#mitoxtih

MOST RECENT

.
ویمانا در اسطوره‌های هند نام ارابه‌ها و کاخ‌های پرنده‌ی پادشاهان است. یکی از این ارابه‌های پرنده که متعلق به راوانا پادشاه لانکا است به شکل یک طاووس عظیم‌الجثه است. راوانا از پیروان شیواست اما قصد چیرگی بر ایزدان را دارد، او دارای ده سر است که نشانه‌ای از تسلط او به شش کتاب شاسترا و چهار کتاب وداست. راوانا دشمن اصلی راما، قهرمان اصلی حماسه هندی رامایانا است. راوانا به قصد انتقام از راما که به همراه برادر خود بینی خواهرش را بریده بودند، سیتا همسر راما را دزدیده و با این وسیله‌ی خود که پوشپاکا ویمانا نام دارد، او را از هند به لانکا میآورد. امروزه لانکا همان سریلانکا شمرده می‌شود و به همین دلیل در طراحی لوگوی شرکت هواپیمایی سریلانکا از یک طاووس الهام گرفته شده است.
.
#سریلانکا#راوانا#رامایانا#ویمانا#طاووس#لوگو#سیتا#راما#اساطیرهند#میت_اوخته#اسطوره#اسطوره_شناسی
.

#mitoxtih#myth#mythology#Ravana#Seetha#India#Pushpaka_Vimana#Srilankanairlines#Dandu_Monara_Yanthranaya#Peacock#srilanka#Vimana#logo#rama#sita
.

.
لوگوی شرکت هواپیمایی ملی ایران(هما) به گفتهی طراح لوگو آقای ادوارد زهرابيان با الهام از یکی از سرستونهای تخت جمشید که از جانوران ترکیبی با سر عقاب، گوش هاي گاو و يال اسب است طراحی شده است. شایان ذکر است که به عقیدهی برخی پژوهشگران این جانور همان هما پرندهی اسطورهای ایرانی است که پیک سعادت بوده و فرخندهفال، و چنین نقل شده که اگر بر سر کسی نشیند او را به پادشاهی میرساند، ارتباط این پرنده با فر نیز از همین جا نشات میگیرد. از سوی دیگر چنین گویند که هما بر هیچ زمین و شاخ و درخت ساکن نگردد و همیشه در حرکت است. و به دلیل همین مشابهت در نام و نیز ویژگی های هماست که برای لوگوی این شرکت هواپیمایی انتخاب شده است. از نظر برخی دیگر سرستون نام برده نه پرندهی اسطورهای هما بلکه شیردال است. این موجود اسطورهای که دارای تن شیر و سر عقاب یا دال و بنابر برخی منابع گوش اسب است در اسطورههای بسیاری از ملل راه یافته است که کهنترین نقوش و تندیسهای آن در مصر و بینالنهرین یافت شده است. شایان ذکر است از نظر برخی نیز هما همان شیردال یا گریفین است.
.
#هما#ایران_ایر#شیردال#تخت_جمشید#ادوارد_زهرابیان#لوگو#عقاب#فره#اساطیرایران#میت_اوخته#اسطوره#اسطوره_شناسی
.
#mitoxtih#myth#mythology#homa#shirdaal#griffin#edward_zahrabian#iranianmyth#takhtejamshid#logo#egypt#iran#iranair#Persepolis

