[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#dil_daftari

MOST RECENT

Азизим! Келдими биз кутган кунлар,
Атроф гузалликга гулга бурканар,
Кунглим кувончлардан бунча уртанар,
НАВРУЗИМ! ХУШ КЕЛДИНГ ИНТИК КУТГАНИМ!
#dil_daftari #uzbekistan🇺🇿

Онажон узулди экган гулингиз,
Оксут берган гумрох кизингиз,
Кетмокдаман ташлаб узингиз,
Айтинг менга ширин сузингиз,

Бахт томонга ташладим кадам,
Тирик булса Эди рахматли дадам,
Дуоларин олгим келади,
Пойига бош ургим келади.

Дадам курган гишти уйимиз,
Остонаси тилло уйимиз,
Кандай кетай кунглимни узуб,
Болалигим утган уйимиз.

Жудоликлар жабри бугун билинмокда,
Калбим кумсар инсонларим охиратда,
Кани Эди давраларим тулиб турса,
Опажоним акажоним уйнаб кулса.

Ок либослар ярашмайди эгнимга хам,
Хеч кимса болосмайди урнигизни жигарларим,
Туйим курмай кетган менинг нолаларим,
Отам,Акам Опам жигар пораларим.

Осмонлардан бокиб рухиз шодланса бас,
Менга олтин жавохирлар керак эмас,
Жаннатларда сайир айлаб юрсангиз бас,
Эй оллохим узинг мени бахтга етказ...
#dil_daftari #uzbekistan🇺🇿

Кадир сурамадим курсам хам жабир,
Утар дедим ёмон кунлар килдим сабир,
Яхши кунга етолмадим тордику кабир,
Энди мени кабристондан изланг бегим,

Килдимми сиз учун ножойиз бир Иш?
Бу бошимга тушди огир мушт,
Мен хам инсон эдим темир эмасдим,
Энди мени кабристондан изланг бегим,

Майшатларда умрингиз утди,
Хиёнатиз дилимни титди,
Дилдаги азобим бошимга етди,
Энди мени кабристондан изланг бегим.

Ёдиздами айтган сузингиз?
Хумор бокар Эди утли кузигиз,
Менга Бахтни ваъда килгандиз,
Энди мени кабристондан изланг бегим!

Ёлгизим ёрим деган эдингиз,
Вафо хакда шерлар ёзгансиз,
Бугун хиёнатни кучасида сиз,
Энди мени кабристондан изланг бегим.

Бир аёл севгиси шунча буларда,
Бир Суз демай жоннин берарда,
Нодира хам кадрин биларда,
Энди мени кабристондан изланг бегим!
#dil_daftari #uzbekistan🇺🇿

Аёл зоти мужиза тилсим,
Ковургадан яралгани чин,
Тугирламок тузатмок бекор,
Уни факат авайлаш мумкин!
Байрамилар Билан онажонлар,онажонлар дугонажонлар ва жажигина сигилжонлар!
#dil_daftari #uzbekistan🇺🇿 #8march #ona#mama#anne

Мунчок кузларида мехир калкиган,
Нурли юзларида куёш балкиган,
Осмондаги ойга ухшаган,
Узбек аёллари Яна кайда бор?

Чиройлда тенги йук Малакир улар,
Рузгордеб жонлари халакда улар,
Бир туп гул райхонда улар,
Узбек аёллари Яна кайда бор?

Тонг отмасдан ховли супурса,
Эрта тонгдан иссик нон ёпса,
Мол хол-у куй Кузи бокса,
Узбек аёллари Яна кайда бор?

Эр келганда эгилиб турса,
Хуш муомила ок кунгил булса,
Еган калтакларга сабрини килса,
Узбек аёллари яна кайда бор?

Бетоб булиб ётиб олмайди,
Кетмон Билан ерни хайдайди,
Мехнат килиб асло толмайди,
Узбек аёллари Яна кайда бор?

Нозик куллари андик каварган,
Тарам юзларига ажин ярашган,
Юзга кириб эъзозда булган,
Узбек аёллари Яна кайда бор?

Онам сизсиз,Опам хам сиз синглим сиз,
Нодира ни жонига тенг жондоши сиз,
Узбегимнинг аёлисиз хаёли сиз,
Узбек аёллари Яна кайда бор?
#dil_daftari #uzbekistan🇺🇿 #8march #2018

Мусофирда юрган дустларим,
Кариндошим кадирдонларим,
Жонингизга тутай жонларим,
Мусофирлик билинг айб эмас.

Турмуш мутларига чидаган Опам,
Бугун мусофирда чикмокда жабир,
Хаёт курсатдим зулум ва кахир,
Мусофирлик билинг айб эмас.

