[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#dancingtitan

5836 posts

TOP POSTS

Attack on Titan 😬
Great work @artistjodysteel
Follow @scarelosangeles for more and checkout our bio for tickets to the biggest scare event in LA! .
.
"The Dancing Titan" or "Jaw Titan", apparently it depends on where you are in the show or manga 😅
.
.
.
.
.
#titan #attackontitan #dancingtitan #makeup #cosplay #cosplaymakeup #mua #makeupartist #bodypaint #bodyart #artvideo #facepaint #ymir #creepy #cosplayers

MOST RECENT

~Here's my entry for @ymirbites contest! I made it just in time! Sorry for the low quality pic XD
🌺
🌺
🌺
#ymirbites hand #attackontitan #aot #shingekinokyojin #snk #ymir #draw #drawing #contest #wingsoffreedom #titan #titanshifter #dancingtitan

⠀ ⠀

⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀| ⠀✧ ⠀ ⠀ℛ ᴇ ɢ ᴜ ʟ ᴀ ᴛ ɪ ᴏ ɴ s ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀
ᴍ ᴀ ᴛ ᴜ ʀ ɪ ᴛ ʏ —
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ i am comfortable with roleplays with ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ mature content whether it be sexual, ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀personal etc. inform me if it gets too ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ much! (i will only ship rp with Historia).
⠀⠀⠀⠀⠀
ʟ ɪ ᴛ ᴇ ʀ ᴀ ᴄ ʏ —
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ please be literate! that's all i ask. i don't ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀like setting minimums/maximums and i ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀will trust your judgment. ⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
ɢ ᴏ ᴅ ᴍ ᴏ ᴅ ᴅ ɪ ɴ ɢ —
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ my final rule! please don't do this. it's ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀very annoying and inconvenient! that's it ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀really, im not too fussed. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀#attackontitan #aot #shingekinokyojin #snk #erenjaeger #erenyaeger #mikasaackerman #leviackerman #arminarlert #reinerbraun #bertholdthoover #ymir #ymirfritz #ymirsama #historiareiss #kristalenz #yumikuri #titanshifter #dancingtitan #likeforlike #anime #manga

I remade it and I like it now! :00
-------------------------------------------
Anime: Attack on Titan / Shingeki no Kiyojin
Song: dellamorte dellamore ramirez
App used: Kinemaster -------------------------------------------
!!! Please Credit when you repost my edit !!!
-------------------------------------------
#attackontitan #shingekinokyojin #reinerbraun #bertholdthoover #ymir #christa #erenjaeger #mikasaackerman #arminarlert #historiareiss #jeankirschtein #conniespringer #sashabraus #leviackerman #zoehanji #erwinsmith #carlajaeger #grishajaeger #petra #gunter #hajimeisayama #collosaltitan #armoredtitan #femaletitan #dancingtitan #wallmaria #attackontitanjuniorhigh

⠀ ⠀

⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀| ⠀✧ ⠀ ⠀Ᏼ ɪ ᴏ ɢ ʀ ᴀ ᴘ ʜ ʏ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀
ᴄ ᴀ ʟ ʟ ɪ ɴ ɢ s —
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ ɴᴀᴍᴇ: ymir
⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ ɴɪᴄᴋɴᴀᴍᴇ: n/a
⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ ᴍᴇᴀɴɪɴɢ: progenitor of all giants
⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ ᴀʟɪᴀsᴇs: the dancing titan
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
ᴀ ʙ ɪ ʟ ɪ ᴛ ɪ ᴇ s —
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ ᴄᴏᴍʙᴀᴛ: 7
⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ ᴛᴇᴀᴍᴡᴏʀᴋ: 2
⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ ᴍᴏʙɪʟɪᴛʏ: 10⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ sᴛʀᴀᴛᴇɢʏ: 7
⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ ɢʀᴀᴅᴇ: B+
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
ᴀ ᴘ ᴘ ᴇ ᴀ ʀ ᴀ ɴ ᴄ ᴇ —
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ sᴋɪɴ: dark, tanned
⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ ʜᴇɪɢʜᴛ: 5'8
⠀⠀⠀⠀ ⠀ + ʜᴀɪʀ ᴄᴏʟᴏᴜʀ: dark chestnut⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ ᴡᴇɪɢʜᴛ: 138lbs
⠀⠀⠀ ⠀⠀ + ᴇʏᴇ ᴄᴏʟᴏᴜʀ: dark ashy brown⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ ᴏᴛʜᴇʀ: facial freckles ⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
ᴘ ᴇ ʀ s ᴏ ɴ ᴀ ʟ —
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ ᴇᴛʜɴɪᴄɪᴛʏ: norwegian ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ ᴀɢᴇ: 19
⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ sᴇxᴜᴀʟɪᴛʏ: homosexual
⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ ᴍᴏʀᴀʟ ᴀʟɪɢɴᴍᴇɴᴛ: lawful neutral ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ ᴘᴇʀsᴏɴᴀʟɪᴛʏ ᴛʀᴀɪᴛs: genuine, cynical, ⠀⠀⠀⠀⠀⠀harsh etc. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀
ᴀ ᴅ ᴍ ɪ ɴ ɴ ᴏ ᴛ ᴇ —
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ ᴘᴇɴ ɴᴀᴍᴇ: jane
⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ involved with fandom for 4 years ⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ 'role-played' as ymir for 4 years
⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ advanced literate ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀writing⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ i love ymir lol ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀#attackontitan #aot #shingekinokyojin #snk #erenjaeger #erenyaeger #mikasaackerman #leviackerman #arminarlert #reinerbraun #bertholdthoover #ymir #ymirfritz #ymirsama #historiareiss #kristalenz #yumikuri #titanshifter #dancingtitan #likeforlike #anime #manga

