهل روزه ی پندار ، کردار و گفتار است از هجوم وسوسه ها و رهنمودهای اهریمن تا از طریق باطن ، فرد به آمادگی لازم جهت دریافت حکمت و حقایق الهی برسد. 🍀شکال : اشکال 🍀حدیقه : باغ 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٧/٣/٤

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
کسانی که با تمرین ، تقلید صدای پرندگان می نمایند ، هرچقدر هم که اصوات مشابه آن ها در گلو به ارتعاش درآورده و برلب و دهان جاری نمایند ، آیا می توانند دریابند که چه پیام هایی بواسطه ی اصوات ، بین مرغان رد و بدل می شود ؟ هرگز ؛ آن ها در این میان ، مقلدی بیش نیستند ؛ همچنین كساني که تنها به ایراد سخنرانی در مورد نیکان و آثار بجا مانده از ایشان اکتفا کرده اما نشانه ای ، در کردارشان مشهود نمی باشد ، به حقیقت نیکی دست پیدا نخواهند نمود مگر این که لطف ایزدی یار شود و در اين صورت ، رهنمودهایی از طریق وارستگانی که دلهاشان محل تجلی اسرار گشته ، می فرستد ، خوشا آنان که به ياري حق و همت خود ، گوش دلی شنوا و جانی آگاه داشته تا از تمناهای نفس متکبر ، حریص و ریاست طلب رهایی یافته و کردار خویش ، براساس آن رهنمودها ، آشکار نمایند ؛ در این صورت مژده بر ایشان که از رستگارانند. 🌻🌻🌻
حرف درویشان بسی آموختند
منبر و محفل ، بدان افروختند
یا بجز آن حرف ، روزیشان نبود
یا که آخر ، رحمت آمد ، ره نمود
 #مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١٤٤٣_١٤٤٤
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٧/٣/٣

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb ‎هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
‎طوطیانی که توانایی تقلید سخن گویی دارند ، تنها می توانند از اشخاصی که نسبت بدان ها انسی یافته اند ، تلقین پذیرند و نيز همنوعان خویش ؛ از این رو استاد زبردست ، آینه ای در برابر طوطی می گذارد تا گمان نماید که تصویرش ، طوطی دیگری همانند خود اوست و از پشت آینه ، سخنانی که در نظر دارد ، به طوطی تلقین می نماید و طوطی که گمان می نماید هم نوع خودش مشغول ادای آن کلمات است ، آن ها را آموخته و برزبان ، جاری می سازد. ‎انسان ها نیز به استثنای پیامبران و اولیاء ، طاقت تلقین پذیری از حق ندارند اما بیداردلان در آینه ی وجود پيرانِ به حضور رسیده ، خود را دیده و به دلیل احساس همگونی ، تلقین پذیر شده و هر آنچه حق ، بر زبان آن عزیزان ، جاری می نماید ، مریدان بیداردل نیز که شیفته ی مرادشان می باشند و این احساس ، به دليل ، همگونی جانشان با ایشان ست ، تکرار می نمایند در حالی که نمی دانند آن سخنان بطور مستقیم از جانب حق می باشد البته این مثال ، به منظور روشن شدن شمه اي از رابطه ی بین مرید و مراد و الهامات غیبی بوده و مثل ، نیست. 🌻🌻🌻
‎همچنین در آینه ی جسم ولی
‎خویش را بیند مرید ممتلی
‎از پس آینه ، عقل کل را
‎کی ببیند وقت گفت و ماجرا

#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١٤٤٧_١٤٤٨
🌻🌻🌻 ‎ممتلی : لبالب ، پر ، مرید ممتلی : منظور
‎ارادتمند ِ درک حقايق می باشد که اگرچه به سبب بیداردلی ، قدم در طریقت و طی مراحل سلوک نهاده است ، اما در ابتدا ، آکنده از وسوسه های نفس نابکار و ذهن کژاندیش بوده و تا مرحله ی رهایی از نفسانیات و سرشار از الهامات غیبی شدن ، بسیار فاصله دارد ؛ اما در اثر دل سپردگی نسبت به  پیر به حضور رسیده ، رهنمودهایش، به جان پذیرفته و مدتی براساس تقلید از او ، روزگار می گذراند تا آن هنگام که توانایی کشف حقایق ، نصیبش و دیده ی جان، منور به انوار شده و خود ، هدایتگر گروهی دیگر گردد.
🌻🌻🌻
‎هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٧/٣/٢

