[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ﺳﯿﺎﺳﯽ

MOST RECENT

حتما بخونین حتما بخونین!
٪70 ﺯﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻦ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ!!!!😳😳
ﮔﻔﺘﯽ :ﻣﻦ #ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿ ﺴﺘﻢ !!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : %75 #ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻫﺎ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ!!!!😳😳
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ !!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺑﻪ #ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ#پسراﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯ
ﻣﯿﺸﻮﺩ !!😳😳
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : #ﭘﺪﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ تهیه #ﺟﻬﯿﺰیه #ﺩﺧﺘﺮش ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ
ﻓﺮﻭﺧﺖ!!!!😳😳
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺳﻦ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺍﺯ
#ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ 14 ﺳﺎﻝ ﺭﺳﯿﺪ!!!😳😳
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : #ﻣﺮﺩﻡ #ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
ﺯﻫﺮﺍ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ!!!😳😳
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺩﺍﺭﻭﯼ #ﺑﯿﻤﺎﺭاﻥ ﺧﺎﺹ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ
#ﻣﺮﮒ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ!!!!😳😳
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!!
ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺯﺕ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ !!! ﭘﺴﺮﺕ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺷﺪ ،
ﺩﺧﺘﺮﺕ #ﻓﺎﺣﺸﻪ ، ﺯﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻃﻼﻕ !
گفتی : ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!
#ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ #اﯾﺮﺍنی ﺑﯽ ﺍﺭزش شد !!😳😳
#ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺵ ﺍﺯ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ #ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﺷﺪ !!!😳😳
نخبه اش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺪﻝ ﻣﻮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﺪ !!😳😳
ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎﯾﺶ
ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪ !! ﺷﺎﺩﯼ ﺟﺮﻡ شد!!!😳😳
ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻﯼ 10 ﻧﻔﺮ
ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺷﺪ !! ﺻﺤﻨﻪ #ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ #ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﺪ !!😳😳
ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ #اﺳﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺖ !!!! ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻏﺰﻩ ﮔﻔﺖ!!!😳😳
در بعضی از ﺷﻬﺮها ﺁﺏ آشامیدنی ﻧﺒﻮﺩ !!! ﺁﺏ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ 😳😳 ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ﭘﻮﻝ #ﺑﺮﻕ رو
ﻧﺪﺍﺩ ؟؟!! #قیمت ﺑﺮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺷﺪ !!!! 😳😳 ﻣﺨﺪﺭ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﻢ
ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻠﯿﺎﻥ ﺷﺪ !!!😳😳
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮﺩﯼ ؟؟!!!! لامصب ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ بودى...!!😳😳
مردم یمن بمباران میشن ؟
خب!!!! ما هم هشت سال زیر موشک های صدام تیکه تیکه شدیم !!!!
اونا هم بجنگند و #شهید شوند ، مگه شهادت بده ؟؟ هنوز بعضی مناطق #جنگ زده ما بطور کامل بازسازی نشده.....!!!!
%%داعش اسرای عراقی ها رو میکشه؟
خب !!! اسرای ما رو توی شهرهای شیعه نشینشون به حقارت کشیدن و تف به صورتشون انداختند !! یک شیعه عراقی تو جنگ طرف ایران رو نگرفت...‌.!!!
همین عراقی ها سه سال پیش به تبدیل خلیج #فارس به خلیج عربی رای مثبت دادند....!!
٪٪ بچه های غزه گرسنه اند؟؟
خب !!!دم دروازه غار پایتختمون ، بچه ده ساله از گشنگی مواد میفروشه!!!
٪٪ دخترای ایزدی کنیز میشوند؟
سن فحشا دختران از صدق سری فقر موجود در کشورم رسیده به ۱۳ سال !
پولی که به ایرانی رواست
به لبنان حرامه
به غزه حرامه
به سوریه حرامه
پولی که به بیمارستان رواست ،
به ساخت #ضریح #حرامه !!
پول نفتی که به بچه #یتیم رواست ،
به آقا زاده حرامه !!
خیری که به نون خشکی ۱۳ ساله رواست ،
به بچه آخوند #پورشه سوار حرامه... شیر مادر هم حلالش هر کس بخواند و نشر کند.
اگه رگ ایرانی در وجودش هست😔
#تسلیت

گفتم: ۷۰٪ ﺯنانی ﮐﻪ ﺗﻦ ﻓﺮﻭﺷي می‌کنند، ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
گفتی: ﻣﻦ #ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!

گفتم: ۷۵٪ ﻣﻌﺘﺎﺩان از قشر #ﺟﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
گفتی: ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!

گفتم: آمار #تجاوز ﺑﻪ #ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ#ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺩﺭ #ﺯﻧﺪﺍﻥ‌ها زیاد است،
گفتی: ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!

گفتم: #ﭘﺪﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ تهیه #ﺟﻬﯿﺰیه ﺩﺧﺘﺮش، #ﮐﻠﯿﻪ‌ﺍﺵ ﺭﺍ ﻓﺮﻭﺧﺖ,
گفتی: ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!

گفتم: ﺳﻦ ﺧﻮﺩﻓﺮﻭﺷﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ۱۴ ﺳﺎﻝ ﺭﺳﯿﺪ!
گفتی: ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!

گفتم: ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍی #ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖﺯﻫﺮﺍ می‌ﺭﻭﻧﺪ!
گفتی: ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!

گفتم: ﺩﺍﺭﻭﯼ #ﺑﯿﻤﺎﺭاﻥ ﺧﺎﺹ ﺩهﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ #ﻣﺮﮒ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ،
گفتی: ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!

گفتم: سرمایه‌های مردم در #بانک‌ها و مؤسسات غارت شده،
گفتی: من سیاسی نیستم!

گفتم: ﺧﺎﻧﻪ‌ﺍﺕ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﭘﺴﺮﺕ #ﻣﻌﺘﺎﺩ، ﺩﺧﺘﺮﺕ #ﻓﺎﺣﺸﻪ، ﺯﻧﺖ ﺑﻪ دنبال #ﻃﻼﻕ،
گفتی: من ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!

