#beşvakit

863 posts

TOP POSTS

Benim adım Ömer. Bu köyde yaşıyorum. Yalnız başıma hayatla savaşıyorum. Gelecekten umutlu değilim, babam gibi olacağım. Büyümek istemekle büyümekten korkmak arasında, yine de çaresizce yeniliyorum büyümeye. Beş Vakit (2006)

#filmhafizasi #kesfetmeninkeyfi #RehaErdem #BeşVakit

Vazgeçenler kaybedenlerdir...!!!
#namaz #beşvakit #vazgeçmek #huzur #diriliş
@ebedi.ask_

Haramın teşvik edilmesini kutlamak müslümanın günü olamaz. #hdvgenclik #14şubat #sevgililergünü #beşvakit #namaz

İlk defa gittiğin camide mescid namazı kıl dedilerdi, 2 rekat Allah rızası niyetiyle , Mevla kabul ede💕#guldenin_dunyasi #namazvakti #allahinevi #mescid #beşvakit

Yönetmenliğini #RehaErdem'in yaptığı #BeşVakit filminden bir sahne.
Film, bir köyde yaşayan üç çocuğun büyüme hikâyesini konu edinir. Ömer, zekâsı ve sevimliliği ile ailenin tüm ilgisini üzerine toplayan kardeşi Ali’yi kıskanmaktadır. Babasının Ali’ye gösterdiği ilgiyi kendisinden esirgediğini düşündüğü için babasını öldürme hayalleri kurar. Ömer’in en yakın arkadaşı Yakup ise öğretmenine karşı umutsuz bir aşk beslemektedir. Yıldız ise babasını hayranlık derecesinde sevmektedir.

MOST RECENT

Sual: Namaz kılarken erkeklerin başlarının açık olmasının, kısa kollu gömlek giyerek kollarının açık olmasının ve pantolon paçalarını çekmenin bir mahzuru olur mu?

Cevap: Konu ile alakalı olarak Halebî’de deniyor ki: “Secdeye yatarken, kamis, yani entariyi ve pantolon paçalarını yukarı çekmek mekruhtur ve bunları yukarı çekip, kıvırıp da, namaza durmak da mekruhtur. Kolları, bacakları, etekleri sığalı, kıvrık, kısa olarak namaz kılmak da mekruhtur.” Tembellikle veya başı kapalı kılmanın ehemmiyetini düşünmeyerek, başı açık namaz kılmak mekruhtur. Namaza ehemmiyet vermemek ise küfürdür. Kendini aciz, zavallı göstermek, Allahü teâlâdan korktuğu için başını örtmemek mekruh olmaz. Yani, Allahü teâlânın korkusundan rengi sararıp, vücudu titreyip, kendini ve her şeyi unutan kimse, başını örtmezse, mekruh olmaz. Fakat, bunların da örtmesi, daha iyi olur. Çünkü, başı açmak; (Namazda ziynetli elbisenizi alınız, örtünüz!) mealindeki âyet-i kerimeye uymamak olur.

