#eliminateviolenceagainstwomen

MOST RECENT

SDG5: Achieve gender equality and empower all women and girls. Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation.
#SDG5 #GenderEquality #humantrafficking #sexualviolence #vaw #vawg #gender #sustainabledevelopmentgoals #sdg #sdgs #empoweringwomen #womensempowerment #eliminateviolenceagainstwomen #womenshistorymonth #womensmarch

°°
یک- دنیزلی - ترکیه –َ
َ
" سین " آستینش رو زد بالا که جای زخم رو نشونم بده. گفت شیش سال پیش بود که دوست خیلی خیلی عزیزش رو از دست داد و تحملش رو نداشت و از همون موقع پیش روانپزشک میره تا با قرص ها کمی آروم بشه. اوایل روزی 12 تا 14 تا قرص می خورد و حالا خیلی کمتر شده و به روزی دو تا رسیده؛ یکی صبح و یکی شب. اما تو این زمان از خانواده اش جدا شد که بیاد یه شهر دیگه تا درس بخونه اما قبل از اومدنش یه شبی از همون شبهایی که خیلی غمگین بود با دایی اش درد و دل می کنه؛ با هم می شینن به نوشیدن و همون شب دایی بهش تجاوز می کنه.
َ
َدو – تهران – ایران-
" سین " از در میاد تو و میگم سلام و چشمم که به کبودی زیر چشم راستش می افته و پرسیدن حالش رو وامیگذارم به آنچه که می بینم. کمی در سکوت و بهت می شینه که بغضش می ترکه و هذیون وار اسم بچه هاش رو صدا می زنه. میگه: " باباشون خمار بوده یا نئشه نمی دونم، زیرسیگاری رو از جلو دستش پرت می کنه که بزنه به سرمن ولی می خوره تو سر دختر کوچیکم." دختره از ترس میره تو اتاق و صداش در نمیاد. " سین" بعد از یه ساعت میره تو اتاق می بینه دختره کف اتاق افتاده و خون از شقیقه اش تا روی فرش رسیده. از وحشت جیغ می زنه و پسر وسطیش میره تو اتاق و پسر بزرگش هم از توی هال و روی ویلچر خودش رو می رسونه تا صحنه رو ببینه. همسایه ها زنگ می زنن بهزیستی و میان بچه ها رو می برن. همین چند ماه پیش بود که اینقدر از شوهرش کتک خورده بود که کارش به بیمارستان کشید و وقتی روسریش رو میزنه عقب که جای عمل سرش رو نشون بده می بینم که موهاش رو از ته زده و بخیه ها کمی جوش خورده. َ
َ
َسه – دنیزلی – ترکیه –
" سین " اما با تمام اثراتی که قرص ها و مشروبات داشته هوشیار بوده و به خانواده اش میگه که دایی با داشتن زن و دو تا بچه این کار رو با او کرده. " سین" پیگیرانه از دایی شکایت می کنه و کار رو به دادگاه می کشه. شنیدن ماجرای " سین" در اولین صبحی که به خونه اش رسیدم و سر میز صبحانه خیلی معذبم می کنه و آهی از ته وجودم می کشم که اکثر ماجراهای خشونت بار ازطرف نزدیک ترین و قابل اعتماد ترین افراد اتفاق می افته. " سین " باور داره که با وجود گذشت سالها از این ماجرا و پیگیری های دادگاهی که شاید هیچوقت جوابش به نفع او نباشه می تونه حداقل به خانواده ی خودش ثابت کنه که این اتفاق افتاده و او دیوانه نیست. ممکنه افسرده و دوقطبی باشه اما متوهم نیست. " سین" ته دلش می خواد که پدرش باور کنه و انگار هیچ چیزی تو این دنیا مهمتر از حمایت اون پدر برای " سین " نیست، پدری که چندان مهربون هم نبوده.
(ادامه در کامنت)

Adham is a Syrian refugee living in Zaatari camp. He has battled cancer and kidney failure simultaneously, and is now working as a volunteer in the camp. When asked about his view on Gender-Based violence, he said: “When I was battling cancer and kidney failure, I could only turn to God and my wife. At my worst, I could only move my eyes and my tongue, but my wife embodied all of my limbs. I have to support, encourage and strengthen her. My message goes out to the international community, not just the refugees: instead of focusing on 16 Days of Activism against Gender-Based Violence Campaign, we should make it our mission to Prevent Gender-Based violence everyday”. Zaatari camp, home to 40,000 women and girls, has joined the international community for the global 16 Days of Activism against Gender-Based Violence Campaign, which is taking place between International Day for the Elimination of Violence against Women (November 25) and International Human Rights Day (December 10). UNHCR is continuously working on raising awareness about physical, emotional and sexual abuse, and the various programmes in place for reporting abuse and providing protection for survivors. After all, we must #LeaveNoOneBehind
#orangetheworld #16days #endgenderbasedviolence #eliminateviolenceagainstwomen #refugeewomen #refugeegirl