گفتم: #ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍنی ﺑﯽ‌#ﺍﺭزش شد، ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭان ﺍﺯ بی‌پناهی، ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪند، #نخبه‌‌ها ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺪﻝ ﻣﻮ و اعتقادات‌شان ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎه ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﺪند، #ﺷﺎﺩﯼ ﺟﺮﻡ شد، ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻﯼ ۵ ﻧﻔﺮ ممنوع ﺷﺪ، ﺻﺤﻨﻪ #ﺍﻋﺪﺍﻡ، «ﺳﯿﻨﻤﺎ» ﺷﺪ، #ﺁﺏ کشور ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ، خشک‌سالی آمد، #زلزله ساختند، ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ﭘﻮﻝ #ﺑﺮﻕ را ﻧﺪﺍﺩ، قیمت ﺑﺮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺷﺪ، پول نفت به #غزه و #لبنان و #سوریه رفت، #ﻣﺨﺪﺭ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻠﯿﺎﻥ ﺷﺪ و ...
گفتی: من سیاسی نیستم!

ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮﺩﯼ، #ایرانی هم نبودی؟

#متحد_شوید
ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺮﺳﻪ ﮐﻪ #ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ #ﺳﺘﻢ ﻧﺒﺎﺷﻪ
ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ #ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ #ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﺭﺩ #ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﯿﺮﻥ
ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ #ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮﺍ ﺑﻮﺩﻥ، ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ #ﻋﻘﺎﯾﺪ #ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺩﯾﻨﯿﺎﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﺸﻪ
#ﺭﻭﺯ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ، ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺳﻪ ﻣﻦ ﺍﺯﺵ #ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﻢ، #ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﺑﺒﯿﻨﻢ
...
#irani #iran #melat #kermanshah #kermanshahi #kurd #kord #kurdestan
#ایران #ایرانی #ملت #کرمانشاه #کرمانشاهی #زلزله #کورد #کوردستان

بشنوید حسابهای پس انداز خانواده خامنه ای
گفتم: ٪70 ﺯﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ #ﺗﻦ_ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ!!!!
ﮔﻔﺘﯽ :ﻣﻦ #ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ !!!!😔😔😔
ﻧﻮﺷﺘﻢ : %75 #ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻫﺎ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ!!!!
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ #ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ !!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺩﺭ #ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯﻣﯿﺸﻮﺩ !!!!
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﭘﺪﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ تهیه ﺟﻬﯿﺰیه ﺩﺧﺘﺮش ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺵ ﺭﺍﻓﺮﻭﺧﺖ!!!!
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺳﻦ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺍﺯﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ 14 ﺳﺎلﺭﺳﯿﺪ!!!
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖﺯﻫﺮﺍ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ!!!
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭاﻥ ﺧﺎﺹ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺭﻣﺮﮒ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ!!!!
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!!
ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺯﺕ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ !!! ﭘﺴﺮﺕ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺷﺪ ،ﺩﺧﺘﺮﺕ #ﻓﺎﺣﺸﻪ ، ﺯﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻃﻼﻕ !
گفتی : ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!
#ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍنی ﺑﯽ ﺍﺭزش شد !!!!
#ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺵ ﺍﺯ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ #ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﺷﺪ !!!
نخبه اش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺪﻝ ﻣﻮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﺪ !!!
ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎﯾﺶﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪ !!!! ﺷﺎﺩﯼ ﺟﺮﻡ شد!!!
ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻﯼ 10 ﻧﻔﺮﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺷﺪ !!!! ﺻﺤﻨﻪ #ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﺪ !!
ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺖ !!!! ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ #ﻏﺰﻩ ﮔﻔﺖ!!!
در بعضی از ﺷﻬﺮها ﺁﺏ آشامیدنی ﻧﺒﻮﺩ !!! ﺁﺏ #ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ  ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ﭘﻮﻝ ﺑﺮﻕ رو ﻧﺪﺍﺩ ؟؟!! قیمت ﺑﺮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺷﺪ !!!! ﻣﺨﺪﺭ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻠﯿﺎﻥ ﺷﺪ !!!
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮﺩﯼ ؟؟!!!! لامصب ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ بودى...!!!!!
مردم یمن بمباران میشن ؟
خب!!!! ما هم هشت سال زیر موشک های صدام تیکه تیکه شدیم !!!!
اونا هم بجنگند و شهید شوند ، مگه شهادت بده ؟؟ هنوز بعضی مناطق جنگ زده  ما بطور کامل بازسازی نشده.....!!!!
%%داعش اسرای عراقی ها رو میکشه؟
خب !!! همین عراقی ها سه سال پیش به تبدیل خلیج فارس به  خلیج عربی رای مثبت دادند....!!!
٪٪ بچه های غزه گرسنه اند؟؟
خب !!!دم دروازه غار پایتختمون ، بچه ده ساله از گشنگی مواد میفروشه!!!!!
٪٪ دخترای ایزدی کنیز میشوند؟
خب !!!سن فحشا دختران از صدق سری فقر موجود در کشورم رسیده به ۱۳ سال !!
پولی که به ایرانی رواست
به لبنان حرامه
به غزه حرامه
به سوریه حرامه
پولی که به بیمارستان رواست ،
به ساخت ضریح حرامه !!
پول نفتی که به بچه یتیم رواست ،
به آقا زاده حرامه !!
خیری که به نون خشکی ۱۳ ساله رواست ،
به بچه آخوند پورشه سوار حرامه....
#اعتراضات_سراسری_ایران
#اعتراضات_سراسری_ایران

🔴 #زندان_اوين تهران؛ #اشكان_آبسواران جوان ۲۰ ساله‌ای که با تلفن خودش با خانواده‌اش تماس گرفته و گفته بازداشت شده و حالا به مادرش می‌گویند مفقود است.

