#müçtehid

MOST RECENT

#nemutlumüslümanımdiyene

_____

ﻳَٓﺎ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺍِﻧَّﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎﻛُﻢْ ﻣِﻦْ ﺫَﻛَﺮٍ ﻭَﺍُﻧْﺜٰﻰ ﻭَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎﻛُﻢْ ﺷُﻌُﻮﺑًﺎ ﻭَﻗَﺒَٓﺎﺋِﻞَ ﻟِﺘَﻌَﺎﺭَﻓُﻮﺍ ﺍِﻥَّ ﺍَﻛْﺮَﻣَﻜُﻢْ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠّٰﻪِ ﺍَﺗْﻘٰﻴﻜُﻢْ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠّٰﻪَ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺧَﺒِﻴﺮٌ﴿١٣﴾

13- Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.
49.#hucuratsuresi #kuranıkerim - 516
---
#hadisişerifler
ﺍَﻟْﺎِﺳْﻠﺎَﻣِﻴَّﺔُ ﺟَﺒَّﺖِ ﺍﻟْﻌَﺼَﺒِﻴَّﺔَ ﺍﻟْﺠَﺎﻫِﻠِﻴَّﺔَ ﻟﺎَ ﻓَﺮْﻕَ ﺑَﻴْﻦَ ﻋَﺒْﺪٍ ﺣَﺒَﺸِﻰٍّ ﻭَﺳَﻴِّﺪٍ ﻗُﺮَﻳْﺸِﻰٍّ ﺍِﺫَﺍ ﺍَﺳْﻠَﻤَﺎ İslâm, Câhiliyetten kalma ırkçılık ve kabileciliği ortadan kaldırmıştır. Müslüman olduktan sonra, Habeşli bi köle ile Kureyşli bir efendi arasında hiçbir fark yoktur.
}{
(İslâmiyet öncesi câhiliye âdetlerine dönmekten men eden hadislerden , "İslâm dini, kendinden önceki bâtıl olan fiil, hareket, âdet ve inanışları keser, kaldırır." Buharî, Ahkâm: 4, İmâra: 36, 31; Ebû Dâvud, Sünnet: 5; Tirmizî
#vedahutbesi
“Ey İnsanlar!.. Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah’tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız Ondan en çok korkanınızdır.” #hadisişerif
---
#risaleinurkülliyatı ndan
--- İ'lem Eyyühel-Aziz! Asabiyet-i cahiliye, birbirine tesanüd edip yardım eden gaflet, dalalet, riya ve zulmetten mürekkeb bir macundur. Bunun için milliyetçiler, milliyeti mabud ittihaz ediyorlar. Hamiyet-i İslâmiye ise, nur-u imandan in'ikas edip dalgalanan bir ziyadır. ” Mesnevi-i Nuriye - 112
#mesneviinuriye ..
👇👉🏼DEVAMI_YORUMDA👈👇
#ahirzaman #kurantevsiri #risaleinur #asrınimamı #hüradam #kurantevsiri #üstadbediüzzaman #rahmetullahialeyh #rahmetenvasiaten #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid #hâkim #mehdi #mürşid #kutbulazam #ehlibeyt #üstadbediüzzamansaidnursi #sözler #mektubat #ırkçılık #asabiyeticahiliye
#nemutluallahınkuluyumdiyene

#Risaleinurkülliyatı #üstadbediüzzamansaidnursi
İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hâdisatın tazyikatından kurtulabilir. "Tevekkeltü alallah" der, sefine-i hayatta kemal-i emniyetle hâdisatın dağlarvari dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını Kadîr-i Mutlak'ın yed-i kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder. Sonra saadet-i ebediyeye girmek için Cennet'e uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse, dünyanın ağırlıkları uçmasına değil, belki esfel-i safilîne çeker. Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dâreyni iktiza eder. Fakat yanlış anlama. Tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı dest-i kudretin perdesi bilip riayet ederek; esbaba teşebbüs ise, bir nevi dua-i fiilî telakki ederek; müsebbebatı yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek ve neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Tevekkül eden ve etmeyenin misalleri, şu hikâyeye benzer: Vaktiyle iki adam hem bellerine, hem başlarına ağır yükler yüklenip, büyük bir sefineye bir bilet alıp girdiler. Birisi girer girmez yükünü gemiye bırakıp, üstünde oturup nezaret eder. Diğeri hem ahmak, hem mağrur olduğundan yükünü yere bırakmıyor. Ona denildi: "Ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et." O dedi: "Yok, ben bırakmayacağım. Belki zayi' olur. Ben kuvvetliyim. Malımı, belimde ve başımda muhafaza edeceğim." Yine ona denildi: "Bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli sefine-i sultaniye daha kuvvetlidir, daha ziyade iyi muhafaza eder. Belki başın döner, yükün ile beraber denize düşersin. Hem gittikçe kuvvetten düşersin. Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın gittikçe ağırlaşan şu yüklere tâkat getiremeyecek. Kaptan dahi eğer seni bu halde görse, ya divanedir diye seni tardedecek. Ya haindir, gemimizi ittiham ediyor, bizimle istihza ediyor, hapis edilsin, diye emredecektir.
#ahirzaman #kurantevsiri #risaleinur #üstadbediüzzaman #bediüzzaman #kurantevsiri #risaleinur #saidnursi #rahmetullahialeyh #iman #islam
#garibüzzaman #rahmetenvasiaten #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid #hâkim #mehdi #mürşid #kutbulazam #ehlibeyt #kuranıkerim #hadisişerif #risaleinurtalebeler

