[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#Gold_coin

MOST RECENT

.
"سکه پارسیان"
با عیار ۷۵۰ در وزنهای مختلف
.
🔹 ثبت شده
🔸 همراه با بارکد اطلاعات
🔹 دارای شماره استاندارد
🔸 دارای موارد امنیتی بالا و هولوگرام از اتحادیه تهران(به شماره سریال هولوگرام توجه فرمایید)
.
((تمامی کارها و محصولات ثبت شده اند.))
#محصولات
#وتوس
#persian_gold
#وتوس #vetos
#سکه_طلا_پارسیان #سکه #پارسیان #طلا #عیار #سوت #گرم #وزن #شمش #gold_coin
#goldcrown #طهران
#سکه_پارسیان

.
عید نوروز مبارک (۳۱ روز مانده ...)
🔸عیدیه طلایی🔸
((به عزیزانتان هدیه هایی از جنس طلا بدهید))
"سکه پارسیان"
"پلاک وتوس"
"شمش های گلد کرون"
.
✨ در وزن ها و اندازه های مختلف
.
#طلا #عشق #هدیه #عید #سفارش #کادو #نوروز #عید_نوروز #عیدی
#وتوس
#persian_gold
#وتوس #vetos
#سکه_طلا_پارسیان #سکه #پارسیان #طلا #عیار #سوت #گرم #وزن #شمش #gold_coin
#goldcrown #طهران
#سکه_پارسیان

.
شمش های وتوس با عیار ۷۵۰ در وزنهای مختلف
.
از ۰/۵۰۰ گرم تا ۱۰ گرم
.
🔸 دارای هلوگرام و موارد امنیتی بالا
🔹 ثبت شده
🔸 بسته بندی و دوخت با دستگاه های خارجیه و تکنولوژی روز
🔹 همراه با بارکد اطلاعات
.
"۱۰ گرم"
.
((تمامی کارها و محصولات ثبت شده اند.))
.
#محصولات
#وتوس
#persian_gold
#وتوس #vetos
#سکه_طلا_پارسیان #سکه #پارسیان #طلا #عیار #سوت #گرم #وزن #شمش #gold_coin
#goldcrown #طهران
#سکه_پارسیان

.
"Persian Gold"
با عیار ۷۵۰ (طلا ۱۸)
در وزن های مختلف
.
🔹 ثبت شده
🔸 دارای موارد امنیتی بالا و هولوگرام
🔹 بسته بندی خارجی
"۱/۲ گرم"
.
((تمامی کارها و محصولات ثبت شده اند.))
#محصولات
#persian_gold
#وتوس #vetos
#سکه_طلا_پارسیان #سکه #پارسیان #طلا #عیار #سوت #گرم #وزن #شمش #gold_coin
#goldcrown #طهران
#سکه_پارسیان

.
"شمش"
با عیار ۹۹۵ Gold Crown (طلا ۲۴)
در وزن های مختلف 🔹 ثبت شده
🔸 دارای موارد امنیتی بالا و هولوگرام
🔹 بسته بندی خارجی "۱/۲ گرم" ((تمامی کارها و محصولات ثبت شده اند.))
#محصولات
#gold_crown
#وتوس #vetos
#سکه_طلا_پارسیان #سکه #پارسیان #طلا #عیار #سوت #گرم #وزن #شمش #gold_coin
#goldcrown #طهران
#سکه_پارسیان

"Persian Gold"
با عیار ۷۵۰ (طلا ۱۸)
در وزن های مختلف 🔹 ثبت شده
🔸 دارای موارد امنیتی بالا و هولوگرام
🔹 بسته بندی خارجی "۱/۵ گرم" ((تمامی کارها و محصولات ثبت شده اند.))
#محصولات
#persian_gold
#وتوس #vetos
#سکه_طلا_پارسیان #سکه #پارسیان #طلا #عیار #سوت #گرم #وزن #شمش #gold_coin
#goldcrown #طهران
#سکه_پارسیان

.
"شمش"
با عیار ۹۹۵ Gold Crown
در وزن های مختلف
.
🔹 ثبت شده
🔸 دارای موارد امنیتی بالا و هولوگرام
🔹 بسته بندی خارجی
.
"۷۰۰ سوت"
.
((تمامی کارها و محصولات ثبت شده اند.))
#محصولات
#وتوس #vetos
#سکه_طلا_پارسیان #سکه #پارسیان #طلا #عیار #سوت #گرم #وزن #شمش #gold_coin
#goldcrown #طهران
#سکه_پارسیان

.
"شمش های گلد کرون عیار ۹۹۵ در وزنهای مختلف"
"۱۰۰ سوت"
((تمامی کارها و محصولات ثبت شده است.))
#محصولات
#وتوس #vetos
#سکه_طلا_پارسیان #سکه #پارسیان #طلا #عیار #سوت #گرم #وزن #شمش #gold_coin
#goldcrown #طهران
#سکه_پارسیان