.
پگاسوس ‌در اساطیر یونان، اسب بالداری است که هنگامی که پرسئوس سر گورگون را از بدنش جدا می کرد از آن بیرون جهید. پگاسوس پس از تولد به المپ رفت و در خدمت زئوس بود تا اینکه از سوی ایزدان به بلروفون از بزرگ‌ترین قهرمانان اسطوره‌ای پیش از هراکلس پیشکش شد. بلروفون با افسار زرینی که آتنا به او هدیه داده بود پگاسوس را به‌دست آورده و رام کرد. او به کمک این اسب بالدار توانست در تمامی مبارزات خود چون کشتن کایمرا، جنگ با زنان آمازون و نیز جنگ با جنگ‌جویان لیسنی پیروز شود. هرچه شهرت بلروفون در نتیجه‌ی این پیروزی‌ها بیشتر می‌شد غرور و تکبر او نیز افزایش می‌یافت تا جایی که چنان تصور کرد که او که همه‌ی مبارزاتش را با موفقیت پشت سر گذاشته پس بی‌شک یکی از ایزدان است و سزاوار آن است که به کوه المپ جایگاه خدایان پرواز کند. پس سوار بر پگاسوس سوی قلمرو زئوس پرواز کرد. این گستاخی بلروفون زئوس را خوش نیامد و او را خشمگین کرد، پس خرمگسی فرستاد که پگاسوس را نیش بزند و این چنین بود که پگاسوس به همراه بلروفون سقوط کردند و بر زمین افتادند. بنابر روایتی دیگر این پگاسوس یود که بلروفون را از پشت خود بر زمین انداخت و به پاس این عمل او ، به تنهایی به المپ رفت و در آنجا ماندگار شد. به دلیل همین ویژگی پگاسوس یعنی بالدار بودن او و نیز از آن رو که به قدرتمندی مشهور است و از جایگاهی در حد و اندازهی ایزدان المپ برخوردار، یک شرکت هواپیمایی در ترکیه این نام را برای شرکت خود برگزیده است. .
#بلروفون#پگاسوس#میسن#المپ#کایمرا#زئوس#هراکلس#آتنا#لوگو#اساطیریونان#میت_اوخته#اسطوره#اسطوره_شناسی
.
#mitoxtih#myth#mythology#Bellerophon#pegasus#olampus#zeus#chimera#amazons#greekmyth#athena#zeus#logo#athena#turkey#pegasusairlines

.
.
یک مطالعه‌ی تطبیقی "تنانه" از میت اوخته
.
قسمت چهارم: در فصل دوم سِفر پیدایش از عهد عتیق آمده است که یهوه در جهت نگاهداشت باغ عدن بود که مرد را آفرید. و چون مرد تنها بود همه‌ی حیوانات را آفرید و برای مرد بازیچه‌ای چید؛ از او خواست تا برای یکان یکان آن‌ها نامی در خور برگزیند. و مرد این را نهایت آگاهی دانست! لکن این نیز تنهایی او را رفع نکرد، تا اینکه یهوه تدبیری دیگر اندیشید؛ زمانی که او خواب بود یکی از دنده‌های چپش را بر کشید و از آن زن را آفرید. و زن آگاهی از اسامی را اندک یافت، پس به لطف شیطان در پی خوردن از میوه‌ی درخت آگاهی برآمد، و مرد را هم اغفال و از این راه با خود همراه کرد؛ هر دو از میوه‌ی آن درخت خوردند و پیش از هر چیزی از تفاوت تن خود آگاهی یافتند. آن‌ها دو تن انسانیِ هم‌سان اما نه یک‌سان داشتند، یکی زنانه و دیگری مردانه! و غرامت این آگاهی اخراج از باغ عدن بود و تبعید به زمین!
.
.
#میت_اوخته#اسطوره#اسطوره_شناسی#عهدعتیق#سفرپیدایش#آفرینش#پیدایش#یهوه#مطالعات_تطبیقی#باغ_عدن#آگاهی#دنده#شیطان#عدن
.
#mitoxtih#myth#mythology#OldTestament#ChristianBibles#Comparativestudy#comparativemythology#Yahweh#creationmyth#Genesis#GardenofEden#knowledge
.

.
.
یک مطالعه‌ی تطبیقی "تنانه" از میت اوخته
.
قسمت سوم: در اساطیر یونان آمده است که خدایان از همان ابتدا نژاد انسان را در سه نوع آفریدند؛ تماماً مرد، تماماً زن، و نیمی مرد و نیمی زن. و این بود تا اینکه خدایان از افزایش آگاهی انسان‌ها هراسیدند، پس، همه را به دو نیم کردند تا از آن پس نوع انسان دو تن داشته باشد، یکی زنانه و دیگری مردانه. و تا این دو نیمه در جهت تکامل خود در پی هم بودند، خدایان کار و بار خود را آن گونه که خود می‌خواستند پیش بردند و از آن پس انسان دچار نیمه‌ی خود شد و هرگز نتوانست آگاهی خود را افزایش دهد!
.
.
#میت_اوخته#اسطوره#اسطوره_شناسی#اساطیریونان#تطبیق#آفرینش#پیدایش#یونان#مطالعات_تطبیقی#زن#مرد#تکامل
.
#mitoxtih#myth#mythology#greek#Comparative#Comparativestudy#comparativemythology#greekmythology#creationmyth#woman#man
.