Кеча чанг кучада туп тепган укам,
Бугун орзу дея захмат чекмокда,
Оллох берсин омадингизни,
Мусофирлик билинг айб эмас.

Халол нонин топган дустларим,
Оила юрт учун елган дустларим,
Бугун кузёшлари оккан дустларим,
Мусофирлик билинг айб эмас.

Узга элда шохлик бермайди,
Рузгор гордир ками тулмайди,
Орзуларнинг чеки булмайди,
Мусофирлик билинг айб эмас.

Эгуликни дилига жойлаб,
Белига уз белбогин боглаб,
Айриликда юрагин доглаб,
Ватан согинчида юрган дустларим,
Мусофирлик билинг айб эмас.
#dil_daftari #uzbekistan🇺🇿

Гох кувончдан куламан,
Гохи дардга туламан,
Кунглим тулганида тукилганларим,
Кувончим,адухим менинг шерларим.

Дунё уткинчидир беш кунлик ахир,
Гунохим мен учун азобли такдир,
Жаннатлардан садо берганим,
Кувончим,андухим менинг шерларим.

Гамгин куним,дардошим сизсиз,
Карогимда котган кузёшим сизсиз,
Кунглимдаги нозик торларим,
Кувончим,андухим
менинг шерларим.

Кечаги кунимдан хотира сизлар,
Бир йиглаб,бир кулиб укиласизлар,
Мендан сунг ёдгорим сиз буласизлар,
Кувончим, андухим менинг шерларим..
#dil_daftari #uzbekistan🇺🇿

Менга Яна ёзибсиз бир хат,
Очмадим аламдан утга ташладим,
Гунохкор севгимни Яна бир эслаб,
Юрак багирларим юлиб ташладим.

Канча Яна чекайин озор,
Мухаббат булдими шунчалар бозор,
Ким олса ушанга тегдими хузир,
Гапларим ёкмаса минг бора узур.

Гунохни Ким килмас айтинг узингиз?
Хиёнатга чопган асли узингиз,
Айтинг менга рости сузингиз,
Гар мен хиёнат килсам кечирармидиз?

Ким эдим Ким булдим каранг ахволим,
Бир кун тутмасмикин менинг уволим?
Эй оллох не Эди менг гунохим.
Узинг дан сурадим ёлгиз панохим.

Севдим деманг булди етади,
Сиздан колган азоб бир кун кетади,
Гийбатлар хам утиб кетади,
Бизни бир кун ажал кутади.

Охиратим уйлаб олман,
Гунохларим камрок этаман
Савоб ишни купрок киламан,
Оллох сенга сажда киламан,
Хатларни мен утга отаман.
#dil_daftari #uzbekistan🇺🇿

Эркаласин багрин тулдириб,
Чехрасидан нурлар кетмасин,
Утинаман сенга эй хаёт,
Фарзанд догин хечким курмасин,

Бешкларга яшрашар бола,
Она айтсин хар куни алла,
Хар кун булсин туй ю тантана,
Фарзанд догин хечким курмасин,

Элимга тиладим бегубор тилак,
Болажон халкимга Яна не керак,
Буйюк тимурлар тугулаверсин,
Фарзанд догин хечким курмасин.

Бандасини оллох кулласин,
Эзгуликлар биздан кетмасин,
Тилакларим этгин ижобат,
Фарзандга хечким зор булмасин...!!!
#dil_daftari #uzbekistan🇺🇿

Жума муборак Азизлар! #dil_daftari #uzbekistan🇺🇿

Дустим булинг майли розиман,
Дунё ишларига билинг розиман,
Ким учун орзу Ким учун армон,
Дилдаги сакаланган дил овозиман.

Кулгуларим ичра кузёшим Окса,
Кун кулса-ю кунгил кулмаса,
Билинг кунглингизнинг нозик ториман,
Дилдаги сакланган дил овозиман,
Тонг ифорин таратар бахор,
Уз такдирин яратар инсон,
Севгингизнинг учмас изиман,
Дилдаги сакланган дил овозиман.

Шоирлар шерига сигмаган достон,
Диёрим шу хур Узбекистон,
Шу улканинг эрка кизиман,
Дилдаги сакланган дил овозиман
#dil_daftari #uzbekistan🇺🇿

Бу дунё ишлари куйса толдириб,
Базида кулдириб баъзан йиглатиб,
Елкадан тутасиз тасалли бериб,
Яхишиям сиз бор сиз яхши одамлар.

Кунгил кучасида адашганлар бор,
Севги Деб нафратга туташганлар бор,
Мухаббат хеч топмасин завол ,
Яхшиям сиз бор сиз яхши одамлар.

