#masoudabtinphotography

693 posts

TOP POSTS

#MasoudAbtinphotography
Model : yasin lak
Photographer: Masoud Abtin
Fitness,Modeling & Fashion
in Studio,Gym,Outdoor
Tell: 09127353763
_____________________________________
آتلیه عکس مسعود آبتین
عکاسی ورزشی و مادلینگ در آتلیه،باشگاه و فضای باز
با ارائه فایل اصلی و چاپ و شاسی
جهت هماهنگی تماس بگیرید
09127353763
#modeling #collection#photoshoting #masoudabtinphotography #photographer #masoudabtinphotography #fitness #body #fashion

گاهی برای رشد کردن
باید سختـے کشید
گاهـے برای فهمیدن
باید شکست خورد
و گاهـي برای به دست آوردن
باید از دست داد... خواستن اگر با تمام وجود باشد
هیچ سدی نمیتواند مانع شود
#me #masoudabtin #masoudabtinphotography

#MasoudAbtinphotography
Model : sadegh gerami
Photographer: Masoud Abtin
Fitness,Modeling & Fashion
in Studio,Gym,Outdoor
Tell: 09127353763
_____________________________________
آتلیه عکس مسعود آبتین
عکاسی ورزشی و مادلینگ در آتلیه،باشگاه و فضای باز
با ارائه فایل اصلی و چاپ و شاسی
جهت هماهنگی تماس بگیرید
09127353763
#modeling #collection#photoshoting #masoudabtinphotography #photographer #masoudabtinphotography #fitness #body #fashion

#MasoudAbtinphotography
Model : Abtin shekarabi
Photographer: Masoud Abtin
Fitness,Modeling & Fashion
in Studio,Gym,Outdoor
Tell: 09127353763
_____________________________________
آتلیه عکس مسعود آبتین
عکاسی ورزشی و مادلینگ در آتلیه،باشگاه و فضای باز
با ارائه فایل اصلی و چاپ و شاسی
جهت هماهنگی تماس بگیرید
09127353763
#modeling #collection#photoshoting #masoudabtinphotography #photographer #masoudabtinphotography #fitness #body #fashion

#MasoudAbtinphotography
Model : aidin khatai
Photographer: Masoud Abtin
Fitness,Modeling & Fashion
in Studio,Gym,Outdoor
Tell: 09127353763
_____________________________________
آتلیه عکس مسعود آبتین
عکاسی ورزشی و مادلینگ در آتلیه،باشگاه و فضای باز
با ارائه فایل اصلی و چاپ و شاسی
جهت هماهنگی تماس بگیرید
09127353763
#modeling #collection#photoshoting #masoudabtinphotography #photographer #masoudabtinphotography #fitness #body #fashion

جلسه عکسبرداری با آیت باقری عزیز
قهرمان ایران و جهان.
عکس ها به زودی...
--------------------------------
Photo session with Ayat Bagheri
Iran and world bodybuilding champion ...
Photos coming soon ...
#masoudabtinphotography #behindthescenes #photography #fitness #physique #iran #tehran

