#basasunda

2748 posts

TOP POSTS

Dukun lintuh kasakit matuh.
Hartina : Jalma anu uubar ka dukun béak naon - béak naon tapi nu gering teu daékeun cageur waé. Ngan dukun nu jadi lintuh ku duit tanda nuhun ti nu daratang ka dinya.
.
.
Iserkeun ka kénca ⇚⇚⇚
.
📼 🎵 @triobimbo - Dukun
.
#paribasasunda #paribasa #sunda #aksarasunda #basasunda #tembangsunda

Wilujeng Nikah sing janten kulawarga nu sakinah mawadah warahmah..💕 #soksokan #basasunda 😂

pokoknya, selamat membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.. 😊

Kuatkeun Iman Sadérék ka Yéhuwa!...#KongrésWilayah #BasaSunda #Bandung #Maret #2017

Wilujeng miéling poé basa indung internasional 😄😄😄
Ngaping RBS pamungkas 💔
#poebasaindung
#poebasaindungsadunya
#basasunda

LAYUNG TILEM
Leutik lain harti hina'eun komo deui tincakeun
Gedé lain harti nepak dada asa aing uyah kidul
Harta, Pangkat, Jabatan nu ngajadikeun ngarasa béda
Gumelar ka alam dunya ukur orok beureum buligir
Jaga mulang ukur boéh salambar nu dibawa ka alam kubur

Aya mangsana panonpoé bijil nyaangan dunya
Aya mangsana layung hibar tilem dilangit
Aya mangsana gumelar ka alam dunya
Aya mangsana Mulih Ka Jati Mulang Ka Asal
Niti wanci nincak mangsana pasti datangna
Bakal kasorang ku sababéh UmatNA

Taneuh beureum nu jadi saksi
Padung nu jadi ciciren kubur
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un .

Ti @blackdesign70 .
.
#sunda #sundabagja #basasunda #forumbarayasunda

Bismillahi dzat nu nyipta tur ngabuka babak lampah jagat raya,, anu jadi kaRUHan sarining haya,,sumujud nyungkur ka papayung ti hyang Agung
.
Anu tunggal ngajadikeun rupaning nu manunggal Laaillaha illalloh Muhammaddarrosulloh,,kalayan kasalametan ka jungjunan alam.
.
#sinatriabinangkit #sunda #sundabagja #basasunda

Nyengseurikeun anu nyengseurikeun welah, da cenah tong nilai batur ku hiji sudut pandang.

#sanguan #bandungpisan #basasunda #sisindiran #nyunda

aing mah sabar leres, sanaos henteu tangtos #basasunda

MOST RECENT

#Repost @paribasasunda (@get_repost)
・・・
Dukun lintuh kasakit matuh.
Hartina : Jalma anu uubar ka dukun béak naon - béak naon tapi nu gering teu daékeun cageur waé. Ngan dukun nu jadi lintuh ku duit tanda nuhun ti nu daratang ka dinya.
.
.
Gera tobat nu sok tatanya ka dukun
#paribasasunda #paribasa #sunda #aksarasunda #basasunda #sundabagja

Dukun lintuh kasakit matuh.
Hartina : Jalma anu uubar ka dukun béak naon - béak naon tapi nu gering teu daékeun cageur waé. Ngan dukun nu jadi lintuh ku duit tanda nuhun ti nu daratang ka dinya.
.
.
Iserkeun ka kénca ⇚⇚⇚
.
📼 🎵 @triobimbo - Dukun
.
#paribasasunda #paribasa #sunda #aksarasunda #basasunda #tembangsunda

Uyuhan nyah, teu uyahan... Hih aing...
.
#beritaing, #basasunda, #uyah, #garam, #salt

Seuneu hurung dipancaran 🔥🔥🔥
.
#ruhay #instasunda

Wilujeng Nikah sing janten kulawarga nu sakinah mawadah warahmah..💕 #soksokan #basasunda 😂

pokoknya, selamat membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.. 😊

Doa jeung usaha lir ibarat cukang wahangan,
anu nganteurkeun kana pamaksadan,
sagala kahayang diri anu loba pamenta,
Teu sadar diri pinuh ku dosa, teu apal isuk teu apal sore di jemput ku pati,
Mikiran dunya moal aya tungtung na,
Sabab diri kudu loba ngaji meh ngarti kana elmu agama, kudu saimbang antara dunya jeung akherat,
Ngudag dunya ulah kajongjonan,
kudu ngalaman heula pait peuheur na hirup, sabab lalakon mah kudu ngalaman peurih na hirup, saacan manggih kabagjaan,
hiji wanci bakal kapanggih jeung kabagjaan,
da hirup mah moal salilana susah moal salila na bagja,
sagalana oge aya nu ngatur, pasrah sumerah ka gusti dibarengan ku tekad jeung ikhtiar .
.
.
. edisibingung