#risaleinurkülliyatı ndan 👇
BEDÎÜZZAMAN VE RİSALE-İ NUR
Risale-i Nur Nedir ve Nasıl Bir Tefsirdir?
Kur'anın hakikatlarını müsbet ilim anlayışına uygun bir tarzda izah ve isbat eden Risale-i Nur Külliyatı, her insan için en mühim mes'ele olan "Ben neyim? Nereden geliyorum? Nereye gideceğim? Vazifem nedir? Bu mevcudat nereden gelip nereye gidiyorlar? Mahiyet ve hakikatları nedir?" gibi suallerin cevabını vâzıh ve kat'î bir şekilde, çekici bir üslûb ve güzel bir ifade ile beyan edip ruh ve akılları tenvir ve tatmin ediyor. Yirminci asrın Kur'an Felsefesi olan bu eserler, bir taraftan teknik, fen ve san'at olarak maddiyatı, diğer taraftan iman ve ahlâk olarak maneviyatı câmi' ve hâvi olacak Türk medeniyetinin, sadece maddiyata dayanan sair medeniyetleri geride bırakacağını da isbat ve ilân etmektedir. Ecdadımızın bir zamanlar kalblerinde yerleşen iman ve itikad cihetiyle zemin yüzünde yüz mislinden ziyade devletlere, milletlere karşı imanından gelen bir kahramanlıkla mukabele etmesi, İslâmiyet ve kemalât-ı maneviyenin bayrağını Asya, Afrika ve yarı Avrupa'da gezdirmesi ve "Ölsem şehidim, öldürsem gaziyim." deyip ölümü gülerek karşılayarak müteselsil düşman hâdisata karşı dayanması gibi, milletçe medar-ı iftihar âlî seciyemizin bugün biz gençlerde inkişafı, vatan ve millet menfaatı bakımından ve istikbalimizin selâmeti noktasından ne derece elzem olduğu malûmdur. Mutlaka her hareket ve hizmette maddî bir ücret ve şahsî menfaatler mülahaza etmek, Türk'ün millî tarihinin şeref ve haysiyeti ile kabil-i te'lif olamaz. Bizler, ancak rıza-yı İlahî için çalışıyoruz. Bizzât hizmetinde bulunmakla aldığımız telezzüz; kardeş ve vatandaşlarımıza, İslâmiyete ve insaniyete yardımda bulunabilmek mazhariyetinden gelen ebedî hayatımıza ait sürur ve ümid, bizim bu bâbda aldığımız ve alacağımız yegâne hakikî mukabele ve ücrettir. Risale-i Nur, nasıl bir tefsirdir?
#tarihçeihayat -
👇👉🏼DEVAMI_YORUMDA👈👇🏼
___
#ahirzaman #kurantevsiri #risaleinur #asrınimamı #hüradam #üstadbediüzzaman #saidnursi #rahmetullahialeyh #rahmetenvasiaten #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid #hâkim #mehdi #mürşid #kutbulazam #ehlibeyt #üstadbediüzzamansaidnursi #bediüzzaman #sözler

#namaz #MüslümanHanımlar 'ın #Mescidler 'deki halleri hakkında #fıkıh i hükümler
___
{ @islamicuniversityrotterdam
dekanı #islamhukuku prof dr #ahmetakgündüz of the #islamic #University #rotterdam !} Kadınlar Camiye Gelsin mi? Tartışması

