[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#marjayat

MOST RECENT

وساطت كردن نزد خرما فروش
.
حضور هميشگي اميرمؤمنان (عليه السلام) در ميان مردم
.
ابن شهرآشوب در «مناقب» به نقل از ابو مطر بصرى آورده است:
اميرمؤمنان سلام الله عليه از بازار خرمافروشان مى گذشت كه ديد كنيزكى گريه مى كند.
فرمود: چرا مى گريى، اى كنيزك؟
گفت: آقايم چند درهم به من داد ومن از اين خرما خريدم وبرايشان بردم، اما آن را نپسنديدند، وبرگرداندم ولى فروشنده پس نمى گيرد.
حضرت به خرما فروش فرمود: اى بنده خدا، او يك نوكر است واختيارى از خود ندارد؛ بنابراين، درهمهايش را برگردان وخرما را بگير.
خرما فروش برخاست ومشتى به سينه حضرت زد.
مردم گفتند: اين اميرمؤمنان است.
نفس مرد [از ترس] بند آمد ورنگش زرد شد وخرما را گرفت ودرهمهايش را پس داد، وگفت: اى اميرمؤمنان! از من راضى شو.
حضرت فرمود: وقتى از تو راضى مى شوم كه خودت را اصلاح كنى.
يا فرمود: زمانى از تو راضى مى شوم كه حق وحقوق مردم را ادا كنى».
از اين داستان معلوم مى شود كه يا اميرمؤمنان سلام الله عليه تازه وارد آن شهر ـ بصره يا كوفه ـ شده بوده يا مرد خرمافروش. به همين دليل، اميرمؤمنان سلام الله عليه را نشناخته وبه او مشت زده است.
اميرمؤمنان سلام الله عليه او را به خاطر مشتى كه زده بود مجازات نكرد؛ چون از نظر امام يك قضيه شخصى است وعلى سلام الله عليه به شخص خودش اهميتى نمى دهد. علاوه بر اين، وظيفه امام سلام الله عليه در آن لحظه دفع ستم از كنيزك بوده، واگر امام به مسأله شخصى خودش مى پرداخت شايد اين وظيفه پايمال مى شد.
همين موضوعات به ظاهر كوچك است كه جامعه را از جنبه هاى گوناگون تربيت مى كند؛ چرا كه شخص اول مملكت اسلامى در بين مردم حضور دارد وشخصاً مشكلات آنها را رفع ورجوع مى كند وستمگران را نصيحت مى نمايد وحق ستمديدگان را مى گيرد.
.
.
.
.
#آيت_الله_العظمی #سید_صادق_شیرازی #شيرازي #صادق_شيرازي #صادق_شيرازى #كربلاء #تشیع #شيعه #مذهب #اسلام_سیاست #مرجعيت_شيعه #روحانی #فقيه #رهبر #مرجع #شیعیان #آیت_الله_شیرازی #اسلام_سیاست #خاندان_شیرازی
#Aytollah_Alozma_seyed_Sadegh_Shirazi
#rahbar #rohani #Marjayat #Husseini #Qom #Shia
#Sadig_shirazi #islam_siasat
#seyed_sadegh_shirazi

پا در مياني كردن نزد قصّاب
حضور هميشگي اميرمؤمنان عليه السلام درميان مردم
علامه مجلسى رحمه الله در «بحار»، به نقل از «خرائج» آورده است:
روايت شده است كه قصّابى به كنيزى گوشت فروخت وبه او ظلم كرد. كنيز با گريه از مغازه قصاب بيرون آمد وحضرت على سلام الله عليه را ديد. قضيه را به حضرت گفت: حضرت على سلام الله عليه همراه كنيز نزد قصاب رفت واز او خواست كه در حق وى انصاف را رعايت كند، وبه نصيحت قصاب پرداخت وفرمود: «براى تو فقير وغنى بايد يكسان باشند وبه مردم ظلم نكنى
.
.
.
#آيت_الله_العظمی #سید_صادق_شیرازی #شيرازي #صادق_شيرازي #صادق_شيرازى #كربلاء #تشیع #شيعه #مذهب #اسلام_سیاست #مرجعيت_شيعه #روحانی #فقيه #رهبر #مرجع #شیعیان #آیت_الله_شیرازی #اسلام_سیاست #خاندان_شیرازی
#Aytollah_Alozma_seyed_Sadegh_Shirazi
#rahbar #rohani #Marjayat #Husseini #Qom #Shia
#Sadig_shirazi #islam_siasat
#seyed_sadegh_shirazi