.
.
یک مطالعه‌ی تطبیقی "تنانه" از میت اوخته
.
قسمت دوم: در اساطیر ایران آمده است زمانی که اهورا از شر اهریمن دمی آسودگی یافت نخستین آفریده‌های خود را آفرید؛ دو آفریده، یکی در هیبت انسان و دیگری در هیبت گاو. و تا اهریمن از این خبر گرفت آن هر دو را از پای درآورد. چون گاو درگذشت همه‌ی گیاهان از اندام‌های او روییدند و همه‌ی حیوانات از نطفه‌ی او نضج گرفتند. و چون انسان درگذشت نطفه‌ی او بر زمین فرو رفت، و از آن نطفه گیاهی رویید، و گیاه دو میوه داد هم‌سان اما نه یک‌سان؛ دو تن انسانی، یکی زنانه و دیگری مردانه! .
.
#میت_اوخته#اسطوره#اسطوره_شناسی#اساطیرایران#تطبیق#آفرینش#پیدایش#ایران#مطالعات_تطبیقی#گاو#زنانه#مردانه#اهریمن#اهورا
.
#mitoxtih#myth#mythology#iran#Comparative#Comparativestudy#comparativemythology#iranianmythology#creationmyth#AngraMainyu#Ahriman#ahura

.
.
یک مطالعه‌ی تطبیقی "تنانه" از میت اوخته
.
قسمت نخست: در اساطیر هند آمده است که زمانی هستی چیزی جز "خود" نبود، و خود در هیبت یک انسان بود. خود خرسند نبود، چرا که تنها بود، تا اینکه روزی از فرط تنهایی هراسید و سخت متورم شد و به دو نیم شد؛ نیمه‌ها یکسان نبودند! و خود اکنون دو تن داشت؛ یکی زنانه و دیگری مردانه! نیمه‌ها هم را پسندیدند و در آغوش کشیدند، و از این هم‌آغوشی شرمگین شدند. پس، یک آن به هیبتی دیگر درآمدند و آمیختند؛ گوساله‌ای زاده شد. بار دیگر به هیبتی دیگر درآمیختند؛ کره‌ای زاده شد. و تا مورچگان همه چیز از آن دو زاده شد.
.
.
میت_اوخته#اسطوره#اسطوره_شناسی#اساطیرهند#تطبیق#آفرینش#پیدایش#هند#مطالعات_تطبیقی#مطالعات_تطبیقی_و_تحلیلی_هنر
.
#mitoxtih#myth#mythology#india#Comparative#Comparativestudy#comparativemythology#indiamythology#creationmyth
.
.

. آمبروسیا در اسطوره‌های یونانی خوراک مخصوص ایزدان است که کبوتران به کوه المپ آوردهاند. هبه ایزدبانوی جوانی به عنوان ساقی خدایان آمبروسیا و نکتار نوشیدنی مخصوص ایزدان را در اختیارشان قرار میداد و پس از ازدواج او با هراکلس این نقش به گانیمده زیبارو اعطا شد. در این اسطوره‌ها چنین آمده که هر که از آمبروسیا استفاده کند، جوان می‌شود، زندگی طولانی می‌یابد، و حتی نامیرا می‌شود. به عنوان نمونه، مطابق با روایت هومر در ایلیاد، هرا به وسیله‌ی آمبروسیا بود که توانست همه‌ی کاستی‌ها را از بدن زیبایش بزداید، چنان که به لطف آتنا، پنلوپه با آمبروسیا استحمام می‌کند تا آثار سال‌ها رنج و محنت از تن و بدن او محو شود و او برای آخرین بار در مقابل خواستگارانش حاضر شود. آمبروسیا نام تجاری شرکت تولیدکننده محصولات غذایی در انگلیس است که با تولید شیرخشک غنی شده برای نوزدان شروع کرد و در سالهای بعد به محصولات خود تنوع بیشتری داد. .

#آمبروسیا#شیرخشک#هبه#المپ#هراکلس#گانیمده#نکتار#آتنا#لوگو#پنلوپه#میت_اوخته#اسطوره#اسطوره_شناسی
.