İslam Hukuku Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, kadınların camilere gelerek cemaatle namazı kılmasına dair maddeler halinde bazı açıklamalarda bulundu.
Bazı siyasiler ve onlara yardakçılık yapan bazı ilahiyatçılar, yine bu konuda ictihadlar yürütmeye başladılar. Bu sebeple bazı hususları açığa kavuşturmakta fayda mülahaza ediyoruz.
Birincisi, cemaatin fazileti hakkındaki hadisler ile, müctehid olmadan hüküm çıkarmaya çalışmak İslami değildir. Kaldı ki, cemaatle namazın fazileti ve hatta farziyyeti hakkındaki hadisler, erkekleri içindir.
İkincisi, kadınlar, İslam hukukunda mescidden uzak tutulmamışlardır. Ancak hadis ve ayetler değerlendirilierek düzenlemeler yapılmıştır.
Üçüncüsü, Osmanlı Devletinin altı asır boyunca uyguladığı düzenleme, kadınların erkeklerle beraber cemaate karışmaları bir kısım fitnelere sebep olacağından mekruh, yani yasak değil ama hoş karşılanmamıştır. Buna rağmen, kadınlara ayrılan yerlerde ve özellikle de Teravih namazlarına katıldıkları malumdur.
Dördüncüsü, Şafii ve Hanbeli hukukçular, erkeklerden ayrı olmak şartıyla, kadınların da cemaatle namaz kılmasının sünnet olduğunu ifade etmişlerdir. Buna gerekçe olarak Hz. Aişe ve Hz. Ümm-i Seleme hadsilerini delil olarak zikretmişlerdir.
Beşincisi, Maliki hukukçular ise, kadınların imametini asla kabul etmediklerinden, kadınlara cemaatle namaz kılmalarını kabul etmezler. Ancak mescide gelip ayrı yerde bulunmalarına mani olmamışlardır.
Osmanlı Devleti ve Hanefi fıkhının hükümleri ortada iken, devlet başkanı da olsa, bir siyasinin müfti gibi fetva vermesi doğru olmasa gerektir.
Bkz. Kasani, Bedayi, 1/315.  #RisaleAjans
___ 👇👉🏼DEVAMI_YORUMDA👈👇
#saidnursi #rahmetullahialeyh #rahmetenvasiaten #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid #hâkim #mehdi #mürşid #kutbulazam #ehlibeyt #üstadbediüzzamansaidnursi #bidat #mektubat #lemalar #şualar #mesneviinuriye #tarihçeihayat #barlalahikası #emirdağlahikası

~ Sola kaydır<<<
~~
👇👉🏼#medreseiyusufiye #ahirzaman #kurantevsiri #risaleinur #asrınimamı #hüradam #kurantevsiri #üstadbediüzzaman
___
Mahkeme-i Temyiz'in davamızı nakzetmeyip tasdiki takdirinde, tashih-i dava için Heyet-i Vekile'ye yazılmış bir arzuhaldir. (Orada zahiren görülecek şekva ise, hükûmete şekva etmektir; ve tenkidler, hükûmeti iğfale çalışan entrikacıları tenkid etmektir.) .
Ey ehl-i hall ü akd! Dünyada emsali nadir bulunan bir haksızlığa giriftar edildim. Bu haksızlığa karşı sükût etmek, hakka karşı bir hürmetsizlik olduğundan bilmecburiye gayet ehemmiyetli bir hakikatı fâş etmeğe mecburum. Diyorum ki: Ya benim i'damımı ve yüzbir sene cezayı istilzam edecek kusurumu kanun dairesinde gösteriniz veyahut bütün bütün divane olduğumu isbat ediniz; veyahut benim ve risalelerimin ve dostlarımın tam serbestiyetimizi verip zarar ve ziyanımızı müsebbiblerinden alınız.
{(Haşiye): Mahkeme-i Temyiz'den davamızı nakz yerine tasdik geldiği takdirde, Heyet-i Vekile'ye ve hem Meclis-i Meb'usana, hem Dâhiliye Vekaletine ve hem Adliye Nezaretine vermek üzere, davamızı tashih münasebetiyle yazılmış bir lâyihadır. Eğer bu haklı derdimi ve ehemmiyetli hakkımı bu mercilere dinlettiremezsem, bu hayata veda etmek bana vâcib olur. Çünki, sükûtumla şahsî bir hakkımla beraber; binler muhterem hukuk zayi' olur.} Evet herbir hükûmetin bir kanunu, bir usûlü var. O kanuna göre ceza verilir. Hükûmet-i Cumhuriyenin kanunlarıyla, beni ve dostlarımı en ağır bir cezaya müstehak edecek esbab bulunmazsa, elbette takdir ve mükâfat ve tarziye ile beraber tam hürriyetimizi vermek lâzım gelir. Çünki meydandaki gayet ehemmiyetli hizmet-i Kur'aniyem eğer hükûmetin aleyhinde olsa, böyle bir senelik bana ceza, birkaç dostuma altışar ay mahkûmiyetle olamaz. Belki yüzbir sene ve i'dam gibi bana ceza ve en ağır cezaları da, benim ile ciddî hizmetime irtibat edenlere vermek lâzım gelir.
Eğer hizmetimiz hükûmetin 👇👉🏼DEVAMI_YORUMDA👈👇
#saidnursi #rahmetullahialeyh #rahmetenvasiaten #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid #hâkim #mehdi #mürşid #kutbulazam #ehlibeyt #üstadbediüzzamansaidnursi #bidat #mektubat #lemalar #şualar #mesneviinuriye #tarihçeihayat #barlalahikası #emirdağlahikası

