#mahartgallery

754 posts

TOP POSTS

#yasaminkhorsandi #mahartgallery
ممنون از همتون 🙏🙏🙏

"شکوه ویرانی"
شهروز مهاجر

تصور اینکه ویرانی و تخریب، می تواند شکوه انگیز و خیره کننده در معنای مثبت باشد، شالوده ها و برساخت های ذهنی ما را از مفاهیمی که عمیقاً بار انسانی و اخلاقی دارند، به شدت دچار آشفتگی و تردید می کند. با توجه به فرض مذکور است که مشاهده ی این مجموعه از آثار رضا بهاروند، مفهوم دیکانستراکشن یا واسازی که به نام ژاک دریدا می شناسیم را برایمان تداعی می کند. در این اندیشه، ویران کردن هم زمان است با از نو ساختن و دوباره بنا کردن. به عبارتی آنچه که به مثابه پدیداری تصویری در اثر هنری نمایان می گردد، و یا جلوه گاه سوژه ای خوش منظر می شود، حاصل ویرانی شکوهمندی است که به دشواری می توان تقدم یا مرزی بین آن و ساختِ دوباره ی اثر در نظر گرفت. بهاروند در پس زمینه ی تمام آثار این مجموعه، فضای ویران شهری را به تصویر درآورده که روزگاری نه چندان دور، سیمایی دیگر داشته است. تمام این پس زمینه با دقتی تمام و با پرداختی دقیق و رئالیستی، ساخته شده و سپس عامدانه مخدوش و مضمحل گردیده است. به عبارتی او ویرانی دیگری بر ویرانی می افزاید. اما آنچه در نمای بیرونی یا پیش زمینه ی اثر شاهدش هستیم، به تعبیر اندیشمندان پساساختارگرا همان «کشف حجاب» است؛ از حقیقتی تلخ، از جنگ و از دنیایی که نقاش را در آفرینش این مجموعه عمیقاً متأثر کرده است. چلچراغی مزین و افروخته، توپ های پراکنده، کفش هایی پر زرق و برق و یا نشیمنگاهی فاخر که از معنای آسودگی و فراغت تهی شده است؛ حاصل این کشف حجاب یا پرده دری معنادار است که هنرمند به تصویر درآورده است. در واقع اندیشیدن به کنتراست شدیدی که در پس زمینه و پیش زمینه ی تمام این آثار، چه از لحاظ فرمی و چه از لحاظ مضمونی شاهدش هستیم، ما را بیشتر به جهانبینی رضا بهاروند در آفرینش این مجموعه نزدیک می کند.

#RezaBaharvand #stilllife #mahartgallery #contemporaryiranianart #tehranart #tehranartscene #warart #painting #paintingexhibition #arttoday #contemporaryart #middleestart @mahartgallery @shahrouzmohajer

#yasaminkhorsandi #mahartgallery
از همتون ممنون🙏🙏🙏

#yasaminkhorsandi #mahartgallery
ممنون از همتون 🙏🙏🙏

MOST RECENT

نمایشگاه تا دوشنبه نهم مرداد ماه ادامه خواهد داشت.
Still Life No.9 - 2017 - Mixed Media & Glitter on Canvas - 156x212 Cm

#RezaBaharvand #stilllife #mahartgallery #soloexhibition #contemporaryiranianart #contemporaryart #warart #middleestart #arttoday #artwork #artlover #tehranart #tehranartscene #iranianartist
@mahartgallery

