[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#asiltoa

57 posts

TOP POSTS

.
کونگ درای .
.  کونگ فوکا با بستن بازوان خود درهم و روبروی سینه به گونه ایکه دستان مشت شده داخل آرنجها پنهان می شوند و بازوان موازی با زمین قرار می گیرند، درکامیسما ایستاده و اعلام کونگ درای می کند.

کونگ درای"، به معنای "دروازه دانایی"، به نماد دروازه هایی است که یک همراه با گشودن و گذر از آنها به دانش و خرد خود می افزاید . گذشتن از این درها و بدست آوردن تجربیات و دانسته های پشت آن نیاز به بردباری و شکیبایی در برابر سختی ها و رنج ناشی از تمرینات مداومی دارد که یک همراه تا بخش هفتم از مایگاه تن به آن می پردازد تا خود را بیازماید.

هنگام "کونگ درای " با چشمان باز و نیروی اندیشه ، خود و پیرامون خود را می نگریم و به سنجش وجود خویش با جهان هستی می نشینیم.

کونگ فو توآ راه رسیدن به خرد و داناییست . روشیست برای آموختن و فراگیری و شیوه ایست از مبارزه . 
مبارزه و نبرد در کونگ فو توآ به ضربه های مشت و لگد خلاصه نمی شود، از این روست که یارومه میرزایی بنیانگذار آن میگوید : ما اینجا مسابقه نداریم ، چراکه اگر مرزهای خود را به میدان مسابقه چارچوب کنیم ، از بنیاد و ماهیت توآ دور می مانیم . کونگ فو تو آ راه آزادی و آزادگی و راستینگی است.ما فنون را اجرا میکنیم تا تن و روانی سالم و آرام و آماده برای مبارزه بنیادین پیدا کنیم . این مبارزه ، نبردیست که در پشت درهای بسته انجام گرفته و همان مبارزه ایست که ما با خود در درون خویش خواهیم داشت ، زیرا بنیان تمام نیروها ، چیره و پیروز شدن بر خواهشها و هوای روانی (نفسانی ) خویش است. بنابراین ما می کوشیم تا ابتدا تن و روان خود را برای پیروزی بر دشمنانی چون دروغ ، ریا و دورویی ، فریبکاری و نادانی و تاریکی، نیرومند و آماده نماییم.
👇👇👇👇 .
💥www.kungfutoa.ca💥
بخش نمادها و نشانه ها در کونگ فو توآ
#هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند #کونگفوتوآ #شاگردارشدیارومه #مصطفی_جلیلزاده
#mirzaiistyle #kungfutoa #asiltoa #martialarts #toa #TOA #توآ

.
.
آموزش هنر رزمی ملی ایران
کانون ورزشی،پرورشی تن و‌روان
استاد مصطفی جلیلزاده .
body & mind training institute .
💥master mostafa jalilzadeh💥
iranian martial art of TOA
#هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند #پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #کونگفوتوآ #توآ #کونگفو #مصطفی_جلیلزاده
#mirzaiistyle #mirzaii_style #kungfu #TOA #asiltoa #kungfutoa #martialart #teknik #topkickpics #topkick #khat

MOST RECENT

.
.
آموزش هنر رزمی ملی ایران
کانون ورزشی،پرورشی تن و‌روان
استاد مصطفی جلیلزاده .
body & mind training institute .
💥master mostafa jalilzadeh💥
iranian martial art of TOA
#هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند #پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #کونگفوتوآ #توآ #کونگفو #مصطفی_جلیلزاده
#mirzaiistyle #mirzaii_style #kungfu #TOA #asiltoa #kungfutoa #martialart #teknik #topkickpics #topkick #khat

.
.آموزش هنر رزمی ملی ایران توآ
کانون ورزشی،پرورشی تن و روان
استادمصطفی جلیلزاده .
body & mind training institute
master mostafa jalilzadeh .
💥www.kungfutoa.ca💥

#هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #توآاصیل_توآبدون_پیشوند_پسوند #پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #کونگفوتوآ #تکنیک #راتو #متو #آموزش #کونگفو #مصطفی_جلیلزاده
#mirzaiistyle #mirzaii_style #kungfutoa #toakungfu #asiltoa #kungfu #martialart #topkickpics #kick #TOA