حضور هميشگي اميرمؤمنان (عليه السلام) در ميان مردم
.
معمولا صاحبان قدرت ومنصب به دور از جامعه زندگى مى كنند، وحاضر نيستند كارهاى كوچك را خودشان شخصاً انجام دهند؛ به چند دليل:
1. تكبّر وخودبرتر بينى وطاغوتگرى.
2. ترس از جامعه اى كه به آن ستم مى كنند.
3. فرار از انبوه كارهايى كه بر عهده آنهاست.
اما هيچ يك از اين دلايل وعوامل در اميرمؤمنان سلام الله عليه مطلقاً وجود ندارد. او با تكبّر وخود برتر بينى وطاغوتگرى بيشترين فاصله را دارد. اميرمؤمنان سلام الله عليه به هيچ كس ستم نمى كند كه در نتيجه بترسد وارد جامعه شود وبه ميان مردم آيد. سرور اوصياء همواره جوياى رنج وزحمت در راه خداست؛ پس چگونه از آن فرار مى كند.
آن حضرت، در كنار كارهاى بزرگ، كارهاى كوچك وكم اهميت را نيز خود، شخصاً، انجام مى داد، ونيازهاى مردم را برآورده مى ساخت وشب وروز ودر گرما وسرما در پى رفع نيازهاى مردم بود، همين امر باعث مى شد كه ناتوانان ومستمندان ومستضعفان خيالشان آسوده باشد كه مردم به آنها ستم نمى كنند؛ چون مى دانند كه اميرمؤمنان سلام الله عليه مدام در كوچه ها وبازارها ومعابر عمومى ومراكز تجمع مردم مى گردد، ودر صورتى كه ستمى به آن ها شود ياريشان مى رساند وجلو ستم را مى گيرد.
.
.
.
.

#آيت_الله_العظمی #سید_صادق_شیرازی #شيرازي #صادق_شيرازي #صادق_شيرازى #كربلاء #تشیع #شيعه #مذهب #اسلام_سیاست #مرجعيت_شيعه #روحانی #فقيه #رهبر #مرجع #شیعیان #آیت_الله_شیرازی #اسلام_سیاست #خاندان_شیرازی
#Aytollah_Alozma_seyed_Sadegh_Shirazi
#rahbar #rohani #Marjayat #Husseini #Qom #Shia
#Sadig_shirazi #islam_siasat
#seyed_sadegh_shirazi