SOHBET .............. NAMAZ KILMAYANLAR

Namaz kıl­mak, Allahü te­âlâ­nın bü­yük­lü­ğü­nü dü­şü­ne­rek, O’nun kar­şı­sın­da ken­di kü­çük­lü­ğü­nü an­la­mak­tır. Bu­nu an­la­yan kim­se, hep iyi­lik ya­par. Hiç kö­tü­lük ya­pa­maz. Nef­si­ne uya­nın nama­zı sa­hih ol­sa da, bu mey­ve­le­ri­ni ve­re­mez. Her­gün beş kere, Rab­bi­nin hu­zu­run­da ol­du­ğu­na ni­yet eden kim­se­nin kal­bi ih­lâs ile do­lar. Namaz­da ya­pıl­ma­sı emrolu­nan her ha­re­ket, kal­be ve be­de­ne faydalar sağ­la­mak­ta­dır. Câ­miler­de ce­maat ile namaz kıl­mak, Müs­lüman­la­rın kalp­le­ri­ni bir­bir­le­ri­ne bağ­lar. Bir­bir­le­ri­nin kar­deş­le­ri ol­duk­la­rı­nı an­lar­lar. Bü­yük­ler, kü­çük­le­re mer­ha­met­li olur. Kü­çük­ler de, bü­yük­le­re say­gı­lı olur. Zen­gin­ler, fa­kir­le­re ve kuv­vet­li­ler zayıflara yar­dım­cı olur. 
Âkıl isen kıl nama­zı, çün saâdet tâ­cı­dır.
Sen nama­zı öy­le bil ki, mümi­nin mirâ­cı­dır!
Kur­re­tül’uyûn ki­tabın­da­ki ha­dîs-i şe­rîf­te bu­yu­rul­du ki: “Namazı özür­süz kıl­mayan kim­se­ye, Allahü te­âlâ 15 sı­kın­tı ve­rir. Bun­lar­dan 6’sı dünya­da, 3’ü ölüm zama­nın­da, 3’ü kabir­de, 3’ü kabir­den kal­kar­ken­dir.”
Dünyada çe­ke­ce­ği azap­lar:
1 - Namaz kıl­ma­ya­nın öm­rün­de be­re­ket ol­maz.
2 - Allahü te­âlâ­nın sev­di­ği kim­se­le­rin gü­zel­li­ği, se­vim­li­li­ği ken­din­de kal­maz.
3 - Hiç­bir iyi­li­ği­ne se­vap ve­ril­mez.
4 - Duâla­rı ka­bul ol­maz.
5 - Onu kim­se sev­mez.
6 - Müs­lüman­la­rın iyi du­âla­rı­nın bu­na faydası ol­maz.
Ölür­ken çe­ke­ce­ği azap­lar:
1 - Ze­lil, kö­tü, çir­kin can ve­rir.
2 - Aç ola­rak ölür.
3 - Çok su iç­se de, su­suz­luk acı­sı ile ölür.
Kabir­de çe­ke­ce­ği azap­lar:
1 - Kabir onu sı­kar. Ke­mik­le­ri bir­bi­ri­ne ge­çer.
2 - Kab­ri ateş­le dol­du­ru­lur. Ge­ce, gün­düz onu ya­kar.
3 - Allahü te­âlâ, kab­ri­ne çok bü­yük yı­lan gön­de­rir. Dünya yı­lan­la­rı­na ben­ze­mez. Her namaz vak­tin­de onu so­kar.
Kı­yâ­met­te çe­ke­ce­ği azap­lar:
1 — Ce­hen­ne­me sü­rük­le­yen azap me­lek­le­ri ya­nın­dan ay­rıl­maz.
2 — Allahü te­âlâ, onu kız­gın ola­rak kar­şı­lar.
3 — He­sâ­bı çok çe­tin olup, Ce­hen­ne­me atı­lır. Tam İl­mi­hâl - Se­âdet-i Ebe­diy­ye (210)

"Kullarım sana beni sorduklarında, (bilsinler ki) ben şüphesiz yakınım. Benden isteyenin duasını kabul ederim. Artık onlar da davetimi kabul edip bana iman etsinler. Umulur ki kemale erişirler." 2/BAKARA 186
#islam #kuran #sünnet #hadis #nefs #semerkand #tevbe #töve #ayet #Allah #namaz #beşvakit #ahlak #hzmuhammed #ayetikerim

Namazı kaçırmamalı
Sual: İşlerimizin hayırla neticelenmesi için ne yapmak gerekir?
CEVAP
Namaza mâni olan işte, hayır olmadığını iyi bilmek gerekir. Şu üç şeye çok sıkı sarılmalı:
1- Namazları vaktinde kılmak, 2- Haramlardan sakınmak, 3- Helâl kazanmak. Bu üç şeye mâni olan her şeyi terk etmelidir.