#mitoxtih#myth#mythology#greekmyths#ambrosia#nectar#hebe#heracles#logo#athena#pudding#custard#Penelope

.
سیرن‌ها در اساطیر یونانی موجوداتی نیمه زن و نیمه پرنده هستند. آنها در جزیره‌ای در دریای مدیترانه زندگی می‌کردند و نوازندگانی توانا بودند که با آوازهای پر احساس خود ملوانان در حال عبور را جذب می‌کردند و با نزدیک شدن کشتیهای آنها به سواحل صخره‌ای جزیره آنها را به کام مرگ کشانده و سپس می‌بلعیدند. در این اساطیر چنین آمده است که تنها اورفئوس و ادیسه توانستند در برابر آنها مقاومت کنند. وقتی کشتی آرگونات‌ها به نزدیکی جزیره رسید اورفئوس که خود در موسیقی تبحر داشت چنان آواز خواند که هیچ کدام از ملوانان جز یکی مسحور آواز سیرن‌ها نشد. اودیسه نیز برای اینکه به دام سیرن‌ها گرفتار نشود خود را به دکل کشتی بست و گوش‌های خود و همراهان خود را با موم پرکرد و بدین گونه به سلامت از آنها رست. سیرن‌ها نیز از شدت عصبانیت از شکست، خود را به دریا انداخته و غرق شدند. استارباکس نام یکی از شرکتهای تولید قهوه در سیاتل و نیز نام کافی‌شاپ‌های زنجیره‌ای است که در طرح لوگوی خود از تصویر سیرن استفاده کرده است. بر طبق گفته‌ی مدیران آن، از آنجا که سیاتل شهری بندری است و آب و دریا نقش مهمی در تصویر ذهنی از این شهر دارد و نیز این‌که قهوه از آن سوی آبها به این شهر می‌رسد سیرن برای لوگوی آن انتخاب شده است. از سوی دیگر می‌توان گفت سیرنها، ملوانان و قهوه‌ی استارباکس مشتریان را مجذوب خود می‌کند.
.
#استارباکس#قهوه#کافی_شاپ#سیاتل#سیرن#اورفئوس#ادیسه#اساطیریونان#لوگو#آرگونات#میت_اوخته#اسطوره#اسطوره_شناسی
.
#mitoxtih#myth#mythology#greekmyths#starbucks#sirens#orpheus#odysseus#logo#argonats#cafe#coffee

.
تریدنت نام نیزه سه شاخ پوزئیدون ایزد آبها، دریا، زمین‌لرزه‌ها و اسب‌ها در اسطوره‌های یونانی است. او با استفاده از این ابزار قدرت‌مند و اصابت آن بر زمین زلزله و رعد و برق بوجود آورده و موج‌های سهمگین ایجاد می‌کرد. مطابق با هسیود این ابزار را خواهران سیکلوپ برایش ساختند. همچنین در اسطوره‌های یونانی آمده است که اولین پادشاه آتن ککروپس برای منطقه‌ی آتیکا به دنبال ایزدی بود و پوزئیدون و آتنا هردو به این امر علاقه‌مند بودند. پس هرکدام تلاش کردند تا بهترین هدیه را بدین شهر ببخشند. پوزئیدون تریدنت این ابزار قدرت‌مند خود را بر آکروپولیس پرتاب کرد و در نتیجه‌ی این ضربه آب از زمین به بیرون فواره زد، البته از آنجا که این آب شور بود، ککروپس آن را نپسندید و آتنا را که شاخه‌ای زیتون از زمین رویانید به عنوان ایزد شهر انتخاب کرد. پوزئیدون که از این تصمیم او خرسند نبود با نفرین خود بر شهر آتن، سیل نازل کرد و مطابق با روایتی دیگر برای همیشه شهر آتن را گرفتار کم‌آبی کرد. گفتنی است تریدنت مرکب از دو واژه‌ی تری به معنای سه و دنت به معنای دندان است. و به گفته‌ی تولیدکنندگان این آدامس، این محصول نیز دارای سه آنزیم برای کاهش پوسیدگی دندان است. از این رو در مجموع میتوان گفت وجه شبه آدامس تریدنت با تریدنت اسطوره‌ای قدرت‌مندی این دو است.
.
#تریدنت#آدامس#پوزئیدون#نیزه#سیکلوپ#هسیود#آتنا#اساطیریونان#آدامس_تریدنت#آتن#آکروپولیس#میت_اوخته#اسطوره#اسطوره_شناسی#آنزیم
.
#mitoxtih#myth#mythology#greekmyths#trident#tridentgum#Poseidon#Athena#acropolis#Cyclops#Athens#hesiod