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb ‎هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
‎دانایی موجب می گردد که آتش حرص ، رنگ باخته و شخص ، به تعادل ، از مواهب ، بهره مند گردد، لذا دچار رنج و درد ناشی از زیاده روی ها نگردد و این مفهوم آیه ی سی و یکم سوره ی اعراف می باشد: "کلوا واشربوا ولاتسرفوا" (بخورید، بیاشامید ولی زیاده روی نکنید.) ‎قانع بودن به مواهبی که در اختیار انسان است ، موجب می شود که گرفتار مشکلاتی که گلوی حریصان در هم می فشارد ، نگردد ، نه بدین معنا که در جهت بهبود زندگی خود در تکاپو نباشد بلکه حرص در همواره بیشتر و بهتر خواستن ، چنان چشمانش کور نسازد که خود را به آب و آتش زده ، اخلاق و معنویات نادیده گیرد که در این صورت چه بسا به دام فریب طمعکاران دچار شده و آنچه را هم در اختیار دارد ، از دست بدهد. 🌻🌻🌻
‎دانه کمتر خور ، مکن چندین رفو
‎چون کلوا خواندی ، بخوان لاتسرفوا
‎تا خوری دانه ، نیفتی تو به دام
‎این کند علم و قناعت ، والسلام
 #مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١٤٠٧_١٤٠٨
🌻🌻🌻
‎پرنده ی اسیر در دام که  همچنان مشغول برچیدن دانه هایی ست که صیاد ، به منظور شکار او ریخته ، غافل مي باشد که در حال زهر خوردن است و دیر یا زود ، زندگیش بر سر این غفلت به باد می رود ؛ همچنین آن ها که در زندان دوروزه ی دنیا سرگرم کامروایی و به بطالت گذراندن اوقات می باشند ، غافلند که بالاخره ، اجل ، بساط عیش و نوش آن ها جمع کرده و دست تهی می بایست که رهسپار دیار باقی شوند. 🌻🌻🌻
‎مرغ غافل می خورد دانه ز دام
‎همچو اندر دام دنیا ، این عوام
 #مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١٤١٢
🌻🌻🌻🌻
‎عوام : جمع عامه ، انسان های ناآگاه 🌻🌻🌻
‎خوشا بیداردلان که اگرچه در محبس دوروزه ی دنیا گرفتار بوده و با حفظ تعادل در بهره مندی از مواهب حلال ، روزگار می گذرانند اما دل در گرو متعلقات نگمارده لذا از دست دادن ها ، خللی در آرامش و خاطر خوش ایشان ایجاد نمی نماید لذا سزاوار برخورداری از چنان عیش و سرمستی در عالم بالا می گردند که دمی ، کامروایی در آن عرصه ی فارغ از زمان و مکان ، ارزشی فراتر از تمامی نعمات این جهانی دارد و چنین لذتی برای وارستگان ، در زندگی همین دنیا نیز می تواند میسر شود. 🌻🌻🌻
‎هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٧/٢/٣١

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb  هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
آن گاه  که سپیده سر زده و روشنایی روز ، اندک اندک ، پرده ی ظلمت از هم می گسلد ، شب ناپدید می گردد لذا هرگز تیرگی نمی تواند از حال و هوای حضور نور ، آگاه شود که آمدن یکی ، برابر است با محو دیگری : 🌻🌻🌻
شب گریزد چون که نور آید ز دور
پس چه داند ظلمت شب ، حال نور؟
 #مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١٣١١
🌻🌻🌻 همانگونه  که وجود سبک و ناچیز  پشه ، طاقت لذت بردن از وزش بادها ندارد ، تیرگی های ذهن خیال اندیش نیز که هیجاناتی در شخص ایجاد می نمایند ، همچون بدگمانی نسبت به افراد و رویدادها ، داشتن حس ستیزه گری نسبت به آن ها ، غرور ، کینه ، نفرت ، منیت ، برتری طلبی ، خودخواهی ، تفاخر به مواهب مادی ، خشم ، حرص ، شهوت و ... در حضور انوار اهورايي ، رنگ می بازند و این اتفاقی ست که در وجود ابدال ، بوقوع پیوسته ، شناخت ، مبدل به خرد نموده لذا نسبت به چگونگی فائق آمدن بر فراز و نشیب طریق معرفت آگاه شده و همچون چراغی روشن ، بر سر راه سالکان ، هادی افراد می شوند و اگرچه در گذران زندگی روزمره و رفتار ظاهر، تفاوت چندانی با دیگران ندارند اما از آنجا که در باطن ، جان معرفتشان به دریای احدیت پیوسته ، دیدگاهشان با سایر افراد ، بسیار متفاوت می باشد که کمتر کسی توانایی درک آن دارد : 🌻🌻🌻
گریه ی او ، خنده ی او آن سری ست
زان چه وهم عقل باشد ، آن ، بری ست
 #مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١٣٠٨
🌻🌻🌻
ابدال : نیکان ، انان که به یاری حق ، تیرگی های نفسانی ، مبدل به نور تسلیم و حضور نموده اند. 🍀بری : پاک ، بدور از آلایش 🍀مساس : لمس کردن 🍀قیاس : مقایسه 🍀نتان : نتوان 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
١٣٩٧/٢/١٨

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb  هوالرحمن الرحيم
🌻🌻🌻
بیشتر افراد ، برای درک غم و شادی دیگران ، ابتدا به غم و شادی هایی که "خود" تجره کرده اند ، رجوع نموده و با حسی که از حالات پشت سر گذاشته شده ، می گیرند ، گمان می نمایند که دیگران را درک کرده اند ، اگرچه اين فرآيند تا حدودي منجر به نزديكي دل ها مي شود ، اما در حقیقت آن ها در بیشتر موارد ، در چهارچوبی از وهم و گمان خود محبوسند .  چه کسی می تواند ادعا نماید که به اعماق احساسات کسی ، دست یافته و یا نسبت به دیگران شناخت کامل و همه جانبه دارد؟ و اگر چنین ادعایی داشته باشد نیز صحیح نیست که باطن انسان ، سرشار از پیچیدگی ها و اسرار است که هرگز نمی توان برمبنای اعمال ظاهری ، نسبت بدان قضاوت نمود، لذا : 🌻🌻🌻
هرکسی از ظن خود شد یار من
از درون من نجست اسرار من
 #ني_نامه ( ابيات آغازين مثنوي)
🌻🌻🌻
بویژه اهل معنا که در کار ژرف نمودن شناخت خود نسبت به ماورا ء بوده وبه یاری حق ،  مبارزه ای بی امان با نفس سرکش داشته اند و پس از پشت سر نهادن ذهنیات و هیجانات تیره همچون غرور ، تعصبی که سد راه دیدن حقایق می گردد، کینه ، خودخواهی ، خشم ، شهوت ، ترس ، نارضایتی از افراد و مقدرات ، ستیزه گری و ... با کمک خرد پیران راهدان ، قدم به مرحله ی کشف و شهود نهاده اند ، اگر می گریند یا شادمانند نه از سر غم و شادی های روزمره ای ست که بیشینه ی افراد بدان مبتلایند؛ لذا هرگز نمی توان ظاهر کردار و حالاتشان با دیگران مقایسه نموده و با عقل زمینی در مورد آن قضاوت نمود. 🌻🌻🌻
هست آن ، از بعد سی ساله جهاد
عقل ، آنجا ، هیچ ، نتواند فتاد
 #دفتر_پنجم_بيت_١٣٠٥
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٧/٢/١٧