انتشار عکس گرفته شده از آقای اسحاق قویدل در مجله Muscle & Fitness.
عکاس: مسعود آبتین
~~~~~~~~~~~
Publication of a photo taken by Mr. Ishaq Ghavidel in the journal Muscle & Fitness.
Photo:Masoud abtin
#masoudabtinphotography

برای شادی روح استاد،فاتحه فراموش نشه ممنون.
عکاس:مسعود آبتین
#masoudabtinphotography

روحت شاد استاد ...
فاتحه فراموش نشه ممنون 💐🙏🏻
این عکس جزو اولین کارهای حرفه ایمون بود؛وقتی اسم آتلیه مون مَکس فتوگرافی بود.
#masoudabtinphotography

MOST RECENT

گاهی برای رشد کردن
باید سختـے کشید
گاهـے برای فهمیدن
باید شکست خورد
و گاهـي برای به دست آوردن
باید از دست داد... خواستن اگر با تمام وجود باشد
هیچ سدی نمیتواند مانع شود
#me #masoudabtin #masoudabtinphotography

#MasoudAbtinphotography
Model : sadegh gerami
Photographer: Masoud Abtin
Fitness,Modeling & Fashion
in Studio,Gym,Outdoor
Tell: 09127353763
_____________________________________
آتلیه عکس مسعود آبتین
عکاسی ورزشی و مادلینگ در آتلیه،باشگاه و فضای باز
با ارائه فایل اصلی و چاپ و شاسی
جهت هماهنگی تماس بگیرید
09127353763
#modeling #collection#photoshoting #masoudabtinphotography #photographer #masoudabtinphotography #fitness #body #fashion

#MasoudAbtinphotography
Model : yasin lak
Photographer: Masoud Abtin
Fitness,Modeling & Fashion
in Studio,Gym,Outdoor
Tell: 09127353763
_____________________________________
آتلیه عکس مسعود آبتین
عکاسی ورزشی و مادلینگ در آتلیه،باشگاه و فضای باز
با ارائه فایل اصلی و چاپ و شاسی
جهت هماهنگی تماس بگیرید
09127353763
#modeling #collection#photoshoting #masoudabtinphotography #photographer #masoudabtinphotography #fitness #body #fashion

#MasoudAbtinphotography
Model : Abtin shekarabi
Photographer: Masoud Abtin
Fitness,Modeling & Fashion
in Studio,Gym,Outdoor
Tell: 09127353763
_____________________________________
آتلیه عکس مسعود آبتین
عکاسی ورزشی و مادلینگ در آتلیه،باشگاه و فضای باز
با ارائه فایل اصلی و چاپ و شاسی
جهت هماهنگی تماس بگیرید
09127353763
#modeling #collection#photoshoting #masoudabtinphotography #photographer #masoudabtinphotography #fitness #body #fashion

#MasoudAbtinphotography
Model : aidin khatai
Photographer: Masoud Abtin
Fitness,Modeling & Fashion
in Studio,Gym,Outdoor
Tell: 09127353763
_____________________________________
آتلیه عکس مسعود آبتین
عکاسی ورزشی و مادلینگ در آتلیه،باشگاه و فضای باز
با ارائه فایل اصلی و چاپ و شاسی
جهت هماهنگی تماس بگیرید
09127353763
#modeling #collection#photoshoting #masoudabtinphotography #photographer #masoudabtinphotography #fitness #body #fashion

انتشار عکس گرفته شده از آقای اسحاق قویدل در مجله Muscle & Fitness.
عکاس: مسعود آبتین
~~~~~~~~~~~
Publication of a photo taken by Mr. Ishaq Ghavidel in the journal Muscle & Fitness.
Photo:Masoud abtin
#masoudabtinphotography

جلسه عکسبرداری با آیت باقری عزیز
قهرمان ایران و جهان.
عکس ها به زودی...
--------------------------------
Photo session with Ayat Bagheri
Iran and world bodybuilding champion ...
Photos coming soon ...
#masoudabtinphotography #behindthescenes #photography #fitness #physique #iran #tehran

#MasoudAbtinphotography
Model : khalil asadi
Photographer: Masoud Abtin
Fitness,Modeling & Fashion
in Studio,Gym,Outdoor
Tell: 09127353763
_____________________________________
آتلیه عکس مسعود آبتین
عکاسی ورزشی و مادلینگ در آتلیه،باشگاه و فضای باز
با ارائه فایل اصلی و چاپ و شاسی
جهت هماهنگی تماس بگیرید
09127353763
#modeling #collection#photoshoting #masoudabtinphotography #photographer #masoudabtinphotography #fitness #body #fashion

#MasoudAbtinphotography
Model : Benyamin Jahromi
Photographer: Masoud Abtin
Fitness,Modeling & Fashion
in Studio,Gym,Outdoor
Tell: 09127353763
_____________________________________
آتلیه عکس مسعود آبتین
عکاسی ورزشی و مادلینگ در آتلیه،باشگاه و فضای باز
با ارائه فایل اصلی و چاپ و شاسی
جهت هماهنگی تماس بگیرید
09127353763
#modeling #collection#photoshoting #masoudabtinphotography #photographer #masoudabtinphotography #fitness #body #fashion