*█▓▒░░1. Mezhebsizlik, bir #hastalık. Uhrevî hayatları #hedef almış❕#Panzehir hükmündeki bu eseri kim aklını #hakem yaparak vicdânıyla izlese, inşa'Allâh mezhepsizlik hastalığından kurtulur...░░▒▓█* Video 📹 Facebookta
#Akıl #Vicdan #Mezhep #Hanefi #Alim #Müçtehid #İhsan #Kuran #Sünnet #Hüküm #Allah #Peygamber #İslam #Doktor #İlaç #Fizik #Okul #Cahil #Kainat #Ayet #Deniz #Bilim #İlim #Güneş #Fıkıh #Delil

Üsküdar Üniversitesi
Felsefe Bölümü Seçmeli *Risalei- Nur Ontolojisi ve Kozmolojisi* dersi açıldı ♡♥♡
@uskudaruni #üsküdarüniversitesi
#risaleinurontolojisi #risaleinurkozmolojisi
Barla Barla, ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risale-i Nur Külliyatı'nın te'lif edilmeye başlandığı ilk merkezdir.
Barla, Millet-i İslâmiyenin, hususan Anadolu halkının başına gelen dehşetli bir dalalet ve dinsizlik cereyanına karşı, Kur'andan gelen bir hidayet nurunun, bir saadet güneşinin tulû' ettiği beldedir.
Barla, rahmet-i İlahiyenin ve ihsan-ı Rabbanînin ve lütf-u Yezdanînin bu mübarek Anadolu hakkında, bu kahraman İslâm Milletinin evlâdları ve Âlem-i İslâm hakkında, hayat ve mematlarının, ebedî saadetlerinin medarı olan eserlerin lemean ettiği bahtiyar yerdir. Bedîüzzaman Said Nursî; Barla nahiyesinde daimî ve çok şiddetli bir istibdad ve zulüm ve tarassud altında bulunduruluyordu.
Barla'ya nefiy sebebi ise; kalabalık şehirlerden uzaklaştırıp, böyle hücra bir köye atılarak ruhunda mevcud hamiyet-i İslâmiyenin feveran etmesine mani' olmak, onu konuşturmamak, söyletmemek, İslâmî imanî eserler yazdırmamak, âtıl bir vaziyete düşürüp dinsizlerle mücahededen ve Kur'ana hizmetten men'etmek idi.
Bedîüzzaman ise, bu plânın tamamen aksine hareket etmekte muvaffak oldu; bir an bile boş durmadan, Barla gibi tenha bir yerde Kur'an ve iman hakikatlarını ders veren Risale-i Nur eserlerini te'lif ederek perde altında neşrini temin etti.
Bu muvaffakıyet ve bu muzafferiyet ise, çok muazzam bir galibiyet idi.
Zira o pek dehşetli dinsizlik devrinde, hakikî bir tek dinî eser bile yazdırılmıyordu.
Din adamları susturulup, yok edilmeğe çalışılıyordu.
Tarihçe-i Hayat - 151
___
👇👉🏼DEVAMI_YORUMDA👈👇
#ahirzaman #kurantevsiri #risaleinur #asrınimamı #hüradam #kurantevsiri #üstadbediüzzaman #saidnursi #rahmetullahialeyh #rahmetenvasiaten #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid #hâkim #mehdi #mürşid #kutbulazam #ehlibeyt #üstadbediüzzamansaidnursi #sözler #mektubat #lemalar #şualar #mesneviinuriye #tarihçeihayat #ontoloji #kozmoloji #felsefe

*█▓▒░░Mezheblerin #Çıkış Sebebi... Neden Bir Mezhebe Tabi Olmalıyız🤔 (4dk 13sn)░░▒▓█* #Mezhep #Sebep #İnsan #Kuran #Sünnet #Hüküm #Hoca #Öğretmen #Meslek #İçtihat #Müçtehid #Rasih #Alim #Varis #Fetva #Ümmet #Delil #Kıyas #İcma #Hanefi #Şafi #Hanbeli #Maliki