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⚔️ ; sᴘᴀᴄᴇʀ⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
#attackontitan #aot #shingekinokyojin #snk #erenjaeger #erenyaeger #mikasaackerman #leviackerman #arminarlert #reinerbraun #bertholdthoover #ymir #ymirfritz #ymirsama #historiareiss #kristalenz #yumikuri #titanshifter #dancingtitan #likeforlike #anime #manga

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⚔️ ; sᴘᴀᴄᴇʀ⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
#attackontitan #aot #shingekinokyojin #snk #erenjaeger #erenyaeger #mikasaackerman #leviackerman #arminarlert #reinerbraun #bertholdthoover #ymir #ymirfritz #ymirsama #historiareiss #kristalenz #yumikuri #titanshifter #dancingtitan #likeforlike #anime #manga

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⚔️ ; sᴘᴀᴄᴇʀ⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
#attackontitan #aot #shingekinokyojin #snk #erenjaeger #erenyaeger #mikasaackerman #leviackerman #arminarlert #reinerbraun #bertholdthoover #ymir #ymirfritz #ymirsama #historiareiss #kristalenz #yumikuri #titanshifter #dancingtitan #likeforlike #anime #manga

AU Ymir
.
.
.
.

Sorry for my lack of activity in all my socmed
I was stuck with my internet connection and yet facing the exam this week so I should focus on my study 😭 but as always, I'll try my best .
.
.
.

#ymir #ymirfritz #freckledgoddess #sobakasu #jawtitan #dancingtitan #yumiru #goddess #beruyumi #yumikuri #snkwaifus #scoutinglegion #shingekinokyojin #surveycorps #attackontitan

[mαínѕ αnd cσnnєctíσnѕ]
•tσp lєft- fríєndѕ
thєѕє αrє pєσplє αnníє hαѕ knσwn fσr α вít αnd tαlkѕ tσ thєm σff αnd σn, ѕhє cαn truѕt thєm wíth fєw ѕєcrєtѕ.
_____
•tσp ríght- вєѕt fríєndѕ
thєѕє αrє pєσplє αnníє hαѕ knσwn fσr α lσng tímє αnd truѕtѕ thєm α lσt. ѕhє cαn tєll thєm ѕєcrєtѕ αnd cαn єхprєѕѕ hєrѕєlf. ѕhє cαrєѕ dєєplч fσr thєm αnd wíll prσtєct thєm.
_____
•cєntrє- lσvє íntєrєѕt
αnníє hαѕ rσmαntíc fєєlíngѕ wíth thíѕ pєrѕσn αnd cαrєѕ α lσt fσr thєm. ѕhє wíll αlwαчѕ fíght αnd prσtєct thєm αѕ wєll.
_____
•вσttσm lєft- єnєmíєѕ
αnníє dσєѕnt líkє thєѕє pєσplє αnd wíll fíght thєm íf thєч gєt σn hєr nєrvєѕ, trч αnd fíght σnє σf hєr вєѕt fríєndѕ αnd íf thєч αrє α trαítσr.
_____
•вσttσm ríght- undєcídєd
αnníє dσєѕn't tαlk tσ thєѕє pєσplє αnd hαѕn't tαlkєd tσ thєm rєαllч єvєr. ѕhє dσєѕn't pαч much αttєntíσn tσσ thєm.
-
-
-
tαgѕ:
#annieleonhardt
#bertholdthoover
#reinerbraun
#erenjaeger
#ymirfritz
#zekejaeger
#dinajaeger
#femaletitan
#colossaltitan
#armouredtitan
#attackontitan
#eldertitan
#dancingtitan
#jawstitan
#beasttitan
#smilingtitan
#titantrio
#attackontitan
#shingekinokyojin
#anime
#animefan

