[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ﺗﻬﺮﺍﻥ

613 posts

TOP POSTS

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻣﻘﯿﻢ ﻫﻔﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﺍﻣﯿﺪﺍﺷﺖ ﯾﺎﺩ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻥ #ﻋﻤﻠﯿﺎﺕﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ دیروز #ﺗﻬﺮﺍﻥ.
(کمپین بین المللی جهان علیه خشونت و افراط گری)

.
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻦ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻓﺎﻝﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺩﺳﺘﻔﺮﻭﺵ ﻭ ﺯﺑﺎﻟﻪﮔﺮﺩ ﺑﺎﺷﻦ. ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﻮﺵ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﻫﺎ ﺑﺎ پروستات ﺑﺎﺩﮐﻨﮑﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻦ. ﺗﻮﺵ ﭘﯿﺮﺯﻥﻫﺎﯼ ﻭﺍﺭﯾﺴﯽ ﻟﻨﮕﻮﻥ ﻟﻨﮕﻮﻥ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺩﻭﺩ کنن. ﺩﻭ ﺗﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺩﺳﺘﻔﺮﻭﺵ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﻫﻢ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺯﻭﺩﻫﻨﮕﺎﻡ ﮐﺎﺑﻮﺱﻫﺎﺳﺖ. ﺗﻌﺒﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩ ﺍﺯﺵ. ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺭﻭ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻣﺶ. ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻣﺶ.
#ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺷﺒﺘﻮﻥ ﺑﻌﺸﻖ;
۱ﻣﻬﺮ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺘﺘﻮﻥ ﻫﺴﺘﻢ
#ﮐﻨﺴﺮﺕ #ﺗﻬﺮﺍﻥ #ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ #ﭘﺎﭖ #نوستالژی

ﻋﺸﻖ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺱ ...
#ﺗﻬﺮﺍﻥ #ﺑﺎﻍ-ﻣﻮﺯﻩ

......
ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺗﯿﻢ #ﻧﻔﺖ #ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ #ﺗﯿﺮﺍﺧﺘﻮﺭ #ﺁﺯﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ
Neft timinin kərvanı TirəXturla yarışandan öncə və sonra

بی تو من با بدن لخت خیابان چه کنم
با غم انگیز ترین حالت تهران چه کنم .

می پرم دلهره کافی ست خدایا تو ببخش
خودکشی دست خودم نیست خدایا تو ببخش
.
. #ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮﺭﺩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺗﯿﻢ ﮐُﭙﺮﺍ، ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﮔﺬﺍﺷﺖ . ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﺗﯿﻢ ﮐُﭙﺮﺍ

.....
#ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺯﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﻮﻧﺪﯼ ﺭﻭﯼ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ،
ﻋﻄﺮﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ، #ﺳﯿﮕﺎﺭ ﮐﻨﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ، ﻋﯿﻨﮏ ﺩﻭﺩﯼ ﻣﯽﺯﻧﺪ ﻭ #ﻭﺩﮐﺎ ﻻﯾﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ؛ ﺑﯿﮑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ
ﻭ ﺣﻤﺎﻡ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ، ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺎﯼ ﺻﺤﺒﺘﺶ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ،
ﺍﺯ ﺍُﻣﻠﯽ ﻭ ﺳﺒﮏ ﻣﻐﺰﯼ ﻭ ﺑﻼﻫﺖ ﻭ ﻭﺭﺍﺟﯽ ﻭ ﭘﺮﺍﺩﻋﺎﯾﯽ ﻭ ﺷﻠﺨﺘﮕﯽ ﺍﻭ، ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ ﻣﺮﮒ ﻣﻠﻮﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ....... ️#کارنامه_چهل_ساله
#محمدعلی_اسلامی_ندوشن...