#dawuhsunda #nyundapisan #papatahkolot #basasunda #ngamumulebasasunda #sundabagja #paribasasunda #pasawahan #lembur

@Regrann from @paribasasunda - Pitutur ati pangedal rasa ti Siliwangi

Kadé nitip! Ulah poho ngaji, ulah ragrag rasa kanyaah jeung kadeudeuh kana kangéwa jeung deleka.

Ulah silih sasalah, kudu SILIH ASIH SILIH ASAH SILIH ASUH SILIH WAWANGI.

Tempo ka diri jeung awak sorangan geus nepi mana ibadah ka Alloh jeung nyinghareupan maot! Geus nepi mana mawa awak kana tempatna. Geus nepi mana mangpaat jeung balaréa. Geus nepi mana nyaah ka dulur jeung baraya. Geus nepi mana nempo kasalah nu aya dina léngkah jeung carita. Geus nepi mana pangéran aya dina diri. Geus nepi mana hormat jeng nurut ka guru. Geus nepi mana kolot di dama-dama. Geus nepi mana?! Ka diri kuring, jeung ka balaréa. Kadé ngaji euweuh batas eureuna, saacan awak di kubur taneuh ngaji tetep kawajiban. Jaga laku léngkah jeung pitutur. Ulah poho kana ÉLMU. Nitip budak incu jaga ulah leupas ti masjid jeung pangajian. Naha rék saha anu ngadu'akeun urang di pakuburan jaga ké datang waktu balik kanu boga jeung balik kanu jati!

Sing nyaah ka balaréa! Silih jaga! Ulah silih goréng jeung deleka.
Dunya geus poék, dunya geus katempo waktuna! Dunya enggeus nepi kana naon anu di pikasieuna.
Ek ti iraha?! Mun aya anu teu ngeunah, atawa teu satuju, ngomong ka aing.
.
.
Di posting ti Kang @dedenhasbi98
.
.
#paribasasunda #papatah
#sunda #basasunda #urangsunda #budayasunda #saursiliwangi #pantheraaji #ponpescipasung #lingkarpesantren #sundabagja #alasantri #siliwangi #pasundan #padjadjaran - #regrann

Rancagé Diajar Basa Sunda SMA disusun dumasar kana Kurikulum 2013 Révisi 2017, tur leuwih museur kana tujuan dasar sangkan barudak parigel maca, nulis, jeung ngaregepkeun basa Sunda. Lian ti kamahéran ngagunakeun basa Sunda, ieu buku ngamuat pangaweruh sastra, budaya, katut paélmuan nu leuwih jembar.

Tim Bakti Guru Rancagé, geus narékahan sangkan ungkara basa Sunda dina ieu buku téh teu hésé teuing, boh keur guru, boh keur siswa. Éta tarékah téh, dina prak-prakanana ngawengku: (1) Kekecapan diluyukeun jeung kalumbrahan katut psikologi barudak. Lumrah hartina gampang kaharti, tilikan psikologi hartina diluyukeun jeung umur katut tingkatan kelas; (2) Eusi carita atawa carita satékah polah bakal pikaresepeun macana, dipiharep jadi eunteung jeung picontoeun barudak; (3) Ti pangajaran ka pangajaran, aya perkara nu nganteng sangkan eusi buku téh karasa gumulung sanajan pedaranana béda-béda; (4) Nyingkahan kalimah sumélér nu matak bingung nu maca sarta diganti ku kalimah nu leuwih basajan.