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
برای آن که مشخص شود در ابتدا ، تقلید مرید از پیر خرد ، تنها در حیطه ی اعمال ظاهری ست و او هنوز بدان مرحله نرسیده تا نسبت به حقیقتی که پیر را وادار به انجام کاری می نماید ، آگاه باشد ، داستانی نقل شده از نومریدی که به محضر پیرش وارد شده و او را در حال گریستن می بیند ، پس به تقلید از او شروع به گریه و زاری نموده و پس از اندکی خدمت کردن و خوشحال از این که با مرادش همدم و همراه بوده است ، برمی خیزد که برود. 🌻🌻🌻
او مقلد وار همچون مرد کر
گریه می دید و ز موجب ، بی خبر
 #مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١٢٩٧
🌻🌻🌻
غافل از آن که از آن بخارای وهم و گمان که در آنجا ، شخص می پندارد به درک حقایق نایل آمده و هم پایه ی ابدال ، به حضور رسیده تا عرصه ای که حتی شیران حق از هیبتش از خود بی خود می شوند ، راهی بس دور و دراز است .
پیکی که در قدیم ، سوار بر اسب ، نامه از دیاری به دیار دیگر می برد ، اگرچه در سوارکاری بسیار ماهر بود اما نمی توانست در دریا ، با اسب ، ادامه ی مسیر دهد همچنین آن ها که بر مرکب عقل زمینی و استدلالات ، سوارند ، بر بسیاری امور مسلط می باشند اما در بحر بی کران معنا ، نیاز به مرکب دیگری دارند ؛ به همین خاطر شخصی که مدت ها خدمت پیر نموده و تا حدودی نسبت به طریقت آگاهی داشت ، از دور نظاره گر گریه ی نومرید و غروری که در اثر آن ، او را به خود مشغول نموده ، بود پس وقتی نومرید برخاسته و خداحافظی کرد که برود ، او را به گوشه ای برد و بدو گفت که زنهار تا گمان نکنی به مقامی رسیده ای که می توانی با تقلید صرف ، احوالات پیر تجربه نموده و در جایگاه او قرار بگیری . 🌻🌻🌻
گریه ی پرجهل و پر تقلید و ظن
نیست همچون گریه ی آن موتمن
 #مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١٣٠٣
🌻🌻🌻
موتمن : درستکار ؛ قیاس : مقایسه ؛  ابدال : بزرگان معنا که تیرگی های نارضایتی ، ستیزه گری و ذهن کژاندیش ، به يار حق ،مبدل نموده اند به نور تسلیم و حضور. 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
#١٣٩٧/٢/١٦

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
آیا برای ماه ، تفاوتی دارد که نورش بر لجنزار بتابد یا گلزار ؟ و آیا اشعه های خورشید ، از پلیدی های خاک یا عطر گل ها ، اثری بر خود می پذیرند؟
روح انسان نیز که به سوی اصل خود در سلوک است ، به جایی می رسد که از محبس نفس امرکننده به تیرگی (اماره ) رهایی یافته و پس از طی مراحلی دیگر ، مبدل به نفس مطمئنه می گردد و آنگاهست که آواز" ارجعی " از جانب پروردگار، فضای وجودش ، آکنده می سازد ؛ لذا ، روا نباشد که از پلیدی های ذهن کژاندیش همچون غرور ، حرص ، حسد ، کینه ، خشم ، وابستگی ، آرزوهای دراز، ترس ، افسردگی ، نارضایتی ، ستیزه گری و .... کدورت پذیرد و چنانچه بناچار با جماعتی همراه گشت که دارای چنین کژرفتاری ها بودند نیز شایسته است که اصالت فیض بخشی خویش فراموش ننموده اما از ايشان ، اثر نپذيرد تا بالاخره در آن دم که مقرر است ، جذبه ی حضور او را دربر گیرد . 🌻🌻🌻
ارجعی بشنود نور آفتاب
سوی اصل خویش بازآمد شتاب
نه ز گلخن ها بر او ننگی بماند
نه ز گلشن ها بر او رنگی بماند
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١٢٦٢_١٢٦٣
🌻🌻🌻
(ارجعی : "به سوی من بازگرد" اشاره دارد به آیه ی بیست و هفتم سوره ی فجر : یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی : هان ای روح آرام یافته به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که تو از او و او از تو راضی ست پس در زمره ی بندگان من درآمده و به بهشت من داخل شو.) 🌻🌻🌻
(گلخن : در قدیم به جایی گفته می شده که زیر خزانه ی آب گرم حمام بوده و برای گرم کردن آب ، از انواع فضولات در آن مکان می سوزاندند ، روده ی پاک نکرده را هم می گویند.)
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٧/٢/١٠