عفو كسي كه سوء قصد به جان او را داشت
در «مناقب آل ابى طالب» به نقل از اصبغ بن نباتة، آمده است كه گفت: «نماز ظهر را با اميرمؤمنان سلام الله عليه خوانديم كه ناگاه مردى در هيأت مسافران وارد شد. على سلام الله عليه فرمود: از كجا مى آيى؟ گفت: از شام.
فرمود: براى چه آمده اى؟
گفت: كارى دارم.
فرمود: به من بگو وگرنه خودم مى گويم كه چرا آمده اى.
مرد گفت: بگو چرا آمده ام، اى اميرمؤمنان.
فرمود: فلان روز از فلان ماه از فلان سال، معاويه جار زد كه: هركس على را بكشد ده هزار دينار جايزه دارد. وفلان كس برخاست وگفت: من مى كشم.
معاويه به او گفت: تو؟
وچون به منزلش رفت، پشيمان شد وگفت: بروم وپسر عموى پيامبر خدا صلى الله عليه وآله وپدر دو پسر او را بكشم؟
روز دوم، جارچى معاويه جار زد كه: هركس على را بكشد بيست هزار دينار جايزه دارد. يك نفر ديگر برخاست وگفت: من مى كشم.
معاويه گفت: تو؟
او هم بعداً پشيمان شد واز معاويه پوزش خواست ومعاويه او را معاف داشت.
روز سوم جارچى اش جار زد: هركس على را بكشد سى هزار دينار جايزه دارد.
و تو برخاستى، وتو حِميرَى هستى.
مرد گفت: درست است.
حضرت على سلام الله عليه فرمود: حالا نظرت چيست؟ مى خواهى مأموريّتت را انجام دهى يا كار ديگرى بكنى؟
مرد گفت: نه؛ بر مى گردم.
حضرت على سلام الله عليه فرمود: اى قنبر، شترش را آماده كن وتوشه اى برايش فراهم آر وخرجى اش را به او بده».
اين يكى ديگر از نمونه هاى مثال زدنى عفو وگذشت شگفت انگيزى است كه حضرت على سلام الله عليه در زندگى درخشانش به كار بست. مى داند كه آن مرد قصد كشتن او را داشته است و با اين حال رهايش مى كند كه هر جا مى خواهد برود، واز اين بالاتر به قنبر دستور مى دهد شتر او را آماده كند وزاد وتوشه برايش فراهم آورد وخرجى او را هم بدهد.
نظير اين رفتار را جز در اسلام ناب مى توان يافت؟
.
.
.
#آيت_الله_العظمی #سید_صادق_شیرازی #شيرازي #صادق_شيرازي #صادق_شيرازى #كربلاء #تشیع #شيعه #مذهب #اسلام_سیاست #مرجعيت_شيعه #روحانی #فقيه #رهبر #مرجع #شیعیان #آیت_الله_شیرازی #اسلام_سیاست #خاندان_شیرازی
#Aytollah_Alozma_seyed_Sadegh_Shirazi
#rahbar #rohani #Marjayat #Husseini #Qom #Shia
#Sadig_shirazi #islam_siasat
#seyed_sadegh_shirazi

عبدالله بن زبير
.
عبدالله بن زبير از كينه توزان نسبت به حضرت على سلام الله عليه وخاندان پيامبر صلى الله عليه وآله بود، وهمو بود كه پدرش را به شعلهور ساختن آتش جنگ جمل ترغيب مى كرد. از حضرت حضرت على سلام الله عليه روايت شده است كه فرمود: «مازال الزبير منّا حتى نشأ ابنه المشؤوم عبدالله؛ زبير همواره از ما بود تا آن گاه كه پسر نحس او عبدالله بزرگ شد».
عبدالله به بنى هاشم بغض داشت وحضرت على سلام الله عليه را لعن ونفرين مى كرد وناسزا مى گفت.
اين آدمِ شورشى كه به روى جانشين رسول خدا شمشير كشيد، اين فردى كه در منطق اسلام «باغى» تلقى مى شود، مستحق كشته شدن بود اما اميرمؤمنان سلام الله عليه در جنگ جمل او را بخشيد.
مرحوم علامه مجلسى در «بحار» به نقل از «مناقب» آورده است:
عايشه برادر خود محمد بن ابى بكر را نزد اميرمؤمنان فرستاد تا از آن حضرت براى عبدالله بن زبير امان وعفو بطلبد. اميرمؤمنان سلام الله عليه هم او را به همراه ديگر كسانى كه در جنگ جمل شركت داشتند، امان داد.
.
.

