[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ﻛﺘﺎﺏ

421 posts

TOP POSTS

.
.
.
#یک_دقیقه_مطالعه 📚ﺟﺮﺝ ﺟﺮﺩﺍﻕ ﻣﺴﯿﺤﯽ ۲۰۰ ﺑﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ

جرداق می‌گوید: در دوران نوجوانی علاقه چندانی برای درس نداشتم، برای همین از مدرسه فرار می کردم و به دامان طبیعت پناه می بردم تا اینکه یک روز برادرم به من گفت: چرا نهج البلاغه علی را نمی خوانی؟ و بعد خودش آن را برای من تهیه کرد و این سرآغازی بود برای عشق تمام ناشدنی جرداق به علی (ع)... جرداق می‌گوید هر بار که نهج البلاغه را ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪﻡ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ ﻭ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﻘﻬﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺯ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﯿﺸﺪ . او کتاب های زیادی درباره شخصبت علمی و فضائل امام علی (ع) تالیف کرده است.
جرداق در مورد نهج البلاغه می‌گوید: در شگفتم که چرا شما شیعیان این کتاب را به فرانسه ترجمه نمی کنید. من یک جلد این کتاب را علی و انقلاب کبیر فرانسه نام گذاری کرده ام و در این کتاب اثبات نموده ام مطالبی که علی (ع) درباره حقوق انسانها مطرح کرده است به مراتب بالاتر و والاتر از مسائلی است که در غرب در این باره مطرح هستند.

ﺟﺮﺝ ﺟﺮﺩﺍﻕ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﺵ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ۲۰۰ ﺑﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ .

ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﯾﻢ؟
ﯾﮑﺒﺎﺭ؟ ﯾﮏ ﺧﻄﺒﻪ؟
ﺁﯾﺎ ﻣﻮﻻﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻢ؟

ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ #ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺮﺝ ﺟﺮﺩﺍﻕ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻯ ﻋﻠﻰ !
ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮﻯ ،
ﺩﻳﻨﻢ ﻧﻤﻰ ﭘﺬﻳﺮﺩ . !
ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖ ،
ﻭﺟﺪﺍﻧﻢ ﻧﻤﻰ ﭘﺬﻳﺮﺩ . !
ﻧﻤﻰ ﮔﻮﻳﻢ ﺗﻮ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺘﻰ ... !
ﭘﺲ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻯ ﻋﻠﻰ :
ﺗﻮ کیستی ؟

اﺣﺪﺙ 24 #ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ #ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ :
1 ‏) Oxford Handook of Clinical Medicine 9th Ed
http://goo.gl/fdqjZM
2) Oxford Handook of Clinical Specialities 9th Ed
http://goo.gl/QvlYuD
3) Oxford Handook of Cardiology 2nd Ed
http://goo.gl/yznuXg
4) Oxford American Handbook of Endocrinology
and Diabetes
http://goo.gl/alDBu6
5) Oxford American Handbook of Rheumatology
http://goo.gl/3j21Yb
6) Oxford Handook of Clinical Surgery 4th Ed
http://goo.gl/e8H2nU
7) Oxford Handook of Nephrology and
Hypertension 2nd Ed
http://goo.gl/2l75fu
8) Oxford Handook of Neurology 2nd Ed
http://goo.gl/ydOym2
9) Oxford Handook of Urology 3rd Ed
http://goo.gl/wWDkrK
10) Oxford American Handbook of ophthalmology
http://goo.gl/KWtZnL
11) Oxford Handook of Emergency Medicine 4th
Ed
http://goo.gl/Kk71bu
12) Oxford Operative surgery 2nd Ed
http://goo.gl/NCTsk5
13) Oxford Case Histories in Neurosurgery
http://goo.gl/eIy0hB
14) Oxford Handook of Critical Care 3rd Ed
http://goo.gl/KE9qHU
15) Oxford American Handbook of Disaster
Medicine
http://goo.gl/ax7ANm
16) Oxford Handook of Geriatric Medicine 2nd Ed
http://goo.gl/loDrxN
17) Oxford Case Histories in Respiratory Medicine
http://goo.gl/shua49
18) Oxford Case Histories in Rheumatology
http://goo.gl/IUpHtx
19) Oxford Handook of Occupational Health 2nd
Ed
http://goo.gl/Uuk2jj
20) Oxford Handook of Palliative Care 2nd Ed
http://goo.gl/29pXiE
21) Oxford Handook of Pre-Hosptial Care
http://goo.gl/vINsQK
22) Oxford Case of Histories in Cardiology
http://goo.gl/4depvN
23) Oxford Cases in Medicine and surgery
http://goo.gl/KN7TLQ
24) Oxford Case of Histories in Gastroentrology
and Hepatology
http://goo.gl/9f8pj0
مشرف المكتبة الطبية
د.عبدالله فواز