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
برای درک مفهوم “لااله الا الله” که حقیقت عشق را می نمایاند ، داستانی بیان شده از عاشقی که نمونه ی بارز : “تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طعما و مما رزقناهم ینفقون “(آیه ی سی و دوم سوره ی سجده – پهلو از بستر خواب تهی می کنند و با بیم و امید ، خدای خود را بخوانند و از آنچه روزی آن ها کردیم ، انفاق کنند.) بود و پس از سال های متمادی تحمل هجران و سختی های بسیار ، به معشوق رسیده و مشغول برشمردن جراحات حان بیمارش ؛ پس به او گفت که اگر مقرر است همچون ابراهیم خلیل الله در آتش روم یا مثل یونس در دهان نهنگ و یا هفتاد بار کشته شدن همچون جرجیس یا از گریه نابینا شدن مانند شعیب پیامبر ، همه و همه را به جان خریدارم و مگر نه آن که همه گونه سختی بر خویش هموار نمودم ؟
🌻🌻🌻
مال رفت و زور رفت و نام رفت
برمن از عشقت بسی ناکام رفت
#دفتر_پنجم_بيت_١٢٤٤
🌻🌻🌻
حکایت حال آن عاشق همچون کسانی ست که در طول مدت عمر ، مصائب بسیاری از افراد یا رویدادهای روزگار تحمل کرده اما همچنان ایمانشان حفظ نموده و سرفراز از این که هرگز وفا را با انواع جفا ترک نکرده اند مي باشد و صد البته اگر شرح حالی از سختی های طریق می گویند نه به منظور منت نهادن بر کائنات ، بلکه برای آن که شرح پایداری هاي ایشان در عشق ، گواهی بر صداقتشان باشد :
🌻🌻🌻
نز برای منتی ، بل می نمود
بر درستی محبت ، صد شهود
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١٢٤٧
🌻🌻🌻
مثل کسی که آتشی به جان دارد اما نمی داند از کجاست ؛ تنها همچون شمع می سوخت و می گریست و موم وجود خویش ، تحلیل می برد.
معشوق ، پس از شنیدن سرگذشتش ، به او گفت : "با این که تمامی این سختی ها را تحمل کرده ، پشت سر نهاده و همچنان وفادار مانده ای اما این ها فرع می باشند و آنچه اصل است ، انجام نداده ای !! "
🌻🌻🌻
ادامه دارد 🌻🌻🌻
(متمادی : مدت دار ) (نز : نه از ) 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٧/٢/٨

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
غیرت عشق چنان است که دل عاشق ، حتی لحظه ای به امور دیگر معطوف باشد ، معشوق ، بر او نمی پسندد و اگر دل های هرجایی دنیاپرستان ، گاه به ثروت ، زیبایی ، مقام ، اعتبار ، شهرت ، رفاه و ... متمایل شده و حاضرند برای بدست آوردن آن ها حتی اخلاق و معنویات ، نادیده گیرند اما توسط قدرت مافوق تصور معشوق باقی نابود نمي شوند ، برای آنست که کرم و بخشایش او نیز بی کران است و مهلتی می دهد تا بی ثباتی و کم مایگی مواهب مادی برایشان آشکار گردد بلکه به خود آمده و از خواب غفلت بیدار شوند ؛ خوشا آنان که حب و بغضشان نسبت به هرچیز و هرکس تنها برتافته از عشق یار باقی ست و بس که معنی لااله الا الله جز این نیست و این گنج ، کسی دریابد که تنها حق به تخت سلطنت دل او تکیه زده و جهان و هرچه در آنست در نظرش به بی ارزشی پر کاهی باشد ؛ اگر دوست می دارد ، جلوه ای از خالق را در مخلوق دیده و بدان عشق ورزد و با هرآنچه اهریمنی ست سر سازش ندارد.
🌻🌻🌻
تا نخوانی لا و الا الله را
درنیابی منهج این راه را
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١٢٤٠
🌻🌻🌻
(ابغض لله : دشمنی بخاطر حق ) (رشک : غیرت ) (دق کردن : از غصه مردن ) ( منهج : راه پیدا و گشاده ) (حب و بغض : دوستی و دشمنی )
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٧/٢/٧

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
حقایقی که از ماوراء نازل گشته و همچون چشمه از قلب نبی اکرم (ص) جوشید ، در جان عاشقانش تا ابد جاری ست و این همان حوض کوثر نمادین است که وعده داده شده تا همیشه موجب حفظ نسل او گردد که خویشاوندی حقیقی به همخونی نیست بلکه به یکی بودن اندیشه هاست تا موجب همسویی در کردار ، گردد (اشاره به آيه ي اول سوره ي كوثر : انا اعطيناك الكوثر ... ما به تو كوثر را بخشيديم و به اعتبار آن تو ابتر نخواهي ماند بلكه ملامت كننده ي تو ابتر و مقطوع النسل مي باشد.) ، لذا :
🌻🌻🌻
هر که را دیدی ز کوثر سرخ رو
او محمد خوست با او گیر خو
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١٢٣٥
🌻🌻🌻
و از آنجا که حق ، سیره ی او می پسندد ، هرکه آن را بگزیند ، مورد رحمت قرار می گیرد و هر که در اندیشه و کردار ، غیر همسو با آن ، خصم جان است حتی اگر پدر یا مادر شخص باشد.
🌻🌻🌻
هرکه رادیدی ز کوثر خشک لب
دشمنش می دار همچون مرگ و تب
گرچه بابای تو است و مام تو
کو حقیقت هست خون آشام تو
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١٢٣٧_١٢٣٨
🌻🌻🌻
مگر نه آن که ابراهیم خلیل الله نیز از آزر ، پدرش ، بواسطه ی بت پرستی ، روی گرداند ؟ و دليل آن ، کسی دریابد که دوستی هایش برای خدا و دشمنی هایش نیز صرفا برای او باشد که مفهوم حقیقی عشق ، همین است و بس ؛ عاشق ، از هرچه غیر معشوق، روي گردان مي باشد.
اکنون بر بیداردلانست که با نگاهی ژرف به نهانخانه ی دل ، به مکاشفه پردازند تا دریابند که هرآن چه دوست داشته و آنان که جان به وجودشان بسته ، آیا به راستی این احساس ، از عشقی الهی مایه دارد ؟ که در این صورت نمی بایست از دست دادن ها موجب برجا نهادن غباری از کدورت ، بر چهره ی ایمانشان شود و آیا به راستی ، عزیزانی که بدان ها دل بسته اند ، در اندیشه و کردار ، هم سو با سیره ی محمدی بوده و در جذبه ی حضور غرقند لذا همه عالم از او دانسته و به همگان عشقی الهی می ورزند یا در گل و لای این جهان مادی و تعلق به ظواهر پرزرق و برق آن اسیر و درنتیجه دچار انواع هیجانات تیره همچون حسد ، خشم ، ستیزه گری ، کینه ، دورویی ، غرور ، فخر فروشی ، شهوت پرستي و ...می باشند ؟
🌻🌻🌻
(خلیل : لقب حضرت ابراهیم به معنی دوست )
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٧/٢/٦