#آيت_الله_العظمی #سید_صادق_شیرازی #شيرازي #صادق_شيرازي #صادق_شيرازى #كربلاء #تشیع #شيعه #مذهب #اسلام_سیاست #مرجعيت_شيعه #روحانی #فقيه #رهبر #مرجع #شیعیان #آیت_الله_شیرازی #اسلام_سیاست #خاندان_شیرازی
#Aytollah_Alozma_seyed_Sadegh_Shirazi
#rahbar #rohani #Marjayat #Husseini #Qom #Shia
#Sadig_shirazi #islam_siasat
#seyed_sadegh_shirazi

عفو عايشه
عايشه نيز، بنا به نصّ قرآن كريم «باغى» بود. قرآن مى فرمايد:
[وَ إِن طَـآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الاُْخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِى تَبْغِى حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ]؛ «واگر دو گروه از مؤمنان با يكديگر به جنگ برخاستند ميان آنها صلح افكنيد، وچنانچه يكى از آن دو گروه بر ديگرى تعدى كرد با آن كه تعدّى كرده است بجنگيد تا به فرمان خدا برگردد».
عايشه با خليفه شرعىِ منصوب از جانب خدا وپيامبرش ومنتخب مردم جنگيد. بنابراين، باغى است، وكيفر «باغى»، چه مرد وچه زن، در اسلام قتل است.
خود عايشه نيز همين توقع را از اميرمؤمنان سلام الله عليه داشته است، لذا وقتى ـ پس از شكست خوردن از آن حضرت ـ چشمش به اميرمؤمنان سلام الله عليه افتاد با حالت مهرجويى والتماس گفت: «چيره گشتى، آقايى كن». يعنى به لطف وفضل خودت ببخش، وحكم اوليه اسلام را در حق من اجرا مكن بلكه از اختيار عفوى كه دارى استفاده نما. .
.
.
#آيت_الله_العظمی #سید_صادق_شیرازی #شيرازي #صادق_شيرازي #صادق_شيرازى #كربلاء #تشیع #شيعه #مذهب #اسلام_سیاست #مرجعيت_شيعه #روحانی #فقيه #رهبر #مرجع #شیعیان #آیت_الله_شیرازی #اسلام_سیاست #خاندان_شیرازی
#Aytollah_Alozma_seyed_Sadegh_Shirazi
#rahbar #rohani #Marjayat #Husseini #Qom #Shia
#Sadig_shirazi #islam_siasat
#seyed_sadegh_shirazi

برابري در سياست اميرمؤمنان (عليه السلام)
.
اميرمؤمنان سلام الله عليه ـ همچون پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله ـ
سياست خويش را بر شالوده برابرى عادلانه ميان افراد مختلف امّت قرار داد
وبيت المال را كه همگان در آن يكسانند ميان آنان به يكسان تقسيم مى كرد.
واين از ويژگيهاى برجسته على بن ابى طالب سلام الله عليه بود به طورى كه
در يكى از زيارتهاى آن حضرت، وقتى صفات نادر او شمارش مى شود از اين
ويژگى هم نام برده مى شود: «القاسم بالسوية، والعادل في الرعية
قسمت كننده [بيت المال] به يكسان، وعدالت گستر در ميان رعيت».
اجراى اين سياست دردسرهاى زيادى براى امام سلام الله عليه به همراه
داشت وباعث جداييها، جنگها، پراكنده شدن بعضى سران وبزرگان از گرد او
شد، اما اميرمؤمنان سلام الله عليه كه در صدد پياده كردن مو به مو ودقيق
اسلام بود، به هيچ يك از اين ها اهميتى نداد..
.
.
.
#آيت_الله_العظمی #سید_صادق_شیرازی #شيرازي #صادق_شيرازي #صادق_شيرازى #كربلاء #تشیع #شيعه #مذهب #اسلام_سیاست #مرجعيت_شيعه #روحانی #فقيه #رهبر #مرجع #شیعیان #آیت_الله_شیرازی #اسلام_سیاست #خاندان_شیرازی
#Aytollah_Alozma_seyed_Sadegh_Shirazi
#rahbar #rohani #Marjayat #Husseini #Qom #Shia
#Sadig_shirazi #islam_siasat
#seyed_sadegh_shirazi