#DaySeven
🇺🇸check the @unwomen article we shared on our Facebook page about the types of violence women are victims of and abused Women's condition around the world 🇮🇹
Date un'occhiata all'articolo di UNWomen che abbiamo condiviso sulla nostra pagina Facebook per saperne di più riguardo ai tipo di violenza inflitti alle donne e alle condizioni delle donne vittime in tutto il mondo
#orangetheworld #stopviolenceagainstwomen #stopfemminicidio #eliminateviolenceagainstwomen #womensmarch #fightforyourright #resist #feminism #feminist #igers #resistance #intersectionality #italy #tweegram #womensrights #womenpower #womenforwomen #kneeldown #obama #NFL #istandwithkap #pledgeofallegiance

#DaySix
🇺🇸Gender based violence against women in Italy: some numbers and statistics. "...almost 7million women have been victims of any forms of violence in their lives. More than the 82% of the murders with women as victims are considered "femmincidi", (meaning that those women were killed for being women). In the 55,8% of the cases, the victim and her murderer are linked by a sentimental relationship.
🇮🇹Femminicidio in Italia: ecco i numeri e dati. "....quasi sette milioni di donne hanno subìto qualche forma di abuso nel corso della loro vita." "Più dell’82 per cento dei delitti commessi a scapito di una donna, nel nostro paese, sono classificati come femminicidi."
"Il rapporto che lega la vittima e il suo carnefice è nel 55,8 per cento dei casi di natura sentimentale, con una relazione in atto al momento dell'omicidio o pregressa.” Fonte: @larepubblica
#orangetheworld #stopviolenceagainstwomen #stopfemminicidio #eliminateviolenceagainstwomen #womensmarch #fightforyourright #resist #feminism #feminist #igers #resistance #intersectionality #italy #tweegram #womensrights #womenpower #womenforwomen #kneeldown #obama #NFL #istandwithkap #pledgeofallegiance

🇺🇸
"Un Processo per stupro” is a documentary RAI filmed in the ‘70s and it shaw, for the first time on Italian tv, a process to some rapists. It’s a very important historical moment for Italy and for Italian feminism: during the process, Tina Lagostena Bassi, the lawyer who was defending the raped and abused girl, condemned the Italian rape culture and the way Italian lawyers used to blame the victims instead of processing the rapists. On November 29th, University of Milano Bicocca, streamed the documentary during an open doors event. 🇮🇹
"Un processo per stupro" è un documentario girato dalla RAI negli anni 70, che, per la prima volta, ha mandato in onda sulle televisioni italiane, un processo a degli stupratori. Si tratta di un evento storico molto importante per il femminismo italiano. Durante il processo, Tina Lagostena Bassi, la avvocata che difendeva la ragazza vittima di violenze, denuncia la cultura dello stupro in Italia e il modo in cui gli avvocati italiani, fino ad allora, avevano biasimato le vittime anziché processare gli stupratori. Il 29 novembre l'@unimib ha proiettato il documentario durante un evento a porte aperte.
#orangetheworld #stopviolenceagainstwomen #stopfemminicidio #eliminateviolenceagainstwomen #womensmarch #fightforyourright #resist #feminism #feminist #igers #resistance #intersectionality #italy #tweegram #womensrights #womenpower #womenforwomen #kneeldown #obama #NFL #istandwithkap #pledgeofallegiance

#DayFour
🇺🇸
On The Road explores the lives of the people who live and work alongside the Strada Bonifica, the ironically named “road of love”, on the Adriatic coast of Italy. The nine-mile (15km) road has historically been a place of sex work and has recently seen a massive increase in the number of Nigerian women working alongside it – some of whom have been trafficked into the country and forced into prostitution. The film moves between the women’s stories, the Italians who live and work nearby whose tolerance is at breaking point, and the local NGO that attempts to support the women. (Source: The Guardian) 🇮🇹“On the road” esplora la vita delle persone che vivono e lavorano lungo la Strada Bonifica, ironicamente soprannominata “strada dell’amore”, sulla costa adriatica. Questi 15 km di strada sono da tempo un luogo caratterizzato dallo sfruttamento della prostituzione e recentemente hanno visto un aumento del numero di donne nigeriane che ci lavorano, alcune delle quali sono cadute vittime di tratta e sono state costrette alla prostituzione. Il film racconta la storia delle donne, degli italiani che lavorano in questa zona, la cui pazienza è al limite, e delle ONG locali che tentano di supportare queste donne.
#orangetheworld #stopviolenceagainstwomen #stopfemminicidio #eliminateviolenceagainstwomen #womensmarch #fightforyourright #resist #feminism #feminist #igers #resistance #intersectionality #italy #tweegram #womensrights #womenpower #womenforwomen #kneeldown #obama #NFL #istandwithkap #pledgeofallegiance

DOMESTIC VIOLENCE BY THE NUMBERS

1 in every 3 woman murdered everyday by current or former male partners.
40% of the woman with disabilities are more likely to experience intimate partner Violence.
2 in 5 of Gays or Bisexual men will experience intimate partner Violence in their life times.

