[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#birhadis

5953 posts

TOP POSTS

Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin, Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teâla da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. #HzMuhammed (sav) #Hadis #HadisiŞerif #BirHadis #SahihHadis #GününHadisi

🙏🏻

Amin..
#birhadis

MOST RECENT

🙏🏻

En çok sevdiğim şey, Allahü teâlânın bana ihsan ve ikram ettiği iman nîmetidir.

Yahyâ bin Muâz-ı Râzî

#HayırlıGeceler

KUR’ÂN-I KE­RÎM TER­CÜ­ME­Sİ

Di­yâ­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ter­cü­me­nin ön­sö­zün­de di­yor­ ki: “Kur’ân-ı ke­rîm, Türk­çe­ye de­ğil, hiç­bir di­le hak­kı ile çev­ri­le­mez. Kur’ân-ı ke­rîm­de muh­te­lif mâ­nâ­la­ra ge­len la­fız­lar var­dır. Böy­le bir laf­zı ter­cü­me et­mek, çe­şit­li mâ­nâ­la­rı­nı bi­re in­dir­mek olur ki, ve­ri­len tek mâ­nâ­nın mu­râd-ı ilâ­hi ol­du­ğu bi­li­ne­mez.” Kur’ân-ı ke­rîm, hiç­bir di­le, hatta Arap­ça­ya bi­le ter­cü­me edi­le­mez. Her­han­gi bir şi­irin bi­le, tam ter­cü­me­si­ne im­kân yok­tur. An­cak izah edi­le­bi­lir. Kur’ân-ı ke­rî­min mâ­nâ­sı, ter­cü­me­den an­la­şıl­maz. Bir âye­tin mâ­nâ­sı­nı an­la­mak de­mek, Al­la­hü te­âlâ­nın bu âyet­ten ne de­mek is­te­di­ği­ni an­la­mak de­mek­tir. Bu âye­tin her­han­gi bir ter­cü­me­si­ni oku­yan kim­se, mu­râd-ı ilâ­hi­yi öğ­re­ne­mez. Ter­cü­me ede­nin, bil­gi de­re­ce­si­ne gö­re an­la­mış ol­du­ğu­nu öğ­re­nir.

Kur’ân-ı ke­rî­mi an­cak, Re­sû­lu­llah “sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­lem” efen­di­miz an­la­mış, ha­dîs-i şe­rîf­ler­le açık­la­mış­tır. Bu ha­dîs-i şe-r­îf­le­ri de, an­cak, Es­hâb-ı ki­râm “aley­hi­mür­rıd­vân” ve müc­te­hid imam­lar an­la­ya­bil­miş, Müs-lüman­lar da bu âlim­le­rin an­la­dık­la­rı­na tâ­bi ol­muş­lar­dır. Şu hâl­de; Ku­rân-ı ke­rîm­den ve ha­dîs-i şe­rîf­ler­den ve bun­la­rın ter­cü­me­le­rin­den din öğ­ren­mek müm­kün ol­maz. Her Müslüman, dini­ni Ehl-i sün­net âlim­le­ri­nin ki­tap­la­rın­dan ­ha­zır­la­nan il­mi­hâl­ler­den öğ­ren­me­li­dir.

Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin, Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teâla da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. #HzMuhammed (sav) #Hadis #HadisiŞerif #BirHadis #SahihHadis #GününHadisi

Nokta ❗
Kuransızlaştırılan bir ülkede yaşadığımızdan hep bu yaşananlar herkesin bilecegi en kolay soru olmasi gerekirken herkesim kolay kolay bilemeyecegi bir soru oldugundan 1.000.000 luk soruya koyuldu tahmini dogru olsada kesinlik belli etmediginden geri cekildi..
.
SİZCEDEE ARTIK AYAKLANIP ISLAMLA YAŞAYIP YAŞATMANIN ZAMANI GELMEDI MI ?
.
#ALLAH #hzmuhammed #ayet #hadis #namaz #İnsta #İslam #islamic #Muhabbet #Kabe #mekke #medine #takip #madinah #makkah #Huzur #Aşk #Müslüman #Takva #zikir #vird #rahmet #EhliSünnet #Ehliİman #Allahuakbar #Camii #birhadis #Secde #ümmet

Kız­mak, si­nir­len­mek ve da­rıl­mak gi­bi huy­lar kö­tü huy­lar­dan­dır. Pey­gam­ber aley­his­se­lâm­dan bir Sa­hâ­bî, na­si­hat is­te­di­ğin­de bu­yur­du­lar ki: “Kız­ma, si­nir­len­me!” O Sa­hâ­bî bu na­si­ha­tı az gö­re­rek, bir fır­sa­tı­nı bu­lup, tek­rar sor­duk­la­rın­da ay­nı ceva­bı al­dı­lar. Bir da­ha so­run­ca, yi­ne ay­nı şe­kil­de bu­yur­du­lar, baş­ka bir­şey ilâ­ve et­me­di­ler.