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم
#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
نتیجه ی داستان مردی که دعوی پیغمبری کرده بود و پادشاه زمان :
🌻🌻🌻
شاه از مرد می پرسد که به نظر او یک پیامبر راستین ، غیر از آن که منتقل کننده ی وحی به دیگران می باشد ، دیگر چه تاثیری می تواند در افراد و شرایط زندگی آن ها برجای نهد که تونیز ادعا می کنی که یکی از ایشانی ؟ مرد پاسخ می دهد که اگر شما گمان می کنید وحی پیامبر ، گنج حقیقی نمی باشد ، آیا کمتر از وحیی ست که به زنبور می شود؟ زنبور با همان ، در تمامی زمان ها ، دنیا را از عسل و شمع ، آکنده نموده :
🌻🌻🌻
گیرم این وحی نبی گنجور نیست
هم کم از وحی دل زنبور نیست
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١٢٢٨
🌻🌻🌻
(اشاره است به آیه ی شصت و هشتم سوره ی نحل که می فرماید: و پروردگار به زنبور عسل وحی کرد که در کوه ها و درختان و آنچه برمی افرازند ، خانه هایی بساز ، آنگاه از همه ی ثمرات بخور پس در راه های پروردگارت که با وحی او بر تو هموار شده برو ، از شکم تو شربتی با رنگ های گوناگون بیرون می آید که در آن شفایی برای مردم است ؛ بی شک در کار زنبور عسل ، نشانه ای از قدرت خداوند است برای مردمی که می اندیشند.)
🌻🌻🌻
هنگامی که وحی حق به زنبور ، چنین پیامدی از روشنی (موم و شمع) ، شیرینی و شفا برای آدمیان دارد ، چگونه ممکن است وحیی که به دل های پیامبرانش و الهاماتی که به قلب اولیا و پاکان می نماید که موجب معراج روح در همه ی زمان ها می گردد ، گنج حقیقی نباشد ؟ در حالی که خداوند به انسان کرامتی بخشیده که ویژه ی اوست و سایر مخلوق از آن بی بهره اند.
🌻🌻🌻
این که کرّمناست و بالا می رود
وحیش از زنبور ، کی کمتر بود ؟
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١٢٣١
🌻🌻🌻
همانگونه که به نبی اکرم (ص) در ابتدای سوره ی کوثر ، بشارت خیر کثیر داده شده که سرچشمه ی فزاینده ی آن ، از عالم بالاست : "انا اعطیناک الکوثر " این سرچشمه ، لایزال بوده و همواره از قلب پیامبر به هرآن که معبد دلش پاک و اعمالش خالص ، تنها برای رضای خدا گرداند ، در جریان است که نمود آن اخلاق محمدی مي باشد و پندار ، گفتار و کردار هرآن که بدان مزین گردید ، گواه آنست که جانش از این چشمه ی فیاض ، سیراب می شود.
🌻🌻🌻
نه تو اعطیناک کوثر خوانده ای ؟
پس چرا خشکی و تشنه مانده ای ؟
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١٢٣٢
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٧/٢/٥

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb
ادامه ي پست قبل:
🌻🌻🌻
کسانی که می پندارند نعوذبالله ، عدالتی برقرار نبوده لذا عصیان کرده و حسادت چنان چشم دل هاشان کور نموده که با اهریمن همداستان می شوند تا به گمان باطل خود از روزگار انتقام گرفته و دمار از محسودشان برآورند ، غافلند که با فروش وجود خویش ، مهره ی دست دیو حسد و همقطارانش گشته اند و آن ها چنانچه نتوانند با فتنه جویی ، موجب گمراهی افراد شده و ریسمان رابطه ها از هم بگسلانند ، بناچار از حسودان یاری می طلبند و اگر بواسطه ی ایشان توانستند آسیبی رسانند ، از شادی در پوست خود نمی گنجند اما چنانچه کسی آوازه اش در بندگی خالصانه بلند شد ، ابلیسیان اعم از جن و انس ، جامه ی عذا بر پیکر عصیانشان پوشانده و به نوحه سرایی مشغول می شوند .
🌻🌻🌻
ور کسی جان برد و شد در دین بلند
نوحه می دارند آن دو ، رشکمند
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١٢٣٤
🌻🌻🌻
از این رو شایسته است که انسان به منظور رهایی از وسوسه های آن ها و گرفتار نشدن به مکر و فریبشان و همچنین دچارنگشتن خود و دیگران در چنگال دیو حسد ، دست نیاز به درگاه خالق یکتا دراز کرده و از او یاری بطلبد که تنها راه نجات همین است و بس .
🌻🌻🌻 (رجیم : رانده ، مطرود، نفرین شده )
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
#١٣٩٧/٢/٤