These numbers are important reminders that intimate partner Violence doesn't discriminate. Time is to create a dialogue. Tear down the stigma. Violence at this magnitude cannot continue to happen in secret.

#16DaysOfActivism
#EndGenderBasedViolence
#EliminateViolenceAgainstWomen
#OrangeYourHood
#RaiseYourVoice
#SpeakUp #EndUpViolenceNow

#DayThree
🇺🇸
Join us in our #16daysofactivism campaign against gender based violence against women. Spread the word, inform people and create chances of dialogue and always remember that violence is not only physical, but psychological and sexual too.
🇮🇹
Unisciti a noi per la campagna di sedici giorni contro la violenza maschile sulle donne. Diffondi la voce, informa la gente, crea occasioni di dialogo e ricorda sempre che la violenza non è solo fisica, ma anche psicologica e sessuale.#orangetheworld #stopviolenceagainstwomen #stopfemminicidio #eliminateviolenceagainstwomen #womensmarch #fightforyourright #resist #feminism #feminist #igers #resistance #intersectionality #italy #tweegram #womensrights #womenpower #womenforwomen #kneeldown #obama #NFL #istandwithkap #pledgeofallegiance

#DayTwo
🇺🇸
Talking about violence against women is not enough. The way we talk about it is extremely important also. We are overwhelmed by campaigns depicting abused women as weak and covered with blood and violent men as brutal, crazy animals. But it's much deeper and much more complicated than that. Making the men be part of a dialogue is the only possible way to cut off the social system that pushes them to be violent partners or family members at its roots. 🇮🇹
Parlare della violenza sulle donne non è abbastanza. Il modo in cui ne parliamo è di estrema importanza. Siamo inondati di campagne di sensibilizzazione che rappresentano le donne vittime come deboli e ricoperte di sangue e gli uomini violenti come animali fuori controllo. Ma è molto più complesso di così. Fare in modo che gli uomini siano parte di un dialogo è l'unica strada possibile per eliminare alla radice il sistema sociale che li rende partner e famigliari violenti.
#orangetheworld #stopviolenceagainstwomen #stopfemminicidio #eliminateviolenceagainstwomen #womensmarch #fightforyourright #resist #feminism #feminist #igers #resistance #intersectionality #italy #tweegram #womensrights #womenpower #womenforwomen #kneeldown #obama #NFL #istandwithkap #pledgeofallegiance

What is the greatest lesson a woman should learn?!
That Since Day 1 when she was born she already had everything she needs within herself. It's the society that convinced her she did Not.
Now is the time to breakdown stereotypes made by the society and be the hero of your own kind.

#16DaysOfActivism
#OrangeYourHood
#EliminateViolenceAgainstWomen
#RaiseyourVoice #shraddha #advocate #activist #humanrightsactivist #preacher #law #litigation #advocacy #judiciary #legal #awareness #love #humanity

Graduates Not Brides: we continue to support young women to have better options in their lives thru education -- becoming confident and empowered individuals who will become future changemakers in their respective communities.
*
*
*
#changemakers #empowerwomen #betteroptionsinlife #stoptheviolenceagainstwomen #eliminateviolenceagainstwomen #educategirls #emusoi #maasai #Barbaig #graduation2017 #grateful #orangetheworld #unwomen #women #womenandgirls #genderequality #endtheviolenceagainstwomenandgirls #bravewomen #courage #courageuoswomen #OrangeTheWorld #thrivingtuesday #16Days #GraduatesNotBrides #endearlymarriage

Today is the International Day of the Elimination of Violence Against Women. As activists, leaders and communities take action around the world, my heart is with the families of the hundreds of stolen sisters who have lost their lives too soon, and without answers for their grieving families, here in Canada. Girls like 14 yr old Azraya, a minor who died in Kenora last spring after being sent away from the hospital in the middle of the night: http://www.cbc.ca/beta/news/canada/thunder-bay/azraya-kokopenace-still-no-answers-1.3649572 #mmiwg #stolensisters #eliminateviolenceagainstwomen

Most Popular Instagram Hashtags