گفتم: ٪70 ﺯﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ #ﺗﻦ_ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ!!!!
ﮔﻔﺘﯽ :ﻣﻦ #ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ !!!!😔😔😔
ﻧﻮﺷﺘﻢ : %75 #ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻫﺎ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ!!!!
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ #ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ !!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺩﺭ #ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯﻣﯿﺸﻮﺩ !!!!
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﭘﺪﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ تهیه ﺟﻬﯿﺰیه ﺩﺧﺘﺮش ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺵ ﺭﺍﻓﺮﻭﺧﺖ!!!!
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺳﻦ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺍﺯﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ 14 ﺳﺎلﺭﺳﯿﺪ!!!
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖﺯﻫﺮﺍ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ!!!
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭاﻥ ﺧﺎﺹ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺭﻣﺮﮒ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ!!!!
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!!
ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺯﺕ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ !!! ﭘﺴﺮﺕ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺷﺪ ،ﺩﺧﺘﺮﺕ #ﻓﺎﺣﺸﻪ ، ﺯﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻃﻼﻕ !
گفتی : ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!
#ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍنی ﺑﯽ ﺍﺭزش شد !!!!
#ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺵ ﺍﺯ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ #ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﺷﺪ !!!
نخبه اش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺪﻝ ﻣﻮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﺪ !!!
ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎﯾﺶﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪ !!!! ﺷﺎﺩﯼ ﺟﺮﻡ شد!!!
ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻﯼ 10 ﻧﻔﺮﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺷﺪ !!!! ﺻﺤﻨﻪ #ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﺪ !!
ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺖ !!!! ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ #ﻏﺰﻩ ﮔﻔﺖ!!!
در بعضی از ﺷﻬﺮها ﺁﺏ آشامیدنی ﻧﺒﻮﺩ !!! ﺁﺏ #ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ﭘﻮﻝ ﺑﺮﻕ رو ﻧﺪﺍﺩ ؟؟!! قیمت ﺑﺮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺷﺪ !!!! ﻣﺨﺪﺭ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻠﯿﺎﻥ ﺷﺪ !!!
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮﺩﯼ ؟؟!!!! لامصب ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ بودى...!!!!!
مردم یمن بمباران میشن ؟
خب!!!! ما هم هشت سال زیر موشک های صدام تیکه تیکه شدیم !!!!
اونا هم بجنگند و شهید شوند ، مگه شهادت بده ؟؟ هنوز بعضی مناطق جنگ زده ما بطور کامل بازسازی نشده.....!!!!
%%داعش اسرای عراقی ها رو میکشه؟
خب !!! همین عراقی ها سه سال پیش به تبدیل خلیج فارس به خلیج عربی رای مثبت دادند....!!!
٪٪ بچه های غزه گرسنه اند؟؟
خب !!!دم دروازه غار پایتختمون ، بچه ده ساله از گشنگی مواد میفروشه!!!!!
٪٪ دخترای ایزدی کنیز میشوند؟
خب !!!سن فحشا دختران از صدق سری فقر موجود در کشورم رسیده به ۱۳ سال !!
پولی که به ایرانی رواست
به لبنان حرامه
به غزه حرامه
به سوریه حرامه
پولی که به بیمارستان رواست ،
به ساخت ضریح حرامه !!
پول نفتی که به بچه یتیم رواست ،
به آقا زاده حرامه !!
خیری که به نون خشکی ۱۳ ساله رواست ،
به بچه آخوند پورشه سوار حرامه....
#اعتراضات_سراسری_ایران

گفتم: ٪70 ﺯﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ #ﺗﻦ_ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ!!!!
ﮔﻔﺘﯽ :ﻣﻦ #ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ !!!!😔😔😔
ﻧﻮﺷﺘﻢ : %75 #ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻫﺎ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ!!!!
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ #ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ !!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺩﺭ #ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯﻣﯿﺸﻮﺩ !!!!
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﭘﺪﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ تهیه ﺟﻬﯿﺰیه ﺩﺧﺘﺮش ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺵ ﺭﺍﻓﺮﻭﺧﺖ!!!!
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺳﻦ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺍﺯﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ 14 ﺳﺎلﺭﺳﯿﺪ!!!
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖﺯﻫﺮﺍ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ!!!
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭاﻥ ﺧﺎﺹ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺭﻣﺮﮒ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ!!!!
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!!
ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺯﺕ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ !!! ﭘﺴﺮﺕ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺷﺪ ،ﺩﺧﺘﺮﺕ #ﻓﺎﺣﺸﻪ ، ﺯﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻃﻼﻕ !
گفتی : ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!
#ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍنی ﺑﯽ ﺍﺭزش شد !!!!
#ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺵ ﺍﺯ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ #ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﺷﺪ !!!
نخبه اش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺪﻝ ﻣﻮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﺪ !!!
ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎﯾﺶﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪ !!!! ﺷﺎﺩﯼ ﺟﺮﻡ شد!!!
ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻﯼ 10 ﻧﻔﺮﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺷﺪ !!!! ﺻﺤﻨﻪ #ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﺪ !!
ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺖ !!!! ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ #ﻏﺰﻩ ﮔﻔﺖ!!!
در بعضی از ﺷﻬﺮها ﺁﺏ آشامیدنی ﻧﺒﻮﺩ !!! ﺁﺏ #ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ﭘﻮﻝ ﺑﺮﻕ رو ﻧﺪﺍﺩ ؟؟!! قیمت ﺑﺮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺷﺪ !!!! ﻣﺨﺪﺭ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻠﯿﺎﻥ ﺷﺪ !!!
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮﺩﯼ ؟؟!!!! لامصب ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ بودى...!!!!!
مردم یمن بمباران میشن ؟
خب!!!! ما هم هشت سال زیر موشک های صدام تیکه تیکه شدیم !!!!
اونا هم بجنگند و شهید شوند ، مگه شهادت بده ؟؟ هنوز بعضی مناطق جنگ زده ما بطور کامل بازسازی نشده.....!!!!
%%داعش اسرای عراقی ها رو میکشه؟
خب !!! همین عراقی ها سه سال پیش به تبدیل خلیج فارس به خلیج عربی رای مثبت دادند....!!!
٪٪ بچه های غزه گرسنه اند؟؟
خب !!!دم دروازه غار پایتختمون ، بچه ده ساله از گشنگی مواد میفروشه!!!!!
٪٪ دخترای ایزدی کنیز میشوند؟
خب !!!سن فحشا دختران از صدق سری فقر موجود در کشورم رسیده به ۱۳ سال !!
پولی که به ایرانی رواست
به لبنان حرامه
به غزه حرامه
به سوریه حرامه
پولی که به بیمارستان رواست ،
به ساخت ضریح حرامه !!
پول نفتی که به بچه یتیم رواست ،
به آقا زاده حرامه !!
خیری که به نون خشکی ۱۳ ساله رواست ،
به بچه آخوند پورشه سوار حرامه....
#اعتراضات_سراسری_ایران