.
"سکه پارسیان"
با عیار ۷۵۰ در وزنهای مختلف 🔹 ثبت شده
🔸 همراه با بارکد اطلاعات
🔹 دارای شماره استاندارد
🔸 دارای موارد امنیتی بالا و هولوگرام از اتحادیه تهران(به شماره سریال هولوگرام توجه فرمایید)
"۱/۳ گرم"
((تمامی کارها و محصولات ثبت شده اند.))
#محصولات
#وتوس #vetos
#سکه_طلا_پارسیان #سکه #پارسیان #طلا #عیار #سوت #گرم #وزن #شمش #gold_coin
#goldcrown #طهران
#سکه_پارسیان

.
شمش های وتوس با عیار ۷۵۰ در وزنهای مختلف
از ۰/۵۰۰ گرم تا ۱۰ گرم
🔸 دارای هلوگرام و موارد امنیتی بالا
🔹 ثبت شده
🔸 بسته بندی و دوخت با دستگاه های خارجیه و تکنولوژی روز
🔹 همراه با بارکد اطلاعات
"۱۰ گرم"
((تمامی کارها و محصولات ثبت شده اند.))
#محصولات
#وتوس #vetos
#سکه_طلا_پارسیان #سکه #پارسیان #طلا #عیار #سوت #گرم #وزن #شمش #gold_coin
#goldcrown #طهران
#سکه_پارسیان

.
شمش های وتوس با عیار ۷۵۰ در وزنهای مختلف
از ۰/۵۰۰ گرم تا ۱۰ گرم
🔸 دارای هلوگرام و موارد امنیتی بالا
🔹 ثبت شده
🔸 بسته بندی و دوخت با دستگاه های خارجیه و تکنولوژی روز
🔹 همراه با بارکد اطلاعات
"۴ گرم"
((تمامی کارها و محصولات ثبت شده اند.))
#محصولات
#وتوس #vetos
#سکه_طلا_پارسیان #سکه #پارسیان #طلا #عیار #سوت #گرم #وزن #شمش #gold_coin
#goldcrown #طهران
#سکه_پارسیان

.
"سکه پارسیان"
.
با عیار ۷۵۰ در وزنهای مختلف 🔹 ثبت شده
🔸 همراه با بارکد اطلاعات
🔹 دارای شماره استاندارد
🔸 دارای موارد امنیتی بالا و هولوگرام از اتحادیه تهران(به شماره سریال هولوگرام توجه فرمایید)
.
"۵۰ سوت"
.
((تمامی کارها و محصولات ثبت شده اند.))
.
#محصولات
#سکه_طلا_پارسیان #سکه #پارسیان #طلا #عیار #سوت #گرم #وزن #شمش #gold_coin
#goldcrown #طهران
#سکه_پارسیان

.
شمش های وتوس با عیار ۷۵۰ در وزنهای مختلف
از ۰/۵۰۰ گرم تا ۱۰ گرم 🔸 دارای هلوگرام و موارد امنیتی بالا
🔹 ثبت شده
🔸 بسته بندی و دوخت با دستگاه های خارجیه و تکنولوژی روز
🔹 همراه با بارکد اطلاعات "۳ گرم" ((تمامی کارها و محصولات ثبت شده اند.))
#محصولات
#سکه_طلا_پارسیان #سکه #پارسیان #طلا #عیار #سوت #گرم #وزن #شمش #gold_coin
#goldcrown #طهران
#سکه_پارسیان

.
شمش های وتوس با عیار ۷۵۰ در وزنهای مختلف
از ۰/۵۰۰ گرم تا ۱۰ گرم ((تمامی کارها و محصولات ثبت شده اند.))
#محصولات
#سکه_طلا_پارسیان #سکه #پارسیان #طلا #عیار #سوت #گرم #وزن #شمش #gold_coin
#goldcrown #طهران
#سکه_پارسیان

.
شمش های وتوس با عیار ۷۵۰ در وزنهای مختلف
از ۰/۵۰۰ گرم تا ۱۰ گرم ((تمامی کارها و محصولات ثبت شده اند.))
#محصولات
#سکه_طلا_پارسیان #سکه #پارسیان #طلا #عیار #سوت #گرم #وزن #شمش #gold_coin
#goldcrown #طهران
#سکه_پارسیان

.
"شمش های گلد کرون عیار ۹۹۵ در وزنهای مختلف"

۴۰۰ سوت
.
((تمامی کارها و محصولات ثبت شده است.))
#محصولات
#سکه_طلا_پارسیان #سکه #پارسیان #طلا #عیار #سوت #گرم #وزن #شمش #gold_coin
#goldcrown #طهران
#سکه_پارسیان

.
"شمش های گلد کرون عیار ۹۹۵ در وزنهای مختلف"

۱ گرم
((تمامی کارها و محصولات ثبت شده است.))
#محصولات
#سکه_طلا_پارسیان #سکه #پارسیان #طلا #عیار #سوت #گرم #وزن #شمش #gold_coin
#goldcrown #طهران
#سکه_پارسیان

Most Popular Instagram Hashtags