.
.کانون ورزشی،پرورشی تن و روان
آموزش هنر رزمی ملی ایران توآ
. 💥mirzaii_style💥
پروفسور ابراهیم میرزایی بنیانگذار هنر رزمی ملی ایران
طریقت دانایی
iranian martial art of TOA
.
. 🌷www.kungfutoa.ca🌷
#دانشکده_انشا_تن_و_روان
#پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند #شاگردارشدیارومه #مصطفی_جلیلزاده #کونگفوتوآ #کونگفو #توآ
#mirzaiistyle #mirzaii_style #kungfu #asiltoa #kungfutoa #martialart #khat #razmikar #fighting #persianculture

.
.master mostafa jalilzadeh
iranian martial art of TOA💥mirzaii_style💥
.
body & mind training institute 🌷www.kungfutoa.ca🌷
استاد مصطفی جلیلزاده
کانون ورزشی،پرورشی تن و روان
آموزش هنر رزمی ملی ایران توآ
توآبدون پیشوند،پسوند.
#هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ
#توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند #پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #طریقت_دانایی #کونگفوتوآ #کونگفو #توآ #شاگردارشدیارومه #مصطفی_جلیلزاده
#mirzaiistyle #mirzaii_style #toa #TOA #kungfu #kungfutoa #asiltoa #martialart #kick #kickboxing #fighter #topkickpics #khat #razmikar #gym #mostafajalilzadeh @kickpicsllc

.
🌹هنر رزمی ملی ایران توآ🌹
استاد مصطفی جلیلزاده
کانون ورزشی،پرورشی تن و روان .
💥iranian martial art of TOA💥
.
master mostafa jalilzadeh
💥body & mind training institute💥
www.kungfutoa.ca
#هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ
#پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند #شاگردارشدیارومه #مصطفی_جلیلزاده #کانگفو #توآ #کونگفو #طریقت_دانایی #کونگفوتوآ
#mirzaiistyle #mirzaii_style #kungfu #kungfutoa #asiltoa #TOA #martialart #topkickpics #fight #mostafajalilzadeh

.
کانون ورزشی،پرورشی تن و روان
استاد مصطفی جلیلزاده .
.
body & mind training institute
master mostafa jalilzadeh .
🌹www.kungfutoa.ca🌹 .
💥بخشی از آموزش مایانا در کانون ورزشی و پرورشی تن و روان. .محور بشین پاشوها
#هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ
#پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند #توآ #کونگفوتوآ #مایانا #کونگفو #کانگفو #طریقت_دانایی‌ #شاگردارشدیارومه #مصطفی_جلیلزاده
#mirzaiistyle #mirzaii_style #TOA #asiltoa #kungfu #kungfuto #martialart #topkickpics #mostafajalilzadeh #razmikar #fighting #fighter #kickboxing #kata #khat #sash #form #martialarts #kicking

.
💥کانون ورزشی،پرورشی تن و روان .
.
لونه زنبوری سامسامایه ««پانزدهم فروردین نود و شش »»
.
[96/1/15]
استاد مصطفی جلیلزاده
همراه شاپورفریاد

آموزش هنر رزمی ملی ایران توآ
توآ بدون پیشوند و پسوند
#هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند #پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #کونگفوتوآ #کونگفو #توآ #شاگردارشدیارومه #مصطفی_جلیلزاده #رزمی
#mirzaiistyle #asiltoa #kungfu #TOA #mirzaii_style #mostafajalilzadeh #martialart #topkickpics #kungfutoa #sai #kick #razmikar #fighting #teknik #razmi

.
💥کانون ورزشی،پرورشی تن و روان
.
آموزش هنر رزمی ملی ایران توآ
توآبدون پیشوند و پسوند
.
"باتو" یا "بتو" به معنی همبستگی، هم پیمان شدن و همراه بودن است.

استاد با ندای "باتو کونگ فوکا" همراهان خود را برای یکپارچگی و هم پیمان شدن فرا می خواند.
طریقت دانایی بدون همراهی هم پیمانان توآ، توانایی نشان دادن گرمای وجودی خویش را ندارد. 
از این روی هرزمان پس از پایان تمرین و آموزش ، به هنگام باز کردن شال از کمر، استاد شال خود راکه نماد تجربه و دانسته های او است بسوی همراهان می گیرد و به نشان پیشکش کردن آن، رهروان طریقت دانایی را به همگرایی و هماهنگی می خواند .
#پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند #طریقت_دانایی #توآ #کونگفو #کونگفوتوآ #شاگردارشدیارومه #مصطفی_جلیلزاده
#mirzaiistyle #mirzaiistyle #kungfu #kungfutoa #asiltoa #TOA #martialart #kickboxing #fighter #sai #razmikar