Uhud Ga­zâ­sı’nda kâ­fir­ler Re­sû­lul­la­hın ya­na­ğı­nı ka­na­tıp mü­bâ­rek di­şi­ni kır­dık­la­rı za­man:
“Yâ Rab­bî! Bun­la­ra hi­dâ­yet ver! An­la­mı­yor­lar.”
bu­yur­du­lar.
Kız­mak, üzül­mek, ba­ğır­mak dert­le­ri hal­let­mez. Sı­kın­tı­lı an­la­r­­da, Rab­bi­mi­ze sı­ğın­ma­lı­yız. Sı­kın­tı ve ke­der­le­ri­mi­ze çâ­re ara­mak sı­kın­tı­ya düş­me­mek için ön­ce­den ted­bir al­mak­la mü­kel­le­fiz. Bi­zi kız­dır­ma­sı ge­re­ken hâl ve ha­re­ket­ler kar­şı­sın­da bi­le, yu­mu­şak ve so­ğuk­kan­lı ol­ma­ya gay­ret gös­ter­me­li­yiz. İn­san ga­zap­lı ve kız­gın­ken, ka­rar ver­me­me­li­dir. Zî­ra, şey­tan böy­le kim­se­le­re mu­sal­lat olup, yan­lış ka­rar ver­me­le­ri için uğ­ra­şır.
Asık su­rat­lı olan­la­rı ve lü­zûm­suz sert ta­vır ta­kı­nan­la­rı hiç kim­se sev­mez. Bu gi­bi kö­tü huy­lu ol­mak, bü­yük gü­nah­lar­dan­dır. Bu­nun için, her­kes­le gö­rü­şüp, ko­nu­şur­ken, gü­ler­yüz­lü ol­ma­ya ça­lış­ma­lı­dır.

Rasûlullah ﷺ şöyle duâ ederdi: “Rabbim! Tövbemi kabul et, günahımı temizle, duâmı kabul buyur.” (Tirmizî, Daavât 114)

ÖĞRENMESİ FARZ OLANLAR

Her Müslümanın, öğrenmesi farz veya vacip olan fıkıh, (ilmihâl) bilgilerini öğrenmesi lâzımdır. Bu bilgileri öğrenmemek fısktır, günahtır. Fâsıkların şahitliğinin kabul olmadığı, kitaplarda yazılıdır. Seyyid Emîr Gilâl hazretleri, talebelerine yaptığı vasiyette buyuruyor ki:
“Ey kıymetli talebelerim! İlim öğrenmekten ve Muhammed aleyhisselâmın yoluna tabi olmaktan asla ayrılmayınız! Bu, mümin için bütün saâdetlerin ve nimetlerin vasıtasıdır.

Bunun için Resûlullah efendimiz buyurdu ki: (İlim öğrenmek, her Müslüman erkek ve kadına farzdır.) Yani her Müslüman erkeğin ve kadının, kendine lâzım olan din bilgilerini öğrenmesi farzdır. Bunların bâzıları şu bilgilerdir:

1-Îmân ve îtikad bilgileri.
2-Namaz bilgileri.
3-Oruç bilgileri.
4-Zekât bilgileri. (Zenginse)
5-Hac bilgileri. (Zenginse)
6-Ana-baba hakkını öğrenmek. Resûlullah efendimiz; (Allahü teâlânın rızası, ana-babanın rızasını kazanmakla elde edilir.) buyurdu.
7-Sıla-i rahm, akrabayı ziyâret.
8-Komşu hakkını gözetmek.
9-Lâzım olan alışveriş bilgilerini öğrenmek.
10-Helâli ve haramları öğrenmek.