"شکوه ویرانی"
شهروز مهاجر

تصور اینکه ویرانی و تخریب، می تواند شکوه انگیز و خیره کننده در معنای مثبت باشد، شالوده ها و برساخت های ذهنی ما را از مفاهیمی که عمیقاً بار انسانی و اخلاقی دارند، به شدت دچار آشفتگی و تردید می کند. با توجه به فرض مذکور است که مشاهده ی این مجموعه از آثار رضا بهاروند، مفهوم دیکانستراکشن یا واسازی که به نام ژاک دریدا می شناسیم را برایمان تداعی می کند. در این اندیشه، ویران کردن هم زمان است با از نو ساختن و دوباره بنا کردن. به عبارتی آنچه که به مثابه پدیداری تصویری در اثر هنری نمایان می گردد، و یا جلوه گاه سوژه ای خوش منظر می شود، حاصل ویرانی شکوهمندی است که به دشواری می توان تقدم یا مرزی بین آن و ساختِ دوباره ی اثر در نظر گرفت. بهاروند در پس زمینه ی تمام آثار این مجموعه، فضای ویران شهری را به تصویر درآورده که روزگاری نه چندان دور، سیمایی دیگر داشته است. تمام این پس زمینه با دقتی تمام و با پرداختی دقیق و رئالیستی، ساخته شده و سپس عامدانه مخدوش و مضمحل گردیده است. به عبارتی او ویرانی دیگری بر ویرانی می افزاید. اما آنچه در نمای بیرونی یا پیش زمینه ی اثر شاهدش هستیم، به تعبیر اندیشمندان پساساختارگرا همان «کشف حجاب» است؛ از حقیقتی تلخ، از جنگ و از دنیایی که نقاش را در آفرینش این مجموعه عمیقاً متأثر کرده است. چلچراغی مزین و افروخته، توپ های پراکنده، کفش هایی پر زرق و برق و یا نشیمنگاهی فاخر که از معنای آسودگی و فراغت تهی شده است؛ حاصل این کشف حجاب یا پرده دری معنادار است که هنرمند به تصویر درآورده است. در واقع اندیشیدن به کنتراست شدیدی که در پس زمینه و پیش زمینه ی تمام این آثار، چه از لحاظ فرمی و چه از لحاظ مضمونی شاهدش هستیم، ما را بیشتر به جهانبینی رضا بهاروند در آفرینش این مجموعه نزدیک می کند.

#RezaBaharvand #stilllife #mahartgallery #contemporaryiranianart #tehranart #tehranartscene #warart #painting #paintingexhibition #arttoday #contemporaryart #middleestart @mahartgallery @shahrouzmohajer

نمایشگاه انفرادی نقاشی رضا بهاروند با عنوان "طبیعت بی جان" تا تاریخ ۹ مرداد ماه ادامه خواهد داشت. گالری در روز ۲۹ تیر ماه تعطیل می باشد.
Solo painting exhibition by Reza Baharvand will continue until July 31. The gallery will be closed on July 20.
#rezabaharvand
#soloexhibition #paintingexhibition #glitter #mahartgallery #contemporaryart #contemporaryiranianart #tehranartsence #tehranart #artgallery #stilllife

#soloexhibition #RezaBaharvand #mahartgallery #paintingexhibition #stilllife #tehranart #amirnasri #contemporaryartist
Construction and Destruction Magni-framed
1.In Ghent Museum of Art, there is a still life painting by Willem Claesz Heda that foregrounds unmade tables with half-eaten sweets, peeled lemons and collapsed wine glasses. In the back ground, a palace has been depicted which stands firmly in its position, bearing absolutely no signs of destruction. This 17th-century still life is the counter example of Reza Baharvand's latest body of works. Unlike the Dutch still life earlier mentioned, Baharvand foregrounds objects associated with well-to-do life style ... objects that are not only intact and completely safe from ruin, but have also been gilded for a glowier and more eye-catching appearance, in a similar fashion with objects spotlighted in store windows. As opposed to this made-up and showcased space, we are faced with ruins in the background: War-stricken urban areas which have been constructed with great scrutiny, and have then been mercilessly destroyed by their maker. In Dutch still lifes, in order to show the ephemeral nature of life, objects such as skulls, half-finished wine glasses, sand clocks and the like would be portrayed in the foreground of the painting, and the viewer, would sense his own closeness to the immediate futility represented in the painting. In Baharvand’s works, proximity to ruin has given way to distance from it. The ruin is in the background; however, it casts its spell on the foregrounded objects. With this change in the order of things, the painter has defamiliarized the well-known order found in still life paintings.
2. Man is generally absent in still life works. If not totally absent, it can be said that man has a sort of negative presence in this genre of work. In the present works, the foregrounded objects convey man’s sense of relief from the ruin in the back ground. Man is absent, however, his negative presence is traceable through the ruins in the far back and the gild work in the front.
3. Still life is a setting of everyday objects within a small frame. This series is completely ...
Amir Nasri