#risaleinurkülliyatı ndan
{ #sakal ve #cuma meselesi..}
SAKAL VE CUM'A MES'ELESİ (Lâhika Mektublarından) Risale-i Nur'un zaîf ve yeni şakirdlerini vesveseden kurtarmak için beyan ediyorum ki: Ben, Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum ki; nefsimi kendime beğendirmemiş ve kusurlarımı kendime bildirmiş.
Değil kendimi satmak, hodfüruşluk etmek, belki kemal-i mahcubiyetle Risale-i Nur'un mübarek şakirdleri içinde onların samimiyet ve ihlası ile kendimi afvettirmek ve onların manevî şefaatıyla günahlarıma bir keffaret aramaktır.
Bana itiraz edenler, gizli ayıblarımı bilmiyorlar.
Yalnız zahirî bazı hatalarımı bahane edip ve yanlış olarak Risale-i Nur'u benim malım zannedip Risale-i Nur'un nurlarına perde çekmek, intişarına rekabet etmek için derler: "Said cuma cemaatine gelmiyor, sakal bırakmıyor" gibi tenkidleri var.
Elcevab: Ben, çok kusurları kabul ile beraber derim: Bu iki mes'elede büyük mazeretlerim var. Evvelâ: Ben Şafiîyim.
Şafiî Mezhebinde cumanın bir şartı; kırk adam imam arkasında Fatiha okumaktır.
Daha başka şartları da var.
Onun için burada bana cuma farz değil.
Ben, mezheb-i A'zamîyi takliden, bazan sünnet olarak kılıyordum. Sâniyen: Yirmi senedir haksız olarak beni insanlarla görüştürmekten men'ettikleri için, -hem bu âhirde, resmen dört ay evvel perde altında insanlarla temas ettirmemek için tenbihat olmuş- hem yirmibeş senedir ben münzevi yaşadığım için, kalabalık yerlerde huzur bulamıyorum ve herkesin arkasında mezhebimce iktida edip namaz kılamıyorum ve okumakta yetişemiyorum ve daha Fatiha'nın yarısını okumadan, imam rükua gidiyor.
Bizde Fatiha okumak farzdır.

Sakal mes'elesi ise: Bu bir sünnettir, hocalara mahsus değil.
Bu millette yüzde doksan sakalsız olanların içinde küçükten beri sakalsız bulundum. ~~~
👇👉🏼DEVAMI_YORUMDA👈👇
#ahirzaman #kurantevsiri #risaleinur #asrınimamı #hüradam #kurantevsiri #üstadbediüzzaman #saidnursi #rahmetullahialeyh #rahmetenvasiaten #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid #hâkim #mehdi #mürşid #kutbulazam #ehlibeyt #üstadbediüzzamansaidnursi #bidat #mektubat #lemalar şualar #mesneviinuriye tarihçeihayat barlalahikası #emirdağlahikası
#ehlisünnet #hanefimezhebi #şafiimezhebi

{ #risaleinurkülliyatı dan }
Sâni'-i Hakîm, beden-i insanı gayet muntazam bir şehir hükmünde halk etmiştir. Damarların bir kısmı, telgraf ve telefon vazifesini görür. Bir kısmı da çeşmelerin boruları hükmünde, âb-ı hayat olan kanın cevelanına medardırlar. Kan ise içinde iki kısım küreyvat halk edilmiş. Bir kısmı küreyvat-ı hamra tabir edilir ki bedenin hüceyrelerine erzak dağıtıyor ve bir kanun-u İlahî ile hüceyrelere erzak yetiştiriyor (tüccar ve erzak memurları gibi). Diğer kısmı küreyvat-ı beyzadırlar ki ötekilere nisbeten ekalliyettedirler. Vazifeleri, hastalık gibi düşmanlara karşı asker gibi müdafaadır ki ne vakit müdafaaya girseler Mevlevî gibi iki hareket-i devriye ile süratli bir vaziyet-i acibe alırlar. Kanın heyet-i mecmuası ise iki vazife-i umumiyesi var: Biri, bedendeki hüceyratın tahribatını tamir etmek. Diğeri, hüceyratın enkazlarını toplayıp, bedeni temizlemektir. Evride ve şerayin namında iki kısım damarlar var ki biri safi kanı getirir, dağıtır, safi kanın mecralarıdır. Diğer kısmı enkazı toplayan bulanık kanın mecrasıdır ki şu ikinci ise kanı "Ree" denilen nefesin geldiği yere getirirler. Sâni'-i Hakîm, havada iki unsur halk etmiştir. Biri azot, biri müvellidü'l-humuza. Müvellidü'l-humuza ise nefes içinde kana temas ettiği vakit, kanı telvis eden karbon unsur-u kesifini kehribar gibi kendine çeker. İkisi imtizaç eder. Buharî hâmız-ı karbon denilen semli havaî bir maddeye inkılab ettirir. Hem hararet-i gariziyeyi temin eder hem kanı tasfiye eder. Çünkü Sâni'-i Hakîm, fenn-i kimyada aşk-ı kimyevî tabir edilen bir münasebet-i şedideyi müvellidü'l-humuza ile karbona vermiş ki o iki unsur birbirine yakın olduğu vakit, o kanun-u İlahî ile o iki unsur imtizaç ederler. Fennen sabittir ki imtizaçtan hararet hasıl olur. Çünkü imtizaç, bir nevi ihtiraktır.
Şu sırrın hikmeti şudur ki:
Sözler - 593 👇👉🏼DEVAMI_YORUMDA👈👇
#ahirzaman #kurantevsiri #risaleinur #asrınimamı #hüradam #kurantevsiri #üstadbediüzzaman #saidnursi #rahmetullahialeyh #rahmetenvasiaten #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid #hâkim #mehdi #mürşid #kutbulazam #ehlibeyt #üstadbediüzzamansaidnursi #latifnükteler #sözler #mektubat #lemalar #şualar #mesneviinuriye #tarihçeihayat