موضع اشعث
ابن شهرآشوب در «مناقب» آورده است:
«در خبرى، از حسن بن على سلام الله عليه روايت شده است كه [در زمان حكومت حضرت على سلام الله عليه] اشعث بن قيس كندى در خانه اش مأذنه اى ساخت وهرگاه، در اوقات نماز، صداى اذان را از مسجد جامع كوفه مى شنيد بالاى آن مأذنه مى رفت و[خطاب به على سلام الله عليه كه براى نماز به مسجد مى رفت] بانگ بر مى آورد: اى مرد، تو دروغگو وجادوگرى...
عكس العمل امام سلام الله عليه در برابر اين جنايت شرم آور چه بود؟
هيچ. فقط خبر دادن از سرنوشت اين مرد وقيح.
امام حسن سلام الله عليه در ادامه سخنانش فرمود: «پدرم او را «عنق النار» ـ ودر روايتى: «عرف النار»
مى ناميد.
فرمود: چون مرگ اشعث فرا رسد تنوره اى از آتش از آسمان بر او فرود مى آيد و او را مى سوزاند ودر حالى كه تبديل به زغال شده است دفن مى شود».
اين كلّ عكس العمل حضرت على سلام الله عليه در برابر كار اشعث بن قيس است؛ كارى كه هركس نظير آن را در حكومت هر طاغوتى انجام دهد كمترين بلايى كه ـ در واكنش به عمل او ـ بر سرش مى آيد زندان وشكنجه ومحروميت از حقوق سياسى واجتماعى است.
اما اميرمؤمنان سلام الله عليه سلطان حقيقى وخليفه خدا ورئيسى است كه اسلام را، با دقت واستوارى، پياده مى كند.
چون مرگ اشعث در رسيد كسانى كه بر بالينش بودند آتشى را ديدند كه تنوره كشان بر او درآمد ووى را سوزاند واشعث فرياد مى كشيد ومى گفت: بدبخت شدم، نابود شدم
.
.
.

#آيت_الله_العظمی #سید_صادق_شیرازی #شيرازي #صادق_شيرازي #صادق_شيرازى #كربلاء #تشیع #شيعه #مذهب #اسلام_سیاست #مرجعيت_شيعه #روحانی #فقيه #رهبر #مرجع #شیعیان #آیت_الله_شیرازی #اسلام_سیاست #خاندان_شیرازی
#Aytollah_Alozma_seyed_Sadegh_Shirazi
#rahbar #rohani #Marjayat #Husseini #Qom #Shia
#Sadig_shirazi #islam_siasat
#seyed_sadegh_shirazi

آيا ناراضيی هست؟
پس از آن كه كار بيعت با اميرمؤمنان سلام الله عليه تمام شد وتوده مسلمانان بيعت كردند حضرت دست به كارى زد كه در تاريخ بى مانند بود:
ابن شهرآشوب در «مناقب» به نقل از راغب از عمار بن عباس آورده است كه: چون حضرت على سلام الله عليه بر منبر رفت به ما فرمود: «برخيزيد وبه ميان صفوف جمعيت رويد وصدا زنيد: آيا كسى هست كه ناراضى باشد؟ ومردم از هر سو فرياد زدند: بار خدايا! ما از رسول تو وپسر عمويش راضى وتسليم وفرمانبردار آنان هستيم».
اميرمؤمنان سلام الله عليه خليفه حقيقىِ منصوب از جانب خداى متعال است، با اين حال در ابتداى كار، از پذيرفتن بيعت سر باز مى زند تا بعداً كسى نگويد بيعت با زور واجبار صورت گرفته است. بعد هم كه مردم آزادانه با ايشان بيعت مى كنند وكسانى را هم كه بيعت نكردند مجبور به بيعت نكرد، باز دستور مى دهد كه ميان صفوف مردم بروند شايد كسى باشد كه ناراضى وبى ميل است واميرمؤمنان به او آزادى بيعت وپيمان وگفتگو وبحث دهد.
اين چه آزادى حيرت انگيزى است در اسلام كه شخص اول مملكت، پس از اتمام بيعت، به كار مى بندد؟
آرى، اين آزادى از ويژگى هاى اسلام عزيز است.
.
.
.