MOST RECENT

(هركز اين را فراموش نميكنم)

ﺩﺭ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺩﯾﺎﻟﻮﮒ ﻓﯿﻠمي گفته بودند ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ
#ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﮐﯿﺴﺖ؟
حال گوش كن ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ؛
ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺧﻮﻥ ﺗﺎﺗﺎﺭ ﻭ ﻣﻐﻮﻝ ﺩﺭ
ﺭﮔﻬﺎﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ#ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﻐﺮﻭﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ#ﮐِﻞ_ﺑﺴﺎﮐﯽ ﻓﺘﺢ ﮐﺮﺩﻡ.
ﻫﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺥ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﺕ ﺑﻪ ﺳُﻢ#ﺍﺳﺐ ﺳﻮﺍﺭﺍﻧﻢ ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ#ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺍﺯ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺍﺳﻤﻢ ﻭﺍﻫﻤﻪ ﺩﺍﺷﺖ ،ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺳﺮﺳﺮﻩ ﻣﯿﺴﺎﺧﺘﯽ.
ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ#ﻣﺼﺪﻕ ﭘﻨﺎﻩ ﺩﺍﺩﻡ ،ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﺩﻩ ﺍﯼ ﻭ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺕ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺭﺍ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﮐﺮﺩﯼ.
ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺍﻡ ﮐﻪ#ﺳﺮﺩﺍﺭﻡ ﺣﻤﺎﺳﻪ#ﻣﺸﺮﻭﻃﯿﺖ ﺭﺍ ﺧﻠﻖ ﮐﺮﺩ.
ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻄﻮﻁ#ﭼﻮﻗﺎ ﺑﺨﺘﻢ ﺳﯿﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﻠﺒﻢ ﺳﻔﯿﺪ ،ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ
ﺭﻧﮓ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ؟
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﺣﺎﮐﻤﺶ ﻣﯿﺸﻮﺩ
#ﻭﮐﯿﻞ_ﺍﻟﺮﻋﺎﯾﺎ#ﻋﺎﺩﻝ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ #ﺍﻧﻮﺷﯿﺮﻭﺍﻥ .
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺷﺘﯽ ‏( ﻗﺎﺟﺎﺭ ‏) ﺍﯾﺮﻭﺍﻥ ﻭ ﺗﺮﮐﻤﻨﭽﺎﯼ ﻭوو
ﻭ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺧﻔﺖ ﺩﯾﮕﺮ ....
ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺩﺭ#ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺩﺭ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺻﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﺯﻫﺮ ﻣﺎﺭﺵ ﮐﺮﺩﻡ.
ایل من،ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ ﺁﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺩ
#ﻣﻦ_ﻟﺮﻡ#ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ_ﺍﻡ ،
در گوشهایت فرو کن که#ایران_میراث_من_است💂🎹 ✍️#بختياري_آريايي

به گزارش  #گیل_خبر، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن #روحانی ، طی احکام جداگانه ای خانم دکتر #معصومه_ابتکار را به عنوان “معاون رییس جمهور در امور #زنان و خانواده، خانم دکتر لعیا جنیدی را به عنوان معاون حقوقی رییس جمهور و خانم #شهیندخت_مولاوردی را به عنوان «دستیار رییس جمهور در امور #حقوق_شهروندی» منصوب کرد.

رییس جمهور در این احکام جداگانه، توفیق در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید را از خداوند بزرگ برای این دو معاون و دستیار خود مسألت کرده است.

گفتنی است دکتر لعیا جنیدی جانشین الهام زاده شده است. دکتر لعیا جنیدی استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، شاگرد اساتیدی چون دکتر ناصر کاتوزیان، محمد علی الماسی، محمد حسین صفایی است. وی درجات کارشناسی حقوق قضایی، کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی خود در دانشکده #حقوق و علوم سیاسی #دانشگاه_تهران ، رتبه اول کسب کرد.

زمینه‌ی تخصصی دکتر جنیدی حقوق تجارت و داوری است و با زبان های انگلیسی، عربی و فرانسه نیز آشناست. در سال های ۸۱ و ۸۲ در دوره تحقیقاتی دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد (معادل فوق دکتری) بورس تحصیلی خود را گذرانده‌اند.

وی در حال حاضر دانشیار ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ #ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ #ﺗﻬﺮﺍﻥ است.

.
اوضاع ايران در هنگام ظهور #رضا_خان .
.
در واپسين روزهای حكومت #قاجار، اوضاع ايران به شدت نابسامان و ازهم‌گسيخته بود. فروپاشی ايران شديدا انتظار می‌رفت و دول بيگانه و #تجزيه‌_طلبان داخلي از هر سو تيشه به ريشه تماميت ارضي ايران می‌زدند .