LÜTFEN SOLA KAYDIRINIZ
#dersim #chpbitmedenpkkbitmez .. Aşağıdaki metinde geçtiği üzere ..!! >> Facebok ta paylaşılan bu mesele hakkında #ingilizanahtarıchpkk neden sessiz acaba..??
Bu asil #müslümantürkmilleti nin tek bir sorunu vardır abd ve batı uşağı #bebekkatilipkk destekçisi #islamdüşmanı #kemalistterörörğütü #chpkk dır bu sorun izale olmalı yazık oluyor bu vatana #islamınkılıcı bu şerefli millete.. İnşâallah daim dualarımızda şu olsun..
Mekke'yi Suudi'den
Kudüs'ü İsrail'den
Ortadoğu'yu abd den
Türkiye'yi chp'den kurtar Allah'ım.
Amin #elfüelfiamin
____
√ 1937 de Dersimi bombalayan, ilk Türk kadın pilotu,ilk Türk kadın savaş uçağı pilot olması ile övünülen, Türkiye'nin gururu kabul edilen Sabiha Gökçen aslında bir Ermeni idi.
Adı Hatun Sebilciyan dı." Dersimdeki katliama M.Kemal'i ikna edip katıldığını hatıralarında kendisi söylüyor. "Dersim'i acımasızca bombaladım" diyen Gökçen'in ailesi Urfa Halfetide yaşayan Sebilciyan ailesi idi.
17 temmuz 1915 te köyün muhtarı ev ev dolaşarak 24 saat içinde yola çıkmaları emrini bildirir.
Sebilciyan aileside yola çıkar ve Antep'te kızları 2 yaşında olan Hatun'u kardeşi ile birlikte güvende olması için bir misyoner yetimhanesine bırakır.
1918 Mondoros mütarekesi sonrası evlerine geri dönen Ermeniler arasında Sebilciyan ailesi de vardır ama kızlarını bıraktıkları yetimhanede bulamazlar.
Çünkü o dönemde bölgede görevli olan M.Kemal, Hatun'u evlat edinmiştir.
Annesi Maryam, hayatı boyunca kızının hasreti ile yaşamış ve kardeşinin oğlu 1955 te Sabiha Gökçen ile Ankara'da buluşmuş.
Zaten bu konuda Hrant Dink ve Ermeni cemaati de bir çok iddialar bulunmuştu.Benim kafamın almadığı Türkiye'de bir Havaalanına,
İsyan bastırmanın ötesine geçip bir yoketme haline dönüşen bir harekata kendi isteğiyle katılıp, binlerce masum insanı bombalarken bundan zevk aldığını söyleyen birinin isminin verilmesi.
Ve neden bir Ermeni'nin Türk diye bu millete bunca sene yutturulduğu? Ne geçti elinize? 👇👉🏼DEVAMI_YORUMDA👈👇
#maustafabikamal #islamdeccalı #hadisişerif #ahirzaman #kurantevsiri #risaleinur #üstadbediüzzaman #saidnursi #rahmetullahialeyh #rahmetenvasiaten #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid #hâkim #mehdi #mürşid #kutbulazam #ehlibey

fatwa dewan ulama thariqah asean ındonesia fetva..
__
( bu #fetva #dintaciri #mürted fetö hakkındadır)
__ LÜTFEN SOLA KAYDIRINIZ__
{ Lütfen mutlaka bu fetvayı paylaşarak elden geldiği kadar duymayanlarada duyuralım Allah c.c tüm hainlerle yaptığımız ve yapacağımız mücadeleden razı olsun amin..}
@mmehmetemin420 @ustad_said_nursi @risaleinursaidnursi
Kardeşlerimize TESEKKÜRLER #جزاك_الله_خيرا🌹🍃 #kuranıkerimden
!
#بسم_الله_الرحمن_الرحیم

1-) ﻭَﺍِﻣَّﺎ ﺗَﺨَﺎﻓَﻦَّ ﻣِﻦْ ﻗَﻮْﻡٍ ﺧِﻴَﺎﻧَﺔً ﻓَﺎﻧْﺒِﺬْ ﺍِﻟَﻴْﻬِﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻮَٓﺍﺀٍ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟﺎَ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟْﺨَٓﺎﺋِﻨِﻴﻦَ ﴿٥٨﴾

58- Bir kavmin hainlik yapmasından korkarsan, sen de (onlarla yaptığın ahdi) aynı şekilde bozduğunu kendilerine bildir. Çünkü Allah, hainleri sevmez.
8- #enfalsuresi Kur'an-ı Kerim- 183