Pikeun ngajembaran rupaning pedaran, ieu buku diémbohan ku CD/DVD. Eusina, lian ti matéri nu ngarojong kana pangajaran, dilengkepan deuih ku kamus katut multimédia. Rancagé Diajar Basa Sunda ditataharkeun pikeun nyumponan pangajaran nu nyaluyukeun jeung kamekaran jaman, dalit jeung téknologi informasi, ku cara nyayagikeun rambatloka (website) nu bisa diaksés ku saha waé nu ngagunakeun ieu buku.
#bukupelajaranbasasunda #kurikulum2013edisirevisi2017 #basasunda #rancage #pustakajaya

Rancagé Diajar Basa Sunda SMP disusun dumasar kana Kurikulum 2013 Révisi 2017, tur leuwih museur kana tujuan dasar sangkan barudak parigel maca, nulis, jeung ngaregepkeun basa Sunda. Lian ti kamahéran ngagunakeun basa Sunda, ieu buku ngamuat pangaweruh sastra, budaya, katut paélmuan nu leuwih jembar.

Tim Bakti Guru Rancagé, geus narékahan sangkan ungkara basa Sunda dina ieu buku téh teu hésé teuing, boh keur guru, boh keur siswa. Éta tarékah téh, dina prak-prakanana ngawengku: (1) Kekecapan diluyukeun jeung kalumbrahan katut psikologi barudak. Lumrah hartina gampang kaharti, tilikan psikologi hartina diluyukeun jeung umur katut tingkatan kelas; (2) Eusi carita atawa carita satékah polah bakal pikaresepeun macana, dipiharep jadi eunteung jeung picontoeun barudak; (3) Ti pangajaran ka pangajaran, aya perkara nu nganteng sangkan eusi buku téh karasa gumulung sanajan pedaranana béda-béda; (4) Nyingkahan kalimah sumélér nu matak bingung nu maca sarta diganti ku kalimah nu leuwih basajan.

Pikeun ngajembaran rupaning pedaran, ieu buku diémbohan ku CD/DVD. Eusina, lian ti matéri nu ngarojong kana pangajaran, dilengkepan deuih ku kamus katut multimédia. Rancagé Diajar Basa Sunda ditataharkeun pikeun nyumponan pangajaran nu nyaluyukeun jeung kamekaran jaman, dalit jeung téknologi informasi, ku cara nyayagikeun rambatloka (website) nu bisa diaksés ku saha waé nu ngagunakeun ieu buku.
#bukupelajaranbasasunda #kurikulum2013edisirevisi2017 #basasunda #rancage #pustakajaya

Rancagé Diajar Basa Sunda SD disusun dumasar kana Kurikulum 2013 Révisi 2017, tur leuwih museur kana tujuan dasar sangkan barudak parigel maca, nulis, jeung ngaregepkeun basa Sunda. Lian ti kamahéran ngagunakeun basa Sunda, ieu buku ngamuat pangaweruh sastra, budaya, katut paélmuan nu leuwih jembar.

Tim Bakti Guru Rancagé, geus narékahan sangkan ungkara basa Sunda dina ieu buku téh teu hésé teuing, boh keur guru, boh keur siswa. Éta tarékah téh, dina prak-prakanana ngawengku: (1) Kekecapan diluyukeun jeung kalumbrahan katut psikologi barudak. Lumrah hartina gampang kaharti, tilikan psikologi hartina diluyukeun jeung umur katut tingkatan kelas; (2) Eusi carita atawa carita satékah polah bakal pikaresepeun macana, dipiharep jadi eunteung jeung picontoeun barudak; (3) Ti pangajaran ka pangajaran, aya perkara nu nganteng sangkan eusi buku téh karasa gumulung sanajan pedaranana béda-béda; (4) Nyingkahan kalimah sumélér nu matak bingung nu maca sarta diganti ku kalimah nu leuwih basajan.

Pikeun ngajembaran rupaning pedaran, ieu buku diémbohan ku CD/DVD. Eusina, lian ti matéri nu ngarojong kana pangajaran, dilengkepan deuih ku kamus katut multimédia. Rancagé Diajar Basa Sunda ditataharkeun pikeun nyumponan pangajaran nu nyaluyukeun jeung kamekaran jaman, dalit jeung téknologi informasi, ku cara nyayagikeun rambatloka (website) nu bisa diaksés ku saha waé nu ngagunakeun ieu buku.
#bukupelajaranbasasunda #kurikulum2013edisirevisi2017 #basasunda #rancage #pustakajaya

Most Popular Instagram Hashtags