#ﺗﻌﺮﯾﻒ

MOST RECENT

ﺍﺱ ﻧﮯ #ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮨﯽ ﮐﭽﮫ ﺍﺱ #ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻣﯿﮟ ﮐﯽ
ﺍﭘﻨﯽ ﮨﯽ #ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻮ 100 ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮑﮭﺎ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ

#نکات_مردانه ⭕️ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ خانم شما ﻟﺒﺎﺱ ﻧﻮ ﻭ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ
ﺣﺘﻤﺎً ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ #ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺖ

ﺍُﺱ ﻧﮯ #ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮨﯽ ﮐُﭽﮫ ﺍﺱ #ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻣﯿﮟ #ﮐﯽ_____!!!😘😜 ﺍﭘﻨﯽ ﮨﯽ #ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻮ ﺳﻮ ﺑﺎﺭ #ﺩﯾﮑﮭﺎ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ..🙈😍
#BHATTii

حواسمان باشد…

ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩ!
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺩﺍﺩ!
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺍﯾﺮﺍﺩ ﮔﺮﻓﺖ!
با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ!
با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود " #ﺩﻝ " ﺷﮑﺴﺖ!
با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩ!
با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺁﺑﺮﻭ ﺑُﺮﺩ!
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺧﺮﯾﺪ!
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود " #جدایی " انداخت!
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود " #آشتی " داد!
با "زبان" میشود #آتش زد!
با "زبان" میشود آتش #فتنه را #خاموش کرد!... #حواسمان به زبانمان باشد...

ﺍُﺱ ﻧﮯ #ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮨﯽ ﮐُﭽﮫ ﺍﺱ #ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻣﯿﮟ #ﮐﯽ_____!!!😘😜
ﺍﭘﻨﯽ ﮨﯽ #ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻮ ﺳﻮ ﺑﺎﺭ #ﺩﯾﮑﮭﺎ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ..

🍃🍃🍃🍃🍃✨﷽✨🍃🍃🍃🍃🍃 #آقایون_بدانند

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ خانم شما ﻟﺒﺎﺱ ﻧﻮ ﻭ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ

ﺣﺘﻤﺎً ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ #ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ!

ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺖ.

💅💄👑#___ﺍُﺱ ﻧﮯ #ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮨﯽ #ﮐُﭽﮫ ﺍﺱ #ﺍﻧﺪﺍﺯ میں #کی
#ﺍﭘﻨﯽ ﮨﯽ #ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻮ ﺳﻮ #ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮑﮭﺎ #میں نے-🔥

❤️❤️شوهرانه

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ خانم شما ﻟﺒﺎﺱ ﻧﻮ ﻭ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ
ﺣﺘﻤﺎً ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ #ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺖ####زن##مرد###حس###عشق###خانواده###انتخاب#

❤️شوهرانه

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ خانم شما ﻟﺒﺎﺱ ﻧﻮ ﻭ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ
ﺣﺘﻤﺎً ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ #ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺖ
###عشق##همسر##زندگي##زن##مرد#@@خانواده##زوج##حس##

#شوهرانه

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ خانم شما ﻟﺒﺎﺱ ﻧﻮ ﻭ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ
ﺣﺘﻤﺎً ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ #ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺖ

یادمان باشدکه: "#حق_الناس " همیشه پول نیست!
گاهی "#دل" است
دلی که:

باید بدست می آوردیم و نیاوردیم!
دلی که:
شکستیم و رهاکردیم!
دلهای غمگینی که…
بی تفاوت از کنارشان گذشتیم!
خدا…ازهرچه بگذرد
ازحق الناس نمی گذرد!!! حواسمان باشد…

ﺑﺎ "#ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩ!
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺩﺍﺩ!
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺍﯾﺮﺍﺩﮔﺮﻓﺖ
با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ!
با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺖ!
با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩ!
با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺁﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩ!
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺧﺮﯾﺪ!
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود جدایی انداخت!
با "زبان" میشود #آتش زد!
با "زبان" میشود آتش راخاموش کرد!
حواسمان به دلهایمان باشد: "آلوده اش نکنیم"
#mustseeiran#mustseeiran_insta#esfahan#isfahan#natgeo#nature#mosque#beautifulday#zarrinshahr#lenjan#زرینشهر#زرین_شهر#اصفهان#لنجان

#یادمان باشد که:. "#حق_الناس "همیشه #پول نیست!. گاهی "#دل" است.... #دلی که:

باید بدست می آوردیم و نیاوردیم!. دلی که:. باید می دادیم و ندادیم!. دلی که:. #شکستیم و #رها کردیم!. دلهای #غمگینی که…. بی تفاوت از کنارشان گذشتیم!. #خدا…از هرچه بگذرد.

از حق الناس نمی گذرد!!!. #حواسمان باشد…. ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩ! .

ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺩﺍﺩ!. ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺍﯾﺮﺍﺩﮔﺮﻓﺖ!. با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ!. با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺩﻝ #ﺷﮑﺴﺖ!. با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩ!. با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺁﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩ!

ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ #ﺧﺮﯾﺪ!. ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #جدایی انداخت!. با "زبان" میشود #آتش زد!. با "زبان" میشود آتش را#خاموش کرد!. حواسمان به دلهایمان باشد:. .
.
"#آلوده_اش_نکنیم".

­#فوت و فن های مهارت های اجتماعی

# ﺑﺎ# ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ؟ 🎗 ﻣﺮدم #ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ، ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﺗﺸﮑﺮ و ﺑﺎز ﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 🎗 #ﻫﻨﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن را #ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
ﺑﺎ #ﻣﺸﺎﻫﺪﻩی ﻇﺎﻫﺮﺷﺎن و اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ #ﺟﺬاب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ. ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ✅ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ #ﺗﻌﺮﯾﻒ وﯾﮋﻩای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ #ﻟﺒﺨﻨﺪ زﯾﺒﺎ، ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﯾﺎ ﺷﻠﻮار ﻗﺸﻨﮓ، ﮐﯿﻒ ﺧﻮﺷﮕﻞ و . . . دارﯾﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ

.
✍⭐️ آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺗﻤﺎﻡ #ﻭﻗﺎﯾﻊ #ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ #ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ...
آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ #ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮﺳﺖ #ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻦ فقط به او گوش کن...
آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ خودت را با کسی #مقایسه_نکن...
آرامش میخواهی #شکرگزار_باش...
آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی #کمک کن ؛ تو #توانایی ! شاید همه توانایی #روحی و #جسمی برای #یاری_کردن ندارند...
آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی با همه بی هیچ چشم داشتی #ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ _باﺵ...
آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ #ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ #برنامه_رﯾﺰﯼ ﮐﻦ ، #هدف داشته باش...
آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ #ﺳﺮﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﻮﺩﺕ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﺪ .
آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ #وابسته نباش .
#عاﺷﻖ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ. #متفاوت_باشیم #آرامش #مقایسه #اجرا #گویندگی

👱 #شوهرانه

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ خانم شما ﻟﺒﺎﺱ ﻧﻮ ﻭ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ
ﺣﺘﻤﺎً ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ #ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺖ

ﻧﮧ ﻣﯿﮟ ﻗﺎﺑﻞ #ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮨﻮﮞ ﻧﮧ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ..
.
ﺍﮎ ﺳﻠﺠﮭﺎ ﮨﻮﺍ ﻟﮍﮐﺎ ﮨﻮﮞ #ﺍﻟﺠﮭﮯ ﻣﺰﺍﺝ ﮐﺎ.... #MurSHaD__xD 😎

💕
.

#تلنگر

ﺑﺎ #ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩ!
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺩﺍﺩ!
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #اﯾﺮﺍﺩ ﮔﺮﻓﺖ!
با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ!
با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺩﻝ "ﺷﮑﺴﺖ!
با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩ!
با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #اﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩ!
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺁﺑﺮﻭ ﺧﺮﯾﺪ!
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #جدایی " انداخت!
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #آشتی " داد!
با "زبان" میشود #آتش زد!
با "زبان" میشود آتش را #خاموش کرد!

#حواسمان_به_زبانمان_باشد_آلوده_اش_نکنیم
.
🍃🌸

حواسمان باشد…

ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩ!
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺩﺍﺩ!
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺍﯾﺮﺍﺩ ﮔﺮﻓﺖ!
با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ!
با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺩﻝ "ﺷﮑﺴﺖ!
با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩ!
با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺁﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩ!
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺁﺑﺮﻭ ﺧﺮﯾﺪ!

با "زبان" میشود #آتش زد!

با #زبان.... میشود آتش را #خاموش کرد!
حواسمان به زبانمان باشد ،
#آلوده اش نکنیم... 🆔@salari__hamed

#حواس__ما__باشد

ﺑﺎ "ﺯباﻥ" می شود #ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩ.
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" می شود #ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺩﺍﺩ.
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" می شود #ﺍﯾﺮﺍﺩ ﮔﺮﻓﺖ.
با "ﺯباﻥ" می شود #ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ.
با "ﺯباﻥ" می شود #ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺖ.
با "ﺯباﻥ" می شود #ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩ.
با "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ #ﺑﺮﺩ.
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" ﻣﯿﺸود #ﺁﺑﺮﻭ ﺧﺮﯾﺪ.
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" می شود #جدایی انداخت.
ﺑﺎ "ﺯباﻥ" می شود #آشتی داد.
با "زبان" می شود #آتش زد.
با "زبان" می شود آتش را #خاموش کرد.

باید #حواس ما به #زبان ما باشد، تا #آلوده اش نکنیم.

Most Popular Instagram Hashtags