#آيت_الله_العظمی #سید_صادق_شیرازی #شيرازي #صادق_شيرازي #صادق_شيرازى #كربلاء #تشیع #شيعه #مذهب #اسلام_سیاست #مرجعيت_شيعه #روحانی #فقيه #رهبر #مرجع #شیعیان #آیت_الله_شیرازی #اسلام_سیاست #خاندان_شیرازی
#Aytollah_Alozma_seyed_Sadegh_Shirazi
#rahbar #rohani #Marjayat #Husseini #Qom #Shia
#Sadig_shirazi #islam_siasat
#seyed_sadegh_shirazi

با وجود آگاهی ام از پيمان شكنی آنها
زبير وطلحه همراه با توده مسلمانان با حضرت على سلام الله عليه بيعت كردند اما وقتى ديدند كه حضرت از دادن حقوق از بيت المال بين آن دو وساير مسلمانان فرق نمى گذارد، وهمچنين با درخواست ايشان مبنى بر واگذارى حكومت بصره وكوفه به آنها موافقت نكرد ـ علتش هم اين بود كه امام سلام الله عليه از توطئه وتبانى ميان آن دو با معاويه در اين خصوص مطلع بود ـ از اميرمؤمنان سلام الله عليه اجازه خواستند كه به عمره روند. حضرت على سلام الله عليه مى دانست كه طلحه وزبير قصد عمره ندارند بلكه در پى پيمان شكنى وجنگ افروزى هستند، اما با اين حال، به آن دو اجازه رفتن داد، تا كه نشان دهد رئيس كشور، آزادى شكوهمند اسلامى را پاس مى دارد.
.
.
#آيت_الله_العظمی #سید_صادق_شیرازی #شيرازي #صادق_شيرازي #صادق_شيرازى #كربلاء #تشیع #شيعه #مذهب #اسلام_سیاست #مرجعيت_شيعه #روحانی #فقيه #رهبر #مرجع #شیعیان #آیت_الله_شیرازی #اسلام_سیاست #خاندان_شیرازی
#Aytollah_Alozma_seyed_Sadegh_Shirazi
#rahbar #rohani #Marjayat #Husseini #Qom #Shia
#Sadig_shirazi #islam_siasat
#seyed_sadegh_shirazi

خوددارى از بيعت
پس از كشته شدن عثمان بن عفّان، مسلمانان با اميرمؤمنان سلام الله عليه
بيعت كردند بجز شمارى از منافقان كه از بيعت كردن سر باز زدند.
اما اميرمؤمنان سلام الله عليه آنها را مجبور به بيعت نكرد. برخى صحابه
خواستند آن عدّه را به بيعت كردن وا دارند ودر اين باره از اميرمؤمنان سلام الله عليه
اجازه طلبيدند، ليكن امام سلام الله عليه پاسخ منفى داد ودرخواست آنان را بشدّت ردّ كرد؛ تا بدين ترتيب به آزادى اسلامى جامه عمل بپوشاند ومنطق سخن را وسخن
منطقى را بر كرسى بنشاند، نه سخن شمشير ومنطق زور را.
.
.
.
#Aytollah_Alozma_seyed_Sadegh_Shirazi
#rahbar #rohani #Marjayat #Husseini #Qom #Shia
#Sadig_shirazi #islam_siasat
#seyed_sadegh_shirazi