İnsanların çoğu, bilmediğinden ve bildiği ile amel etmediğinden helâk olmuştur. Dâimâ Allahü teâlâyı hatırlayıp, zikrediniz! Böylece dîninizi dünyaya de-ğişmemiş olursunuz. Allahü teâlâdan korkunuz! Hiçbir ibâdet, Allah korkusundan daha tesirli değildir

Kalbin, dilin ve bedenin temiz olması, helâl lokmaya bağlıdır. Helâl lokma yiyenin midesi, içinde temiz su toplanan havuz gibidir. Bu havuzdan etrafa te-miz su dağılır ve bu su ile çiçekler yetişir, ağaçlar meyve verir, ondan istifâde edilir.
Allahü teâlânın emirlerine itâat ediniz! Nerede olursanız olun, ilim öğrenmekten ve amel etmekten uzak kalmayınız! Karşınıza her ne güçlük çıkarsa çıksın, ilmi ve ameli asla terk etmeyiniz!
Netice olarak, her Müslümanın kendisine lâzım olan ilmihâl bilgilerini öğrenmesi lâzımdır. Peygamber efendimiz; (Bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek, sabaha kadar ibâdet etmekten daha sevaptır.) buyurdular.

Burası Yemen'in hadramevt şehrindeki bir dağın mağrası saf baldan ırmak akıyor...
Arılar burayı ev tutmuşlar
bunun kuranda şahidi var :

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا

Ve Rabbin bal arısına dağlardan evler edinmesini vahyetti...
Nahl suresi 68. Ayet

Bir kimse sizi ziyarete gelirse, siz de ona ikramda bulununuz.

Kevin Carter, Güney Afrika Johannesburg doğumlu bir fotoğrafçıydı. 1994’te bir gün açlık içinde olan Sudan’daydı. İşini yaparken bir şey dikkatini çekti. Havada bir akbaba dolaşıyordu. Bir de yerde açlıktan bir deri bir kemik kalmış bir kız çocuğu gördü. 6 yaşlarında kadar olan çocuk zenciydi. Fotoğrafçı, bir kenarda durup Akbaba’yı takip etti. Yeminin varlığını sezmiş hayvan, biraz sonra süzülüp çocuğun 50 metre kadar arkasına kondu.

Aç çocuk, mecalini toplayıp 1.5 km uzaklıktaki Birleşmiş Milletler Yardım Çadırı’na ulaşmaya çalışıyordu. Fakat ne mümkün! Aç akbaba, çocuğu parçalayacağı ânı kolluyordu. Fotoğrafçı Kevin Carter ise, çekeceği fotoğrafta onları aynı kareye sığdırmaya çalışıyordu. Bir süre uğraştı ve hedefine vardı. O ân kendini belki de mağrur bir komutan gibi hissetti. Deklanşör sesinden olsa gerek akbaba havalanıp gitmişti. Kevin Carter da fotoğraftan kazanacağı ödül hayalleriyle çocuğu orada öylece bırakıp gitti.

Çok gitmemişti ki birden irkildi. Bir ağacın dibine çöme-lerek “Ben ne yaptım?” diye hüngür hüngür ağlamaya başladı. Çocuğu kurtarabilirdi. Bunu yapmamıştı. Öldüğüne şahit mi oldu, yaşayacağına dair ümidi mi kalmadı bilinmez. Memleketine dönünce eserini yarışmaya yolladı. Fotoğraf Pulitzer Ödülü’ne layık görüldü. Kevin bir anda dünyada şöhret oldu. Para sahibi de oldu.
Ne var ki ne aldığı ödül, ne ulaştığı şöhret, ne para, onu vicdan azâbından kurtaramadı. Ödüle kavuşmasından 3 ay sonra 27 Temmuz 1994’te Johannesburg’un bir kenar mahallesinde çalışır vaziyetteki kamyonetinin içine bahçe hortumuyla egzoz gazı vererek kendini zehirleyip intihar etti.

Küçücük bir not bırakmıştı: “Çocuğu kurtarabilirdim. Onu kucağıma alarak yardım çadırına götürebilirdim. Fakat ben, çocuğu değil gazeteciliği düşündüm. Halbuki insanlığımı düşünmeliydim...”

▶▶▶ Move your finger to the left and see the english version!▶▶▶
.
Cuma'mız mübarek olsun 🌿// Jumma Mubarak 🌿
.
.
#sagduyulugenclik #hayirlicumalar #cumavakti #cumanamazi #cuma #friday #fridayprayer #prayer #hadith #hadis #birhadis #birdua #dua #buhari #muslim #bukhari #hzmuhammed #peygamberefendimiz #sonpeygamberplatformu

Most Popular Instagram Hashtags