#ADR

MOST RECENT

First day after Lumbar - Disc REPLACEMENT L5/L4 and L4/L3. Fusion L5/S1. Frontal approach through stomach. Worst part was the side effects of the anesthesia. The incision area and stomach more painful than the lower back. Up and walking today. GOAL: 2019 Crossfit Games! Possible? #crossfitmasters #adr #fdying #crossfit #comeback

En Ortocentro vendemos equipos y aditamentos ortopédicos para la rehabilitación física del paciente y su desarrollo social. Los fondos obtenidos de las ventas son invertidos en la mejoría de los servicios que ofrecemos en nuestros programas especiales.
.
.
.
.
.
.
.
.
#ADRNacional #Tienda #Ortopedia #ADR #RehabilitacionSomosTodos

At Elite we provide multilingual voiceover services in worldwide languages, including Radio & TV Commercials, Dubbing for Industrial/Corporate Videos, Documentaries & Films, Digital Media Sales Recordings, Marketing Presentations, In House Training and Corporate Messages, IVR phone systems, or any other voice solution.
.
.
.
.

#adr #adrsession #audio #audiomiami #dubbing #isdn #isdnmiami #isdnsession #ivrsystem #Miami #music #psa #phonepatch #recordingstudio #vo #voicesession #voiceactor #voiceover #voiceovermiami #voiceacting #workhardplayhard

🇦🇿🇦🇿 AXC qurucuları🇦🇿 AXC qurucularının bioqrafiyası

Qənizadə Sultanməcid

#AZERBAIJAN#AZERBAYCAN#АЗЕРБАЙДЖАН#azerbaijan#azerbaycan#азербайджан#история#личности#известныеазербайджанцы#азербайджанцы#history#tarix#azerbaijani#ADR#АДР#AXC#aztagram#instagram#az
http://axc.preslib.az/az/page/bDQCXgE78T

Sultanməcid Hacı Murtuzəli oğlu Qənizadə 1866-cı ildə Şamaxıda anadan olmuşdur. Maarif xadimi, yazıçı, tərcüməçi, filoloq alim olmuşdur. Tacir-müəllim ailəsində doğulmuşdur. "Məclis" məktəbində (1872-1879), 3-cü dərəcəli şəhər məktəbində (1879-1882) oxumuş və birillik pedaqoji kurs bitirmişdir (1883). Tiflisdə Aleksandr Müəllimlər İnstitutunda təhsil almışdır. Bakıda Həbib bəy Mahmudbəyovla açdığı ilk xüsusi ― “rus-müsəlman" məktəbində (1887-1891) müəllim, 2-ci "rus-müsəlman" məktəbində (1891-1898), 2-ci dərəcəli ali ibtidai məktəbdə (1898-1905) müdir, Qori müəllimlər seminariyasının Azərbaycan şöbəsində (1905-1908), Bakı quberniyası və Dağıstan vilayəti xalq məktəbləri idarəsinin 2-ci rayonu üzrə müfəttiş (1908-1917) və vilayət xalq məktəblərinin direktoru (1917-1918) işləmişdir. ⏬⏬⏬

🇦🇿🇪🇳 Biographies of the ADR founders🇦🇿 Ganizade Sultan Majid

#AZERBAIJAN#AZERBAYCAN#АЗЕРБАЙДЖАН#azerbaijan#azerbaycan#азербайджан#история#личности#известныеазербайджанцы#азербайджанцы#history#tarix#azerbaijani#ADR#АДР#aztagram#instagram#az
http://axc.preslib.az/en/page/ALtmrK2X18

Ganizade Sultan Majid Haji Murtuzali oglu – was a man of science, a writer, a translator and a philologist.
He was born in a merchant family, in Shemakha, in 1866. A primary education he got at school named “Majlis” (1872-1879), then continued his education at the local college of the 3rd category (1879-1882). Later he got one-year pedagogical training course (1883). In 1887 he graduated from Aleksandrovsky teacher's institute in Tiflis. At the same year, together with Habib bey Makhmudbeyov he opened the first Russian-Azerbaijani school in Baku, where he worked as a teacher (1887-1891). Then he worked at the position of the manager of the 2nd "Russian-Muslim" (1891-1898) and the highest primary colleges (1898-1905). Later he worked as an inspector of national schools’s management of Baku and Dagestan district’s province (1908-1917). For the period 1917-1918 he was a director of the national district schools.

