#ﭘﺎﭖ

MOST RECENT

ﻗﻠﻨﺪﺭ ﺩاﺭﻳﻮﺵ ﺩﺭﺑﺪﺭ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻛﻮﻟﻲ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ....#ﭘﺎﭖ #ﺩاﺭﻳﻮﺵ #ﻓﻠﻮﺕ #اﻳﺮاﻧﻲ #اﻣﻮﺯﺵ. #flute #flutes #muslc #flutemuslc #piuno #piunosolo #pop #classic #irani #iranian

درﻗﺮﻥ ۱۳ #ﻃﺎﻋﻮﻥ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ، #ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ #ﯾﻬﻮﺩﯾﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ، ۱۲ﻫﺰﺍﺭ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﺩﺭ ﺑﺎﻭﺍﺭﯾﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺳﺒﻮﺭﮒ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻃﺎﻋﻮﻥ ﮐﺸﺖ.
ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻗﺮﻥ ۱۶ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺗﯽ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷﺪ. #ﭘﺎﭖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺪﻥ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ!
ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﺎﭖ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﺑﺪﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﮔﻢ ﻧﺸﻮﺩ!
ﻗﺮﻥ ۱۷ ﺍﺩﻋﺎ ﺷﺪ ﻟﻤﺲ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﻗﺪﯾﺲ ﺩﺭ ﻓﻠﻮﺭﺍﻧﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺯﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺑﺰ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺩﺍﺩ!
.
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻰ ﺁﻳﻨﺪ ﻧﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮﺯﺵ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ، ﺍﺣﻤﻖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ!

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﮐﻮﺭﮐﻮﺭﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻯ ﻏﻠﻂ ﺍﺳﺖ.

#برتراند_راسل #پیامبران_روشنگری #ازادی#دمکراسی #مذهب#حقیقت#حقیقت_جویی#حقیقت_طلبی#آگاهی
#روشنگری #قانون #قانونمندی #بیداری #آزادی #دموکراسی #جهالت #خرافه #خرافات #خرافه_پرستی #دین #نقد #نقد_دین #بیداری #آگاهی #علم #دانش #بشر #بشریت

ﻣﻮﺯﻳﻚ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺻﺪاﻱ ﺯﻳﺒﺎﻱ ﻣﺠﺘﺒﻲ اﻭﺟﻲ ﻋﺰﻳﺰﻡ
ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯﻱ:اﻣﻴﺮ ﺷﺮﻳﻔﻲ ﻧﮋاﺩ
ﺗﻨﻆﻴﻢ:ﻋﻠﻲ اﻭﻟﻴﺎﻳﻲ ﺩﻭﺳﺖ ﻋﺰﻳﺰ و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاﺩﻡ
ﺗﺮاﻧﻪ:ﺁﺭﻳﺎ ﺻﺒﺎﻳﻲ , ﻛﻪ ﻛﺎﺭاﺵ ﺭﻭ ﺧﻴﻠﻲ ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺭﻡ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻗﻮﻱ
ﻣﻴﻜﺲ و ﻣﺴﺘﺮ: اﻣﻴﻦ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﻧﮋاﺩ ﻋﺰﻳﺰ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﺮﻓﻪ اﻱ و ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺷﺘﻨﻲ
و ﮔﻴﺘﺎﺭ : ﺭﺿﺎ اﻧﺼﺎﺭﻱ ﻋﺰﻳﺰﻡ ﻛﻪ ﻟﻂﻒ ﻛﺮﺩ و اﻳﻦ ﻗﻂﻌﻪ رو ﻧﻮاﺧﺖ
اﻓﺘﺨﺎﺭﻱ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰﻡ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻛﺮﺩﻡ و ﻛﻨﺎﺭﺷﻮﻥ ﭼﻴﺰ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ, ﺗﺸﻜﺮ اﺯ ﻫﻤﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻥ
@mojtabaowji_music.official
@alioliaee_music
@aria_sabaee2233
@amin.yousefinejad
@reza.anssari

#ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ #ﭘﺎﭖ

⬅ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﭖ ﺍﺳﻤﯿﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ؟
#ﭘﺎﭖ #ﺍﺳﻤﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻼﺋﻢ ﺍﻭﻟﯿﻪ #ﺳﺮﻃﺎﻥ #ﺩﻫﺎﻧﻪ.ﺭﺣﻢ
ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ #ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﺪ. ﺍﮔﺮ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺩﻫﺎﻧﻪ
ﺭﺣﻢ ﺯﻭﺩ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ، ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ
#ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﺁﻣﯿﺰ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﯾﻦ #ﺗﺴﺖ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺭﺣﻢ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺷﺪﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ
ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺭﺣﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ
ﮐﻨﺪ . ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﭖ ﺍﺳﻤﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎ ﺍﺳﺖ. 🌹شاد و سلامت باشید 🌹

اﻳﻦ ﻣﻮﺯﻳﻚ ﻳﻜﻲ اﺯ ﻗﻂﻌﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﻱ ﻣﻦ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋي و ﻳﻪ ﺣﺲ ﺧﺎﺹ ﺑﻬﺶ ﺩاﺭﻡ ﻫﻤﻴﺷﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺷﺘﻢ ﻳﻪ ﺭﻭﺯ اﺟﺮاﺵ ﻛﻨم ﻛﻪ ﺩﻳﺸﺐ اﻳﻦ اﺗﻔﺎﻕ اﻓﺘﺎﺩ و ﺧﻴﻠﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮﺩ ﻣﻤﻨﻮﻥ از اﺳﺘﺎﺩ اﺣﻤﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاﻱ اﻳﻦ ﻗﻂﻌﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ و اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩاﺩﻧﺪ و ﺳﭙﺎﺱ اﺯ ﺗﻮ ﻣﺮﺩ ﺑﺰﺭﮒ ,ﻣﺠﺘﺒﻲ اﻭﺟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻂﻌﻪ ﺭﻭ ﺑﻲ ﻧﻆﻴﺮ اﺟﺮا ﻛﺮﺩﻱ
@borna_ghasemian @ahmadkazemi7245@kamal_ladin_nazhand@amir_bitaraf@reza_anssari@peyman_mosaddad_peyman@_hadisbahrami@bahar.solhtalab@s_princez@amin_7240@razieh_dvsh@fariba.lrp@mojtabaowji_music.official
#ﻛﻨﺴﺮﺕ#ﻫﻴﺮاﺩ#ﺷﻴﺮاﺯ #ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ #ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ #اﺭﻛﺴﺘﺮ #ﭘﺎﭖ #ﻛﻼﺳﻴﻚ #ﻛﺮاﻝ #ﺧﻮاﻧﻧﺪﻩ #ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﻱ #ﺷﺐ _ﺧﻮﺏ #ﻣﺠﺘﺒﻲ اﻭﺟﻲ #ﻭﻳﻠﻦ #ﮔﻴﺘﺎﺭ #ﭘﻴﺎﻧﻮ #ﺩﺭاﻡ
#music
#musician
#musicians
#musicproducer
#musicvideo
#musicman
#musicismylife
#musicianlife
#musicmonday
#musicstudio


ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﯽ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺳﻘﻮﻁ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻳﮏ ﭼﺘﺮ ﻧﺠﺎﺕ ﮐﻢ ﺑﻮﺩ،
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﺮﺩ.

ﺯﻳﻦ الدین #ﺯﻳﺪﺍﻥ ﻳﮏ ﭼﺘﺮ ﺑﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺠﺎﺕ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻢ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﮔﻔﺖ ﻭ ﭘﺮﻳﺪ.
#ﺑﺮﺩ_ﭘﻴﺖ ﻫﻢ ﻳﮏ ﭼﺘﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻨﺮﭘﻴﺸﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺠﺎﺕ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻢ . ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﮔﻔﺖ ﻭ ﭘﺮﻳﺪ.
#ﺍﺣﻤﺪﯼ_ﻧﮋﺍﺩ ﻫﻢ ﻳﮏ ﭼﺘﺮ ﺑﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﻣﻦ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﺗﺮﻳﻦ #ﺭﺋﻴﺲ_ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺠﺎﺕ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻢ . ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﮔﻔﺖ ﻭ ﭘﺮﻳﺪ .
ﻓﻘﻂ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﻳﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﻧﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻭ #ﭘﺎﭖ ﮊﺍﻥ ﭘﻞ ﺩﻭﻡ. ﭘﺎﭖ ﮔﻔﺖ: ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ! ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﯼ ﺗﻮ ﺍﺳﺖ . ﺑﻴﺎ ﺍﻳﻦ ﭼﺘﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺪﻩ .
ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﮔﻔﺖ :
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﯽ ﻧﻴﺴﺖ. ﺍﻭﻥ ﺁﻗﺎﻫﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ، ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﻦ ﭘﺮﻳﺪ ﺑﻴﺮﻭﻥ😑😂😂