به طور كلی در اين روزها :
.
" #ﻣﯿﺮﺯﺍ_ﮐﻮﭼﮏ‌_ﺧﺎﻥ‌ جنگلى ﺩﺭ #ﺭﺷﺖ ﺑﺎ ياری "ﻟﻨﯿﻦ" ﻭ "ﺑﻠﺸﻮﯿﮏهای #ﻣﺴﮑﻮ" سوداي راه‌اندازی ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ #ﺷﻮﺭﻭی ﮔﯿﻼﻥ را در سر داشت ﻭ ﺑﻨﺎﻡ #رييس_جمهور #گيلان اقدام به چاپ ﺗﻤﺒﺮ ﻣﯽﮐﺮﺩ .

ﺩﺭ #ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥِ ﻣﺮﮐﺰﯼ "ﺍﻣﯿﺮﻣﻮﯾﺪ ﺳﻮﺍﺩﮐﻮﻫﯽ" ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ #ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﺮﺩ .
ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺷﺮﻗﯽ ﻭ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ، ﺗﯿﻮﻝ ﺩﻭ ﻃﺎﯾﻔﺔ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺑﻮﺩ‌ .

ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﯽ #ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ "ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻣﻌﺰﺯ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩﯼ ﻭﺍﯾﻞ ﺷﺎﺩﻟﻮ" ﺑﻮﺩ و از تهران سرپيچی می‌كرد .

#ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ در بخش‌هایی ﻭ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﻫﻢ ﻣﺮﺯ ﺑﺎ #ﺭﻭﺳﯿﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ "ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻣﺎﮐﻮﺋﯽ" ﺑﻮﺩ .

ﻏﺮﺏ #ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ#ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ "ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞﺁﻗﺎ ﺳﻤﯿﺘﻘﻮ" ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ مردم ﺭﺍ ﻗﺘﻞﻋﺎﻡ ﻣﯽﮐﺮﺩ .

دیگر نواحی آذربايجان در ﺩﺳﺖ ﺍﯾﻞ ﺷﺎﻫﺴﻮﻥ ﻭ #ﻫﻤﺪﺍﻥ نيز در ﺩﺳﺖ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐُﺮﺩ ﺑﻮﺩ .

در عين حال، ابتكار عمل در تمام مناطق آذربايجان و پيرامون آن گاه مستقيم و گاه غيرمستقيم در اختيار #روس‌ها بود .

ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ايران، ﺑﻠﻮﭺ‌ﻫﺎ ﺧﻮﺩﮔﺮﺩﺍﻥ بودن ﺑﻮﺩﻧﺪ .
"ﺩﻭﺳﺖﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻥ" ﺳﺮﮐﺮﺩﻩ ﺑﻠﻮﭺﻫﺎ ﺳﮑﻪ ﺑﻪﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺯﺩ ﻭ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﯾﺎﺭ #ﺭﺳﺘﻢ‌ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻧﯿز ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥِ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻫﻨﺪﺷﺮﻗﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪ .

#ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦِ ﻣﺴﺘﻘﻞِ #ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ، ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﻭﯾﺰﺍ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .
"شيخ خزعل" سال‌ها كه ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ پرداخت نمی‌كرد و سودای ساخت كشور مستقل #عربستان را در خوزستان داشت. كه به‌دليل وجود منابع سرشار #نفت، #انگليس به شدت از #شيخ_خزعل حمايت می‌كرد .
.
"ﻧﺎﯾﺐ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﯽ" ﺩﺭ #ﮐﺎﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺑﺎﺝ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .

ﺗﺮﮐﻤﻦ‌ﻫﺎ ﺭﺍﻩ‌ﻫﺎﯼ #ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺍ چپاول ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺤﻞ ﺟﻮﻻﻥ ﯾﺎﻏﯿﺎﻥ ﻭ ﻟﺮﻫﺎﯼ ﺷﻮﺭﺷﯽ ﺑﻮﺩ .

با همه اين تفاصيل، تمام ايران در ناامنی و مصيبت غرق گرديده بود .
ایران در آستانه فروپاشی و نابودی کامل قرار داشت .