نماز تراويح
پيامبر صلى الله عليه وآله نمازهاى مستحبى ماه رمضان را فرادى مى خواند واجازه نداد كه به صورت جماعت خوانده شوند. به طورى كه وقتى در يكى از شبهاى ماه رمضان، مسلمانان پشت سر پيامبر خدا صلى الله عليه وآله به جماعت ايستادند حضرت نمازش را تمام كرد واز مسجد خارج شد وبه خانه اش رفت وبه آن ها اجازه نداد نافله ها را به جماعت بخوانند.
در دوره ابوبكر ونيز در برهه اى از عهد عمر بن خطاب وضع چنين بود، تا آن كه عمر اجازه داد اين نمازهاى مستحبى به جماعت خوانده شود و«نماز تراويح» نام گرفت. عثمان بن عفان نيز به اين بدعت ادامه داد.
اميرمؤمنان على سلام الله عليه كه روى كار آمد، از نماز تراويح منع كرد چنان كه رسول خدا صلى الله عليه وآله اجازه آن را نداد. مع ذلك، جماعتى از مسلمانان كه ساليان درازى به خواندن تراويح خو گرفته بودند عليه ممنوعيت نماز تراويح تظاهرات كردند. چون خبر به اميرمؤمنان سلام الله عليه رسيد دستور داد كارى به آنها نداشته باشند وبگذارند هر طور مى خواهند عمل كنند.
اين يكى از مصاديق آزادى در اسلام است؛ چه، رئيس كلّ اسلام ومسلمانان مردم را وا مى گذارد كه با او مخالفت كنند وآنان را كمترين مجازاتى هم نمى كند.
.
.
#آيت_الله_العظمی #سید_صادق_شیرازی #شيرازي #صادق_شيرازي #صادق_شيرازى #كربلاء #تشیع #شيعه #مذهب #اسلام_سیاست #مرجعيت_شيعه #روحانی #فقيه #رهبر #مرجع #شیعیان #آیت_الله_شیرازی #اسلام_سیاست #خاندان_شیرازی
#Aytollah_Alozma_seyed_Sadegh_Shirazi
#rahbar #rohani #Marjayat #Husseini #Qom #Shia
#Sadig_shirazi #islam_siasat
#seyed_sadegh_shirazi

پا درمياني در ازدواج
كوفه آميزه اى از عرب وايرانى وديگر اقوام ونژادهايى را كه در ادوار پس از رحلت رسول خدا صلى الله عليه وآله به اسلام گرويدند، در خود گرد آورده بود. بعضى از اينها، در نتيجه ضعف پايه ها واصول جهانى اسلام در جانهايشان، بشدّت داراى حسّ نژادگرايى وقوميت گرايى وناسيوناليستى بودند. از اين رو، برخى عربها حاضر نبودند به غير عربها زن بدهند.
غير عربها نزد اميرمؤمنان سلام الله عليه آمدند واين موضوع را با حضرت در ميان نهادند واز ايشان خواهش كردند كه عربها را نصيحت كند ونقش ميانجى را در اين باره ايفا نمايد.
حضرت على سلام الله عليه اين كار را كرد امّا عربها نپذيرفتند.
اين چه آزادى است كه اميرمؤمنان سلام الله عليه براى ازدواج وساطت مى كند اما وساطتش قبول نمى شود، وآب از آب هم تكان نمى خورد.
اين، آزادى اسلام است.
.
#آيت_الله_العظمی #سید_صادق_شیرازی #شيرازي #صادق_شيرازي #صادق_شيرازى #كربلاء #تشیع #شيعه #مذهب #اسلام_سیاست #مرجعيت_شيعه #روحانی #فقيه #رهبر #مرجع #شیعیان #آیت_الله_شیرازی #اسلام_سیاست #خاندان_شیرازی
#Aytollah_Alozma_seyed_Sadegh_Shirazi
#rahbar #rohani #Marjayat #Husseini #Qom #Shia
#Sadig_shirazi #islam_siasat
#seyed_sadegh_shirazi