.
💥بخش اول
.
تشریح پوشش وایما متو
استاد مصطفی جلیلزاده
کلیپ کامل در کانال تلگرام .
www.kungfutoa.ca
.
کانون ورزشی،پرورشی تن و روان
هنر رزمی ملی ایران توآ ««توآ بدون پیشوند و پسوند»» #هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند #پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #شاگردارشدیارومه #مصطفی_جلیلزاده #سای #ریکیما #مبارزه #کونگفوتوآ #توآ #کونگفو #کانگفو #دانش_فنی #تکنیک
#mirzaiistyle #mirzaii_style #TOA #asiltoa #kungfu #kungfutoa #toakungfu #topkickpics #mostafajalilzadeh #martialart #persianculture

.
کانون ورزشی،پرورشی تن و روان
استاد مصطفی جلیلزاده
آموزش هنررزمی ملی ایران توآ
توآاصیل،توآبدون پیشوند و پسوند
.
body & mind training institute
master mostafa jalilzadeh
🌹www.kungfutoa.ca🌹
.
آموزش،اخبار و‌آرشیو در کانال تلگرام
#پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند
#شاگردارشدیارومه #مصطفی_جلیلزاده #کونگفوتوآ #کونگفو #توآ
#mirzaiistyle #toakungfu #kungfu #kungfutoa #TOA #asiltoa #martialart #mma #topkickpics #mostafajalilzadeh #sai #kickboxing #fighting

.
کانون ورزشی،پرورشی تن و روان
استاد مصطفی جلیلزاده
آموزش هنر رزمی ملی ایران توآ
توآ بدون پیشوند و‌پسوند

body & mind training institute 🌹www.kungfutoa.ca🌹
.
آموزش،اخبار و‌آرشیو کانال تلگرام 👇👇
www.telegram.me/jalilzadeh_toa
#پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند #شاگردارشدیارومه #مصطفی_جلیلزاده
#کونگفوتوآ #کونگفو
#mirzaiistyle #asiltoa #kungfu #kungfutoa #toakungfu #TOA #topkickpics #sword #sai #martialarts #mma #kick

.
کانون ورزشی،پرورشی تن و روان
استاد مصطفی جلیلزاده
آموزش هنر رزمی ملی ایران توآ
توآ بدون پیشوند و‌پسوند
. 💥ضربه هورایاد کیتو

body & mind training institute
master mostafa jalilzadeh
martial art of TO'A
🌹www.kungfutoa.ca🌹
.
آموزش،اخبار و آرشیو 👇👇👇 .
www.telegram.me/jalilzadeh_toa

#پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند #شاگردارشدیارومه #مصطفی_جلیلزاده #کونگفوتوآ #کونگفو #کونگ_فو_توآ #توآ #طریقت_دانایی
#mirzaiistyle #martialarts #mma #asiltoa #TOA #kungfu #kungfutoa #toakungfu #topkickpics #kickpics #kickboxing #sai #teknik @kickpicsllc #razmikar #professor_ebtahimmirzaii #mostafajalilzadeh

.
کانون ورزشی،پرورشی تن و‌روان
استاد مصطفی جلیلزاده
آموزش هنر رزمی ملی ایران توآ
توآ بدون پیشوند و‌پسوند
.
💥💥آموزش خط ۵ ( مایانا )
master mostafa jalilzadeh
🌹www.kungfutoa.ca🌹
www.telegram.me/jalilzadeh_toa

#پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند
#شاگردارشدیارومه #مصطفی_جلیلزاده #کونگفوتوآ #توآ #اسطوره #میرزایی_استایل #طریقت_دانایی
#mirzaiistyle #toa #asiltoa #kungfutoa #kungfu #toakungfu #professor_ebrahim_mirzaii #mostafajalilzadeh #mma #martialarts #topkickpics #kickpics

master mostafa jalilzadeh
body & mind training institute
💥💥www.kungfutoa.ca💥💥
کانون ورزشی،پرورشی تن و روان
توآ بدون پیشوند و‌پسوند
استاد مصطفی جلیلزاده
قلب تپنده توآ 🙏🙏
#پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #توآاصیل_توآبدون_پیشوند_پسوند #شاگردارشدیارومه #مصطفی_جلیلزاده #کونگفوتوآ #کونگفو #کونگ_فو_توآ #توآ
#mirzaiistyle #martialart #toa #TOA #kungfutoa #toakungfu #asiltoa #ebrahim_mirzaii #mostafa_jalilzadeh #kickboxing #topkickpics #topkicks #razmikar