.
نام‌واژه‌ی مرداد؛ امشاسپبندی که تظاهر جاودانگی است و تجلی زندگی و سرزندگی، در حکم یک واژه در پارسی باستان اَمِرِتات و در پهلوی اَمُرداد و در فارسی میانه نامرداد و در فارسی امروزی مرداد، در لغت بی‌مرگی یا به بیان استعاری آن نامیرایی معنا می‌دهد؛ مرکب از پیشوند نفی اَ، ریشه‌ی مِرِت یا مِرِتا به معنی مُردن، و دات یا داد که پسوند مصدرساز است. این امشاسپبند در گیتی به نگهبانی گیاه گماشته شده‌، چه هر نوع رویش و تکوین و زندگی و سرزندگی از اوست.
.
.
#میت_اوخته#اسطوره#اسطوره_شناسی#اسطوره_های_ایرانی#امشاسپبندان#اهورامزدا#اَمِرداد#مرداد
.
#mitoxtih#myth#mythology#mythsofiran#Ethymology#Terminology#AmeshaSpenta#AhuraMazda#Amərətāt#amaurdad#mordad#Zoroastrian#Avesta

.
نام‌واژه‌ی خرداد؛ امشاسپبندی که تظاهر حدِ نهاییِ فلاحت و رستگاری انسان است و تجلی کمال مطلق او، در حکم یک واژه در پارسی باستان هـَئوروَتات و در پهلوی هُردات و در فارسی میانه خُـردات و در فارسی امروزی خرداد، در لغت رسایی و بسندگی یا به بیان استعاری آن کمال معنا می‌دهد؛ مرکب از هَئوروَه که صفت است به معنی رسا و مکفی و بسنده و تام و تمام، و دات یا داد که پسوند مصدرساز است. این امشاسپبند در گیتی به نگهبانی آب گماشته شده‌، چه از همین راه هم‌آورد خاص او تشنگی است.
.
.
#میت_اوخته#اسطوره#اسطوره_شناسی#اسطوره_های_ایرانی#امشاسپبندان#اهورامزدا#خرداد#هـَئوروَتات#گیتی
.
#mitoxtih#myth#mythology#mythsofiran#Ethymology#Terminology#AmeshaSpenta#AhuraMazda#Haurvatat#Khordad#Zoroastrian#Avesta

.
نام‌واژه‌ی اسفند؛ امشاسپبندی که دختر اهورامزدا محسوب می‌شود و زمین زیر نظر اوست و از این که بدکارن بر آن گام می‌نهند آزرده می‌شود و از این که درست‌کاران بر آن می‌زیند شادمان، در حکم یک واژه در پارسی باستان سِپَنتا‌اَرمَیتی و در پهلوی سِپَندارمَت و در فارسی میانه سپندارمذ و اسپندارمذ و اسفندارمذ و سفندارمذ و در فارسی امروزی اسفند، در لغت " بجا اندیشی مقدس " یا به بیان استعاری آن " اخلاص " معنا می‌دهد؛ مرکب از سپنتا/سپنت/سپند/سفند که صفت است به معنی مقدس، و اَرمَیتی که خود از اَرِم که قید است به معنی درست و آن‌چنان‌که باید و شاید و بجا مشتق شده و مَتی به معنی اندیشیدن، چه هم‌آورد اصلی او پَریمَیتی است که در لغت کج اندیشی معنا می‌دهد.
.
.
#میت_اوخته#اسطوره#اسطوره_شناسی#اسطوره_های_ایرانی#امشاسپبندان#اهورامزدا#سپنتاارمیتی#سپندارمذ#اسفند#پریمیتی
.
#mitoxtih#myth#mythology#mythsofiran#Ethymology#Terminology#AmeshaSpenta#shahrivar#AhuraMazda#SpentaArmaiti#Pairimaiti#Esfand

