#legocheetah

MOST RECENT

Cheetah.

30 August/٩شهريور
روز ملى حفاظت از يوزپلنگ ايرانى🐆🐆*2


• ‎یوزپلنگ ترکیبی از دو کلمه یوز و پلنگ است. یوز در فارسی، بن مضارع یوزیدن است و فعل یوزیدن به معنای “جستن، جهیدن، جستجو و طلب کردن” می باشد. به عبارت دیگر یوز یعنی جوینده، طلب کننده و شکار کننده. از آنجا که از سگ های شکاری هم برای تعقیب و گرفتن شکار
استفاده می شده، به آنها هم یوز گفته می شده است.
‎با توجه به تعاریف فوق، بدیهی است که یوزپلنگ به معنای پلنگی است که به دنبال شکار می گردد و به اصطلاح با یوزیدن آنرا می گیرد. شاید بتوان گفت که در گذشته برخی بر این باور بودند که یوزپلنگ نوعی پلنگ است و عنوان “پلنگ شکاری” نیز دلیل دیگری بر این مدعا است. البته برخی یوزپلنگ را نوعی یوز می دانستند که پدر یا مادر آن پلنگ باشد و به همین ترتیب، یوز شیر یعنی یوزی که یکی از والدینش شیر بوده است. بعلاوه، واژه دیگری بنام “هوبر” در گذشته وجود داشته که آنهم به معنای یوز و توله یوز بوده، ولی به نظر می رسد که این کلمه امروزه منسوخ شده است. با مراجعه به اشعار و متون قدیمی ایرانی، می توان دریافت که در گذشته این جانور با نام یوز شناخته می شده و کمتر به آن یوزپلنگ گفته می شده است.
____________________🐆🐆
‎بر اساس پایش ها در حال حاضر  2یوز ماده در کل کشور وجود دارد یعنی یوز ماده 10درصد جمعیت یوز پلنگ را ‎🐆🐆🐾🐾🐾.تشکیل می دهد. این موضوع نشان می دهد، یوز پلنگ ایرانی به یک قدمی انقراض رسیده است
#🐆#🐯#حفاظت#يوزپلنگ#انقراض#Cheetah#female#2famale#cheetahgirls #cheetahlove #Genocide#lego#legophoto #legophotography #legocheetah #vscophoto #Protection#protectionanimale #mixandmatch

Lego Custom Cheetah!
#legocheetah #dc #dccomics

One nick from an ancient African blade cursed museum cataloguer Barbara Minerva to become the viscous Cheetah!
#lego #ldcu #legodcuniverse #cheetah #legocheetah

Most Popular Instagram Hashtags