[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#Dr_Bogheiri

MOST RECENT

« موسسه حقوقی P.M.I »:
💢موضوع: توضیح خیار تفلیس و حق عدم تحویل مال فروخته شده با خیار تفلیس:
@pmilegalfirm
✅ تفلیس عبارت است از صدور حکم دادگاه به اینکه اموال شخص کمتر از دیون اوست. به دیگر سخن تفلیس عبارت از منع شخص مدیون از تصرف در اموال خود به حکم دادگاه برای حفظ حقوق بستانکاران است. شخصی که دادگاه چنین حکمی دربارهٔ او صادر کرده و بدین ترتیب عدم قدرت او را به پرداخت دیونش احراز نموده مفلّس نامیده می‌شود. ❇️ قانونگذار خیار تفلیس را در زمره خیارات مذکور در ماده ۳۹۶ قانون مدنی نام نبرده، ولی ماده ۳۸۰ را به این خیار اختصاص داده.
@pmilegalfirm
👈 در ماده ۳۸۰ می‌خوانیم: در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند. استرداد مبیع از مشتری مفلس، جز با فسخ عقد امکان ندارد (خیار تفلیس). امتناع بایع از تسلیم در صورتی که مبیع را هنوز تسلیم نکرده باشد نیز حبس نیست بلکه فسخ عقد (خیار تفلیس) و معاف شدن از تعهد تسلیم است. به نظر می‌رسد خیار تفلیس نوعی خیار تعذر تسلیم، یا دست کم مبنای آن تعذر تسلیم، است.
@pmilegalfirm
☑️ شرایط: برای اینکه بایع خیار تفلیس داشته باشد و بتواند معامله را از این جهت فسخ کند شرایط زیر لازم است: 🔰۱-مشتری باید به حکم دادگاه مفلس (ورشکسته) شناخته شده باشد. 🔰۲-مبیع باید به مشتری تسلیم نشده یا اگر تسلیم شده هنوز عین آن نزد مشتری باقی باشد، یعنی تلف نشده و نیز مشتری آن را به دیگری منتقل نکرده باشد. 🔰۳-ثمن باید تأدیه نشده باشد. 🔰۴-ثمن باید کلی و در ذمه باشد.
#pmi_legal_firm
#Dr_Bogheiri
#law_lawyer
#legal_expert
#موسسه_حقوقی_بین_المللی_pmi
#نکات_حقوقی_دکتر_بغیری
#اطلاعات_حقوقی_دکتر_بغیری
#وکالت_وکیل_مشاوره_حقوقی
#مشاوره_حقوقی_دکتر_بغیری
#خیار_تفلیس_چیست؟
#خیارات_خیار_تفلیس
#وکیل_دادگستری_تهران

« موسسه حقوقی P.M.I »:
💢موضوع: طلاق خلع، خصوصیات و شرایط آن 🔴پرسش: لطفاً در خصوص قانون طلاق خلع توضیح دهید که چیست؟ ✅پاسخ: 👈 طلاق زنی که به شوهرش مایل نیست و مهر یا مال دیگر خود را به او می بخشد که طلاقش دهد، «خلع» گویند. ❇️ به بیانی روشن تر؛ طلاق خلع آن است که زن به هر علّتى نخواهد با شوهرش به زندگى ادامه دهد و شوهر هم مایل به طلاق دادن او نباشد، ولى زن براى راضى کردن او به طلاق، مقدارى مال به او بدهد تا راضى شود او را طلاق دهد.
☑️ طلاق خلع قوانین، خصوصیات و شرایطی دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:
🔰1. در این طلاق تا زمانی که زن مال بخشیده به شوهر خود را مطالبه نکند، شوهر نمی تواند به او رجوع نماید.
🔰2. مرد نباید زن خود را مجبور به انجام طلاق خلع کند.
🔰3. باید صیغه طلاق خلع خوانده شود، به این صورت که مثلاً مرد به زن خود بگوید: « ...خالعتک»؛ یعنی ... تو را طلاق خلع دادم.
🔰4. زن باید بلافاصله قبول را بگوید.
🔰5. در طلاق خلع باید آزردگی و بی میلی فقط از طرف زن باشد و اگر بی میلی هر دو طرف باشد، به آن طلاق مبارات گویند، نه خلع.
🔰6. صیغه و لفظ خلع را باید دو مرد عادل بالغ بشنوند.
#P.M.I موسسه حقوقی بین المللی
#Telegram.me/pmilegalfirm
#Dr_Bogheiri
#pmi_legal_firm
#law_lawyer
#موسسه_حقوقی_بین_المللی_pmi
#اطلاعات_حقوقی_دکتر_بغیری
#نکات_حقوقی_دکتر_یاسر_بغیری
#وکالت_وکیل_مشاوره_حقوقی
#مشاوره_حقوقی_دکتر_بغیری
#طلاق_خلع_چه_نوع_طلاقی_است
#شرایط_طلاق_خلع_چگونه_است
#وکیل_دادگستری

Most Popular Instagram Hashtags