نمایشگاه نقاشی های رضا بهاروند با عنوان "طبیعت بی جان" در گالری ماه
9 تا 27 تیرماه 1396
#RezaBaharvand #stilllife #soloexhibition #mahartgallery #contemporaryiranianart #warart #tehranart #contemporaryartist #tehranartscene #painting #iranianartist #arttoday @mahartgallery

طبیعت بی جان
١. حدود دو سال پیش ویدئویی دیدم که جمعی از اهالی پایتخت یکی از کشورهای منطقه را در حال خوشگذرانی کنار استخر نشان می داد و این در حالی بود که بخش های وسیعی از این کشور در آتش جنگ می سوخت. جنگی که هنوز ادامه دارد و تصاویر آن هر روز به شکلی گسترده در رسانه ها بازتاب می یابد.
٢. سوزان سانتاگ بر این باور است که تکرار مواجهه با تصاویری که وجدان ما را تحریک می کنند به مرور از اثر گذاری شان می کاهد و انفعال غالب می گردد.
٣. طبیعت بی جان ژانری است در نقاشی که کمتر می توان تاثیرات وقایع تاریخی، سیاسی و اجتماعی را در آن جستجو کرد.
رضا بهاروند
#RezaBaharvand #soloexhibition #paintingexhibition #mahartgallery #artgallery #exhibition #tehranartscene #contemporaryartist #contemporaryiranart #tehranart

شکوه ویرانی
تصور اینکه ویرانی و تخریب، میتواند شکوهانگیز و خیره کننده در معنای مثبت باشد، شالودهها و برساختهای ذهنی ما را از مفاهیمی که عمیقاً بار انسانی و اخلاقی دارند، به شدت دچار آشفتگی و تردید میکند. با توجه به فرض مذکور است که مشاهدهی این مجموعه از آثار رضا بهاروند، مفهوم دیکانستراکشن یا واسازی که به نام ژاک دریدا میشناسیم را برایمان تداعی میکند. در این اندیشه، ویران کردن هم زمان است با از نو ساختن و دوباره بنا کردن. به عبارتی آنچه که به مثابه پدیداری تصویری در اثر هنری نمایان میگردد، و یا جلوهگاه سوژهای خوش منظر میشود، حاصل ویرانی شکوهمندی است که به دشواری میتوان تقدم یا مرزی بین آن و ساختِ دوبارهی اثر در نظر گرفت. بهاروند در پس زمینهی تمام آثار این مجموعه، فضای ویران شهری را به تصویر درآورده که روزگاری نه چندان دور، سیمایی دیگر داشته است. تمام این پس زمینه با دقتی تمام و با پرداختی دقیق و رئالیستی، ساخته شده و سپس عامدانه مخدوش و مضمحل گردیده است. به عبارتی او ویرانی دیگری بر ویرانی میافزاید. اما آنچه در نمای بیرونی یا پیش زمینهی اثر شاهدش هستیم، به تعبیر اندیشمندان پساساختارگرا همان «کشف حجاب» است؛ از حقیقتی تلخ، از جنگ و از دنیایی که نقاش را در آفرینش این مجموعه عمیقاً متأثر کرده است. چلچراغی مزین و افروخته، توپهای پراکنده، کفشهایی پر زرق و برق و یا نشیمنگاهی فاخر که از معنای آسودگی و فراغت تهی شده است؛ حاصل این کشف حجاب یا پردهدری معنادار است که هنرمند به تصویر درآورده است. در واقع اندیشیدن به کنتراست شدیدی که در پس زمینه و پیش زمینهی تمام این آثار، چه از لحاظ فرمی و چه از لحاظ مضمونی شاهدش هستیم، ما را بیشتر به جهانبینی رضا بهاروند در آفرینش این مجموعه نزدیک میکند.
شهروز مهاجر
#RezaBaharvand #mahartgallery #soloexhibition #paintingexhibition #stilllife #tehranart #artgallery #contemporaryartist #contemporaryiranart #glitter #exhibition

