#culturechiangmai

MOST RECENT

........."ม อ ง ไ ป ร อ บ ๆ แ ล้ ว จ ะ รู้ ว่ า ค ว า ม ทุ ก ข์ ที่ อ ยู่ กั บ เ ร า เ ป็ น เ พี ย ง สิ่ ง เ ล็ ก ๆ ".........
.
😊
.
#ราตรีสวัสดิ์ #มองโลกในแง่ดี #วัดดวงดี #วัดในเชียงใหม่ #temple #templeinchiangmai #culturechiangmai #culture #chiangmai #happy #feelgood #slowlife 🍃

10.8.2559.
.
•ชอบเวลานี้ เวลาที่ได้อยู่คนเดียว
ขับรถออกไปตามทาง
ขับช้าช้ามองสองข้างทาง
มองการดำใช้ชีวิต
ของคนที่นี่ ที่ที่เราไม่คาดคิด
ว่าจะได้มาอยู่
.
#ราคิติชมัช#ราคิติช#instagood#diarylife#slowlife#adayra#diaryra#instagram#chiangmaithailand#culturechiangmai#adayinchiangmai

Most Popular Instagram Hashtags