.
نام‌واژه‌ی شهریور؛ انتزاعی‌ترین امشاسپبندان و مظهر توانایی و شکوه و سیطره‌ی قدرت ایزدی بر تمامی بدی‌ها در گیتی و امداد به فقرا و ضعفا و متصدی مکافات اخروی در جهان مینوی، در حکم یک واژه در پارسی باستان خشَتَره وَیریَه و در فارسی امروزی شهریور، در لغت " سرزمین آرمانی " و به تبع این به بیان استعاری آن " شهریاری مطلوب " معنا می‌دهد؛ مرکب از خشَتَره یا خشَثَره به معنای شهریاری و شهر است و وَیریَه به معنای مطلوب و مورد آرزو. شهریور در روایت‌های اسطوره‌ای ایران باستان، نگهبان تاج و تخت است و هم‌آورد اصلی او سوروَه که در لغت هرج و مرج یا به بیان استعاری آن شهریاری نامطلوب معنا می‌دهد و حکومت ناکارآمد.
.
.
#میت_اوخته#اسطوره#اسطوره_شناسی#اسطوره_های_ایرانی#امشاسپبندان#شهریور#شهریار#شهر#سوروه
.
#mitoxtih#myth#mythology#mythsofiran#Ethymology#Terminology#AmeshaSpenta#shahrivar#xšaθravairiia#sauvrva

.
نام‌واژه‌ی اردیبهشت؛ زیباترین امشاسپبندان و بهترین راستی و نماینده‌ی قانون ایزدی و نظم اخلاقی در گیتی، در حکم یک واژه در پارسی باستان اَرْت‌وَهیشْت، در اوستا اَشَه‌وَهیشتَه، در پارسی میانه اَردوهیشت، و در فارسی امروزی اردیبهشت، در لغت " فرمان به نیکی " معنا می‌دهد؛ مرکب از اَردَه، اَرتَه، یا اَشَه به معنی حقیقت و درستی و راستی و نظم و قانون، و بهشت، وَهیشْت، یا ‌وَهیشتَه به معنی بهترین جای یا مکانی که مملو از شادی و صحت و سلامتی در عام‌ترین تعبیر آن‌هاست. پیروان این امشاسپبند اَشَوَن خطاب می‌شوند، آنان که همه‌ی نیکی‌ها را به جای می‌آوردند و از این راه به مکانی ره می‌برند که سراسر با نظم ایزدی و قانون الهی اداره می‌شود. این امشاسپبند در گیتی با مرگ و بیماری و دیوان و جادوگران و ... هر آنچه که نظم ایزدی را بر هم می‌زنند پیوسته به جنگ است، از جمله اَندَر که در لغت روح ارتداد یا سرکش انسان معنا می‌دهد. اردیبهشت حتا در دوزخ هم متصدی نظم است تا بدکاران بیش از آن که سزاوار آنند مجازات نشوند.
.
.
#میت_اوخته#اسطوره#اسطوره_شناسی#اسطوره_های_ایرانی#امشاسپبندان#اردیبهشت#اَشَه#‌وَهیشتَه#اَشَوَن#اَندَر#بهشت#نظم#قانون .
#mitoxtih#myth#mythology#mythsofiran#Ethymology#Terminology#AmeshaSpenta#ordibehesht#artawahišt#ašavahišta#andar

.
نام‌واژه‌ی بهمن؛ نخستین امشاسپبندان و نخستین زاده‌ی اهورامزدا و مشاور ارشد او، پشتیبان حیوانات سودمند، راه‌نمای انسان‌ها در گیتی و راه‌بلد آنان پس از مرگ به جهان مینوی، در حکم یک واژه در پارسی باستان وُهُومنه، در پارسی میانه وَهومَن یا وَهمَن، و در فارسی امروزی بَهمَن، در لغت " پندار نیک " معنا می‌دهد؛ هو به معنای خوب و نیک و زیبا ( اَهورا / بِه‌آفرین ، هنر یا هونره / زیباساختن ، ... ) و منه از ریشه‌ی من و منش به معنای اندیشیدن و شناختن و به‌یاد‌آوردن و دریافتن و یافتن. بهمن، در روایت‌های اسطوره‌ای دوره‌ی زرتشتی، مظهر خرد اهوراست و از این راه تنها اوست که می‌تواند آدمی را به شناخت دین‌بِهی رهنمون شود. این میان دیوانی همواره با او در نبردند؛ اَکَه‌مَنَه که در لغت به معنای پندار بد یا اندیشه‌ی نارواست و بی‌نظمی حاصل از آن، آز که در لغت به معنای کج‌اندیشی است و در ایزدشناسی زرتشتی بزرگ‌ترین دیو پس از اهریمن، و اَیشمَه که در لغت به معنای خشم است و به بیان استعاری آن عمل بدون اندیشه.
.
.
#میت_اوخته#اسطوره#اسطوره_شناسی#اسطوره_های_ایرانی#اهورامزدا#امشاسپبندان#پندارنیک#بهمن#وهومنه#اکه_منه#آز#ایشمه#اهریمن
.
#mitoxtih#myth#mythology#mythsofiran#Ethymology#Terminology#AhuraMazda#AmeshaSpenta#VohuManah#AkaManah#Az#Aeshma