ﺍﯾﺮﺍنِ خسته ی من
ﺻﺤﻨﮥ #ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﭘﺮ ﺍﺯ ﺯﺩﻭﺧﻮﺭﺩﻫﺎﯼ ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺍﺳﺖ. غوﻝ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ مدیریتی ﺩﻫﺎﻥ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻘﻤﻪﺍﯼ ﺭﺍﺣﺔﺍﻟﺤﻠﻘﻮﻡ ﺩﺭ ﮐﺎﻡ ﺑﮑﺸﺪ. ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻧﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ #ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ #ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺌﻠﮥ #ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﺍﻥ... ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﯾﻢ ﻭ ﺑﺎﺩ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﯿﻦ #ﮐﯿﻨﻪﻫﺎﯼ ﮐﻬﻨﻪ ﻣﯽﺍﻓﮑﻨﯿﻢ
#ﻧﻔﺖ، ﺩﺷﻤﻦ #ﺁﺏ ﻭ ﻗﺎﺗﻞ #ﻫﻮﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. #ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻧﻤﯽﺑﺎﺭﺩ، #ﺯﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﺭﻭﯾﺪ، #رودخانه ها خشکیده اند، ﺩﻫﺎﻥﻫﺎ ﻧﻤﯽﺧﻨﺪﻧﺪ، #ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﻭ #ﭘﺪﺭﺍﻥ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩﺍﻧﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﻭﯼ ﮔﺴﻞ #ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺳﻨﮓ ﻧﻤﯽﺑﺎﺭﺩ، #ارومیه ای که دیگر دریاچه ندارد و اصفهانی که #زاینده رود
#ﮐﺘﺎﺏﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎﺭﻧﺪ، #ﻗﻠﻢﻫﺎ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺷﺐﻫﺎ ﺭﺷﮏ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ
ﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺍﯼ ﺳﺮﺍﯼ ﻧﻮﻣﯿﺪﯼ، ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﻣﺸﻬﺪ ﻭ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﮕﺮﯾﺰ ﻭ ﺑﺮ ﻗﻠﮥ #ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﻨﺸﯿﻦ، ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﻘﻞ ﺁﯾﻨﺪ ﻭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩ

#ایران #اصفهان #تهران #مشهد #شیراز #تبریز #اهواز #گرگان #رشت #یزد #بوشهر #ارومیه

✅ از بس که نداشته هايمان را به رخمان کشیدند ما #ایرانیان، ایران را از #افغانستان هم کمتر میدانیم
به #اشتراک بگذارید تا کمی هم از داشته هايمان بدانیم! ✅ #اينجا_ايران_است...
بيمارستان نمازي شيراز جزؤ سه بيمارستان برتر دنيا براي پيوند کبد در دنيا ✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻭﻝ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﯼ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻫﻮﺍﯾﯽ ✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺟﺰﻭ ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻧﺎﻭﺷﮑﻦ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﮊﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ(100متر در ثانیه) ✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺷﮑﺎﺭگاه ﭘﻬﭙﺎﺩ RQ170 ﻓﻮﻕ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎی ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪﻝ ﺍﯾﺮﺍنی ✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﻬﭙﺎﺩ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﻓﺮﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 3ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻋﮑﺴﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﻓﻮﻕ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﯾﻌﻨﯽ #ﻋﮑﺲ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ #ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ!!! ✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺟﺰﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺭ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺩﻭﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻣﻐﺰ ﻭ ﻧﺨﺎﻉ ✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ #ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ, #ﺩﺍﻋﺶ, #ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ, ﺣﺘﯽ #ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ#ﺍﺳﺮﺍﯾﯿﻞ ﻫﻢ نمی توﺍﻧﻨﺪ ﺍﻣﻨﯿﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺕ ﮐﻨﻨﺪ ✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﺩﻝ #ﺳﯿﺎﺳﯽ #ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ, ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ, ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﯿﺤﺪﺵ ۸۴ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺘﺤﺪﺃ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﺧﺮ ﻫﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ۸ ﺳﺎﻝ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻭﺟﺐ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺶ ﺭﺍ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ. ✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺟﺰﻭ ﺩﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺗﻨﻬﺎ #ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ #ﻫﺴﺘﻪ_اﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻤﮏ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻡ.ﺍﺱ ✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ #ﺩﺷﻤﻦ ﺑﺮﺍﯼ #ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ #ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﯼ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﻨﺪ

ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ را دست کم نگیریم.
#ایران
#وطن_پرستی
#ملی_گرایی
#دفاع_مقدس

🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
همیشه نداشته های کشورت را به رخت میکشند .
.
بیا یکبار به چند نمونه از داشته هایش هم نگاه کن
.
🇮🇷اينجا #ايران است
#بيمارستان_نمازي #شيراز جزؤ سه بيمارستان برتر #دنيا براي پيوند #کبد در دنيا
.
🇮🇷ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻭﻝ #ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ
.
🇮🇷ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ #ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﯼ #ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻫﻮﺍﯾﯽ
.
🇮🇷ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﺟﺰﻭ ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ #ﻧﺎﻭﺷﮑﻦ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ
.
🇮🇷ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺟﺰﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺭ #ﺷﺒﯿﻪ_ﺳﺎﺯﯼ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ
.
🇮🇷ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﺩﻭﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭ #ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ_ﻣﻐﺰ_ﻭ_ﻧﺨﺎﻉ
.
🇮🇷ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﺩﻝ #ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ
.
🇮🇷ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ, ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ, ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﯿﺤﺪﺵ ۸۴ ﮐﺸﻮﺭ #ﻣﺘﺤﺪﺃ ﺑﻪ ﺍﻭ #ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﻭ ﺁﺧﺮ ﻫﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ۸ ﺳﺎﻝ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻭﺟﺐ ﺍﺯ #ﺧﺎﮐﺶ ﺭﺍ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ
.
🇮🇷ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺟﺰﻭ ﺩﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭ #ﻋﻠﻮﻡ_ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ
.
🇮🇷ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ #ﺩﺍﺭﻭﯼ_ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ #ﺍﻡ_ﺍﺱ
.
🇮🇷اینجا ایران است
.
جزو ده کشور اول دنیا. در #تکنولوژی_هسته ای و #موشکی و #فضایی و #سلولهای_بنیادی....
.
🇮🇷ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪه اند ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ #ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﯼ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ کنند

#ﺩﺍﺷﺘﻪ_ﻫﺎیت را دست کم نگیر
.
❤️ #زنده_باد_ایران ❤️
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