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
دیو حسد ، چنان خون آشام است که برکسی رحم نمی کند ؛ از پیر و جوان گرفته تا زن و مرد ؛ چه بسیار پادشاهانی که به وسوسه ی او لشگرها کشیده و جان نزدیک ترین عزیزانشان ستانده اند. با این که همگان می دانند که زندگی دنیا، چند روزی بیش نبوده و عاقبت همه رفتنی هستند و دیری نمی پاید که شخص ِ مورد حسد واقع گشته ، زیبایی چهره ، اندام ، قدرت ، ثروت و ... از دست داده ، رهسپار سرای ابد می گردد اما باز هم حسودان ، چشم دیدن کامروایی ها ی ناپایدار این دنیا بر دیگران نداشته و از هر فرصتی برای تخریب افراد استفاده می نمایند و اگر شرع و قانون در جوامع مختلف ، انسان ها را محدود نکرده و مانع نگشته بود به حریم یکدیگر تجاوز کنند ، بی گمان تمامی حسودان ، محسودشان نابود می کردند.
🌻🌻🌻
گر نکردی شرع افسونی لطیف
بردریدی هرکسی جسم حریف
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١٢١٠
🌻🌻🌻 به راستی اگر ترازوی عدالت ، قضات عادل ، دادگاه ، نیروهای امنیتی و غیره نبودند ، دیو حسادت چنان آشوبی به پا می نمود که کسی نمی توانست آن را مهار کند ؛ در حالی که این ملک دوروزه ی بی ثبات که در انتها ، پیکرها مبدل به مرداری بی جان و آبادانی ها تبدیل به ویرانه می گرداند ، اینچنین مورد حسادت واقع می شود ، برای پرهیزگارانی که مقرر است وارث ملک جاودان معنا باشند تا چه حد بغض ، کینه ، دشمنی ، حسد و ... از سوی ابلیسیان فرو می بارد؟
🌻🌻🌻
آن شیاطین ، خود حسود کهنه اند
یک زمان از رهزنی ، خالی نه اند
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١٢١٨
🌻🌻🌻
ادامه در پست بعد

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
ادامه ي پست قبل:
🌻🌻🌻
اندر آن کاری که ثابت بودنی ست
قایمی ده نفس را که منثنی ست
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١١٩٨
🌻🌻🌻
رهایی از زنجیر هواهای نفسانی که از انواع هیجانات تیره گرفته تا سستی ها ، فخر فروشی ها ، ظاهر پرستی ها و غیره را شامل می گردد ، موجب صبور شدن انسان ، در مسیر توفیق می شود و با صبر ، وزنه های همت ، انگیزه ، اشتیاق دست یابی به اهداف عالی و تلاش در آن راستا ، موجب وزین شدن شخصیت فرد می گرد تا بواسطه ی آن بتواند بر انواع بی ثباتی ها فائق آمده و از موجه جلوه دادن کوتاهی ها ، بهانه جویی و مقصر دانستن دیگران ، آزاد گردد.
🌻🌻🌻
صبرشان بخش و کفه ی میزان ، گران
وارهانشان از فن صورت گران
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١١٩٩
🌻🌻🌻
(قوت : روزی ) (تمکین : اطاعت ، پذیرش ) (مناجات : راز و نیاز با خالق که موجب نجات فرد می گردد.) (منثنی : دوگانه بین و دوگانه جو)
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٧/٢/٣

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
خوردم و دانه بیاوردم نشان
که از این نعمت به سوی ما کشان
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١١٨٧
🌻🌻🌻
شخصی که دانه ی سیبی می کارد ، به کائنات اعلام می نماید از همین سیبی که خورده و دانه اش کاشته ، مجددا به او داده شود و الحق که با چه سخاوتي دعوتش اجابت می گردد؛ دانه ای خشک ، چه فیضی می تواند به زمین برساند؟ و آیا آن دانه ی بی مقدار موجب توانگرشدن مالک زمین می گردد؟ اما نکته ی مهم در کاشت ، آن ست که اعلام می نماید : " از همین که خورده ام ، مجدد می خواهم." و این اعلام ، همانا دعوت مواهب بوده و در عمل ، صورت تحقق یافته ی دعاست ؛ حتی اگر دانه ای در کار نباشد ، چنانچه انسان از صمیم قلب مطلبی بخواهد ، در اختیارش قرار خواهد گرفت همچون مریم پاک نهاد که نخلی برایش سبز شده ، به ثمرنشست و آن امر به سبب وفایی که با خالق داشته و همواره به یادش بود ، واقع گردید:
🌻🌻🌻
زان که وافی بود آن خاتون راد
بی مرادش داد یزدان صد مراد
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١١٩٠
🌻🌻🌻
در حقیقت اگر انسان بخواهد تا ابد کامران و رستگار بوده و بر آب ، باد ، خاک و آتش فرمان براند ، کافی ست که نسبت به عهد خود با پرودگارش وفا نموده و با تسلیم و رضا ، یاد او در جان پاینده نگاه داشته و هر پيش آمدي از جانب او دانسته و خير محض تلقي نمايد که در این صورت ، مقام جانشینی از او مسترد نگشته و قطع نخواهد شد .
🌻🌻🌻
کار آن دارد ، خود آن باشد ابد
دایما نه منقطع نه مسترد
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١١٩٦
🌻🌻🌻
(وافي : باوفا) 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٧/٢/٢