#تطبيق_ارتقاء

#ﻛﺘﺎﺏ ﺭﻭﻳﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ
ﺟﺬاﺏ و ﺯﻳﺒﺎ

.
.
.
ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺄﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻔﻈﻮﻧﻪ ﻭﻳﺮﺗّﻠﻮﻧﻪ ﻭﻭ..... ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ
#ﺃﻫﻞ_ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻪ ﺣﺘّﻰ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﻔﻈﻮﻩ ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮﻩ ﻭﻧﻮﺍﻫﻴﻪ ﻭﺣﺪﻭﺩﻩ ، هؤلاء ﻫﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،
ﻭﻫﻢ ﺃﻫﻞ الله ﻭﺧﺎﺻّﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ .
ﺃﻣّﺎ ﻣﻦ ﻳﺤﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻭﻳﺠﻴﺪ ﺍﻟﺘّﻼ‌ﻭﺓ
ﻭﻳﻀﺒﻂ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ
ﻭﻳﻀﻴّﻊ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ
.
ﻓﻬﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻّﺔ ﻭﺇﻧّﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﺎﺹ لله ﻭﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﻭﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ، ﻧﻌﻢ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺪﻟّﻮﻥ ﺑﻪ ولا ﻳﻘﺪّﻣﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ للاستدلال ﻭﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ وللأحكام ﻭﺍﻟﺪّﻳﻦ هؤلاء ﻫﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ...
.
.
.
.
#ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻼ‌ﻣﺔ ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ - ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ -📝
#ﻛﺘﺎﺏ ..ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳّﺔ 📚 .
.

.
ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻯ #ﺗﻮ ﺩﺭﺳﺮﻡ ﻫﺴﺖ

ﺩﻩ ﻫﺎ #ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ... ﺍﻣﺎﺗﻤﺎﻡِ ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ #ﺩﻟﻢ ﻫﺴﺖ

ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻛﻠﻤﻪ ﺍﺳﺖ :

#ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ...

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻰ ﺗﺮﻳﻦ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻯ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻯ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻭ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﻣﻦ .
ﭖ. ﻥ: #ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﭘﺲ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻫﺎ ﻭ ﭼﺮﺍﻍ
ﻗﺮﻣﺰﻫﺎﻯ ﻋﺬﺍﺏ ﺁﻭﺭﻣﺎﻥ
ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻋﺸﻖ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﻧﻪ ﻭﻗﺖ...

ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ. ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﻲ اﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻛﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻧﺴﺨﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
ﺁﺩﺭﺱ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ: ﺷﻴﺮاﺯ, خ ﺯﻧﺪ, خ ﺩﻫﻨﺎﺩﻱ, ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ ﺯﻧﺪ, ﻃﺒﻘﻪ اﻭﻝ, ﻛﺘﺎﺏ اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ
ﺳﺎﻳﺖ www.Homabook.ir
اﺭﺳﺎﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﻛﺸﻮﺭ
071-32237308
09177093385.
#پیغمبر دزدان # فروش کتاب #خرید کتاب #ﻛﻢﻳﺎﺏ #ﻛﺘﺎﺏ #ﻛﺘﺎﺏ_ﻛﻤﻴﺎﺏ