.
کونگ درای .
.  کونگ فوکا با بستن بازوان خود درهم و روبروی سینه به گونه ایکه دستان مشت شده داخل آرنجها پنهان می شوند و بازوان موازی با زمین قرار می گیرند، درکامیسما ایستاده و اعلام کونگ درای می کند.

کونگ درای"، به معنای "دروازه دانایی"، به نماد دروازه هایی است که یک همراه با گشودن و گذر از آنها به دانش و خرد خود می افزاید . گذشتن از این درها و بدست آوردن تجربیات و دانسته های پشت آن نیاز به بردباری و شکیبایی در برابر سختی ها و رنج ناشی از تمرینات مداومی دارد که یک همراه تا بخش هفتم از مایگاه تن به آن می پردازد تا خود را بیازماید.

هنگام "کونگ درای " با چشمان باز و نیروی اندیشه ، خود و پیرامون خود را می نگریم و به سنجش وجود خویش با جهان هستی می نشینیم.

کونگ فو توآ راه رسیدن به خرد و داناییست . روشیست برای آموختن و فراگیری و شیوه ایست از مبارزه . 
مبارزه و نبرد در کونگ فو توآ به ضربه های مشت و لگد خلاصه نمی شود، از این روست که یارومه میرزایی بنیانگذار آن میگوید : ما اینجا مسابقه نداریم ، چراکه اگر مرزهای خود را به میدان مسابقه چارچوب کنیم ، از بنیاد و ماهیت توآ دور می مانیم . کونگ فو تو آ راه آزادی و آزادگی و راستینگی است.ما فنون را اجرا میکنیم تا تن و روانی سالم و آرام و آماده برای مبارزه بنیادین پیدا کنیم . این مبارزه ، نبردیست که در پشت درهای بسته انجام گرفته و همان مبارزه ایست که ما با خود در درون خویش خواهیم داشت ، زیرا بنیان تمام نیروها ، چیره و پیروز شدن بر خواهشها و هوای روانی (نفسانی ) خویش است. بنابراین ما می کوشیم تا ابتدا تن و روان خود را برای پیروزی بر دشمنانی چون دروغ ، ریا و دورویی ، فریبکاری و نادانی و تاریکی، نیرومند و آماده نماییم.
👇👇👇👇 .
💥www.kungfutoa.ca💥
بخش نمادها و نشانه ها در کونگ فو توآ
#هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند #کونگفوتوآ #شاگردارشدیارومه #مصطفی_جلیلزاده
#mirzaiistyle #kungfutoa #asiltoa #martialarts #toa #TOA #توآ

.
آموزش کونگ فو توآ
توآ بدون پیشوند و بدون پسوند
کانون ورزشی و پرورشی تن و روان. .
”آموزش، اخبار،آرشیو”،کانال تلگرام👇👇
.
www.telegram.me/Jalilzadeh_toa
💥💥www.kungfutoa.ca💥💥
.
#هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند #کونگفوتوآ #کونگفو #توآ #میرزایی_استایل #شاگردارشدیارومه #مصطفی_جلیلزاده
#mirzaiistyle #mirzaii_style #mma #martialart #toakungfu #kungfutoa #kungfu #TOA #asiltoa #kickboxing #topkickpics #kickpics #mostafajalilzadeh

.
💥تاریخچه کونگ فو توآ به روایت تصویر و توضیح مختصر
.
ارشدترین شاگردان یارومه بعداز بسته شدن باشگاه پهلوی و انتقال به باشگاه تاج. ردیف اول از سمت راست: ۱- مرحوم رضا اقیری، ۲- ؟ ، ۳- مسعود برهانی، ۴- هادی مینایی، ۵- مرحوم حسین داداشی، ۶- هوشنگ حبیب پور، ۷- فیروز حبیب پور.

ردیف دوم از سمت راست: ۱- ؟ ، ۲- مصطفی جلیل زاده، ۳- ؟، ۴- فریدون قطبی، ۵- علی جهانگیری، ۶- ؟ ، ۷- کامیار بحری، ۸- علی ریزه.