.
مرگ آکریسیوس، 1920، اثر سیبل تاوس، از سری کتاب‌های خدایان و قهرمان‌ها اثر توماس بولفینچ
.
The Death of Acrisius, from Stories of gods and heroes (1920) by Thomas Bulfinch with color illustrations drawn by Sybil Tawse
.
روایت‌های مختلفی در ادامه‌ی آن‌چه که بر پرسئوس گذشت، وجود دارد که با یکدیگر اندک تفاوت‌هایی دارند. بر اساس روایت پسئودو آپولودوروس پرسئوس به همراه مادرش دانائه و آندرومده به آرگوس بازگشت، اما آکریسیوس از ترس پیشگویی که در رابطه با پرسئوس شده بود، به لاریسا رفت. پرسئوس او را دنبال کرد تا بلکه او را ترغیب به بازگشت کند. اما به هنگام رقابت در مسابقات مراسمی که پادشاه لاریسا برای پدرش گرفته بود، به صورت اتفاقی آکریسیوس را با دیسک مسابقه کشت و به این ترتیب پیشگویی به حقیقت پیوست. پرسئوس پدربزرگش را بر حسب وظیفه به خاک سپرد. او تمایلی به میراث خود در آرگوس نداشت بنابراین در ازای آرگوس، تیرینس را از مگاپنتز گرفت و به اتفاق آندرومده به تیرینس سفر کردند و پادشاه آن‌جا شد. گفته شده است که یکی از فرزندان پرسئوس به نام پرسس نیای اقوام پارس و پادشاه آن‌ها شد.
.
.
#میت_اوخته#اسطوره#اسطوره_شناسی#پرسئوس#آرگوس#آپولودوروس#دانائه#آندرومده#آکریسیوس# لاریسا#تیرینس#پارس#پرشین
.
#mitoxtih#myth#mythology#Perseus#Argos#Larissa#quoit#Acrisius#Funeralgames#Teutamides#Megapenthes#Proetus#Tiryns#Perses#Persians .
.

.
پرسئوس سر مدوسا را تحویل می‌دهد، 1892، اثر والتر کران، از کتاب شگفت انگیز برای دخترها و پسرها اثر ناتانیل هاوثورن
.
Perseus delivering Medusa's head, 1892, Painted by Walter Crane, taken from publication Wonder Book for Girls & Boys by Nathaniel Hawthorne
.
در نهایت پرسئوس پس از پشت سر گذاشتن ماجراهایی که گفته شد، به سریفوس جایی که مادرش مجبور به ازدواج با پادشاه شده بود، رسید. او با اطلاع از آن‌چه بر مادرش گذشته بود، با استفاده از سر مدوسا ، پولیدکتس را تبدیل به سنگ کرد و برادر او را به جای او به تخت نشاند. او پس از آن اشیای جادویی هرمس و آتنا را به آن‌ها پس داد و سر مدوسا را نیز درون کیسه‌ی آن به آتنا تقدیم کرد. آتنا سر مدوسا را روی سپر خود قرار داد که این نشان در اغلب مجسمه‌های او دیده می‌شود. .
.
#میت_اوخته#اسطوره#اسطوره_شناسی#پرسئوس#سریفوس#پولیدکتس#مدوسا#هرمس#آتنا#ناتانیل_هاوثورن#والترکران#تصویرسازی#کودک
.
#mitoxtih#myth#mythology#Perseus#gorgons#medusa#Serifos#Polydectes#medusa#hermes#athena#NathanielHawthorne#WalterCrane#Illustration#children
.
.