اما ظهور يك وطن پرست همچون #رضاخان توانست چونان يك منجی، در اوج نااميدي ايران را نجات دهد .
رضاخان #سردار_سپه با تمام قوا به برقراری #امنيت و سركوب شورشيان پرداخت و اين روند را #رضا_شاه تا زمانی كه بر مسند پادشاهی ايران جلوس كرد، نيز ادامه داد .
.
زنده باد (ايرانى)، پاينده و جاويد ايران

ﻣﻦ ﯾﮏ #ﺯﻥ  #ﻣﺘﺎﻫﻞ  ﻫﺴﺘﻢ " ﻣﻦ ﯾﮏ ﺯﻧﻢ ... ﯾﮏ ﺯﻥ#ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ... ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺷﺐ ﺍﺳﺖ ... ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ#ﺳﻬﺮﻭﺩﯼ  ﺷﻤﺎﻟﯽ ... ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺮﻭﻡ ... ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎﻥ ... ﻧﻪ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺩﺍﺭﻡ ... ﻧﻪ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﺟﺎﺫﺏ ﺍﺳﺖ .... ﺣﻠﻘﻪ ﺍﻡ ﻫﻢ ﺑﺮﻕ ﻣﯿﺰﻧﺪ ... ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ ... ﺍﯾﻦ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﭘﺎﯾﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ .... ﺁﺧﺮﯼ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ، ﻣﻨﻢ ﺳﯿﺮ ﮐﻦ، ﻫﺮﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﻪ ﭘﺎﺕ ﻣﯿﺮﯾﺰﻡ ... ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎﻧﻮﺍﯾﯽ ... ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﻭ ﻧﻴﻢ .... ﻧﺎﻧﻮﺍ ﺧﻤﯿﺮ ﻣﯿﺰﺩ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺯﻝ ﺯﺩﻩ ﻭ ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯿﺰﻧﺪ ... ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻧﺎﻥ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﻣﯿﺴﺎﯾﺪ .... ﺍﯾﻨﺠﺎ #ﺗﻬﺮﺍﻥ ... ﺍﺯ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﮐﻪ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻮﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ ﻣﯿﺎﯾﺪ ... ﮐﯿﻔﻢ ﺭﺍ ﺳﻔﺖ ﻣﯿﭽﺴﺒﻢ .... ﻭ ﻧﺎﻧﻬﺎ .... ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻮﺍﺭ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ ...ﺷﺒﯽ ﭼﻨﺪ؟ ﻭ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺒﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺍﺳﺖ .... ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ... ﺩﺳﺘﯽ ﺑﻪ ..... ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺟﻮﻭﻭﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺷﺪ ... ﻫﻨﻮﺯ ﺧﯿﺴﯽ ﻋﺮﻗﻬﺎﯼ ﺳﺮﺩ ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺳﯿﺪﻡ ... ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ... ﺁﻗﺎﯼ ﺷﺮﺍﻓﺘﻤﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺯﻥ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ... ﺳﻼﻡ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﻬﻨﺪﺱ ... ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺧﻮﺑﻦ ... ؟ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻠﺘﻮﻥ ﺧﻮﺑﻦ؟ ﺑﻪ ﺳﻼﻡ ﺗﻮ ﺧﻮﺑﯽ؟ ﺧﻮﺷﯽ؟ ﮐﻢ ﭘﯿﺪﺍﯾﯽ؟ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺍﻣﺸﺐ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻮﻥ ... ﺍﮔﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﯿﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻦ ... ﺧﯿﻠﯽ ﻟﻨﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ .... ﺍﯾﻨﻢ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻢ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ... ﻭ ﻣﻦ ﻫﺎﺝ ﻭ ﻭﺍﺝ ﻣﯿﮕﻢ ﭼﺸﻢ ... ﻭﻗﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﺣﺘﻤﺎ ... ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ .... ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺭﺿﺎ ﻭ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﻫﺎ ... ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ #ﺍﺳﻼﻣﻰ  ﺟﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ ... ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ #ﺟﻨﺴﯽ  ﺗﺨﻢ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﺮﺩﻥ ... ﻭ ﻧﻪ ﺩﯾﻦ، ﻧﻪ #ﻣﺬﻫﺐ ، ﻧﻪ#ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﻭ ﻧﻪ ﻋﺮﻑ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ... ﺍﯾﻨﺠﺎ#ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ  ﺍﺳﻼﻣﯽ !!!... ﻣﻦ ﯾﮏ ﺯﻧﻢ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﭼﻬﺎﺭ ﺯﻥ ﻋﻘﺪﯼ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮐﻨﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﺯﻥ #ﺻﯿﻐﻪ  ﺍﯼ؟ ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ #ﺟﻬﻨﻢ  ﻣﯿﺒﺮﺩ ﻭ ﻋﻄﺮ ﺗﻨﻢ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ .. ﻫﯿﭻ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﯽ ﺭﺍﯼ ﻣﺮﺍ ﻧﻤﯿﭙﺬﯾﺮﺩ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩ ﻣﺮﺍ ﻃﻼﻕ ﺩﻫﺪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮﺕ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻃﻼﻕ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ : ﺯﯾﺮ ﺳﺮﻡ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻩ ... ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺑﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﻣﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﭘﺪﺭﺵ ﺍﻟﺰﺍﻣﯿﺴﺖ ... ﻫﺮ ﺩﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ، ﺍﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﻨﺪ، ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﻢ .... ﻣﻦ ﯾﮏ ﺯﻧﻢ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻫﺮﺯﻩ ﻭﮐﺜﯿﻒ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﻡ ... ﻣﻦ ﯾﮏ ﺯﻧﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺘﻬﺎ ﻭ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎﺕ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺯﻧﻢ .... ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺭ ﺁﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ؟ ﺟﺴﻢ ﻣﻦ، ﺗﻦ ﻣﻦ، ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ، ﻓﮑﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﺍﺳﺖ .... ﮐﺘﺎﺑﻢ ﺭﺍﻋﻮﺽ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻢ ﺭﺍ ... ﯾﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺞ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﺣﺒﺲ ﺷﻮﻡ ... ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ..