ردیف سوم از سمت راست: نفر پنجم محمد پژمان، نفر ششم محمد اسکندری. ردیف چهارم از سمت راست نفر اول مرحوم محمد صادقی، نفر دوم محمد غفاری و نفر پنجم علی قاری حقیقت. .
💥💥نکته، بدون اغراق خاطرم است وقتیکه این کلاس در باشگاه پهلوی سامسامایه کار میکرد از شوک ضربات ستونهای معبد به لرزه می افتاد. (استاد مصطفی جلیلزاده ) 👇👇👇👇👇
مراجعه به سایت .
🌹www.kungfutoa.ca🌹
بخش تصاویر، تاریخچه توآ به روایت تصاویر...
. www.telegram.me/jalilzadeh_toa.
#پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #توآاصیل_توآبدون_پیشوند_پسوند #کونگفوتوآ #کونگفو #توآ #یارومه #مصطفی_جلیلزاده #شاگردارشدیارومه #میرزایی_استایل
#asiltoa #kungfutoa #mirzaiistyle #mirzaii_style #toakungfu #kungfu #mma #martialart #TOA #toa #mostafajalilzadeh #topkick #kickboxing

.
💥تاریخچه کونگ فو توآ به روایت تصویر و‌توضیح مختصر.

سال ۱۳۵۴، مراسم سری دوم شالبند سبزها که از سی و پنج نفر همراه کاندید شده فقط ده نفر موفق بدریافت شالبند از یارومه شدند که بترتیب از جلو عبارتند از: فیروز حبیب پور، مرحوم حسین داودی پناه، مرحوم رضا اقیری، مصطفی جلیل زاده، محمد پژمان، کامیار بحری، هوشنگ حبیب پور، مسعود برهانی، شهرام حاج رحیمی و علی قاری حقیقت.

نکته، این ده نفر تنها شالبندان پرفسور میرزایی بودند که برای اولین و آخرین بار علاوه بر حکم شالبندی موفق بدریافت مدرک چرمینه از طرف دانشکده (معبد) انشاء تن و روان شدند. ***
👇👇👇👇👇
مراجعه به سایت
💥💥www.kungfutoa.ca💥💥
بخش تصاویر، تاریخچه کونگ فوتوآ به روایت تصویر... #پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ
#توآاصیل_توآبدون_پیشوند_پسوند #میرزایی_استایل #کونگفو #کونگفوتوآ #توآ #تکنیک
#mirzaiistyle #kungfutoa #asiltoa #TOA #toa #toakungfu #mostafajalilzadeh #topkick #topkickpics #mma #martialart #fighter #razmikar #kickboxing

.
نماد ها و‌نشانه ها در کونگ فوتوآ
👇👇👇👇
💥💥www.kungfutoa.ca💥💥
سایت کانون ورزشی،پرورشی تن و روان_بخش نمادها و نشانه ها

آموزش کونگ فو توآ
توآبدون پیشوند و پسوند!
www.telegram.me/jalilzadeh_toa

#هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند #کونگفوتوآ #کونگفو #توآ #کونگ_فو_توآ #مبارزه_کلاسیک #میرزایی_استایل #مبارزه #رزمیکار
#mirzaiistyle #mirzaii_style #iranian_martial_art_of_toa #toa #TOA #asiltoa #kungfutoa #toakungfu #topkickpics #mostafajalilzadeh #kick #mma #martialart #fighter