ـ
#پادشاه : چرا مساله دشمن را آنچنان که باید و شاید جدی نمی گیرید و #نگرانی لازم را در #مردم ایجاد نمی کنید !
#وزير : کدام دشمن ؟
پادشاه : مردک الاغ ، اگر #دشمن موجود بود که کار ما به این سختی نمی شد ! دشمن را باید #خلق کنیم تولید کنیم آن هم #تولید متنوع و رنگارنگ و انبوه .دشمن یعنی کسی که #شما می توانید همه‌ی #ضعف ها و کم کاری هایتان را بر گردن او بیندازید .دشمن یعنی چیزی که شما می توانید مردم را با آن بترسانید تا #ناگزیر به #آغوش شما #پناه بگیرند .دشمن یعنی کسی که اگر کاری کردید با وجود او مهمتر جلوه اش بدهید و اگر نکردید او را #مقصر جلوه کنید. دشمن یعنی کسی که وقت و بی وقت به او #فحش دهید بی آنکه جواب فحش بشنوید.دشمن یعنی کسی که #حواس مردم را پرت او کنید تا #هوس نکنند که از شما چیزی بخوان...
برگرفته از کتاب دموکراسی نوشته مهدی_شجاعی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ﻗﺮﻥ ۱۳ #ﻃﺎﻋﻮﻥ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ، #ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﯾﻬﻮﺩﯾﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ، ۱۲ﻫﺰﺍﺭ #ﯾﻬﻮﺩﯼ ﺩﺭ ﺑﺎﻭﺍﺭﯾﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺳﺒﻮﺭﮒ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻃﺎﻋﻮﻥ ﮐﺸﺖ.
ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻗﺮﻥ ۱۶ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺗﯽ ﺟﺮﺍﺣﯽ #ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷﺪ. #ﭘﺎﭖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ #ﺭﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻗﻄﻌﺎﺕ #ﺑﺪﻥ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ! ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﺎﭖ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﺑﺪﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﮔﻢ ﻧﺸﻮﺩ!
نه #ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ #ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺑﻪ #ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻰ ﺁﻳﻨﺪ و ﻧﻪ احمـقهـا ﺗﻮﺳﻂٍ آﻣﻮﺯﺵ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ، ﺍﺣﻤﻖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ!ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺩﺷﻤﻦ #ﺳﻌﺎﺩﺕ#ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﮐﻮﺭﮐﻮﺭﺍﻧﻪ ﺍﺯ #ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻯ ﻏﻠﻂ ﺍﺳﺖ.
ــ
#دشمن نوشته شده از #برتراند_راسل

وقت بخیر دوستان،
حال میکنی بخون
درسی از #تاریخ

#ﻗﺮﻥ ۱۳ #ﻃﺎﻋﻮﻥ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ،
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ #ﯾﻬﻮﺩﯾﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ، ۱۲ﻫﺰﺍﺭ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﺩﺭ ﺑﺎﻭﺍﺭﯾﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺳﺒﻮﺭﮒ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻃﺎﻋﻮﻥ ﮐﺸﺖ.

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻗﺮﻥ ۱۶ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺗﯽ #ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷﺪ. #ﭘﺎﭖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ #ﺭﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺪﻥ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ! ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﺎﭖ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﺑﺪﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﮔﻢ ﻧﺸﻮﺩ!

ﻗﺮﻥ ۱۷ ﺍﺩﻋﺎ ﺷﺪ ﻟﻤﺲ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎﯼ ﯾﮏ #ﻗﺪﯾﺲ ﺩﺭ ﻓﻠﻮﺭﺍﻧﺲ ﺑﺎﻋﺚ #ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮﺩ، #ﺯﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ #ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ #ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺑﺰ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺩﺍﺩ!

آدم ﻫﺎ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻰ ﺁﻳﻨﺪ ﻧﻪ ﺍﺣﻤﻖ ،
ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮﺯﺵ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ، ﺍﺣﻤﻖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ!
.
.
.
.
.