.
پرسئوس سر مدوسا را رو به روی فینئوس می‌گیرد، سباستیانو ریچی، موزه‌ی جی.پل گتی، لس آنجلس، امریکا
.
Perseus Confronting Phineus with the Head of Medusa, Sebastiano Ricci, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, America
.
.
پرسئوس پس از آن‌که از کفئوس، پدر آندرومده قول ازدواج با دخترش را به شرط کشتن هیولا گرفت و هیولای دریایی را کشت و آندرومده را نجات داد، گرفتار برادر کفئوس، فینئوس، شد. فینئوس از آندرومده خوشش می‌آمد و ازدواج با آندرومده به او وعده داده شده بود. به همین دلیل هنگامی که پرسئوس شرط ازدواج با آندرومده را به جا آورد و آماده ازدواج با او شد، به او حمله کرد تا بلکه بتواند آندرومده را به ‌دست آورد، اما پرسئوس با زیرکی تمام سر بریده‌ی مدوسا را سوی او و همراهانش گرفت تا آن‌ها همگی به سنگ تبدیل شوند.
.
.
#میت_اوخته#اسطوره#اسطوره_شناسی#پرسئوس#فینئوس#مدوسا#آندرومده#کفئوس#لس_آنجلس
.
#mitoxtih#myth#mythology#Perseus#medusa#Andromeda#Cepheus#seamonster#Phineus#SebastianoRicci#PaulGettyMuseum#LosAngeles#America
.

.
نجات آندرومده به دست پرسئوس، اثر پیرو دی کوزیمو، گالری اوفیتزی، فلورانس، ایتالیا
.
Perseus Rescuing Andromeda, by Piero di Cosimo, Uffizi Gallery, Florence
.
پرسئوس در راه بازگشت به جزیره‌ی سریفوس، در قلمرو پادشاهی اتیوپیا توقف کرد. کفئوس پادشاه این سرزمین به همراه همسرش کاسیوپیا و آندرومده در این سرزمین زندگی می‌کردند. بر اساس روایتی کاسیوپه، مادر آندرومده، ادعا می‌کند که زیباتر از پریان دریایی و نرئیدهاست. همان طور که انتظار می‌رود این آن‌ها را می‌رنجاند و نرئیدها به پوسیدون شکایت می‌کنند. و پوسیدون که حس انتقام جویی‌اش به غلیان آمده است، کتوس، هیولای دریاها، را احضار می‌کند. کتوس به شکل یک وال عظیم‌الجثه ویرانی بسیاری به بار می‌آورد. چندان که مردم وحشت‌زده دور پادشاه خود جمع می‌شوند و از او می‌خواهند که آن‌ها را نجات دهد. پادشاه از غیبگوی آپولون چاره‌جویی می‌کند و وی اعلام می‌کند که این بلا از شما و مردمتان دور نخواهد شد مگر این که آندرومده را قربانی هیولای دریایی کنید. بدین ‌ترتیب با اصرار مردمان، پادشاه از سر اجبار هم که شده آندرومده را قربانی می‌کند؛ او را با تنی برهنه به تخته‌سنگی زنجیر می‌کنند و در برابر هیولا می‌نهند. و درست در همین هنگام است که پرسئوس در راه برگشت از جنگ با مدوسا، او را زنجیر شده بر صخره می‌بیند و همان دم به او دل می‌بندد. پرسئوس به کفئوس قول می‌دهد که اگر با ازدواج او با دخترش موافقت کند شر هیولا را از سر آن‌ها کم می‌کند. کفئوس موافقت می‌کند و پرسئوس سر هیولای دریا را درست وقتی که برای بلعیدن آندرومده از آب بیرون آمده بود با شمشیر خود از تنش جدا می‌کند. .
#میت_اوخته#اسطوره#اسطوره_شناسی#پرسئوس#گورگون#مدوسا#هیولا#آندرومده#کاسیوپه#اتیوپیا#سریفوس#فلورانس#ایتالیا#کتوس
.
#mitoxtih#myth#mythology#Perseus#gorgons#medusa#Andromeda#PierodiCosimo#UffiziGallery#Florence#Cepheus#Cassiopeia#seamonster#Cetus#Aethiopian

Most Popular Instagram Hashtags