ﻛﺘﺎﺏ, ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮاﻱ ﻧﻴﺎﻭﺭاﻥ.
#ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮاﻱ_ﻧﻴﺎﻭﺭاﻥ #ﻧﻴﺎﻭﺭاﻥ #ﻛﺘﺎﺏ #ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ #ﺑﺎﺳﻤﻪ

.
.
.
ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺄﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻔﻈﻮﻧﻪ ﻭﻳﺮﺗّﻠﻮﻧﻪ ﻭﻭ..... ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ
#ﺃﻫﻞ_ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻪ ﺣﺘّﻰ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﻔﻈﻮﻩ ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮﻩ ﻭﻧﻮﺍﻫﻴﻪ ﻭﺣﺪﻭﺩﻩ ، هؤلاء ﻫﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،
ﻭﻫﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺧﺎﺻّﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ .
ﺃﻣّﺎ ﻣﻦ ﻳﺤﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻭﻳﺠﻴﺪ ﺍﻟﺘّﻼ‌ﻭﺓ
ﻭﻳﻀﺒﻂ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ
ﻭﻳﻀﻴّﻊ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ
.
ﻓﻬﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻّﺔ ﻭﺇﻧّﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﺎﺹ ﻟﻠﻪ ﻭﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﻭﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ، ﻧﻌﻢ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺪﻟّﻮﻥ ﺑﻪ ولا ﻳﻘﺪّﻣﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ للاستدلال ﻭﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ وللأحكام ﻭﺍﻟﺪّﻳﻦ هؤلاء ﻫﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ...
.
.
.
.
#ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻼ‌ﻣﺔ ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ - ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ -📝
#ﻛﺘﺎﺏ ..ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳّﺔ 📚
#ساعة_استجابة
.
.

MOST RECENT

ﻓﻲ #ﻇﻬﺮﻱ ﻣﺄﻟﻔﻴﻦ #ﻛﺘﺎﺏ 📕ﻭ ﻓﻲ #ﻭﺟﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﺪﻭﺵ ﺣﺘﻰ #ﺳﺘﻴﻠﻮ ✏ ﻳﺎﻙ ﺍﻟﻬﺪﺭﺓ #ﻓﺎﻟﻈﻬﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻔﺮﻟﻲ #ﻗﺒﺮ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺭﺍﺡ ﺗﺰﻳﺪﻧﻲ #ﺍﻟﻘﺪﺭ 💯 😉
#NoNi

#افشین_فروتن_خواننده_رپ
آنانکه #زن را #برده و #کنیز میدانند به گفته خدایشان؛ و خود را جنس برتر، ایکاش کمی تفکر می‌کردند که این خدای عادل اگر زن را موجودی برای تبلیغ نداشت #نه_بهشتی بود و #نه_دینی؛ پس #زن_مقدس‌ترین است اگر #شعور باشد، که در #نزد_دینداران و #خدایشان #شعور معنا ندارد،چون اگر #شعور باشد #دین_و_خدای نمیماند.پس #شعور و #فهم بالا بزرگترین #دشمن #دین و #خدایان است.