Namazın önemi
Sual: (Her çeşit şükür ve ibadet namazda toplanmıştır) sözünün açıklaması nedir?
CEVAP
İslam âlimleri, (Namaz, her çeşit şükrü kendinde toplar) demişlerdir. Büyük âlim Abdullah-i Dehlevi hazretleri de buyuruyor ki: Bütün ibadetler namaz içinde toplanmıştır:
1- Kur’an-ı kerim okumak, 2- Tesbih söylemek [Sübhanallah demek], 3- Resulullah'a salevat söylemek [Salli barikleri okumak], 4- Günahlara istigfar etmek, 5- İhtiyaçları yalnız Allahü teâlâdan isteyerek Ona şükredip dua etmek [Fatiha okumak] namaz içindedir. Daha başka ibadetler de vardır. Ağaçlar, otlar, namazda durur gibi dik duruyorlar. Hayvanlar, rükû hâlinde, cansızlar da namazda oturur gibi yere serilmişlerdir. Namaz kılan, bunların ibadetlerinin hepsini yapmaktadır. (Mekatib-i şerife m. 85)

Ya Rabbi, bizi şeytan ve düşman şerrinden ve nefs-i emmaremizin şerrinden muhafaza eyle! Evimize iyilikler, hayırlı ve bereketli rızıklar ihsan eyle! Ehl-i İslama selamet ihsan eyle! Din düşmanlarını kahr ve perişan eyle! Kâfirlerle cihad etmekte olan müslümanlara imdad-ı ilahiyyen ile imdat eyle!

4 MEZHEPTE ABDEST VE GUSLÜN FARZLARI - 2
GUSLÜN FARZLARI

Hanefî Mezhebinde
1-  Ağzın içini yıkamak,
2-  Burnun içini yıkamak,
3-  Bedenin her yerini yıkamak.

Mâlikî Mezhebinde
1-  Niyet,
2-  Bedenin her yerini yıkamak,
3-  Delk,
4-  Müvalat,
5-  Saçları hilâllemek.

Şâfiî Mezhebinde
1-  Niyet,
2-  Bedenin her yerini yıkamak. [Bazı kitaplarda, Şafii'de guslün farzı üçtür deniyor. Bedendeki necaseti temizlemeyi de ekliyorlar. Beden yıkanınca, necaset de temizlenmiş olacağı için, guslün farzına iki denmesinin mahzuru olmaz.] Hanbelî Mezhebinde
Guslün farzı birdir, bu da bütün vücudu yıkamaktır. Bu, guslün rüknüdür. Yani guslün içindeki farzdır. Gusle başlarken, niyet etmek ve Besmele çekmek de farzdır. Ağzın ve burnun içi, bedenin dışı sayıldığı için, buraları da yıkamak farzdır.
1-  Niyet etmek,
2-  Besmele çekmek,
3-  Bedenin her yerini yıkamak,
4-  Ağzın içini yıkamak,
5-  Burnun içini yıkamak.

#gözlerim diyorum Rabbim fark etsin tüm yarattığın güzellikleri. #es geçmesin #güneşin doğuşunu, görsün #çiçeklerin #nazlı salınışını.

#kulaklarım diyorum Rabbim, duysun #kuşların cıvıltısını, hissetsin #rüzgârın #zikrini, işitsin günde #beşvakit çağrını.

#ellerim diyorum Rabbim, uzanmasınlar #harama, açılmasınlar Senden başkasına, #şefkat olup sarsınlar, okşasınlar mesela bir yetim başını.

#dilim diyorum Rabbim kanmasın zikrine, Allah desin her daim. Dönmesin yalana, hışıra, gıybete, tat bulsun sözünden, incinmesin gönüller.

#ayaklarım diyorum Rabbim, kırılsın yürüyorsalar #günaha .Çarpılsın koşmuyorlarsa yoluna. Ah, sabit kadem olmak ne güzeldir yolunda!

#kalbim diyorum Rabbim, aç perdeyi de görsün, bilsin Seni. #merhametinle yumuşat, #şefkatinle incelt. Boş sancılarla ezdirme, mahrum etme Senden, biriciği hep Sen ol,
tek Sen ol sığınağı.
(Sait Köşk) ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ #günaydın #hayırlıgünler #hayırlıcumalar 🇹🇷😊

Huzura doğru gidip kalbini temizlemek istersen #beşvakit çokmu zor!!
#cami
#huzur
#namaz

Bu caminin ne kubbesi ne çatısı var

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Özkürtün beldesine bağlı Kadırga Yaylası’nda Fatih Sultan Mehmet Han’ın Cuma namazı kıldırdığı çatısı olmayan açık hava camisinde 556 yıldır insanlar çimen üzerinde namaz kılıyor. #cami #mosque #ibadet #namaz #namazkılmak #cumanamazı #beşvakitnamaz #beşvakit #gümüşhane #kürtün #fatihsultanmehmet