#کاشان #تمدن #انسان #شهر #دین #اسلام #آیین #
#مذهب #آموزش #حماقت #فکر #کلیسا #یهود #مسلمان #مسجد #عبادت

.
ﻗﺮﻥ ها پیش #ﻃﺎﻋﻮﻥ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ، #ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﯾﻬﻮﺩﯾﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ، ۱۲ﻫﺰﺍﺭ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﺩﺭ ﺑﺎﻭﺍﺭﯾﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺳﺒﻮﺭﮒ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ. اما باز هم ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻃﺎﻋﻮﻥ ﮐﺸﺖ.

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻗﺮﻥ ۱۶ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺗﯽ #ﺟﺮﺍﺣﯽ #ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷﺪ.
#ﭘﺎﭖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ #ﺭﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺪﻥ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ!
ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﺎﭖ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﺑﺪﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﮔﻢ ﻧﺸﻮﺩ!

#ﻗﺮﻥ ۱۷ ﺍﺩﻋﺎ ﺷﺪ ﻟﻤﺲ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﻗﺪﯾﺲ ﺩﺭ #ﻓﻠﻮﺭﺍﻧﺲ ﺑﺎﻋﺚ #ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺯﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ #تصادف ی ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ این ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺑﺰ ﺍﺳﺖ

#ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻰ ﺁﻳﻨﺪ ﻧﻪ ﺍﺣﻤﻖ.
ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮﺯﺵ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ، ﺍﺣﻤﻖ می شوند!
ﺑﺰﺭگ ترین ﺩﺷﻤﻦ #ﺳﻌﺎﺩﺕ#ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ #ﺩﻓﺎﻉ ﮐﻮﺭﮐﻮﺭﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻯ ﻏﻠﻂ ﺍﺳﺖ.

#برتاند_راسل
-------------------------------------------
به کانال پزشک خوب بپیوندید
لینک کانال در معرفی صفحه (Bio) قرار داده شده است

پزشکان و روانشناسان موردنظر خود را از ما بخواهید
www.pezeshkekhoob.com
--------------------------------------------
#روانشناسی #روانشناس #مشاور #پزشک #پزشک_خوب #جستجو #رزرو #رزرو_آنلاین #رزرو_اینترنتی

ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ و ﺷﺎﻋﺮ گراﻧﻘﺪﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﻳﻮﺳﻔﻲﺩﺭ ﻏﺮﻓﻪ اﻧﺘﺸﺎﺭاﺕ ﭘﺮﺳﺘﻮﻱ ﺳﭙﻴﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻲ و ﺟﺸﻦ اﻣﻀﺎﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﺎﻩ, ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ...
.
.
.
.
.
#ﻣﺠﻴﺪﺁﺯاﺩﻧﻴﺎ#ﺷﺎﻋﺮ#ترانه_سرا #ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ#ﺗﺮاﻧﻪ#ﺷﻌﺮ #ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ_ﻛﺘﺎﺏ #ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ#ﭘﺎﭖ #ﻛﺘﺎﺏ #ﺑﻮﺳﻪ_ﻣﺎﻩ
#majidazadnia#persian#writer #songwriter #lyricist#book#newbook#love

ﻗﺮﻥ ۱۳ #ﻃﺎﻋﻮﻥ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ، #ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﯾﻬﻮﺩﯾﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ، ۱۲ﻫﺰﺍﺭ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﺩﺭ #ﺑﺎﻭﺍﺭﯾﺎ#ﺍﺳﺘﺮﺍﺳﺒﻮﺭﮒ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ #ﻃﺎﻋﻮﻥ ﮐﺸﺖ.
ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻗﺮﻥ ۱۶ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺗﯽ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷﺪ. #ﭘﺎﭖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺪﻥ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ! ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﺎﭖ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﺑﺪﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ #ﺭﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﮔﻢ ﻧﺸﻮﺩ!
ﻗﺮﻥ ۱۷ ﺍﺩﻋﺎ ﺷﺪ ﻟﻤﺲ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﻗﺪﯾﺲ ﺩﺭ #ﻓﻠﻮﺭﺍﻧﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺯﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺑﺰ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺩﺍﺩ!