کانال تلگرام افشین فروتن
t.me/afshinforootanrap2

اﮔﺮ ﭘﺪﺭﺍﻧﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ چشمان ﻣﺎ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﻮﺳﻴﺪﻧﺪ
ﺍﮔﺮ قدیمی تر ها ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ "ﻣﻨﺰﻝ"
و یا ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪِ ﭘﺴﺮ ﺧﻄﺎﺑﺸﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ
ﺍﮔﺮ ﮔﻬﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ #ﭘﻮﺷﻚ ﻭ ﻣﻼﻗﻪ ﻭ ﺁﺑﻜﺶ، #ﻛﺘﺎﺏ ﻭ ﻗﻠﻢ ﺩﺳﺖ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻤﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻳﻢ
ﺍﮔﺮ ﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺯﻧﻲ ﻛﻪ #ﻋﻄﺮ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ #ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻧﻴﺴﺖ
ﺍﮔﺮ ﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺯﻧﻲ ﻛﻪ می خندد و #ﮔﻴﺴﻮﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﻣﻲ ﺳﭙﺎﺭﺩ ﻗﺼﺪ #ﺧﻮﺩ_ﻓﺮﻭﺷﻲ ﻧﺪﺍرد
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ #ﺻﺪﺍﻱ_ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻔﺶ ﻳﻚ ﺯﻥ، ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻳﻚ ﺳﺮ ﻧﻤﻲ ﭼﺮﺧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ صدا
ﺍﮔﺮ هر ﻣﺮﺩﻱ را که با همسرش #مهربان بود و به او #ﺷﺎﺧﻪ_ﮔﻠﻲ تقدیم می کرد #ﺯﻥ_ﺫﻟﻴﻞ نامیده نمی شد
ﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻳﻚ ﺍﮔﺮ ﻭ ﺍﻣﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮ...
ﺍﻣﺮﻭﺯ #ﺯﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻌﻴﺎﺭ #ﻋﻘﺪﻩ ﻫﺎﻱ #ﺟﻨﺴﻲ #جامعه قرار نمیدادند
ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ.".. #تهمینه_میلانی

هر روز، معجزه ای تازه در آغوش دارد....
منتظر ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺧﻮﺏ ﺯﻧﺪﮔﻴﺖ باش....
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻭﺭﻗﺶ ﻳﻚ ﭘﻴﺎﻡ ﺩاﺭﺩ ... 💕💕💕💕💕🌹🌹
#ﻣﻌﺠﺰﻩ #ﺯﻧﺪﮔﻲ #ﻛﺘﺎﺏ #ﻭﺭﻕ #ﺧﻮﺏ

اﮔﺮ ﭘﺪﺭﺍﻧﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ چشمان ﻣﺎ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ می ﺑﻮﺳﻴﺪﻧﺪ...
ﺍﮔﺮ #قدیمی تر ها ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎﻥ نمی گفتند: " #ﻣﻨﺰﻝ " و یا ﺑﻪ ﺍﺳﻢ #ﻓﺮﺯﻧﺪ #ﭘﺴﺮ ﺧﻄﺎﺑﺸﺎﻥ نمی ﮐﺮﺩﻧﺪ...!
ﺍﮔﺮ ﮔﻬﮕﺎهی ﺑﻪ ﺟﺎی #پوشک#ﻣﻼﻗﻪ#ﺁﺑﻜﺶ ، #ﻛﺘﺎﺏ#ﻗﻠﻢ ﺩﺳﺖ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻤﺎﻥ می ﺩﻳﺪﻳﻢ...
ﺍﮔﺮ ﻳﺎﺩ می ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺯنی ﻛﻪ #ﻋﻄﺮ می ﺯﻧﺪ مشکلی ندارد...
ﺍﮔﺮ ﻳﺎﺩ میﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺯنی ﻛﻪ می‌خندد و ﮔﻴﺴﻮﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ می ﺳﭙﺎﺭﺩ ﻗﺼﺪ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭشی ﻧﺪﺍرد...
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺻﺪﺍی #ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻫﺎی #ﻛﻔﺶ یک ﺯﻥ، ﻫﺰﺍﺭ ﻭ یک ﺳﺮ نمیﭼﺮﺧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ #صدا ... ﺍﮔﺮ هر ﻣﺮﺩی را که با همسرش #مهربان بود و به او ﺷﺎﺧﻪ گلی با #عشق تقدیم می کرد ﺯﻥ ﺫﻟﻴﻞ نامیده نمی شد.
ﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻳﻚ ﺍﮔﺮ ﻭ ﺍﻣﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮ... ﺍﻣﺮﻭﺯ #ﺯﻥ ها ﺭﺍ ﻣﻌﻴﺎﺭ #ﻋﻘﺪﻩ ﻫﺎی #جنسی ﻭ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪگی یک #ﺟﺎﻣﻌﻪ قرار نمی ﺩﺍﺩﻧﺪ..
ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ #ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ..
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ... #گل #گلدان #كاكتوس #استند #استندگل #استند_گل #بلوك #چيدمان #خلاقيت #دكوراسيون