Cuma sabahı Üç istigfar okumak
Sual: S. Ebediyye’deki hadis-i şerifte, (Cuma günü sabah namazından önce, üç kere “Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyelkayyûme ve etûbü ileyh” okuyanın, kendinin, ana ve babasının bütün günahları affolur) buyuruluyor. Bu istigfar duası her sabah namazından önce veya her namazdan önce okunsa da, aynı sevab alınır mı?
CEVAP
Hayır, alınamaz. Bu istigfarı okumak çok sevabdır. Ne zaman olursa olsun, okuyan çok sevab kazanır, günahları affolur, dertlerden, sıkıntılardan da kurtulur. Fakat burada özel bir durum bildirilmiş, ana babasının da günahları affolur deniyor. Her namazdan önce aynı sevab alınsaydı, Peygamber efendimiz, (Cuma günü sabah namazından önce) demeyip, (Her namazdan önce) buyururdu. Bildirilen sevab, yalnız cuma günü sabah namazından önce okuyanlar içindir.

Böyle şartsız söylenen şeylerde birçok şart aranır. Birkaçı şöyledir:
1- Müslüman olmak. Müslüman olmayan okusa da sevab alamaz.
2- Namaz kılmayan kimse, sabah namazından önce okusa sevab alamaz.
3- Namaz kılsa, fakat Ehl-i sünnet itikadında değilse, yine sevab alamaz.
4- Kul hakları ile kazaya kalan farzları ödemek ve haramları bırakmak şarttır. (S. Ebediyye)

Günahların affolması için, haramları bırakmak şarttır. Kul hakları ile kazaya kalan farzları ödemek farzdır. Farzı yapmayınca, o konudaki nafile ibadetler kabul olmaz.

Farzın önemi büyüktür

Sual: Bazıları, “Gündüz namaz kılmaya gerek yok, gece nafile namaz kılarsan onun yerine geçer” diyerek farza hiç önem vermiyorlar, nafileye teşvik ediyorlar. Hatta cemaatle Tesbih namazı gibi nafile namaz kılıyorlar. Farzın dindeki önemi nedir? 
CEVAP
Farzın dindeki önemi çok büyüktür. Farzdan önemli bir şey yoktur. Bu konuda çok hadis-i şerif vardır.

Biri gelip Resulullah efendimize sual etti:
- Ya Resulallah Cennete gidecek amel nedir?
- Allah’a ortak koşmazsın, farzları yaparsın, farz olan namazı kılarsın, farz olan zekatı verirsin, Ramazanda orucu tutarsın. - Ya Resulallah bu söylediklerinizden başka yapılması gereken şey var mı?
- Farz olarak bu kadardır; ama nafile olarak yapmak istersen başka. - Allah’a yemin ederim ki farzları yaparım daha fazlasını yapmam.
Adam dönüp giderken Peygamber efendimiz buyurdu ki:
(Cennetlik bir kimse görmek isteyen bu adama baksın.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai]] Saçları dağınık biri yine Resulullah efendimize bazı sorular sormaya başladı:
- İslam nedir? - Birincisi günde beş vakit namaz kılmak... - Beşten fazla bir namaz yok mu? - Hayır yoktur. Nafile kılmak istersen o başka. Bir de Ramazan orucu var. - Bundan başka, oruç yok mu? - Farz olarak yok. Nafile olarak tutmak istersen var. Bir de zekat vardır. - Bundan fazlası var mıdır? - Hayır yoktur. Nafile olarak sadaka verebilirsin.

Adam, (Vallahi ne fazla, ne de bundan noksan yaparım) diyerek çekip gitti. Resulullah buyurdu ki:
(Sözünde durursa, kurtuluşa erdi.)[Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai]

İslam âlimleri bu hadis-i şerifi delil getirip, sünnet ve nafile kılmayanların ahirette ceza görmeyeceğini, sadece sevabından mahrum kalacağını bildirmişlerdir.

Most Popular Instagram Hashtags