[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#asiltoa

53 posts

TOP POSTS

.
کونگ درای .
.  کونگ فوکا با بستن بازوان خود درهم و روبروی سینه به گونه ایکه دستان مشت شده داخل آرنجها پنهان می شوند و بازوان موازی با زمین قرار می گیرند، درکامیسما ایستاده و اعلام کونگ درای می کند.

کونگ درای"، به معنای "دروازه دانایی"، به نماد دروازه هایی است که یک همراه با گشودن و گذر از آنها به دانش و خرد خود می افزاید . گذشتن از این درها و بدست آوردن تجربیات و دانسته های پشت آن نیاز به بردباری و شکیبایی در برابر سختی ها و رنج ناشی از تمرینات مداومی دارد که یک همراه تا بخش هفتم از مایگاه تن به آن می پردازد تا خود را بیازماید.

هنگام "کونگ درای " با چشمان باز و نیروی اندیشه ، خود و پیرامون خود را می نگریم و به سنجش وجود خویش با جهان هستی می نشینیم.

کونگ فو توآ راه رسیدن به خرد و داناییست . روشیست برای آموختن و فراگیری و شیوه ایست از مبارزه . 
مبارزه و نبرد در کونگ فو توآ به ضربه های مشت و لگد خلاصه نمی شود، از این روست که یارومه میرزایی بنیانگذار آن میگوید : ما اینجا مسابقه نداریم ، چراکه اگر مرزهای خود را به میدان مسابقه چارچوب کنیم ، از بنیاد و ماهیت توآ دور می مانیم . کونگ فو تو آ راه آزادی و آزادگی و راستینگی است.ما فنون را اجرا میکنیم تا تن و روانی سالم و آرام و آماده برای مبارزه بنیادین پیدا کنیم . این مبارزه ، نبردیست که در پشت درهای بسته انجام گرفته و همان مبارزه ایست که ما با خود در درون خویش خواهیم داشت ، زیرا بنیان تمام نیروها ، چیره و پیروز شدن بر خواهشها و هوای روانی (نفسانی ) خویش است. بنابراین ما می کوشیم تا ابتدا تن و روان خود را برای پیروزی بر دشمنانی چون دروغ ، ریا و دورویی ، فریبکاری و نادانی و تاریکی، نیرومند و آماده نماییم.
👇👇👇👇 .
💥www.kungfutoa.ca💥
بخش نمادها و نشانه ها در کونگ فو توآ
#هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند #کونگفوتوآ #شاگردارشدیارومه #مصطفی_جلیلزاده
#mirzaiistyle #kungfutoa #asiltoa #martialarts #toa #TOA #توآ

.
.
آموزش هنر رزمی ملی ایران
کانون ورزشی،پرورشی تن و‌روان
استاد مصطفی جلیلزاده .
body & mind training institute .
💥master mostafa jalilzadeh💥
iranian martial art of TOA
#هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند #پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #کونگفوتوآ #توآ #کونگفو #مصطفی_جلیلزاده
#mirzaiistyle #mirzaii_style #kungfu #TOA #asiltoa #kungfutoa #martialart #teknik #topkickpics #topkick #khat

MOST RECENT

.
.
آموزش هنر رزمی ملی ایران
کانون ورزشی،پرورشی تن و‌روان
استاد مصطفی جلیلزاده .
body & mind training institute .
💥master mostafa jalilzadeh💥
iranian martial art of TOA
#هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند #پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #کونگفوتوآ #توآ #کونگفو #مصطفی_جلیلزاده
#mirzaiistyle #mirzaii_style #kungfu #TOA #asiltoa #kungfutoa #martialart #teknik #topkickpics #topkick #khat

.
.آموزش هنر رزمی ملی ایران توآ
کانون ورزشی،پرورشی تن و روان
استادمصطفی جلیلزاده .
body & mind training institute
master mostafa jalilzadeh .
💥www.kungfutoa.ca💥

#هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #توآاصیل_توآبدون_پیشوند_پسوند #پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #کونگفوتوآ #تکنیک #راتو #متو #آموزش #کونگفو #مصطفی_جلیلزاده
#mirzaiistyle #mirzaii_style #kungfutoa #toakungfu #asiltoa #kungfu #martialart #topkickpics #kick #TOA

.
.کانون ورزشی،پرورشی تن و روان
آموزش هنر رزمی ملی ایران توآ
. 💥mirzaii_style💥
پروفسور ابراهیم میرزایی بنیانگذار هنر رزمی ملی ایران
طریقت دانایی
iranian martial art of TOA
.
. 🌷www.kungfutoa.ca🌷
#دانشکده_انشا_تن_و_روان
#پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند #شاگردارشدیارومه #مصطفی_جلیلزاده #کونگفوتوآ #کونگفو #توآ
#mirzaiistyle #mirzaii_style #kungfu #asiltoa #kungfutoa #martialart #khat #razmikar #fighting #persianculture

.
.master mostafa jalilzadeh
iranian martial art of TOA💥mirzaii_style💥
.
body & mind training institute 🌷www.kungfutoa.ca🌷
استاد مصطفی جلیلزاده
کانون ورزشی،پرورشی تن و روان
آموزش هنر رزمی ملی ایران توآ
توآبدون پیشوند،پسوند.
#هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ
#توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند #پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #طریقت_دانایی #کونگفوتوآ #کونگفو #توآ #شاگردارشدیارومه #مصطفی_جلیلزاده
#mirzaiistyle #mirzaii_style #toa #TOA #kungfu #kungfutoa #asiltoa #martialart #kick #kickboxing #fighter #topkickpics #khat #razmikar #gym #mostafajalilzadeh @kickpicsllc

.
🌹هنر رزمی ملی ایران توآ🌹
استاد مصطفی جلیلزاده
کانون ورزشی،پرورشی تن و روان .
💥iranian martial art of TOA💥
.
master mostafa jalilzadeh
💥body & mind training institute💥
www.kungfutoa.ca
#هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ
#پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند #شاگردارشدیارومه #مصطفی_جلیلزاده #کانگفو #توآ #کونگفو #طریقت_دانایی #کونگفوتوآ
#mirzaiistyle #mirzaii_style #kungfu #kungfutoa #asiltoa #TOA #martialart #topkickpics #fight #mostafajalilzadeh

Most Popular Instagram Hashtags