.
ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺗﺎﺯﻩ #ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﮐﻪ ﺑﻪ #ﻋﺸﻖ ﺗﻮ #ﻗﻤﺮ #ﻗﺎﺭﯼ #ﻗﺮﺁﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﻣﺜﻞ ﻣﻦ #ﺑﺎﻏﭽﻪ ﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ ﺗﻮ

ﺑﺲ ﮐﻪ #ﻏﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ #ﻻﻏﺮ ﺷﺪﻩ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﺑﺲ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﮑﻪ ﯼ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻫﻮﺳﯽ ﺭﻓﺖ ، ﺩﻟﻢ

ﻧﺴﺨﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ #ﻧﻘﺸﻪ ﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﺑﯽ ﺷﮏ ﺁﻥ ﺷﯿﺦ ﮐﻪ ﺍﺯ #ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻣﻨﻌﻢ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ

ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺁﻣﺪﻧﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ #ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﻋﺸﻖ #ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻭ

ﻧﺮﺩﻩ ﯼ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﻣﯿﻠﻪ #ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﻋﺸﻖ ﺯﺍﯾﯿﺪﻩ ﯼ #ﺑﻠﺦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﯿﺮﺍﺯ

ﭼﻮﻥ ﻧﺸﺪ #ﮐﺎﺭﮔﺮ #ﺁﻭﺍﺭﻩ#ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﻋﺸﻖ #ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯼﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ

ﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﻨﺪﯼ ﺳﺖ ﭘﺮ ﺍﺯ #ﻃﻔﻞ #ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﻫﺮ ﻧﻮ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮﺩ #ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺍﺳﺖ

ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﺳﺖ ﮐﻪ #ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ #ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪ #ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﯼ

ﺑﺮ ﺣﺬﺭ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﭼﻪ #ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
.
#کیارش_سنجرانی