🔹اﮔﺮ ﭘﺪﺭﺍﻧ ﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ چشمان ﻣﺎ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧ ﻤﺎﻥ ﺭﺍ #ﻣﻲ_ﺑﻮﺳﻴﺪﻧﺪ 🔹ﺍﮔﺮ قدیمی تر ها ﺑﻪ #ﻫﻤﺴﺮﺷﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ "ﻣﻨﺰﻝ"
و یا ﺑﻪ ﺍﺳﻢ #ﻓﺮﺯﻧﺪِ
ﭘﺴﺮ ﺧﻄﺎﺑﺸﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ 🔹ﺍﮔﺮ ﮔﻬﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﭘﻮﺷﻚ ﻭ ﻣﻼﻗﻪ ﻭ ﺁﺑﻜﺶ، #ﻛﺘﺎﺏ ﻭ ﻗﻠﻢ ﺩﺳﺖ #ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻤﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻳﻢ 🔹ﺍﮔﺮ ﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺯﻧﻲ ﻛﻪ #ﻋﻄﺮ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ #ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻧﻴﺴﺖ 🔹ﺍﮔﺮ ﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺯﻧﻲ ﻛﻪ #می_خندد و ﮔﻴﺴﻮﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﻣﻲ ﺳﭙﺎﺭﺩ ﻗﺼﺪ #ﺧﻮﺩ_ﻓﺮﻭﺷﻲ ﻧﺪﺍرد
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ #ﺻﺪﺍﻱ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻔﺶ ﻳﻚ ﺯﻥ، ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻳﻚ ﺳﺮ ﻧﻤﻲ ﭼﺮﺧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ #صدا 🔹ﺍﮔﺮ هر ﻣﺮﺩﻱ را که با #همسرش مهربان بود و به او ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻠﻲ تقدیم می کرد #ﺯﻥ ﺫﻟﻴﻞ نامیده نمی شد 🔹ﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻳﻚ ﺍﮔﺮ ﻭ ﺍﻣﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮ... 🔹ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺯﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻌﻴﺎﺭ #ﻋﻘﺪﻩ ﻫﺎﻱ_ﺟﻨﺴﻲ جامعه قرار نمیدادند 🔹ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ.".. #تهمینه_میلانی

.
اﮔﺮ ﭘﺪﺭﺍﻧﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ چشمان ﻣﺎ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ #ﻣﻲ_ﺑﻮﺳﻴﺪﻧﺪ
ﺍﮔﺮ قدیمی تر ها ﺑﻪ #ﻫﻤﺴﺮﺷﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ "ﻣﻨﺰﻝ"
و یا ﺑﻪ ﺍﺳﻢ #ﻓﺮﺯﻧﺪِ
ﭘﺴﺮ ﺧﻄﺎﺑﺸﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ
ﺍﮔﺮ ﮔﻬﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﭘﻮﺷﻚ ﻭ ﻣﻼﻗﻪ ﻭ ﺁﺑﻜﺶ، #ﻛﺘﺎﺏ ﻭ ﻗﻠﻢ ﺩﺳﺖ #ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻤﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻳﻢ
ﺍﮔﺮ ﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺯﻧﻲ ﻛﻪ #ﻋﻄﺮ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ #ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻧﻴﺴﺖ
ﺍﮔﺮ ﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺯﻧﻲ ﻛﻪ #می_خندد و ﮔﻴﺴﻮﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﻣﻲ ﺳﭙﺎﺭﺩ ﻗﺼﺪ #ﺧﻮﺩ_ﻓﺮﻭﺷﻲ ﻧﺪﺍرد
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ #ﺻﺪﺍﻱ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻔﺶ ﻳﻚ ﺯﻥ، ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻳﻚ ﺳﺮ ﻧﻤﻲ ﭼﺮﺧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ #صدا
ﺍﮔﺮ هر ﻣﺮﺩﻱ را که با #همسرش مهربان بود و به او ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻠﻲ تقدیم می کرد #ﺯﻥ ﺫﻟﻴﻞ نامیده نمی شد
ﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻳﻚ ﺍﮔﺮ ﻭ ﺍﻣﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮ...
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺯﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻌﻴﺎﺭ #ﻋﻘﺪﻩ ﻫﺎﻱ_ﺟﻨﺴﻲ جامعه قرار نمیدادند
ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ.".. #تهمینه_میلانی