.
.
آموزش هنر رزمی ملی ایران توآ
کونگ فو توآ
توآاصیل توا بدون پیشوند،پسوند!
کانون ورزشی،پرورشی تن و روان 👇👇👇👇
🌺🌺www.kungfutoa.ca🌺🌺
telegram.me/jalilzadeh_toa
#هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند #فقط_توآ #توآ #کونگ_فو_توآ #کونگفوتوآ #اجرا_خط_فرم_ممای_کاتا_تکواندو_کاراته_جودو_کونگفو_کونگ_فو_کونگ_فو_توآ_توا_کونگفوتوا_فلسفه_شالبند_مبارزه_کلاسیک #میرزایی_استایل_ذن_تاریخ_فرهنگ_تمدن_پارسی_سیمرغ_شاهین_جسارت_غرور_افتخارایرانی_افتخارایرونی #بنیانگذار_دانشکده_انشا_تن_روان_طریقت_دانایی_جهان_تن_و_روان_پرورش_تن_روان_ذهن_زیبا_دل_پاک_زیبایی_فرهنگ_هنر_تاریخ_ایرانی_ایرونی_ایروونی #سیمرغ_همایش_سیمرغ_اصیل_توآ_توآاصیل #استاد_مصطفی_جلیلزاده #قلب_تپنده_توآ_بزرگ_استاد_مصطفی_جلیلزاده_شاگرد_ارشد_پروفسور_ابراهیم_میرزایی_بزرگ_استاد_مصطفی_جلیلزاده #اسطوره_تکنیکی_توآ_هنر_رزمی_ملی_مصطفی_جلیلزاده_سیمرغ_بی_مانند_توآ_بزرگ_استاد_مصطفی_جلیلزاده
#mirzaiistyle_mirzaii_style #iranian_martial_art_of_toa #toa #TOA #asiltoa #toakungfu #kungfutoa_kungfu_zenkarate_bjj_jkd_taekwondo_sai
#Grandmaster_mostafajalilzadeh
#mostafa_jalilzadeh

Grandmaster mostafa jalilzadeh
mirzaii_style
old clip
💥step 4 (samsamaeh)💥
learn martial art of TOA 👇👇👇
🌷🌷www.kungfutoa.ca🌷🌷
telegram.me/jalilzadeh_toa
www.youtube.com/mostafajalilzadeh .
استاد مصطفی جلیلزاده
خط ۴،سامسامایه
کانون ورزشی،پرورشی تن و روان
آموزش کونگ فو توآ
بدون پیشوند،پسوند! 🌷🌷www.kungfutoa.ca🌷🌷
telegram.me/jalilzadeh_toa

#هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #توآاصیل_توآبدون_پیشوند_پسوند #پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #سبک_میرزایی #کونگفوتوآ #کونگ_فو_توآ #کونگفو #توآ #اصیل_توآ #میرزایی_استایل_ذن_تاریخ_فرهنگ_تمدن_پارسی_سیمرغ_شاهین_جسارت_غرور_افتخارایرانی_افتخارایرونی #قلب_تپنده_توآ_بزرگ_استاد_مصطفی_جلیلزاده_شاگرد_ارشد_پروفسور_ابراهیم_میرزایی #اسطوره_تکنیکی_توآاصیل_مصطفی_جلیلزاده #اجرا_خط_ممای_مایانه_کاتا_فرم_شالبند_سلاح_سرد_سای_کاراته_کونگفو_کونفو_کونگ_فو_توآ_تکواندو_جودو_بوکس_مبارزه_رزمی_ورزشی_نینجیتسو_خودشناسی
#mirzaii_style_mirzaiistyle #iranian_martial_art_of_toa #toa #TOA #kungfutoa #toakungfu #sidekick_mma_martialart_fighter #kungfu_karate_zen_gym_razmikar #teknik #asiltoa #toaasil #kickpics #topkickpics #kickboxing #topkick #kickpics #kickpics @kickpicsllc
#mostafajalilzadeh #body_mind_training

kungfu to'a
mirzaii_style
learn martial art of TO'A . .
👉👉body & mind training institute 👈👈
🌷🌷www.kungfutoa.ca🌷🌷 .
آموزش کونگ فو توآ،هنر رزمی ملی ایران توآ
.

توآاصیل،توآ بدون پیشوند و پسوند .
سبک میرزایی
کانون ورزشی،پرورشی تن و روان
آموزش کونگ فوتوآ
.
telegram.me/jalilzadeh_toa

#هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #ابراهیم_میرزایی_بنیانگذار_دانشکده_انشا_تن_روان #طریقت_دانایی #توآ #کونگفوتوآ_کونگفوتوا_کونگ_فو_توآ #اصیل_توآ_توااصیل #جهان_تن_روان #میرزایی_استایل_ذن_تاریخ_فرهنگ_تمدن_پارسی_سیمرغ_شاهین_جسارت_غرور_افتخارایرانی_افتخارایرونی #اجرا_خط_ممای_مایانه_شالبند_اموزش_کونگفوتوا #اموزش_کونگفو #رزمی_رزمیکار_سای_ریکیما_کاراته_تکواندو_جودو_دفاع_شخصی_نینجا_تمرین_تکنیک #مصطفی_جلیلزاده_قلب_تپنده_توآ #اسطوره_تکنیکی_توآ #شاگردارشدیارومه_شاگردارشد_یارومه_شاگرد_ارشد_یارومه_ابراهیم_میرزایی_بزرگ_استاد_مصطفی_جلیلزاده
#mirzaiistyle_mirzaii_style #iranian_martial_art_of_toa #toaasil #asiltoa #TOA #kungfutoa_toakungfu_kungfu #karate_zen_tkd_bjj_ninja_sai_taekwondo_judo_jodu_aikido_mma_martialart_martial_art #kick_topkick_kickboxing #mma #Grandmaster_mostafajalilzadeh