2-)
Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir! 9- #tevbesuresi #kuranıkerim -sf-198
!
#risaleinurkülliyatı ndan ! Beşinci Esas: Risale-i Nur şakirdlerinin, mümkün olduğu kadar, siyasete ve idare işine ve hükûmetin icraatına karışmamak bir düstur-u esasîleridir. Çünki hâlisane hizmet-i Kur'aniye, onlara her şeye bedel kâfi geliyor. Hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyanlar içinde siyasete girenlerden hiçbir kimse, istiklaliyetini ve ihlasını muhafaza edemez. Herhalde bir cereyan onun hareketini kendi hesabına alacak, dünyevî maksadına âlet edecek, o hizmetin kudsiyetini bozacak.
#şualar - 362 !
#risaleinur #asrınimamı #hüradam #kurantevsiri #üstadbediüzzaman #saidnursi #rahmetullahialeyh #rahmetenvasiaten #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid
#şuistikbaliçindeengürsedaislamınsedasıolaçaktır
#i̇nneddineindallahilislam #لا_اله_الا_الله_محمد_رسول_الله
#اللهم_صل_على_محمد
#قران_كريم ﺳﻌﻴﺪ_ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻰ
#ﺑﺪﻳﻊ_ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ_ﺳﻌﻴﺪ_ﺍﻟﻨﻮﺭﺳﻰ
#رحمة_الله_علي !

@khabib_nurmagomedov #ماشاء_الله
#ماشاالله_لاحول_و_لاقوه_الا_باالله_العلی_العظیم #maşaallah #maşaallahlakuvveteillabillah
#Khabib gets another takedown! #UFC229
65- Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı yirmi kişi bulunursa, iki yüze kâfire galip gelirler. Eğer sizden yüz kişi olursa, kâfir olanlardan bin kişiye galip gelirler. #EnfalSuresi #kuranıkerim
#Khabib_Nurmagomedov https://t.co/OaPiltxbA6
Yaralı almayın. Kimseyi yaralı bırakmayın. Biz yılan beslemeye razıyız, akrep beslemeye razıyız, canavar beslemeye razıyız ama bu teröristleri beslemeye razı değiliz..
-Abdülmetin Balkanlıoğlu
https://t.co/oCsGyVRqrB "Elhamdülillah, biliyorum elhamdülillah dememden hoşlanmıyorsunuz, elhamdülillah, sizin çocuğunuzu paramparça edeceğim”|khabibnurmagomedov @khabib_nurmagomedov_team 👊🏼 https://t.co/vqerTLNI8I
👇👉#zaferislamındır 👈👇
#ahirzaman #kurantevsiri #risaleinur #asrınimamı #hüradam #kurantevsiri #üstadbediüzzaman #saidnursi #rahmetullahialeyh #rahmetenvasiaten #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid #hâkim #mehdi #mürşid #kutbulazam #ehlibeyt #üstadbediüzzamansaidnursi #bidat #mektubat lemalar şualar mesneviinuriye tarihçeihayat barlalahikası emirdağlahikası

#şehitlerölmez #kafirleristemesedeallahnurunutamamlayacak

#بسم_الله_الرحمن_الرحيم
ﻗُﻞْ ﺍِﻥْ ﻛَﺎﻥَ ﺍٰﺑَٓﺎﻭ ُٔﻛُﻢْ ﻭَﺍَﺑْﻨَٓﺎﻭ ُٔﻛُﻢْ ﻭَﺍِﺧْﻮَﺍﻧُﻜُﻢْ ﻭَﺍَﺯْﻭَﺍﺟُﻜُﻢْ ﻭَﻋَﺸِﻴﺮَﺗُﻜُﻢْ ﻭَﺍَﻣْﻮَﺍﻝٌ ﺍﻗْﺘَﺮَﻓْﺘُﻤُﻮﻫَﺎ ﻭَﺗِﺠَﺎﺭَﺓٌ ﺗَﺨْﺸَﻮْﻥَ ﻛَﺴَﺎﺩَﻫَﺎ ﻭَﻣَﺴَﺎﻛِﻦُ ﺗَﺮْﺿَﻮْﻧَﻬَٓﺎ ﺍَﺣَﺐَّ ﺍِﻟَﻴْﻜُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠّٰﻪِ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟِﻪِ ﻭَﺟِﻬَﺎﺩٍ ﻓِﻰ ﺳَﺒِﻴﻠِﻪِ ﻓَﺘَﺮَﺑَّﺼُﻮﺍ ﺣَﺘّٰﻰ ﻳَﺎْﺗِﻰَ ﺍﻟﻠّٰﻪُ ﺑِﺎَﻣْﺮِﻩِ ﻭَﺍﻟﻠّٰﻪُ ﻟﺎَ ﻳَﻬْﺪِﻯ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻔَﺎﺳِﻘِﻴﻦَ ﴿٢٤﴾

9/24- De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resûlünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fâsıklar topluluğunu hidayete erdirmez.
#TevbeSuresi #KuranıKerim - 189
Hz. Peygamberi her şeyden fazla sevmek imanın gereğidir:

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ‏" “Peygamber (SAV) şöyle buyurmaktadır: “Sizden biriniz beni annesinden-babasından, çoluk-çocuğunuzdan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz.” [Buhari, Sahih, İman, 2/8 (I;9)]
Allah ve Peygamber sevgisi imandandır, belki imanın ta kendisidir:

Nitekim Hz. Ömer: "Ey Allah'ın Rasûlü! Ben sizi canımdan başka her şeyden daha çok severim." dedi Peygamberimiz: "Ey Ömer, canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, beni canından daha çok sevmedikçe olgun mü'min olamazsın." buyurdu. Peygamberimizi dikkatle dinleyen Hz. Ömer: "Ey Allah'ın Resûlü, vallahi ben şimdi sizi canımdan da daha çok seviyorum." deyince Peygamberimiz: "İşte Ya Ömer, şimdi olgun mü'min oldun." buyurdular. (Aynî,
#ahirzaman #kurantevsiri #risaleinur #asrınimamı #hüradam #kurantevsiri #üstadbediüzzaman #saidnursi #rahmetullahialeyh #rahmetenvasiaten #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid #hâkim #mehdi #mürşid #kutbulazam #ehlibeyt #üstadbediüzzamansaidnursi #bidat #mektubat #lemalar #şualar #mesneviinuriye #tarihçeihayat #barlalahikası emirdağlahikası

>>>takip @vuslat.hasret1 @hamdullahsayhan #cezakellah
___
#ahirzaman #kurantevsiri #risaleinur #asrınimamı #hüradam #üstadbediüzzaman #saidnursi #rahmetullahialeyh
____
#garibüzzaman #bediüzzaman #rahmetenvasiaten #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid #hâkim #mehdi #mürşid #kutbulazam #ehlibeyt #kuranıkerim #sünnet #hadisişerif #sözler #risaleinurtalebeleri #ahirethayatı #risaleinurmedresesi ~~~
bize lazım olan, alemi ebediyye'yi, ahiret yurdunu ebedi karargah kılan Rabbülalemin'in rızasını imam ve itaat ile kazanmaktır.. İnşâAllah Rabbim muvaffakiyetler İhsan buyursun amin..

>>>takip @risaleinursaidnursi @mefatihun_nur #cezakellah
___
#ahirzaman #kurantevsiri #risaleinur #asrınimamı #hüradam #üstadbediüzzaman #saidnursi #rahmetullahialeyh
____
#garibüzzaman #bediüzzaman #rahmetenvasiaten #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid #hâkim #mehdi #mürşid #kutbulazam #ehlibeyt #kuranıkerim #sünnet #hadisişerif #sözler #risaleinurtalebeleri #ahirethayatı #risaleinurmedresesi ~~~
bize lazım olan, alemi ebediyye'yi, ahiret yurdunu ebedi karargah kılan Rabbülalemin'in rızasını imam ve itaat ile kazanmaktır.. İnşâAllah Rabbim muvaffakiyetler İhsan buyursun amin..

>>>takip @risaleinursaidnursi @mmehmetemin420 #cezakellah
___
#ahirzaman #kurantevsiri #risaleinur #asrınimamı #hüradam #üstadbediüzzaman #saidnursi #rahmetullahialeyh
____
ﺍﻟﺸُّﻬَﺪَٓﺍﺀِ -ev kema kal- Yani: "Mahşerde ulema-i hakikatın sarfettikleri mürekkeb, şehidlerin kanıyla muvazene edilir; o kıymette olur." İKİNCİSİ: ﻣَﻦْ ﺗَﻤَﺴَّﻚَ ﺑِﺴُﻨَّﺘِﻰ ﻋِﻨْﺪَ ﻓَﺴَﺎﺩِ ﺍُﻣَّﺘِﻰ ﻓَﻠَﻪُ ﺍَﺟْﺮُ ﻣِﺎَﺓِ ﺷَﻬِﻴﺪٍ -ev kema kal- Yani: "Bid'aların ve dalaletlerin istilası zamanında Sünnet-i Seniyeye ve hakikat-i Kur'aniyeye temessük edip hizmet eden, yüz şehid sevabını kazanabilir."
Lemalar - 167
#garibüzzaman #bediüzzaman #rahmetenvasiaten #elfüelfiamin #müçtehid #müceddid #hâkim #mehdi #mürşid #kutbulazam #ehlibeyt #kuranıkerim #sünnet #hadisişerif #sözler #risaleinurtalebeleri #ahirethayatı #risaleinurmedresesi ~~~
bize lazım olan, alemi ebediyye'yi, ahiret yurdunu ebedi karargah kılan Rabbülalemin'in rızasını imam ve itaat ile kazanmaktır.. İnşâAllah Rabbim muvaffakiyetler İhsan buyursun amin..

Most Popular Instagram Hashtags