In 1894 Sultan Majid Ganizade translated into the Azerbaijani language and made an amateur performance of Tolstoy's comedy "The first distiller or how the imp deserved a hunk of bread", written in 1885-89. In 1907 Haji Agha Abbasov together with the school head S. Ganizade came to the “Yasnaya polyana” and presented to Tolstoy the translation of the story on the Azerbaijani language. In response of this he received the book "War and peace" with the author’s autograph as a remembrance of the visit. Since 1886 and almost to Tolstoy’s death, Sultan Majid Ganizade wrote letters to Tolstoy. He could consult about problems of national education by means of those letters. He constantly received answers from Tolstoy and visited him in the “Yasnaya polana”.
⏬⏬⏬

🇦🇿🇷🇺 Основатели АДР🇦🇿 Биографии основателей АДР

Ганизаде Султанмеджид

#AZERBAIJAN#AZERBAYCAN#АЗЕРБАЙДЖАН#azerbaijan#azerbaycan#азербайджан#история#личности#известныеазербайджанцы#азербайджанцы#history#tarix#azerbaijani#ADR#АДР#известныелюди#aztagram#az
http://axc.preslib.az/ru

Султанмеджид Гаджи Муртузали оглу Ганизаде – деятель просвещения, писатель, переводчик, филолог.  Ганизаде Султанмеджид родился в апреле 1866 г. в Шемахе в купеческой семье. Начальное образование получил в школе «Меджлис» (1872-1879), городском училище 3-го разряда (1879-1882), а также окончил годичные педагогические курсы (1883). В 1887 г. окончил Александровский учительский институт в Тифлисе. В том же году вместе с Габиб беком Махмудбековым открыл в Баку первую русско-азербайджанскую школу, где работал педагогом (1887-1891). Затем работал заведующим 2-ым «русско-мусульманским» (1891-1898) и высшим начальным училищами (1898-1905), инспектором в управлении народных училищ Бакинской губернии и Дагестанского округа (1908-1917), директором окружных народных училищ (1917-1918). В 1894 г. Султанмеджид Ганизаде перевел на азербайджанский язык и поставил на любительской сцене комедию Толстого "Первый винокур или как чертенок краюшку заслужил", написанную в 1885-89 гг. В 1907 г. Гаджи Ага Аббасов приехал в Ясную Поляну вместе с директором школы С. Ганизаде и подарил Толстому свой перевод рассказа на азербайджанский язык, в ответ получил на память "Войну и мир" с автографом писателя. Начиная с 1886 г. и почти до самой смерти Толстого, Султанмеджид Ганиев не только писал письма Толстому, в которых советовался по вопросам народного образования и постоянно получал ответы, но и посещал Ясную Поляну.
⏬⏬⏬

#adr shadow head!

🇦🇿🇦🇿 AXC qurucuları🇦🇿 AXC qurucularının bioqrafiyası

Hacınski Mehdi bəy

#AZERBAIJAN#AZERBAYCAN#АЗЕРБАЙДЖАН#azerbaijan#azerbaycan#азербайджан#история#личности#известныеазербайджанцы#азербайджанцы#history#tarix#azerbaijani#ADR#АДР#AXC#aztagram#instagram#az
http://axc.preslib.az/az/page/bDQCXgE78T

Mehdi bəy Süleyman oğlu Hacınski 1879-cu ildə Qubada anadan olmuşdur. Teatr xadimi, aktyor, publisist, ictimai-siyasi xadim olmuşdur. Bakıda realnı məktəb kursunu bitmiş, şərq dilləri kurslarının dinləyicisi olmuşdur. Bakı Dövlət Universitetinin filologiya və hüquq fakültələrində təhsil almışdır. 1896-cı ildə Bakıda müsəlman truppasının təşkilində fəal rol oynamışdır. 1906-cı ildə isə ikinci teatr truppasının, sonralar Artistlər Şurasının üzvü olmuşdur. Hacınskinin ilk çıxışı Nəriman Nərimanovun "Nadanlıq" əsərində olmuşdur. Qastrollarda türk artistlərinə rəhbərlik etmişdir. Hacınski 1905-ci ildən Bakı şəhər idarəsinin üzvü olmuşdur. Müsəlman xeyriyyə cəmiyyətinin, "Nicat" və "Səfa" mədəni-maarif cəmiyyətlərinin təşkilatçılarındandır. "Nicat"ın teatr bölməsinin rəhbəri, "Nəşri-maarif" cəmiyyətinin sədr müavini, üç il "Səfa" cəmiyyəti xalq məktəblərinin rəisi, 1914-cü ildən teatr bölməsinin sədr müavini olmuşdur. Bakı teatrlarında müxtəlif xarakterli obrazlar - Karl Moor ("Qaçaqlar", F.Şiller), Nadir şah ("Nadir şah", N. Nərimanov) və s. yaratmışdır.⏬⏬⏬

🇦🇿🇪🇳 Biographies of the ADR founders🇦🇿 Hajinski Mehdi

#AZERBAIJAN#AZERBAYCAN#АЗЕРБАЙДЖАН#azerbaijan#azerbaycan#азербайджан#история#личности#известныеазербайджанцы#азербайджанцы#history#tarix#azerbaijani#ADR#АДР#aztagram#instagram#az
http://axc.preslib.az/en/page/ALtmrK2X18

Hajinski Mehdi bey Suleyman oglu – a theatrical and socio-political figure, an actor and a publicist.