.
ﮐﺴﯽ ﺟﺮﺍﺕ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﺷﺎﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﺑﺸﯿﻨﻪ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﻩ ،
ﺍﻣﺎ #ﻃﯿﺐ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ ...!؟
ﮔﻨﺪﻩ ﻻﺕ #ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ.
ﺷﺎﻩ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﻪ ،
می گفت:ﻃﯿﺐ ...
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﺎﻩ گفت:
ﺍﯾﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﭘﻮﻝ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﻡ ،
ﺑﺮﻭ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺭﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﻦ ...
ﮔﻔﺖ:ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﻃﺮﻑ ﮐﯿﻪ؟
ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ:
ﻓﻼﻥ ﺟﺎ ...
ﺳﯿﺪ #ﺭﻭﺡ_ﺍﻟﻠﻪ_ﺧﻤﯿﻨﯽ ...
ﻃﯿﺐ ﺟﺎ ﺧﻮﺭﺩ !؟
ﮔﻔﺖ:
ﮐﯽ؟
ﮔﻔﺘﯽ ﺳﯿﺪه !؟
ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ: ﺁﺭﻩ ...
ﮔﻔﺖ:ﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ !!!
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﻫﺮﺍ‏(ﺱ ‏) ﺩﺭ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺘﯿﻢ ...!
( ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺳﻤﺶ ﺑﯿﻮﻓﺘﻪ ﺭﻭ ﺯﺑﻮﻥ ﻣﺮﺩﻡ )
ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ:
ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ،
ﻧﺎخنات ﺭﻭ ﻣﯿﮑﺸﻢ ،
میدم ﺗﯿﮑﻪ تیکه ات کنن ...
ﮔﻔﺖ:ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ میخوای ﺑﮑﻦ ،
ﻣﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻀﺮﺕ ﺯﻫﺮﺍ‏(ﺱ ‏) ﺩﺭ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺘﻢ ...
.
ﺍنقدر شکنجه اش کردند ...
که ﻃﯿﺐ سینه #سپر ،
ﺷﺪ ﻧﯽ #ﻗﻠﯿﻮﻥ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺍعدﺍﻣﺶ ﮐﻨﻦ ،
ﯾﮑﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﮔﻔﺖ:
ﻃﯿﺐ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮﺍ #ﺍﻣﺎﻡ_ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺪﺍﺭﯼ ؟
ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﺍﯾﻨﻮ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻢ ،
ﻓﻘﻂ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯿﻦ:
ﻃﯿﺐ ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﺷﻔﺎﻋﺘﻢ ﮐﻦ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺸﻮ ﭘﯿﺶ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺮﺩﻧﺪ #ﺍﻣﺎﻡ ﮔﻔﺖ:
ﺍﻭﻥ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﻭ امثال ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺭﻩ ،
ﺍﻭﻥ ﺩﺭ #ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺍﻣﺖ ﻣﻨﻮ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ...!
ﺍﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ طیب ۶۰ ﺳﺎﻝ ﻧﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﮔﺮﻓﺖ ،
ﻓﻘﻂ ﺍﺩﺏ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ #ﺣﻀﺮﺕ_ﺯﻫﺮﺍ ‏(ﺱ‏) ...
" که شد #حر #انقلاب "
.
ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ #ﻃﻠﺒﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﻗﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻥ #ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﺭﻭﺯﻩ ی ۶۰ ﺳﺎﻟﺸﻮ ﻗﻀﺎ کردن ...
.
.
.
.
معرفت که داشته باشی ،
حتی اگه بد باشی ،
بالاخره یه روز بر می گردی ...
میشکفی ...
پر می کشی ...
و اوج می گیری ...بله مردی ومردانگی زمان ومکان نمیشناسه ، فرقی نمیکنه مخالف باشی ،موافق باشی ،فقط مهم اینه که جوهرش داشته باشی،
.
" درست مثل شهید طیب حاج رضایی "
.
👇
مطالب بیشتر در ڪانـالـــ تولدے ديگر
Telegram.me/Rasa95
👆

#یک_دقیقه_مطالعه

#ﺩﮐﺘﺮ #ﺧﻠﯿﻞ_ﺭﻓﺎﻫﯽ ﺩﺭ #ﮐﺘﺎﺏ "#ﮔﺮﺩﺵ_ﺍﯾﺎﻡ" ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:

ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ #ﻗﻢ #ﻃﻠﺒﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﻌﻠﺖ ﺧﺎﻣﯽ ﻭﺑﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻡ که ﻓﻘﻂ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ #ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ، ﺑﺎﻓﻀﯿﻠﺖ ﺍﺳﺖ

ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ #ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﺪﻡ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺭﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻗﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﯿﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ #ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺷﺮﻁ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻢ ، ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ #ﻋﺮﺑﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﭘﺲ ﺍﺯﺳﻔﺮﺑﻪ #ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻭﺍﻗﻒ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ #ﺍﺩﯾﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺖ

ﻭﻟﯽ ﺩﺭ #ﮊﺍﭘﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻭﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﻭ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ #ﻣﺬﻫﺐ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﺮﺍﯼ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺷﻠﻮﻍ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺮﯼ ﺯﺩﻡ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﯾﺎﺩﻡ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻢ ﺭﺍﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﯼ ﺩﯾﺪﻡ ﺳﺎﮐﻢ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺳﺖ ﻭ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ : ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﺳﺎﮐﺖ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﻗﺖ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ که ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ
> ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ᐸ ✍دکتر خلیل رفاهی
📚 گردش ایام