Айрилик хамманинг бошида бордир,
Инсон асли бу дунё учун оддий мехмодир,
Келганда кувониб кетганда йиглаб,
Яхшиям сиз борсиз яхши одамлар.

Оллох берганига шукурлар айтиб,
Эрта тонг уйгониб саждалар этиб,
Сурайсиз оллох дан халк учун тинчлик,
Яхшиям сиз бор сиз яхши одамлар.
#дил_дафтари #dil_daftari #uzbekistan🇺🇿

Бахтли кишиларга хавасим келар,
Улар дустларига гул даста тутар,
Менчи еслолмайман охирги марта,
Качон олган эдим кимдан гул даста.

Йук уйламанг ночор Деб мени,
Олсам булар сотиб гул даста,
Аммо ололмайсиз бахтни хам кушиб,
Нахот тoпилмайди озрок эътибор.

Кимдан жабир олдим кимдан бир сабир,
Кимга Иш бердим курсатди жабир,
Йиллар етаклади ёшим хам етти,
Кунгил богимдан хам чечаклар кетди.
#dil_daftari #uzbekistan

Устоз курмаган шогирд хар макомга юргалар.
Хакикатдан хам бу гапларда жон бор.
Кеча чикиб бугун Юлдузлик касалига йуликкан саънаткорларимиз кам эмас бугун. Шулардан бир Муниса Ризаева десак адашмаган буламиз. Хуш нега бундай хулосага келдик? Чунки бу кизимиз кеча сахнага чикиб бир иккита мухлис орттириб осмонларда учуб юрибди
Инстагирамдаги эферларида халкимизни оёк ости килиб сукиб, пул топишни урганиб ол не удачник деб мухлислар ортидан келган пулларини рукач килиб колмасдан, узбек миллатини иснотга куяётган касби фохишалик булган Жасмин лакабли транссеквал Билан ош-каттик булиш одамларни хайратга солди. Эфери давомида халкни минсимай пул топишни урганиб ол омадсиз дея мухлисларини камситдиш буни кандай тушиниш керак?
Хуш бундай муомила килишига унинг нима хакки бор?
Халк 100% сизни яхши курмайди сукиши мумкиндир Лекин Мунисахон сиз маънавият таркатувчи кишисиз бу холат нимаси?
Ёки мухлисларни сизга кераги юкми ? Корниз туйиб чунтагиз пулга тулиб колдими ?
Якинда Россияда 17-18 февраль кунлари Муниса Ризаева концерт дастури Билан Москва ва Санкт-Петербург шахрига келмокчи экансиз. Уйламадингизми халк мухлис ранжиб концертизга хеч Ким бормаслиги хам мумкинку? Ёки сиз уйлайсизки ман халкни суксам булаверади улар лох концертимга келаверади Деб?
Тугри бунака муомилангиздан сунг сизнинг концертизга факат грурсиз лохлар тушуши мумкин. Узбек халки уз грурини ерга уриб концертизга боришга кузим етмайди.
Халкни Хурмат килмаган Саъаткор Хумат килишга но муносибдир!
Мунисахон узур суранг халк дан нонкурлик килманг. Бу халк сизни бокаябдими тузуни йиб тузлугига тупурманг#munisabizkansertgabormaymiz
#dil_daftari #uzbekistan

Кунглим келгин кетамиз,
Бу ёлгончи дуёни тарк этамиз,
Армонлари куп оламда биз иккимиз нетамиз?
Озрулани олиб бирга бахтдан Сарой курамиз.

Кунглим куй йигламагин,
Ким билади дардингни,
Нодира дан бошка сенинг Ким билади кадрингни,
Кунглим кел осмонларга бига паровоз этамиз,
Бегубор булутларни бирга бирга кучамиз.

Кунглим булди йиглама конга тулди кузларим,
Бу жахолатлардан пора булди юрагим,
Севги Деб йигладинг бас ёкма менинг танамни,
Сунмас учкуни хали кимдан олай аламни?