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﮐﻮﺭﮐﻮﺭﺍﻧﻪ ﺍﺯ #ﻋﻘﺎﻳﺪ#ﺑﺎﻭﺭﻫﺎی_ﻏﻠﻂ ﺍﺳﺖ.

#برتراند_راسل

.
ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻭﻡ
ﺁﻫﻨﮓ : let it be
ﮔﺮﻭﻩ : the beatles
ﺗﻨﻆﻴﻢ : ﻋﻠﻲ ﺯاﺭﻉ
ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻴﻜﺎ: ﺭﺿﺎ اﺻﻐﺮ ﭘﻮﺭ @reza__asgharpour
ﭘﻴﺎﻧﻮ : ﻋﻠﻲ ﺯاﺭﻉ
ﺗﺪﻭﻳﻦ : ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺑﻢ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﻠﻂﺎﻧﻲ @ali_reza_sol

#the_beatles #let_it_be #music #ahang #pop #pop_rock #harmonica #piano #ﺑﻴﺘﻠز #ﻣﻮﺯﻳﻚ #ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻴﻜﺎ #ﭘﻴﺎﻧﻮ #ﭘﺎﭖ #ﭘﺎﭖ_ﺭاﻙ

.
ﻗﺴﻤﺖ اﻭﻝ
ﺁﻫﻨﮓ : let it be
ﮔﺮﻭﻩ : the beatles
ﺗﻨﻆﻴﻢ : ﻋﻠﻲ ﺯاﺭﻉ
ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻴﻜﺎ: ﺭﺿﺎ اﺻﻐﺮ ﭘﻮﺭ @reza__asgharpour
ﭘﻴﺎﻧﻮ : ﻋﻠﻲ ﺯاﺭﻉ
ﺗﺪﻭﻳﻦ : ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺑﻢ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﻠﻂﺎﻧﻲ @ali_reza_sol
#the_beatles #let_it_be #music #ahang #pop #pop_rock #harmonica #piano #ﺑﻴﺘﻠز #ﻣﻮﺯﻳﻚ #ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻴﻜﺎ #ﭘﻴﺎﻧﻮ #ﭘﺎﭖ #ﭘﺎﭖ_ﺭاﻙ

.
ﻗﺮﻥ ۱۳ #ﻃﺎﻋﻮﻥ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ، ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﯾﻬﻮﺩﯾﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ، ۱۲ﻫﺰﺍﺭ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﺩﺭ ﺑﺎﻭﺍﺭﯾﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺳﺒﻮﺭﮒ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻃﺎﻋﻮﻥ ﮐﺸﺖ.
ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻗﺮﻥ ۱۶ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺗﯽ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷﺪ. ﭘﺎﭖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺪﻥ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ! ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ #ﭘﺎﭖ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﺑﺪﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ #ﺭﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﮔﻢ ﻧﺸﻮﺩ!
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﮐﻮﺭﮐﻮﺭﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻯ ﻏﻠﻂ ﺍﺳﺖ.
#برتراند_راسل

#شادمهر_عقیلی ؛ #خواننده ، #آهنگساز، #تنظیم‌_کننده ، #نوازنده، #ترانه_سرا و #بازیگر ایرانی
در هفتم بهمن سال 1351 (27 ژانویه 1973)در تهران به دنیا آمد. از سال ۱۳۷۶ وارد واحد #بازیگر صدا و سیما شد و در آنجا مشغول به کار شد، ولی کارهایش برای کسب مجوز با مشکل برخورد کردند. به ‌عنوان اولین کار «معبود» و سپس «فصل آشنایی» را اجرا کرد و بعد از آن #آلبوم «بهار من» اولین کاستش بود.او در دو فیلم سینمایی پر پرواز در سال ۱۳۷۹ و #شب_برهنه بازی کرد، ﻣﺠﻠﻪ ﻱ ﺗﺎﻳﻤﺰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ﺷﺎﺩﻣﻬﺮ ﺭا ﺟﺰ ۱۰۰ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺑﺮﺗﺮ #ﭘﺎﭖ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻌﺮفی ﮐﺮﺩ.
#shadmehraghili #music #taraneh #bazigar #actor #popmusic #movies #biography #citytomb #shabberahneh #ahang
http://www.citytomb.com/biographies/Shadmehr_Aghili/fa

Most Popular Instagram Hashtags