🍂🍁
اﮔﺮ ﭘﺪﺭﺍﻧﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ چشمان ﻣﺎ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ می ﺑﻮﺳﻴﺪﻧﺪ...
ﺍﮔﺮ قدیمی تر ها ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎﻥ نمی گفتند: " #ﻣﻨﺰﻝ "
و یا ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪِ ﭘﺴﺮ ﺧﻄﺎﺑﺸﺎﻥ نمی ﮐﺮﺩﻧﺪ...!
ﺍﮔﺮ ﮔﻬﮕﺎهی ﺑﻪ ﺟﺎی پوشک ﻭ ﻣﻼﻗﻪ ﻭ ﺁﺑﻜﺶ، #ﻛﺘﺎﺏ#ﻗﻠﻢ ﺩﺳﺖ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻤﺎﻥ می ﺩﻳﺪﻳﻢ...
ﺍﮔﺮ ﻳﺎﺩ می ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺯنی ﻛﻪ #ﻋﻄﺮ می ﺯﻧﺪ مشکلی ندارد...
ﺍﮔﺮ ﻳﺎﺩ میﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺯنی ﻛﻪ می‌خندد و #ﮔﻴﺴﻮﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ می ﺳﭙﺎﺭﺩ ﻗﺼﺪ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭشی ﻧﺪﺍرد...
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺻﺪﺍی ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻫﺎی ﻛﻔﺶ یک ﺯﻥ، ﻫﺰﺍﺭ ﻭ یک ﺳﺮ نمیﭼﺮﺧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ صدا...
ﺍﮔﺮ هر ﻣﺮﺩی را که با همسرش #مهربان بود و به او ﺷﺎﺧﻪ گلی با #عشق تقدیم می کرد ﺯﻥ ﺫﻟﻴﻞ نامیده نمی شد...،
ﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻳﻚ ﺍﮔﺮ ﻭ ﺍﻣﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮ...
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺯﻥ ها ﺭﺍ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻋﻘﺪﻩ ﻫﺎی جنسی ﻭ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪگی یک ﺟﺎﻣﻌﻪ قرار نمی ﺩﺍﺩﻧﺪ..!!!
ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ #اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.....
➖➖➖
پ‌ن:نظرات و فکرای خودتون رو هم بنویسید..😔❤

ﻣﺎ ﺍﻋﺎﺗﺐ ﺑﻌـــــــــــﺪ ﻟﻮ ﺗﺒﻌﺪ #ﺳﻨﻴﻦ
ﻭﺃﻋﺮﻑ ﻣﺎ #ﻳﺠــــــﺮﺣﻚ ﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﺘﺎﺏ
ﺃﺫﻧﻲ ﺗﻌﻮﺩﺕ ﻣﻦ ﺳﻤــــــــﻊ ﺍﻻﻋﺬﺍﺭ
ﻛﻞ ﻣـــ،،ـﺮﻩ ﺗﺠﻴﻨﻲ ﺑﻨﻔﺲ #ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ
ﺿﺮﻭﻑ ﺍﻟﻠﻲ ﺗﻤﺮﻙ ﻣﻮ ﺣﺠﻲ ﻟﺴﺎﻥ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟــــــــــﻮ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺻﺎﺭﻥ #ﻛﺘﺎﺏ
ﺩﻧﻴﻪ ﺍﻟﺨﻠﺘﻚ ﺗﻨﺴﺎﻧﻪ ﻭﺗــــــــــــﺮﻭﺡ
ﻫـــــــــــﻢ ﻫﻴﻪ ﺗﺪﻓﻨﻚ ﺟﻮﻩ #ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ †علـي شـاعــر الغــرام†