#یک_دقیقه_مطالعه

#ﺩﮐﺘﺮ #ﺧﻠﯿﻞ_ﺭﻓﺎﻫﯽ ﺩﺭ #ﮐﺘﺎﺏ "#ﮔﺮﺩﺵ_ﺍﯾﺎﻡ" ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:

ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ #ﻗﻢ #ﻃﻠﺒﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﻌﻠﺖ ﺧﺎﻣﯽ ﻭﺑﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻡ که ﻓﻘﻂ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ #ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ، ﺑﺎﻓﻀﯿﻠﺖ ﺍﺳﺖ

ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ #ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﺪﻡ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺭﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻗﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﯿﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ #ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺷﺮﻁ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻢ ، ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ #ﻋﺮﺑﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﭘﺲ ﺍﺯﺳﻔﺮﺑﻪ #ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻭﺍﻗﻒ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ #ﺍﺩﯾﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺖ

ﻭﻟﯽ ﺩﺭ #ﮊﺍﭘﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻭﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﻭ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ #ﻣﺬﻫﺐ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﺮﺍﯼ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺷﻠﻮﻍ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺮﯼ ﺯﺩﻡ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﯾﺎﺩﻡ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻢ ﺭﺍﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﯼ ﺩﯾﺪﻡ ﺳﺎﮐﻢ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺳﺖ ﻭ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ : ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﺳﺎﮐﺖ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﻗﺖ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ که ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ
> ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ᐸ ✍دکتر خلیل رفاهی
📚 گردش ایام

نابودی مردم خوزستان داروی افسردگی مردم اصفهان

ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ : ﺁﺏ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﯿﺪ ، ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
#ﺑﻪ_ﻣﺎ_ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ
#ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ#ﺍﻫﻮﺍﺯﯼ#ﻏﯿﺮﺕ#ﺷﺮﻑ#ﻋﺮﺏ#ﻋﺠﻢ #ﻟﺮ #ﮐﺮﺩ
#ﺍﻗﻮﺍﻡ
#ﺟﻨﻮﺑﯿﻬﺎﯼ_ﻋﺰﯾﺰ_ﺑﺎ_ﺩﻗﺖ_ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ_ﮐﺮﺩﻩ_ﻭ_ﺑﻪ_ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ_ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ
#ﺗﻬﺮﺍﻥ#ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ#ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ#ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﯼ#ﺗﻤﺪﻥ#ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ
#ﮐﺎﺭﻭﻥ

🍃🌺#انسانیت یا.....بسیار پرمعنا، بخوانید
گزیده‌ای از یک کتاب...🍃🌺🍃 ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻗﻢ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﻮﺩﻡ به علت ﺧﺎﻣﯽ ﻭ ﺑﯽﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ #ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻡ که ﻓﻘﻂ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ #ﻗﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ، ﺑﺎ#ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ #ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ #ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﺪﻡ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻗﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﯿﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.🍃🌺🍃
ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺷﺮﻁ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻢ، ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻋﺮﺑﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ #ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ.🍃🌺🍃
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻭﺍﻗﻒ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺩﯾﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ #ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺖ.🍃🌺🍃
ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﻭ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ #ﻣﺬﻫﺐ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻧﯿﺴﺖ!
ﺑﺮﺍﯼ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ #ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺷﻠﻮﻍ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺮﯼ ﺯﺩﻡ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ #ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﯾﺎﺩﻡ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻢ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﺩﺭﺁﻥ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺟﺎ #ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ!🍃🌺🍃
ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺑﺎ #ﮐﻤﺎﻝ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﯼ ﺩﯾﺪﻡ ﺳﺎﮐﻢ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺳﺖ ﻭ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﻧﺸﺴﺘﻪ،🍃🌺🍃
ﺍﻭ ﮔﻔﺖ: ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﻡ ساک دستی ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ #ﻭﻗﺖ #ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ ..!!🍃🌺🍃
ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ #ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺮ ﺑﺪﻫﺪ، ﻭﻟﯽ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﺑﻪ #ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ #ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ 🍃🌺🍃
🍃🌺✍ #خلیل #رفاهی 🍃🌺#نیلوفر #مرداب