گزارش تصویری نمایشگاه انفرادی نقاشی رضا بهاروند در وب سایت و مجله خبری، تحلیلی و پژوهشی هنرهای تجسمی.
#tandismag #RezaBaharvand #mahartgallery #soloexhibition #interview #paintingexhibition #stilllife #tehranart #tehranartnews

طبیعت بی جان
1. حدود دو سال پیش ویدئویی دیدم که جمعی از اهالی پایتخت یکی از کشورهای منطقه را در حال خوشگذرانی کنار استخر نشان می داد و این در حالی بود که بخش های وسیعی از این کشور در آتش جنگ می سوخت. جنگی که هنوز ادامه دارد و تصاویر آن هر روز به شکلی گسترده در رسانه ها بازتاب می یابد.
2. سوزان سانتاگ بر این باور است که تکرار مواجهه با تصاویری که وجدان ما را تحریک می کنند به مرور از اثر گذاری شان می کاهد و انفعال غالب می گردد.
3. طبیعت بی جان ژانری است در نقاشی که کمتر می توان تاثیرات وقایع تاریخی، سیاسی و اجتماعی را در آن جستجو کرد.
رضا بهاروند

Still Life
1. About two years ago I watched a video of a people in the capital of a certain country in the region having a great time by the swimming pool while huge areas of the country were engulfed in war. That conflict continues today and images of war are circulated widely in the media all around the world.
2. Susan Sontag believes that being constantly subjected to images that disturb our consience make the images lose their impact and turn human integrity into indifference.
3.“Still life” is a style of painting in which the effects of historical, political and social events are less likely to be found.
Reza Baharvand
#RezaBaharvand #stilllife #mahartgallery #soloexhibition #contemporaryiranianart #warart #middleestart #contemporary

Splendor of the Ruins
The idea of ruin and destruction being splendid and breathtaking in a positive sense troubles the subjective basis of ethics and the very foundation of human values. It is with this idea in mind that the paintings of Reza Baharvand call to mind Jacques Derrida’s Deconstruction. In this Weltanschauung, destruction is simultaneous with reconstruction and rebuilding. In other words, what appears as a pictorial emergence in a work of art, or the platform for a comely subject, is the result of a splendid destruction which is difficult to distinguish from the reconstruction of the piece, or to identify the primacy of either one. Behind all the pieces of the collection, Baharvand has pictured ruined urban spaces that looked different not long ago. The background is accurately and realistically created and then, deliberately corrupted and disintegrated. In other words, he adds ruin upon ruin. But what comes into our view in the anterior or the foreground of his work, according to poststructuralist philosophers, is “the removal of the veil”, i.e. the removal of veil from a bitter truth from the war and from the world that has deeply affected the artist pushing him to create this works. Adorned lit chandeliers, scattered balls, shiny shoes and sumptuous thrones drained of the meaning of rest and leisure are the consequence of this removal of the veil which the artist has envisioned. In fact, in all the pieces, pondering the critical contrast witnessed between the background and the foreground, both in form and theme, draws us closer to Reza Baharvand’s worldview as created in this collection.
Shahrooz Mohajer
#RezaBaharvand #shahroozmohajer #soloexhibition #artgallery #Tehranart #paintingexhibition #glitter #iranianart #contemporaryartist #contemporaryiranart #mahartgallery

Most Popular Instagram Hashtags