#اﻟﻔﺘﺎﺓ ﻻ ﺗﺨﻮﻥ ... ﺑﻞ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ #الأﻓﻀﻞ ﻣﻘﺘﻄﻒ ﻣﻦ #ﻛﺘﺎﺏ(العاهرات)

ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺤﺒﻴﻦ ﻭﻧﺰﻫﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻗﻴﻦ #ﺍﺑﻦ_ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﻫﻮ #ﻛﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻭﺻﻒ #ﺍﻟﺤﺐ ﻭﺃﺣﻮﺍﻟﻪ، ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ #ﻗﺼﺺ ﺍﻟﺤﺐ ﻭﺃﺣﻮﺍﻟﻪ ﻭﻃﺒﻘﺎﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﺭﻗﻰ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻤﻰ #ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﻟﻠﺠﻤﺎﻝ ﻭﺳﺮﻩ ﻣﺘﻮﺧﻴﺎ ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻗﻰ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ . ﻭﻗﺪ ﺿﻤﻨﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺭﺍﻗﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻭﺭﺍﻗﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ #ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻔﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺤﺐ، ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻓﺎﺋﺪﺓ، ﻭﺃﺟﻤﻌﻬﺎ ﻟﻸﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ، ﻭ ﺃﺣﺴﻨﻬﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﻻﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﻕ ، ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻠﻪ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﺎﺑﺎ، ﻭﻗﺪﻡ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪﻣﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻴﻪ ، ﻭﺳﺮﺩ ﺃﺑﻮﺍﺑﻪ ، ﻭﻭﺻﻔﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ : " ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﺴﺎﺋﺮ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺼﻠﺢ ﻋﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻋﻠﻰ #ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻭﻣﺮﻗﺎﺓ ﻟﻠﺬﺓ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻭﻟﺬﺓ ﺍﻟﻌﻘﺒﻰ ، ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭ ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻭﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺻﺤﻴﺤﻬﺎ ﻭﻓﺎﺳﺪﻫﺎ، ﻭﺍﻓﺎ ﺗﻬﺎ ﻭﻏﻮﺍﺋﻠﻬﺎ، ﻭ ﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﻧﻌﻬﺎ، ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻜﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ، ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻧﺒﻮﻳﺔ، ﻭﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﻴﺔ، ﻭﺁﺛﺎﺭ ﺳﻠﻔﻴﺔ، ﻭﺷﻮﺍﻫﺪ ﺷﻌﺮﻳﺔ، ﻭﻭﻗﺎﺋﻊ ﻛﻮﻧﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﺘﻌﺎ ﻟﻘﺎﺭﺋﻪ، ﻣﺮﻭﺣﺎ ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ ﻓﻴﻪ . ﻓﻤﺎﻥ ﺷﺎﺀ ﺃﻭﺳﻌﻪ ﺟﺪﺍ ﻭﺃﻋﻄﺎﻩ ﺗﺮﻏﻴﺒﺎ ﻭﺗﺮﻫﻴﺒﺎ، ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﻫﺰﻟﻪ ﻭﻣﻠﺤﻪ ﻧﺼﻴﺒﺎ، ﻓﺘﺎﺭﺓ ﻳﻀﺤﻜﻪ ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻳﺒﻜﻴﻪ، ﻭﻃﻮﺭﺍً ﻳﺒﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﺍﻟﻔﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻃﻮﺭﺍً ﻳﺮﻏﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﺪﻧﻴﻪ . ﻓﺎﻥ ﺷﺌﺖ ﻭﺟﺪﺗﻪ ﻭﺍﻋﻈﺎً ﻧﺎﺻﺤﺎً، ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻭﺟﺪﺗﻪ ﺑﻨﺼﻴﺒﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻭﻭﺻﻞ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﻣﺴﺎﻣﺤﺎً
#مساء_الخير #من #أجمل #الكتب #😍