.
.
#اخلاق #انسانیت....و دیگر هیچ...
اصل انسان به اخلاق خوب انسانیت است وگرنه حرف و ظاهر و شعار و لباس و ...بیهوده است و هیچ و فرع قضیه است...
حکایت زیر را بخوانید خیلی خیلی ...عالی است...
.
💎دکتر #خلیل #رفاهی در کتاب گردش ایام میگوید :
زمانی در قم طلبه بودم بعلت خامی و بی ارتباطی با جامعه معتقد بودم که فقط کسی که در #قم باشد و روحانی،
با #فضیلت است.
اما وقتی
ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ #ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﺪﻡ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺭﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯﻗﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﯿﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺷﺮﻁ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻢ ، ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻋﺮﺑﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻗﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﭘﺲ ﺍﺯﺳﻔﺮﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻭﺍﻗﻒ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮﺍﺩﯾﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺖ

ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻭﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻭﺯﺑﺎﻥ ﻭﻣﮑﺎﻥ ﻭﻧﮋﺍﺩ ﻭﻣﺬﻫﺐ ﻭﺭﻧﮓ ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﺮﺍﯼ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﻭﺷﻠﻮﻍ ﺭﻓﺘﻢ ﻭﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺮﯼ ﺯﺩﻡ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﯾﺎﺩﻡ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻢ ﺭﺍﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﺩﺭﺁﻥ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﻭﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﯼ ﺩﯾﺪﻡ ﺳﺎﮐﻢ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺳﺖ ﻭ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ : ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﺳﺎﮐﺖ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﻗﺖ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺮﺑﺪﻫﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ که ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ
> ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ <

#ﺩﺭﺧﺖ ﻧﺨﻞ ﺩﺭﺧﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺍﺳﺖ

وقتی نخلی رامی خواهندقطع کنندمیگویند بکُشش #ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﺎ بیشتر میدانندﮐﻪ ﭼﻪ میگویم.
انگار این درخت ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺁﻥهمچون ﺁﺩﻣﯿﺎﻥ، ﻧﻔﺮ ﺍﺳﺖ.

#ﻧﺨﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯽ میمیرد، ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ میزنی ﺑﺎﺭ ﻭ ﺑﺮﮒ ﺷﺎﻥ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻫﻢ میشود.

ﺍﻣﺎ ﻧﺨﻞ، ﻧﻪ ! ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩﯼ میمیرد
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺭﯾﺸﻪﺍﺵ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺨﻞِ ﺑﯽ ﺳﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ!

ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪﯼ، ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ #ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ!
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ : ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺜﻞ ﺩﺭﺧﺖ ﻧﺨﻞﺍﺳﺖ

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺭﯾﺸﻪ ﺍﺕ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ #ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺳﺖ
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺕ ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ! ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﻮﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺕ ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺷﺪ، ﺁﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ میمیرد، ﻭﻟﻮ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

پس ما به چه می نازیم!
#khaki_bash

اﻣﺮﻭﺯ 17 ﺷﻬﯿﺪ
ﺣﺎﺩﺛﻪ
ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺩﺭ ﺍﻧﺒﻮﻫﯽ ﺍﺯ
ﺟﻤﻌﯿﺖ #ﺷﻬﯿﺪ_ﭘﺮﻭﺭ#ﻭﻻﯾﺘﻤﺪﺍﺭ ،
ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺷﺪﻧﺪ.‎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ #ﺩﺍﻋﺶ#ﺍﺳﺘﮑﺒﺎﺭ_ﺟﻬﺎﻧﯽ
#ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ‏،‎
#ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ،
#ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ،
#ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ... ﮐﻪ ﺍﺯ #ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖ ﻫﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﺤﻮ
ﺷﻮﻧﺪ ..

#ﺍﯾﺮﺍﻥ
#ﺗﻬﺮﺍﻥ
#ﺍﯾﺮﺍﻥ_ﺗﺴﻠﯿﺖ
#ﻣﺎ_ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ_ﺍﯾﻢ
#ﺩﺍﻋﺶ
#ﺍﻧﻘﻼﺏ_ﺍﺳﻼﻣﯽ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻣﻘﯿﻢ ﻫﻔﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﺍﻣﯿﺪﺍﺷﺖ ﯾﺎﺩ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻥ #ﻋﻤﻠﯿﺎﺕﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ دیروز #ﺗﻬﺮﺍﻥ.
(کمپین بین المللی جهان علیه خشونت و افراط گری)

Most Popular Instagram Hashtags