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
حسد ورزیدن نسبت به موهبات افراد ، به معنای نداشتن ایمان به عدالت و حکمت پروردگار بوده ، نشانه ی تکبر ، و عصیانی ست آشکار ، همان که ابلیس ورزید و رانده ی درگاه گشت :
🌻🌻🌻
هر که او عصیان کند ، شیطان شود
که حسود دولت نیکان شود
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١١٨٠
🌻🌻🌻
اما آن که در حفظ عهدی که با پروردگارش بسته ، وفادار مانده و در هر شرایطی ، تسلیم مشیت وی و حتی در «از دست دادن ها» ، از دل و جان به عدل و مصلحت خالق ، مومن و نسبت به داشته و نداشته ، راضی و شاکر باشد ، به معنای واقعی به یاد خداست پس ، خداوند هم به یاد اوست چنان که فرموده : "اذکروا، اذکرکم " (بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را – اشاره به آیه ی ١٥٢سوره ی بقره : فاذکرونی ، اذکرکم "پس مرا یاد کنید تا شما را یادکنم .")
🌻🌻🌻
از وفای حق تو بسته دیده ای
اذکروا اذکرکم نشنیده ای
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١١٨٢
🌻🌻🌻
و ذکر حق ، آنگاه محقق می گردد که شخص در جریان اتفاقات ، نه تنها خود یا دیگران ، مسبب ندانسته ، محکوم ننمايد ، بلکه سرد و گرم روزگار ، بستر مناسبی برای تکامل خود دانسته و به این بیت حافظ جان مومن باشد که : (گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم ...نسبت مکن به غیر که این ها خدا کند ) لذا می کوشد تا با ایجاد تغییر در پندار ، کردار و گفتار در جهت رضای دوست ، هر روز بیش از پیش در مقام رضا ، استوار شده و نارضایتی ، تلافی ، عصیان ، کبر ، کینه ، حرص ، حسد ، خشم ، شهوت و ... مبدل به زر تسلیم نماید که کیمیاگری واقعی همین است و بس لذا به عهدش در روز الست با خالق وفا نموده ، یادش در جان زنده نگاه داشته ، پس پروردگارش هم به یاد او بوده و بشارتی که به صابران و پرهیزگاران داده ، در مورد او نیز اعمال می گرداند :
🌻🌻🌻
گوش نه ، اوفوا به عهدی گوش دار
تا که اوفوا عهدکم آید ز یار
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١١٨٢
🌻🌻🌻
(اشاره به آیه ی چهلم سوره ی بقره که می فرماید : .... اوفوا بعهدی اوفوا بعهدکم – به عهد من وفا کنید تا به عهد شما وفا کنم .)
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٧/٢/١

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
جغدی که عاشق زیستن در ویرانه های تاریک است ، چنانچه باز شاهی به ملاقاتش آمده ، وصف باغ و قصر سلطان کرده و از سوی شاه ، برایش پیام دعوت آورد تا او هم ویرانه رها و بسوی عرصه ای همیشه آباد و روشن ، کوچ نماید ، از او روی گردان شده ، " باز " را دشمن دانسته و برای توجیه رفتار ابلهانه ی خود ، سخنان او را لاف و دروغی بیش ندانسته و تمامی داستانسرایی هایش در مورد عظمت کاخ سلطان ، افسانه ای قدیمی می نامد و بس در حالی که در اصل ، وجود خود اوست که در آن ویرانه ، کهنه شده و رو به زوال است و از آن آگاه نیست!!
🌻🌻🌻
کهنه ایشانند و پوسیده ی ابد
ور نه آن دم ، کهنه را زنده کند
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١١٥٨
🌻🌻🌻 و چنین است احوال بردگان دنیا هنگام شنیدن دعوت اهل معنا بسوی جهان باقی و به راستی از همه اهل جهان ، کدام سعادتمندی ست که این دعوت شنیده و در عین بسربردن در ویرانسرای دنیا ، بدان دل نبسته و چنانچه تمامی متعلقاتش نیز از دست دهد ، بر چهره ی ایمان و رضایش ، غباری از اندوه ننشسته و متزلزل نشود؟

تنها کافی ست که انسان به شاه وجود ، دل سپارد تا بر جریان حوادث مسلط گشته و گره هایی که در اثر تن دادن به وسوسه های اهریمنی بر پای جان بسته شده ، گشوده گردند که اگر در این راه حتی جان سپارد ، زنده ی جاودان خواهد بود زیرا که اصل ، وفادار بودن به عهدی ست که با معشوق ازلی بسته که جز او سرور ندانسته و دل تنها در گرو او نهاده و بدو خوش باشد و بس .

وفاداری به عهد ، همچون ریشه ی درخت است که اگر قوی باشد ، تمام شاخ و برگش هم که زده شوند ، باز شاخ و برگ نو روییده می شوند اما درختی سبز و تنومند ، چنانچه ریشه اش بخشکد ، دیری نمی پاید که از پا در می آید.
🌻🌻🌻
شاخ و برگ نخل اگرچه سبز بود
با فساد بیخ ، سبزی نیست سود
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١١٦٨
🌻🌻🌻
و آن کس که به عهدش وفا ننماید مثل درختی ست که ریشه اش پوسیده باشد و از آنجا که شالوده ی عشق بر « وفا» استوار است ، جز با وافیان ، یار نباشد اما سست عهدان با هجوم تلخی و نابسامانی از میدان گریخته و از قبول تعهد، سر ، باز می زنند.
🌻🌻🌻
تو به یک خواری ، گریزانی ز عشق
تو به جز نامی ، چه می دانی ز عشق ؟
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١١٦٣ 🌻🌻🌻
( وافيان: وفاداران) 🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحيم
🌻🌻🌻
#١٣٩٧/١/٣٠

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#molana_neyname_bhb
ادامه ي پست قبل:

حکایت آن ها که چشم به راه مشتری عاشق می باشند تا از دل و جان هواخواهشان گردد مثل داستان کسی ست که از فرط تهیدستی ادعای پیغمبری می کرد ، بلکه توجهی جلب کرده و شکمی سیر نماید ؛ پاسبانان او را دستگیر نموده و نزد شاه زمان می برند تا توبیخش کرده و فرمان دهد که شکنجه اش کنند ؛ شاه با نگاهی که بر او انداخت ، دید که بسیار لاغر و نحیف است و توان تحمل شکنجه ندارد پس با ملایمت و صبوری از او پرسید که چرا چنین ادعایی نموده ؟ و از آنجا که پادشاه پرلطفی بود و عقیده داشت به نرمی و مهربانی ، بهتر می توان کارها را پیش برد ، از دیگران خواست که او را با شخص مدعی تنها گذارند و برای این که نسبت به دلیل این سرکشی گستاخانه ی او آگاه شود ، ابتدا از او پرسید که اهل کجاست ؟ مرد پاسخ داد : " از دارالسلام بوده و به این دارالملام آمده ام ، نه خانه ای دارم و نه همنشینی ." و این حکایت تمامی انسان هاست که از سرزمین جاودانگی ، قدم به این دنیای فانی آکنده از رنج و غم که همه چیز در آن بی ثبات و رو به زوال است ، نهاده اند و اگرچه می پندارند دارایی ، خویشان ، دوستان و ... در هنگام تنگنا یاورشان خواهند بود اما غافلند که خود آن ها نیز محکوم به عمل نمودن براساس تقدیرند و اگر این لحظه هستند ، ممکن است لحظه ای بعد ، نباشند و آنچه که نپاید ، دلبستگی را نشاید .(سعدی بزرگوار)

پادشاه با ملاطفت از او پرسید که از صبح تا بحال چه خورده است و آیا اکنون که چنین سرمست و آکنده از لاف و غرور می باشد ، اشتهایی هم به طعام و شراب دارد ؟ مرد پاسخ داد که حتی اگر نان خشک و آبی داشتم ، چرا باید ادعای پیغمبری کنم ؟
این حکایت ، تمثیلی ست برای روشن نمودن این واقعیت که در ملک معنا ، آن ها که به نوایی رسیده ، از شراب وحدت ، میی نوشیده اند ، از هرگونه ادعا ، لاف و ستایش از خود ، رهیده اند زیرا:
🌻🌻🌻
این مدعیان در طلبش ، بی خبرانند
آن را که خبر شد ، خبری باز نیامد(سعدی جان ) 🌻🌻🌻 لذا نه تنها در پي مشتري و يا انتظار عاشقي دلخسته نمي باشند بلكه بند تعلقات از پاي جان ، يكسره گشوده و بي نياز از تحسين و ستايش گشته اند. (دارالسلام : بهشت ) (دار : خانه ) (ملام : نکوهش )
🌻🌻🌻
ادامه دارد
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٧/١/٢٩

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

#هوالرحمن_الرحيم #ادبيات_كهن #عقايد_اصيل_ايراني #ادبيات #عرفان #عرفان_عملي #مثنوي_مولانا #حكايت #مولوي
#اشعار_مولانا
#هو #حق #مولانا #مثنوي_خواني #مثنوي_معنوي #ني_نامه #بهاريه #ني_نامه_بهاريه #دلنوشته #راهيان_ملكوت

#molana_neyname_bhb

هوالرحمن الرحیم 🌻🌻🌻
هیزم ، در ابتدا شاخه ای سبز بوده و در معنا ، نمادی ست از کردار اهریمنی که همچون همان شاخه ی سبز، جذاب می باشد اما در نهایت موجب برافروختن آتش دوزخ ؛ زیرا که اهریمن از جنس آتش است و هرکس ، هر آنچه دوست داشته باشد ، به همان جذب خواهد گردید. درخت سدره نیز که وعده ی دیدار آن در بهشت داده شده و نمادی ست از به ثمر نشستن پندار ، کردار و گفتار نیک ، دارای شاخه هایی سبز می باشد.

هنگامی که شاخه ای سبز ، در دوزخ می تواند برافروزاننده ی آتش و در بهشت ، روح افزا شود ، بر ظاهر بینان است که قدری همت در کار تعمیق « نظر » نموده و صرفا با دید ظاهر به قضاوت نپردازند تا دچار زیان های ناشی از سطحی نگری نگردند: 🌻🌻🌻
از حطب بشناس شاخ سدره را
گرچه هردو سبز باشند ای فتی
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١١٠٠
🌻🌻🌻
برای آنکه انسان بتواند به ژرف نگری دست یابد ، می بایست از طریق دل ، در معنا ، اندیشه نموده و بدون تکیه بر آثار بجا مانده از دیگران ، تنها با توسل به دل ، به حقیقت برسد و این تلاشی ست که ارزنده بوده و ثمر بخش می باشد مثل شخصی که با دستی تهی ، در فکر صدقه دادن و یاری رسانی به مخلوق است و بنا به فرموده ی نبی اکرم ، تلاشش ، برتری دارد بر سایر احسان ها.(افضل الصدقه جهد المقل ) 🌻🌻🌻
هست آن پیدا به پیش چشم دل
جهد کن سوی دل آ ، جهد المقل
#مثنوي_دفتر_پنجم_بيت_١١٠٣
🌻🌻🌻 چنانچه دل ، رها از امیال و هواهای نفسانی شده باشد ، همچون قطب نما می توان با توجه به رهنمودها و مسیریابی او ، پیش رفت .
🌻🌻🌻
(حطب : هیزم ) (سدره : نام درختی در بهشت ) (فتی : جوانمرد) (نار : آتش ) (دخان : دودی که از آتش برخیزد) (جهد المقل : تلاش شخص تنگدست که طبق حدیث ، صدقه ی شخص تنگدست ، برتری دارد بر سایرتلاش ها)
🌻🌻🌻
هوالرحمن الرحیم
🌻🌻🌻
#١٣٩٧/١/٢٦

@molana_neyname_bhb

https://telegram.me/molana_neyname_bhb

Most Popular Instagram Hashtags