αnníє lєσnhαrdt'ѕ вíσgrαphч
-nαmє: αnníє lєσnhαrdt
-αlíαѕ: fєmαlє títαn
-gєndєr: fєmαlє
-αgє: 16 (850) 20 (854)
-hєíght: 153cm / 14m (títαn fσrm)
-wєíght: 54kg
-rєlαtívєѕ: -lєσnhαrdt fαmílч -mr lєσnhαrdt (fαthєr)
-ѕtαtuѕ: αlívє (cσmαtσѕє)
-σccupαtíσn: wαrríσr
•••••
αnníє lєσnhαrdt íѕ α grαduαtє σf thє 104th trαíníng cσrpѕ αnd fσrmєr mєmвєr σf thє mílítαrч pσlícє вrígαdє. hєr єхєptíσnαl ѕkíll wíth ѕwσrdѕ αnd unαrmєd cσmвαt єαrnєd hєr 4th rαnk, вut ѕhє íѕ nσtєd tσ вє α lσnє wσlf thαt ѕtrugglєѕ tσ wσrk wíth σthєrѕ.
ѕhє pσѕѕєѕѕєѕ thє αвílítч tσ trαnѕfσrm íntσ α títαn knσwn αѕ thє fєmαlє títαn. trαínєd frσm αn єαrlч αgє вч hєr fαthєr, ѕhє íѕ ѕєlєctєd αѕ σnє σf thє mαrlєч'ѕ wαrríσrѕ. ín thє чєαr 845, ѕhє íѕ ѕєnt σn α míѕѕíσn tσ rєtríєvє thє fσundíng títαn, αlσng wíth fєllσw wαrríσrѕ rєínєr вrαun, вєrtσlt hσσvєr αnd mαrcєl gαllíαrd. αѕ thє fєmαlє títαn, ѕhє ѕєrvєѕ αѕ α mαjσr αntαgσníѕt príσr tσ hєr dєfєαt, ín whích ѕhє crчѕtαllízєѕ hєrѕєlf αnd íѕ lєft ín α cσmαtσѕє ѕtαtє. ѕhє íѕ currєntlч вєíng hєld dєєp undєrgrσund undєr cuѕtσdч σf thє ѕurvєч cσrpѕ....
-
-
-
tαgѕ:
#annieleonhardt
#bertholdthoover
#reinerbraun
#erenjaeger
#ymirfritz
#zekejaeger
#dinajaeger
#femaletitan
#colossaltitan
#armouredtitan
#attackontitan
#eldertitan
#dancingtitan
#jawstitan
#beasttitan
#smilingtitan
#titantrio
#attackontitan
#shingekinokyojin
#anime
#animefan

BEST SHIP , I WILL FIGHT
------------------------------------------
Anime: Attack on Titan Junior High
Song: Tennyson - Fault Line
App used: Kinemaster
Dt: @dengenrunpha HERE XJJXKSKSXLSL ❤❤❤ -------------------------------------------
!!! Please Credit when you repost my edit !!!
-------------------------------------------
#attackontitan #shingekinokyojin #reinerbraun #bertholdthoover #ymir #christa #erenjaeger #mikasaackerman #arminarlert #historiareiss #jeankirschtein #conniespringer #sashabraus #leviackerman #zoehanji #erwinsmith #carlajaeger #grishajaeger #petra #gunter #hajimeisayama #collosaltitan #armoredtitan #femaletitan #dancingtitan #wallmaria #attackontitanjuniorhigh

Most Popular Instagram Hashtags