Кунглим сени кимга берай?
Ким сени хор килмайди?
Кимга ишонай сени ?
Сени хеч зор килмайди?
Борми шундай инсонлар?
Келинг кунглим бераман,
Факат авайланг Уни мен кунгилсиз суламан.
#dil_daftari #uzbekistan

Ой кетидан ой утиб,
Йил кетдан йил утиб,
Узгарибди замонлар,
Оддий одам колмабди,
Узгарибди одамлар..
Камбохоллар бойибди,
Бойлар гариб булибди,
Курмаганлар курибди,
Кузин шира босибди,
Узгарибди одамлар..
Соглик кетиб колибди,
Хасталик эшик кокибди,
Ёшлик юзлардан кетиб,
Ажинларга тулибди,
Акил кириб бошларга кариликга етибди.
Кайтар дунё деганлар,
Дунё кайтарибди ишини,
Ким нима эккан булса, хосилини олибди,
Кимлар Яна айбини кимга йуклаб куйибди.
Охират келган чогда,
Оллох тушиб ёдига,
Алкаш суфи булибди,
Узгарибди одамлар.
Ё оллох ишларингга,
Баъзан хайрон коламан,
Куясан хар нарсани тугри килиб йулига,
Мужизангни олдида мен бир ожиз бандаман,
Узинг Берлинг бу фелни,
Сенга содик коламан,
Узгармайди бу фелим,
Узгармасдан уламан.
#dil_daftari #uzbekistan

Хаёт синовлари куркитмас мени,
Факат сенсизликдан чекаман азоб,
Куркмайман бизларга келган газабдан,
Куркаман азизим сенсиз колишдан.

Икки юрак учун ишк бериб оллох,
Йуллади бизларга синовларин ох,
Факат асарин жонингни омон,
Куркаман азизим сенсиз колишдан.

Ишксизлар отганда бизга тошларин,
Ногох олдим кузга аччик ёшларим,
Колмасин синиб Митин бардошларим,
Куркаман азизим сенсиз колишдан,

Мажнуним узингсан танхо суйганим,
Сен учун кон ютиб ишкда куйганим,
Окшомлар ох уриб сени деганим,
Куркаман азизм сенсиз колишдан.

Йуллар чорлар булса хижрон богига,
Битта гул уз!Уша мен булай,
Не булса булсин, майли мен улай,
Куркаман азизим сенсиз колишдан.
#dil_daftari #uzbekistan

Хаёт гузал чарогон,
Унда яшар яхши ю ёмон,
Менинг дилим Эса доимо хуфтон,
Кун куринмас менга шунчаки.. Калбим музлаб колган,
Эритиш шунчалар кийин,
Куз келиб баргларин тукди ок кайин,
Мен еса ёлгизман, сиз йук шунчаки.. Севги деманг факт илтимос,
Лабимда тирайди битта айтилмаган Суз,
Кайтинг изингизга демокка сизга,
Жураът етмас менга шунчаки.. Тунлар осмонимда ой куринмаса,
Кайгурманг унинг хам ун беши ёруг,
Келади азизим сиз кутган кунлар,
Хозир хижрондамиз бизлар шунчаки.. Деманг менга хечхам алвидо,
Видо сузидан кунглимда яро,
Мен эмасми сиз излаган кузлари каро,
Ишким уртар мени шунчаки.. Орамизда денгизлар тоглардир балки,
Кулимдан гул эмас тикандир балки,
Кутганим орзумас армондир балки,
Илинжим сунмас шунчаки.. Ёлгиз мен учун синовдир билдим,
Согинчим улдириб дорга мен илдим.
Факат мухаббат содик мен колдим,
Нодира сизда кечмас шунчаки..
#dil_daftari #uzbekistan

Bu qushiq yurkalari titratib ko'zlarga yosh olishga majbur qiladi. Xalqin dardin kuylash oson emas. Ayni haqiqat bilan yuzlashganimizda tanamizda titroq turadi. Bu fojiya xalqimizni sabrini yana bir marta sinadi. Xalqim uzbegim boshing omon bulsin qayerda bulsang ham!
@sardor_mamadaliyev_official
#dil_daftari #sardormamadaliyev #uzbekistan

Дилдаги догларим кумиб куйганман,
Кунглимни оллохга бериб куйганман,
Андухим кулгуга йуйиб куйганман,
Хафа булишимга арзимайсизда.
Севдим ёндим деганларни,
Утга ташладим,
Севгимни юракдан юлиб ташладим,
Яна кувончларга йулим бошладим,
Хафа булишимга арзимайсизда.

Санчиб дилга сузин найзасин,
Яйраса шу нодон яйрасин,
Сукут Билан йигдим хаммасин,
Хафа булишимга арзимайсизда,

Мархaбо момнинг угитин олиб,
Узимни сал жиннига солиб,
Гам сузидан кувонч кураман,
Хафа булишимга арзимайсизда.

Изгу тилакларим хамрохим булсин,
Гам кетиб урнида шодлигим кайтсин,
Нодира сиз учун кунглини очсин,
Хафа булишимга арзимайсизда.
#dil_daftari #uzbekistan🇺🇿

Most Popular Instagram Hashtags