همیشه نداشته های کشورت را به رخت میکشند . بیا یکبار به چند نمونه از داشته هایش هم نگاه کن اينجا #ايران است.
بيمارستان نمازي شيراز جزؤ سه بيمارستان برتر دنيا براي پيوند کبد در #دنيا
.
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﻗﺪﺭﺕ #ﺍﻭﻝ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ
.
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﯼ #ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ_ﻫﻮﺍﯾﯽ
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﺟﺰﻭ ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ #ﻧﺎﻭﺷﮑﻦ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ .
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺟﺰﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺭ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ
.
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﺩﻭﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻣﻐﺰ ﻭ ﻧﺨﺎﻉ
.
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﺩﻝ #ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ
.
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ, ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ, ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺪﺭﺕ بی حدش #۸۴ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺘﺤﺪﺃ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﻭ ﺁﺧﺮ ﻫﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ۸ ﺳﺎﻝ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻭﺟﺐ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺶ ﺭﺍ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ
.
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺟﺰﻭ ﺩﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ #ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ .
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ #ﺍﻡ.ﺍﺱ
.
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪه اند ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﯼ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﻨﺪ

ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾت را دست کم نگیر
.
.
لطفاً برای بهبود وضع مملکتمون،تلاش کنیم!نه اینکه به عالم و آدم گیر بدیم و...
.
ممنون.

#ما_میتوانیم
#کشورم_را_دوست_دارم
#حمایت

ﮔﻮﻫﺮﺷﺎﺩ ﺑﯿﮕﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ #ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﻬﻮﺭﯼ ﺑﻮﺩ . ﺍﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﻨﺮ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﺩ، ﻭﯼ ﺍﺯ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ #ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﺗﯿﻤﻮﺭﯾﺎﻥ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﯾﺎﻓﺖ . ﺑﻨﺎﻫﺎﯼ #ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ#ﻫﻨﺮ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻬﻢ ﺍﺯ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮ ﻫﺮﺍﺕ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
#افغانستان #کابل #مزارشریف #بلخ #هرات #کندهار #بدخشان #تیموریان #گوهرشادبیگم #مردم #فرهنگ #شهر #گوهرشاد
#afghanistan #kabul #balkh #kandahar #badakhshan #oruzgan #Jalalabad #peaple #herat #culture #city #kapisa #khost

montazer:
#ﺍﻣﺎﻡ_ﺧﻤﯿﻨﯽ(ﺭﻩ) ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺩﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻳﻦ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺕ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺩﻫﮥ ﺍﻭﻝ ﻣﺤﺮﻡ ﯾﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﺤﺮﻡ ﺭﺍ #ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻧﻬﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﮑﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﻢ، ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺍﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ #ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻔﺘﮥ ﺳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
#ﺍﺑﺎﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﺴﯿﻦ (ﻉ) ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ:« ﺍُﺭِﯾﺪُ ﺍَﻥ ﺁﻣِﺮ ﺑِﺎﻟﻤَﻌﺮﻭﻑِ ﻭَ ﺍَﻧﻬَﯽ ﻋَﻦِ ﺍﻟﻤُﻨﮑَﺮِ» ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺟﻠﻮ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﯾﺎﺭﺍﻧﺸﺎﻥ-ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﯽ ﻭﻓﺎ ﺷﺪﻧﺪ- ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺑﯿﺪﻥ #ﻗﺪﺭﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﯿﻢ، ﻧﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺭﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﻭﺩ. ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺩﯾﻦ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻓﺮﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﺷﻮﺩ.

ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﺭﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎﮔﺮﺩﺵ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ: #ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﻮ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ #ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺍﺳﻤﺖ ﺭﺍ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﻭ ﭘﯿﺮﻭ #ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ (ﻉ) ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﯼ؟! ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ. ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﮔﺮ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻣﻦ ﺍﻻ‌ﻥ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭼﺮﺍ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﯽ! ﺗﻮ ﺩﯾﻨﺪﺍﺭﯼ؟! ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ(ﺹ) ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ #ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﻣﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ، ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ: ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﻏﺪﻏﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ (ﻣَﻦْ ﺃَﺻْﺒَﺢَ ﻟَﺎﻳَﻬْﺘَﻢُّ ﺑِﺄُﻣُﻮﺭِ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ ﻓَﻠَﻴْﺲَ ﺑِﻤُﺴْﻠِﻢ‏؛ ﮐﺎﻓﯽ/ﺝ3 ﺹ41/

. (موزیک ویدیو کامل #ممد_نوبری تو کانال) (لینک تو بیو)
.

ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﻻﻥ ﺯﻭﺩ ﺑﺎﺷﻪ ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻫﺠﻤﻪ ﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺯﯾﮏ ﻭ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﮐﻠﯿﭗ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺯﯾﮏ ﻣﯿﺸﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻤﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﺵ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ:ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ#ﻣﻤﺪ_ﻧﻮﺑﺮﯼ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﻣﻮﺯﯾﮏ ﻣﺸﺘﯽ ﻣﺎﺷﺎﻻ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ !#ﻣﻮﺯﯾﮏ ﻣﺸﺘﯽ ﻣﺎﺷﺎﻻ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺗﻢ ﻃﻨﺰ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ#ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﻭ ﯾﺪﮎ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻨﺒﺎﺭ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻧﺠﻔﯽ#ﻣﺬﻫﺐ ﺭﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ! ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺯﯾﮏ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﭼﯿﺰیه که ﻣﯿﺸﻨﻮﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺯﯾﮏ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺗﻢ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﻮﺯﯾﮏ ﺩﺍﺷﺖ ! ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﺪ ﭼﻪ ﻫﺠﻮﯼ ﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺁﻟﺖ ﻭﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ#ﺁﻟﺖ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﻭ ﻣﯿﺸﻨﻮﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﻧﻤﺎﺩ ﺁﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﺴﺖ ! ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪﺷﺎﻫﯿﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻭﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺁﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺫﻫﻦ ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺧﻮﺩ ﻫﻤﯿﻦ#ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﯼ ﺧﻮﺩﻣﯿﮑﻨﻪ !! ﻭ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﺎﺩ ﺁﻟﺖ ﺍﺯ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻤﺎﺩﯼ ﻫﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮎ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﯿﮑﻨﺪ!!!.ﭖ . ﻥ: ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ ﺍﺯ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺯﯾﮏ ﻣﺸﺘﯽ ﻣﺎﺷﺎﻻ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺩﺭ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﻭﻧﮑﻮﺭ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﯽ ﻣﺎﺷﺎﻻﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﻢ ﻣﻤﺪ ﻧﻮﺑﺮﯼ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ.
#شاهین #شاهین_نجفی #موزیک #shahinnajafi #radikal @shahinnajafi