اليوم :أي 1أكتوبر هو اليوم العالمي للقهوة 😍☕
#معلومة:
القهوة التي فالصورة إسمها "الرغبة فالموتDEATH WISH"، ما إن تشرب كوبا منها إلا وودّعت الحياة لإرتفاع نسبة #الكافيِّين فيها " 💀🔫💥
◀من يريد تجربتها ؟! #عشاق_القهوة
المقال:بقلمي.ب.م
Ad: MB
➖➖➖➖➖
Compte Officiel▶
@benzoudji_med_amin
e
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖
#ﺃﺩﺏ #ﻟﻐﺔ #ﺩﻳﻦ #ﺛﻘﺎﻓﺔ
#ﺇﺳﻼﻡ #ﻋﻠﻢ #ﻣﻌﺮﻓﺔ
#ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ #ﺍﻟﻌﺮﺏ #ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
#ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ #ﺃﻗﻼﻡ #ﻣﻘﺘﺒﺴﺎﺗﻲ
#ﻛﺘﺎﺏ
#culture #islam
#langue #arab #algeria
#algèrie #tunisie
#musulman #maroc
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖

هیتلر
موسلینی
استالین
ناپلئون
همه احمق بودند !
کدام #مرد عاقلی
بجای بافتن موی #معشوقه اش
عمرش را صرف #جنگ میکند ..
ﺑﻴﺎ ﺩﺭ ﻻﺑﻼى ﻭﺭﻗﻪ ﻫﺎى ﺍﻳﻦ #ﻛﺘﺎﺏ
ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺳﻴﻢ
ﻧﮕﺮﺍﻥِ ﺁﺑﺮﻭ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺵ؛
ﺍﻳﻨﺠﺎ:
ﻫﻴﭻ ﻛﺲ
#ﻛﺘﺎﺏ
نمى ﺧﻮﺍﻧﺪ ...
#احمدشاملو
#عشق

.
.
.
#یک_دقیقه_مطالعه 📚ﺟﺮﺝ ﺟﺮﺩﺍﻕ ﻣﺴﯿﺤﯽ ۲۰۰ ﺑﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ

جرداق می‌گوید: در دوران نوجوانی علاقه چندانی برای درس نداشتم، برای همین از مدرسه فرار می کردم و به دامان طبیعت پناه می بردم تا اینکه یک روز برادرم به من گفت: چرا نهج البلاغه علی را نمی خوانی؟ و بعد خودش آن را برای من تهیه کرد و این سرآغازی بود برای عشق تمام ناشدنی جرداق به علی (ع)... جرداق می‌گوید هر بار که نهج البلاغه را ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪﻡ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ ﻭ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﻘﻬﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺯ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﯿﺸﺪ . او کتاب های زیادی درباره شخصبت علمی و فضائل امام علی (ع) تالیف کرده است.
جرداق در مورد نهج البلاغه می‌گوید: در شگفتم که چرا شما شیعیان این کتاب را به فرانسه ترجمه نمی کنید. من یک جلد این کتاب را علی و انقلاب کبیر فرانسه نام گذاری کرده ام و در این کتاب اثبات نموده ام مطالبی که علی (ع) درباره حقوق انسانها مطرح کرده است به مراتب بالاتر و والاتر از مسائلی است که در غرب در این باره مطرح هستند.

ﺟﺮﺝ ﺟﺮﺩﺍﻕ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﺵ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ۲۰۰ ﺑﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ .

ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﯾﻢ؟
ﯾﮑﺒﺎﺭ؟ ﯾﮏ ﺧﻄﺒﻪ؟
ﺁﯾﺎ ﻣﻮﻻﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻢ؟

ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ #ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺮﺝ ﺟﺮﺩﺍﻕ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻯ ﻋﻠﻰ !
ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮﻯ ،
ﺩﻳﻨﻢ ﻧﻤﻰ ﭘﺬﻳﺮﺩ . !
ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖ ،
ﻭﺟﺪﺍﻧﻢ ﻧﻤﻰ ﭘﺬﻳﺮﺩ . !
ﻧﻤﻰ ﮔﻮﻳﻢ ﺗﻮ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺘﻰ ... !
ﭘﺲ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻯ ﻋﻠﻰ :
ﺗﻮ کیستی ؟

Most Popular Instagram Hashtags