.
آموزش هنر رزمی ملی ایران توآ
کونگ فو توآ
توآاصیل توا بدون پیشوند،پسوند!
کانون ورزشی،پرورشی تن و روان 👇👇👇👇
🌺🌺www.kungfutoa.ca🌺🌺
telegram.me/jalilzadeh_toa
#هنر_رزمی_ملی_ایران_توآ #توآاصیل_توآ_بدون_پیشوند_پسوند #فقط_توآ #توآ #کونگ_فو_توآ #کونگفوتوآ #اجرا_خط_فرم_ممای_کاتا_تکواندو_کاراته_جودو_کونگفو_کونگ_فو_کونگ_فو_توآ_توا_کونگفوتوا_فلسفه_شالبند_مبارزه_کلاسیک #میرزایی_استایل_ذن_تاریخ_فرهنگ_تمدن_پارسی_سیمرغ_شاهین_جسارت_غرور_افتخارایرانی_افتخارایرونی #بنیانگذار_دانشکده_انشا_تن_روان_طریقت_دانایی_جهان_تن_و_روان_پرورش_تن_روان_ذهن_زیبا_دل_پاک_زیبایی_فرهنگ_هنر_تاریخ_ایرانی_ایرونی_ایروونی #سیمرغ_همایش_سیمرغ_اصیل_توآ_توآاصیل #استاد_مصطفی_جلیلزاده #قلب_تپنده_توآ_بزرگ_استاد_مصطفی_جلیلزاده_شاگرد_ارشد_پروفسور_ابراهیم_میرزایی_بزرگ_استاد_مصطفی_جلیلزاده #اسطوره_تکنیکی_توآ_هنر_رزمی_ملی_مصطفی_جلیلزاده_سیمرغ_بی_مانند_توآ_بزرگ_استاد_مصطفی_جلیلزاده
#mirzaiistyle_mirzaii_style #iranian_martial_art_of_toa #toa #TOA #asiltoa #toakungfu #kungfutoa_kungfu_zenkarate_bjj_jkd_taekwondo_sai
#Grandmaster_mostafajalilzadeh
#mostafa_jalilzadeh

.
🌹🌹🌹قسمتی از افسانه پرتوا👇👇👇👇👇👇👇 کونگ فو توآ را راه دانایی نامیده اند و پا گذاشتن در راه دانایی و گام برداشتن در آن بمانند بستن پیمانی است با خود و خدای خود که در اینجا به سوگندی مانند شده که با آیینی پرشکوه انجام می گیرد و کسی که می خواهد در راه دانایی گام بردارد ، ناگزیر به نبرد با پلیدی ها و ناپاکی ها ی وجود خود وپاسداری از اندیشه های نیک خویش میباشد .

استاد جلیلزاده👇👇👇👇👇👇👇
غیراز این راه دیگری نیست، توآ همین است و بس..
.

منبع: کانون ورزشی و پرورشی تن و روان Kungfutoa.ca .
#پدر_رزمی_ایران_ابراهیم_میرزایی #توآاصیل_توا_بدون_پیشوند_پسوند #بنیانگذار_طریقت_دانایی_پروفسور_ابراهیم_میرزایی #مصطفی_جلیلزاده_شاگرد_ارشد_پروفسور_میرزایی_یاروفادار #قلب_تپنده_توآ_مصطفی_جلیلزاده #توآ #فقط_توا #کونگفوتوا #طریقت_دانایی #کونگفو_ذن_سای_شالبند_اجرا_ممای_مایانه
#mirzaii_style_mirzaiistyle #iranian_martial_art_of_toa #TOA #toa_kungfu #kungfutoa #asiltoa
#teknik_bjj_razmikar_karate_sai_fighter_sash_persianculture #Granmaster_mostafa_jalilzadeh #topkickpic_kickboxing_martialart #mirzaie_style

Most Popular Instagram Hashtags