.
#محمد_سوهارتو #ژنرال_ارتشی ﺑﺎ ﯾﮏ #ﮐﻮﺩﺗﺎﯼ_ﻧﻈﺎﻣﯽ با توطئه آمریکایی ، #ﺍﺣﻤﺪ_ﺳﻮﮐﺎﺭﻧﻮ #ﺍﻭﻟﯿﻦ_ﺭﺋﯿﺲ_ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﺑﺎﻧﯽ #ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ #ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ #ﻗﺪﺭﺕ #ﺑﺮﮐﻨﺎﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﺪﺕ ۳۳ ﺳﺎﻝ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﺸﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ.
ﮐﻮﺩﺗﺎﯼ 1965 ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﯼ ﺑﯽ ﺷﮏ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺒﺎﺭﺗﺮﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭ ﺯﺍﺋﯿﺪﻩ #ﺟﻨﮓ_ﺳﺮﺩ ﺑﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﮐﻮﺩﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮊﻧﺮﺍﻝ ﺳﻮﻫﺎﺭﺗﻮ ﻋﻠﯿﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺣﻤﺪ ﺳﻮﮐﺎﺭﻧﻮ ﮐﻪ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﯼ، ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ #ﭘﺪﺭ_ﻣﻠﺖ ﺑﻮﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ .
ﺟﻨﮓ ﺳﺮﺩ، ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺩﻭﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎﻥ #ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ#ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ_ﺩﺍﺭﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﻥریزی.
ﻗﻄﻌﺎً ﺛﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﺸﺪ. ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ، ﺳﻮﻛﺎﺭﻧﻮ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٩٥٧ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﯽ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺁﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﻭ ﺷﻮﺭﺵ ﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻘﺎﯼ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﻫﺪ . ﺍﻣﺎ #ﻫﺮﺍﺱ_ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺍﺯ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﻭ ﺳﻮﻕ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ #ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﺩ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮊﻧﺮﺍﻟﻬﺎﯼ #ﺭﺍﺳﺘﮕﺮﺍﯼ ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﯼ ﺁﻣﺪ. ﺩﺭ ﻣﺎﻩ #ﻣﺎﺭﺱ 1967 ، ﺩﮐﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮊﻧﺮﺍﻝ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﺗﺎﭼﯽ ﺳﻮﮐﺎﺭﻧﻮ ﺍﺯ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺧﻠﻊ و ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ حبس ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻣﺮﯾﻜﺎ ﺍﺯ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺳﻮﻛﺎﺭﻧﻮ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ " ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎ " ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ . ﺑﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺯﻣﺎﻣﺪﺍﺭﯼ ﮊﻧﺮﺍﻝ " ﺳﻮﻫﺎﺭﺗﻮ " ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻫﺰﺍﺭ #ﺟﺰﯾﺮﻩ_ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﯼ ﺭﻧﮓ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺖ .
ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﯼ ﺳﯿﺎﻩ ﺍﺯ #ﺳﺮﻛﻮبهای #ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻔﻘﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ #ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻭﺣﺸﺖ ﺷﺪ. ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﻭ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ، ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺟﺎﻭﻩ ﻣﺮﻛﺰﯼ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﺎﺭ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﺯﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻈﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ #ﺣﺰﺏ_ﻛﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ .
ﻛﺸﺘﺎﺭ ﺗﺎ #ﺟﺎﻭﻩ ﺷﺮﻗﯽ ﻭ #ﺑﺎﻟﯽ #ﺳﻮﻣﺎﺗﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﯾﺎﻓﺖ ﻭ ﻃﯽ ﺷﺶﻣﺎﻩ، ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﻚ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻦ #ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﺍﻭﺑﺎﺵها ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ #ﺟﺎﻛﺎﺭﺗﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﺎﺭﺕ ﺯﺩﻧﺪ . ﺟﻨﺎﺯﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻥ ﺑﯽﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﻧﺎﻝﻫﺎﯼ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪ، ﮐﻮﺩﺗﺎﭼﯽﻫﺎ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﯿﺂﻭﺭﻧﺪ و ﺍﺭﺗﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩ و ﺷﻌﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺰﺏ ﻛﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻛﺎﺭﻧﻮ ﻭ ﻛﺎﺑﯿﻨﻪ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ . ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺭﺩﻩ ﺑﺎﻻﯼ ﺣﺰﺏ ﻛﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﻭ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ #ﺗﯿﺮ_ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺷﺪﻧﺪ . ﺯﻧﺪﺍﻥﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩﻫﺎﯼ ﻛﯿﻔﺮﯼ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪ ﻭ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﯿﺮ در آن شکنجه شدند. ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺗﯽ ﻛﻪ ﺍﯾﻦ ﻛﺸﺘﺎﺭ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻫﯿﭻ ﺻﺪﺍﯼ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﯽ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ #ﺣﻘﻮﻕ_ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺪ.
#توطئه_آمریکا

نوشتم50 ﺯﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻦ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ!!!! ﮔﻔﺘﯽ :ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ !!!! ﻧﻮﺷﺘﻢ : %75 ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻫﺎ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ!!!! ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ !!!! ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺩﺭ #ﺯﻧﺪﺍﻥ #ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﯿﺸﻮﺩ !!!! ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!! ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﭘﺪﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ تهیه ﺟﻬﯿﺰیه ﺩﺧﺘﺮش ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻓﺮﻭﺧﺖ!!!! ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!! ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺳﻦ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺍﺯ ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ 14 ﺳﺎﻝ ﺭﺳﯿﺪ!!! ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!! ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺯﻫﺮﺍ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ!!! ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!! ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭاﻥ ﺧﺎﺹ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺮﮒ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ!!!! ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!! ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺯﺕ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ !!! ﭘﺴﺮﺕ #ﻣﻌﺘﺎﺩﺷﺪ ، ﺩﺧﺘﺮﺕ ﻓﺎﺣﺸﻪ ، ﺯﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻃﻼﻕ ! گفتی : ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!! ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍنی ﺑﯽ ﺍﺭزش شد !!!! ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺵ ﺍﺯ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﺷﺪ !!! نخبه اش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺪﻝ ﻣﻮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﺪ !!! ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎﯾﺶﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪ !!!! ﺷﺎﺩﯼ ﺟﺮﻡ شد!!! ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻﯼ 10 ﻧﻔﺮﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺷﺪ !!!! ﺻﺤﻨﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﺪ !! ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺖ !!!! ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻏﺰﻩ ﮔﻔﺖ!!! در بعضی از ﺷﻬﺮها ﺁﺏ آشامیدنی ﻧﺒﻮﺩ !!! ﺁﺏ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ﭘﻮﻝ ﺑﺮﻕ رو ﻧﺪﺍﺩ ؟؟!! قیمت ﺑﺮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺷﺪ !!!! ﻣﺨﺪﺭ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻠﯿﺎﻥ ﺷﺪ !!!#ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮﺩﯼ ؟؟!!!! لامصب ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ بودى...!!!!

ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﺶ، ﻋﻼﻗﻪ ﯾﯽ ﺧﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻣﻮﺧﺘﻦ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﻭ ﻓﻘﺮ ﻭ ﺭﻧﺞ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺍﻧﺮﺍ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﺤﻮ ﮐﻨﺪ ... ﺩﺭ #ﺍﯾﺮﺍﻥ#ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ، ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺍﺭﺯﻭﯼ ﻫﺮ ﻃﻔﻞ ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺎﻥ #ﮐﻮﺩﮎ ﺩﺳﺘﻔﺮﻭﺵ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺮ، ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺍﺳﺖ ... ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺍﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺩﺭﺱ ﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﻫﺮ ﺍﺟﻨﺪﺍﯼ #ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﻣﺪﻧﯽ ﺍﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻋﺎﻧﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ، ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﮑﺘﺐ ﺍﻋﻤﺎﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻭ #ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺍﻭﺭﺩ ....
#افغانستان #کابل #مزارشریف #بلخ #هرات #کندهار #جلال_آباد #بامیان #بدخشان #بغلان #مهمان #مردم #فرهنگ #شهر
#afghanistan #kabul #balkh #kandahar #badakhshan #bamian #Jalalabad #peaple #herat #culture #city

از بس که نداشته هايمان را به رخمان کشیدند ما ایرانیان، ایران را از افغانستان هم کمتر میدانیم
به اشتراک بگذارید تا کمی هم از داشته هايمان بدانیم! ✅ #اينجا ايران است.....
بيمارستان نمازي شيراز جزؤ سه بيمارستان برتر دنيا براي پيوند کبد در دنيا ✅ #ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻭﻝ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ✅ #ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺍﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﯼ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻻﻧﺒﯿﺎ(ﺹ‏) ✅ #ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺟﺰﻭ ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻧﺎﻭﺷﮑﻦ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ #ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﮊﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ(100متر در ثانیه) ✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺷﮑﺎﺭگاه ﭘﻬﭙﺎﺩ #RQ170 ﻓﻮﻕ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎی ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪﻝ ﺍﯾﺮﺍنی ✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﻬﭙﺎﺩ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﻓﺮﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 3ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻋﮑﺴﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﻓﻮﻕ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ✅ #ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﮑﺲ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ #ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ!!! ✅ #ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺟﺰﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺭ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ✅ #ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺩﻭﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ #ﻣﻐﺰ ﻭ ﻧﺨﺎﻉ ✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ, #ﺩﺍﻋﺶ, ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ, ﺣﺘﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺍﺳﺮﺍﯾﯿﻞ ﻫﻢ نمی توﺍﻧﻨﺪ ﺍﻣﻨﯿﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺕ ﮐﻨﻨﺪ ✅ #ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﺩﻝ #ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ, ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ, ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﯿﺤﺪﺵ ۸۴ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺘﺤﺪﺃ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﺧﺮ ﻫﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ۸ ﺳﺎﻝ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻭﺟﺐ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺶ ﺭﺍ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ. ✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺟﺰﻭ ﺩﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ✅ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ #ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻤﮏ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ✅ #ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻡ.ﺍﺱ ✅ #ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ...
ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﯼ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﻨﺪ 🌹ﻫﻤﻮﻃﻦ :
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ را دست کم نگیریم 👇👇👇👇👇👇👇 ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﻌﺜﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ
ﺟﺴﺪ ﺑﯽ ﺟﺎﻥ ﻭ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﯿﺮﮎ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﺑﺴﺘﻪ
ﻭ ﺩﺭﺁﻥ ﺳﻮﯼ ﮐﺎﺭﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ
ﺑﻮﺩﻧﺪ !
ﺗﮑﺎﻭﺭﺍﻥ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺍﺭﺗﺶ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ 3 ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺁﻥ ﺟﺴﺪ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ !...
ﺳﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ " ﺟﺴﺪ " ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ !... ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﺑﻨﺎﭘﺎﺭﺕ :
ﺍﮔﺮ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﻟﺸﮕﺮﯾﺎﻧﻢ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﻓﺘﺢ
ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ... ﺁﺩﻭﻟﻒ ﻫﯿﺘﻠﺮ :
ﺍﮔﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ
ﺍﺯﺗﻮﻟﺪﻡ ﻧﺎﺯﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﻤﺐ ﺍﺗﻤﯽ ﻣﯿﺸﺪ .

ﭘﺒﺎﻣﺒﺮ ﺍسلام :
ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﻋﻠﻢ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺭﺳﯿﺪ

چنگی

ﻧﻮﺷﺘﻢ :50% #ﺯﻥ ﻫﺎﯼ ﮐﻪ #ﺗﻦ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ #ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ #ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ 75% : #ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻫﺎ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﭘﺴﺮ ﮐﺮﻭﺑﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺩﺭ#ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻓﺘﻪ
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ :35% #ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﮑﺎﺭﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ #ﺩﺭﻭﻍ #ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺩﺭ #ﺯﻧﺪﺍﻥ #ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ :ﭘﺪﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻬﯿﺰﻩ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻓﺮﻭﺧﺖ
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺁﻣﺎﺭ #ﺍﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯽ ﻭ ﮐﺸﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ #ﻋﺸﻖ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺳﻦ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺍﺯ #ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ 14 ﺳﺎﻝ ﺭﺳﯿﺪ
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ #ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺯﻫﺮﺍ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ .
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﻥ #ﺧﺎﺹ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ #ﻣﺮﮒ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ.
ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺯﺕ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ , ﭘﺴﺮﺕ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺷﺪ , ﺩﺧﺘﺮﺕ #ﻓﺎﺣﺸﻪ , ﺯﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
#ﻃﻼﻕ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
#ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺪ , ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻨﮓ ﺷﺪ , ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺵ ﺍﺯ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﺷﺪ , #ﻧﺨﺒﻪ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺪﻝ ﻣﻮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﺪ , ﺍﺳﻄﻮﺭﻫﺎﯾﺶ
ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪ , ﺷﺎﺩﯼ ﺟﺮﻡ ﺷﺪ , ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻﯼ 10 ﻧﻔﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺷﺪ , ﺻﺤﻨﻪ #ﺍﻋﺪﺍﻡ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﺪ , ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻏﺰﻩ ﮔﻔﺖ , ﺩﺭ ﺷﻬﺮﯼ
ﺁﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ , ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ﭘﻮﻝ ﺑﺮﻕ ﻧﺪﺍﺩ ﺑﺮﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺷﺪ , ﻣﺨﺪﺭ
ﺷﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻠﯿﺎﻥ ﺷﺪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯼ...
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯼ...
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﭘﺪﺭ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯼ...
ﻣﺎﺩﺭ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯼ , ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯼ...

🙇🙇🙏🙏 👇🔴
🔴#ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ_ﺑﯿﺴﻮﺍﺩ، ﺑﯿﺴﻮﺍﺩ#ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ ﻭﯼ ﮐﻮﺭ ﻭ ﮐﺮ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭﮎِ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﻥ، ﻣﺴﮑﻦ، ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﻤﮕﯽ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺍﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ، ﺳﯿﻨﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ
ﮐﻪ :... "ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﺰﺍﺭ ﺍﺳﺖ."
ﭼﻨﯿﻦ ﺁﺩﻡ ﺳﺒﮏﻣﻐﺰﯼ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺍﺳﺖ که
ﺯﻧــﺎﻥِ ﻓــﺎحشه ﻭ ﮐــﻮﺩﮐﺎﻥ ﺧــﯿﺎﺑﺎﻧــﯽ را ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ، ﻗﺘــﻞ ﻭ ﻏــﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ#ﻫﻤﻪ
ﺑﺪﺗﺮ، ﺑﺮ #ﻓﺴﺎﺩ_ِﺻﺎﺣﺒﺎﻥِ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﯽﺍﻓﺰﺍﯾﺪ!🔴
#برتولت_برشت
#عکاسی_اجتماعی

#لطفا_بخوانید
%50 ﺯﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻦ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ!!!!
ﮔﻔﺘﯽ :ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ !!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : %75 ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻫﺎ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ!!!!
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ !!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺩﺭ#ﺯﻧﺪﺍﻥ#ﺗﺠﺎﻭﺯ
ﻣﯿﺸﻮﺩ !!!!
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﭘﺪﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ تهیه ﺟﻬﯿﺰیه ﺩﺧﺘﺮش ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ
ﻓﺮﻭﺧﺖ!!!!
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺳﻦ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺍﺯ
ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ 14 ﺳﺎﻝ ﺭﺳﯿﺪ!!!
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
ﺯﻫﺮﺍ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ!!!
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!!
ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭاﻥ ﺧﺎﺹ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ
ﻣﺮﮒ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ!!!!
ﮔﻔﺘﯽ : ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!!
ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺯﺕ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ !!! ﭘﺴﺮﺕ #ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺷﺪ ،
ﺩﺧﺘﺮﺕ ﻓﺎﺣﺸﻪ ، ﺯﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻃﻼﻕ !
گفتی : ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!
ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍنی ﺑﯽ ﺍﺭزش شد !!!!
ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺵ ﺍﺯ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ ﺷﺪ !!!
نخبه اش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺪﻝ ﻣﻮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﺪ !!!
ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎﯾﺶﻋﺮﺑﯽ ﺷﺪ !!!! ﺷﺎﺩﯼ ﺟﺮﻡ شد!!!
ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻﯼ 10 ﻧﻔﺮﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺷﺪ !!!! ﺻﺤﻨﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﺪ !!
ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺖ !!!! ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻏﺰﻩ ﮔﻔﺖ!!!
در بعضی از ﺷﻬﺮها ﺁﺏ آشامیدنی ﻧﺒﻮﺩ !!! ﺁﺏ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ﭘﻮﻝ ﺑﺮﻕ رو ﻧﺪﺍﺩ ؟؟!! قیمت ﺑﺮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺷﺪ !!!! ﻣﺨﺪﺭ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻠﯿﺎﻥ ﺷﺪ !!!
#ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮﺩﯼ ؟؟!!!! لامصب ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ بودى...!!!!
مردم یمن بمباران میشن ؟
خب!!!! ما هم هشت سال زیر موشک های صدام تیکه تیکه شدیم !!!!
اونا هم بجنگند و شهید شوند ، مگه شهادت بده ؟؟ هنوز بعضی مناطق جنگ زده ما بطور کامل بازسازی نشده.....!!!!
%%#داعش اسرای عراقی ها رو میکشه؟
خب !!! اسرای ما رو توی شهرهای شیعه نشینشون به حقارت کشیدن و تف به صورتشون انداختند !!!! یک شیعه عراقی تو جنگ طرف ایران رو نگرفت...‌.!!!
همین عراقی ها سه سال پیش به تبدیل #خلیج_فارس به خلیج عربی رای مثبت دادند....!!!
٪٪ بچه های غزه گرسنه اند؟؟
خب !!!
دم دروازه غار پایتختمون ، بچه ده ساله از گشنگی مواد میفروشه!!!!!
٪٪ دخترای ایزدی کنیز میشوند؟
خب !!!
سن #فحشا دختران از صدق سری #فقر موجود در کشورم رسیده به ۱۳ سال !!
پولی که به ایرانی رواست
به #لبنان حرامه
به #غزه حرامه
به #سوریه حرامه
پولی که به بیمارستان رواست ،
به ساخت ضریح حرامه !!
پول نفتی که به بچه یتیم رواست ،
به آقا زاده حرامه !!
خیری که به نون خشکی ۱۳ ساله رواست ،
به بچه آخوند پورشه سوار حرامه.. #ننگ_بر_جمهوری_اسلامی

Most Popular Instagram Hashtags