حقوق خوارج
خوارج با اميرمؤمنان على بن ابى طالب سلام الله عليه جنگيدند وبه روى او ويارانش شمشير كشيدند وهزاران هزار زن ومرد مؤمن، از ياران وشيعيان حضرت على سلام الله عليه را به قتل رساندند، وجنگى بزرگ بر ضد آن حضرت به راه انداختند... .
اما، با اين همه، در تاريخ آمده است كه اميرمؤمنان سلام الله عليه «حقوق خوارج از بيت المال را قطع نكرد
اين چه آزادى است!؟
از رسول خدا صلى الله عليه وآله وكسانى كه در خط خداى متعال وخط پيامبران و اولياى الهى هستند، كه بگذريم، آيا نظير اين آزادى در تاريخ يافت مى شود؟
.
#آيت_الله_العظمی #سید_صادق_شیرازی #شيرازي #صادق_شيرازي #صادق_شيرازى #كربلاء #تشیع #شيعه #مذهب #اسلام_سیاست #مرجعيت_شيعه #روحانی #فقيه #رهبر #مرجع #شیعیان #آیت_الله_شیرازی #اسلام_سیاست #خاندان_شیرازی
#Aytollah_Alozma_seyed_Sadegh_Shirazi
#rahbar #rohani #shia
#Marjayat #Husseini #Qom #Shia
#Sadig_shirazi #islam_siasat
#seyed_sadegh_shirazi

28
ابو هريره ـ كه روز گذشته از حضرت على سلام الله عليه بد گفته بود ـ نزد آن حضرت آمد وخواهشهاى خود را مطرح كرد وحضرت آنها را برآورده ساخت. ياران حضرت على سلام الله عليه بر او خرده گرفتند، اما حضرت فرمود: من شرم مى كنم كه جهالت او بر علم ومعرفت من، وجُرمش بر عفو وگذشت من، ودرخواستش بر سخاوت وبخشش من چيره آيد.
واما در مقابل مى بينيم كه ابوذر رحمه الله، اين صحابى بزرگ وجليل القدر، در مجلس عثمان كه نيازى به معرفى ندارد، از حكم شرعى سخن مى گويد اما سزايى جز ضرب وحبس وتبعيد وگرسنگى وخوارى ومرگ نمى بيند!
.
#آيت_الله_العظمی #سید_صادق_شیرازی #شيرازي #صادق_شيرازي #صادق_شيرازى #كربلاء #تشیع #شيعه #مذهب #اسلام_سیاست #مرجعيت_شيعه #روحانی #فقيه #رهبر #مرجع #شیعیان #آیت_الله_شیرازی #اسلام_سیاست #خاندان_شیرازی
#Aytollah_Alozma_seyed_Sadegh_Shirazi
#rahbar #rohani #shia
#Marjayat #Husseini #Qom #Shia
#Sadig_shirazi #islam_siasat
#seyed_sadegh_shirazi

نرم خويي داراي مراتبي است كه هر فردي مي تواند بخشي از آن را دارا باشد،
و مي سزد كه انسان ها اين صفت را در خود تقويت كنند تا در زمينه نرم خويي
از پيروان رسول خدا صلي الله عليه وآله بشمار آيند.
#آيت_الله_العظمی #سید_صادق_شیرازی #شيرازي
#كربلاء #شيعه #اسلام #مرجعيت_شيعه #فقيه #مرجع #آیت_الله_شیرازی
#پیامبر_اکرم #حضرت_محمد_صلي_الله_عليه_وآله
#تشیع #شيعه #مذهب #روحانی #فقيه #رهبر #مرجع #شیعیان #خاندان_شیرازی
#Aytollah_Alozma_seyed_Sadiq_Shirazi
#Sadiq_shirazi #Sadegh_Shirazi
#Marjayat #Husseini #Qom #Shia
#Sadeq_shirazi #prophet_muhamad #payambar

Most Popular Instagram Hashtags