Mehdi bey was born  on May 24 in 1879 in Guba. He got courses of the Baku real school and was a student of east languages’ courses. Hajinski graduated from the Baku State University, where he studied philology and juridical science. In 1896 he took an active part in creation of the Baku Muslim troupe. He began his scenic activity as an actor of "The First Muslim troupe" in 1897. Since 1906 he worked in "The Second Muslim troupe", where he played the Governor of a town, Charles Moor and etc. He also was a member of the Baku Artistic and the Charitable and Educational Societies, which created theatrical troupes. Since 1906 he headed the theatrical department of the "Nijat" charitable society. Since 1914 he was the vice-chairman of the theatrical department of the "Saf" society. Since 1908 he acted as an actor. ⏬⏬⏬

🇦🇿🇷🇺 Основатели АДР🇦🇿 Биографии основателей АДР

Гаджинский Мехти бек

#AZERBAIJAN#AZERBAYCAN#АЗЕРБАЙДЖАН#azerbaijan#azerbaycan#азербайджан#история#личности#известныеазербайджанцы#азербайджанцы#history#tarix#azerbaijani#ADR#АДР#известныелюди#aztagram#az
http://axc.preslib.az/ru

Мехти бек Сулейман оглы Гаджинский - театральный и общественно-политический деятель, актер, публицист.

Мехти бек родился в 24 мая 1879 г., в Губе. Гаджинский Мехти бек окончил курсы Бакинского реального училища, был слушателем курсов восточных языков. Гаджинский окончил филологический и юридический факультеты Бакинского государственного университета. В 1896 г. принимал активное участие в создании Бакинской мусульманской труппы. Сценическую деятельность начал в 1897 г. как актер "Первой мусульманской труппы". С 1906 г. работал во "Второй мусульманской труппе", играл Городничего, Карла Моора и др. Состоял членом бакинского артистического и благотворительно-просветительных обществ, создававших театральные труппы. С 1906 г. возглавлял театральный отдел благотворительного общества "Ниджат", с 1914 г. был заместителем председателя театрального отдела общества "Сафа". С 1908 г. выступал и в качестве актера. Он вручал Гаджибекову премию от имени общества "Ниджат" за оперу "Лейли и Меджнун". К творчеству Узеир бека относился с исключительным вниманием и заботой, является автором многих статей о жизни и творчестве Гаджибекова. Активно участвовал в организации азербайджанских театров, автор трагедии "Низложение султана Азиза"; перевел на азербайджанский язык ряд пьес, в том числе "Разбойники", "Женитьба". Публиковался в газетах и журналах («Русский артист», «Рампа», «Каспий», «Хаят», «Игбал», «Иршад», «Занбур», «Молла Насреддин») со статьями об азербайджанском театре, актерском искусстве, автор ряда очерков, рассказов и фельетонов.
⏬⏬⏬

Just uploaded my #voiceover reel to YouTube. (Link in bio.) One of my dreams is to be the voice of an animated character or in a video game! 🎮 #sagaftra #voiceover #voiceacting #animation #loopgroup #adr #audiotalent

Cuando veas este sello en un producto que venga del campo, tienes la garantía que viene de las manos de un productor colombiano, y estas contribuyendo directamente al desarrollo de más de 12 millones de familias campesinas. #DelCampoALaTienda Agencia de Desarrollo Rural#ADR #MiCampoProduce

#EstamosCumpliendo
#SolucionesQuetransforman

These are the lovely peeps I had the awesome opportunity to learn with these past 6 weeks 😍 So many talented souls here at The Voice Over Connection 👌✨
* *
*
#graduate #voiceover #ontothenext #goodfeelings #doingthings #acting #friends #newfriends #partnerreads #monologues #learning #california #voiceoverconnection #animation #commercial #adr #workshop #classes #burbank #losangeles #keepgoing #motivation #sue #talent #love

Labre larver til Wonderfestiwall! #adr

Most Popular Instagram Hashtags