تجلیل امروز در مسابقات جاده ابریشم
#masoudabtinphotography

#MasoudAbtinphotography
Model : Farid Soudi
Photographer: Masoud Abtin
Fitness,Modeling & Fashion
in Studio,Gym,Outdoor
Tell: 09127353763
_____________________________________
آتلیه عکس مسعود آبتین
عکاسی ورزشی و مادلینگ در آتلیه،باشگاه و فضای باز
با ارائه فایل اصلی و چاپ و شاسی
جهت هماهنگی تماس بگیرید
09127353763
#modeling #collection#photoshoting #masoudabtinphotography #photographer #masoudabtinphotography #fitness #body #fashion

#MasoudAbtinphotography
Model : mohsen afshani
Photographer: Masoud Abtin
Fitness,Modeling & Fashion
in Studio,Gym,Outdoor
Tell: 09127353763
_____________________________________
آتلیه عکس مسعود آبتین
عکاسی ورزشی و مادلینگ در آتلیه،باشگاه و فضای باز
با ارائه فایل اصلی و چاپ و شاسی
جهت هماهنگی تماس بگیرید
09127353763
#modeling #collection#photoshoting #masoudabtinphotography #photographer #masoudabtinphotography #fitness #body #fashion

#MasoudAbtinphotography
Model : kiarash
Photographer: Masoud Abtin
Fitness,Modeling & Fashion
in Studio,Gym,Outdoor
Tell: 09127353763
_____________________________________
آتلیه عکس مسعود آبتین
عکاسی ورزشی و مادلینگ در آتلیه،باشگاه و فضای باز
با ارائه فایل اصلی و چاپ و شاسی
جهت هماهنگی تماس بگیرید
09127353763
#modeling #collection#photoshoting #masoudabtinphotography #photographer #masoudabtinphotography #fitness #body #fashion

#MasoudAbtinphotography
Model : shahin
Photographer: Masoud Abtin
Fitness,Modeling & Fashion
in Studio,Gym,Outdoor
Tell: 09127353763
_____________________________________
آتلیه عکس مسعود آبتین
عکاسی ورزشی و مادلینگ در آتلیه،باشگاه و فضای باز
با ارائه فایل اصلی و چاپ و شاسی
جهت هماهنگی تماس بگیرید
09127353763
#modeling #collection#photoshoting #masoudabtinphotography #photographer #masoudabtinphotography #fitness #body #fashion

#MasoudAbtinphotography
Model : ziya mousavi
Photographer: Masoud Abtin
Fitness,Modeling & Fashion
in Studio,Gym,Outdoor
Tell: 09127353763
_____________________________________
آتلیه عکس مسعود آبتین
عکاسی ورزشی و مادلینگ در آتلیه،باشگاه و فضای باز
با ارائه فایل اصلی و چاپ و شاسی
جهت هماهنگی تماس بگیرید
09127353763
#modeling #collection#photoshoting #masoudabtinphotography #photographer #masoudabtinphotography #fitness #body #fashion

جلسه عکسبرداری با یاسین لک عزیز
قهرمان ایران و جهان.
عکس ها به زودی...
--------------------------------
Photo session with Yasin Lak
Iran and world physics champion ...
Photos coming soon ...
#masoudabtinphotography #behindthescenes #photography #fitness #physique #iran #tehran

👈🏽ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﻪ ﺭﺅﯾﺎﻫﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻨﺪﯾﺪ.
ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺭﺅﯾﺎ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.👉🏾
.

@fitmax_es 👍🏿👍🏿👍🏿
.
@kingroxspain .
Photo: @masoudabtin .
#fitmaxnutrition #kingrox #shahabmoradiofficial #masoudabtinphotography

#MasoudAbtinphotography
Model : Aghil moradi
Photographer: Masoud Abtin
Fitness,Modeling & Fashion
in Studio,Gym,Outdoor
Tell: 09127353763
_____________________________________
آتلیه عکس مسعود آبتین
عکاسی ورزشی و مادلینگ در آتلیه،باشگاه و فضای باز
با ارائه فایل اصلی و چاپ و شاسی
جهت هماهنگی تماس بگیرید
09127353763
#modeling #collection#photoshoting #masoudabtinphotography #photographer #masoudabtinphotography #fitness #body #fashion

Most Popular Instagram Hashtags