#๗๐ปีใต้ร่มพระบารมี

372 posts

TOP POSTS

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ตำบลโนนดินแดง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
สมัยก่อน ตำบลโนนดินแดงเป็นสถานที่ซึ่งมีคนไทยซึ่งอาศัยอยู่บริเวณชายแดน ไทย-กัมพูชา อพยพไปอยู่กันมากเนื่องจากผลของสงคราม มีสภาพเป็นอยู่ที่แร้นแค้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือราษฎร นอกจากสวัสดิการทางด้านต่าง ๆ แล้ว ได้มีการจัดตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อรับซื้อผลผลิตการเกษตร ได้แก่ มะเขือเทศ ข้าวโพดฝักอ่อนในราคาประกันจากเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และศรีสะเกษ 💛🙏 #kingrama9 #kingofthailand #loveking_bhumiboladulyadej #๗๐ปีใต้ร่มพระบารมี #คนรักในหลวง (10/7/2559)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระทัยไต่ถามความทุกข์สุขของประชาชน และรับฟังข้อปัญหา จนเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการชลประทาน การพัฒนาดิน การวิจัยพันธุ์พืชและปศุสัตว์ โดยเฉพาะเรื่องเกษตรกรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วทรงทุ่มเทพระวรกาย อุทิศกำลังความคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีกำลังใจในการทำการเกษตร จนกล่าวได้ว่า ที่ใดเดือดร้อน ณ ที่นั่นจะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงให้ความช่วยเหลือ ดังคำกล่าวที่ว่า “พระยุคลบาทยาตรา ปวงประชาเป็นสุข” นับเป็นบุญของประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินที่ได้อยู่ภายใต้ร่มพระบารมี ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “…การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม ข้าพเจ้าจึงมีควา มเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น…” 💛🙏🏻🇹🇭 #kingrama9 #kingofthailand #loveking_bhumiboladulyadej #๗๐ปีใต้ร่มพระบารมี #คนรักในหลวง (29/8/2559)

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาฯตามพระราชดำริเกิดขึ้นมาจากความยากจนของชาวบ้านสาเหตุเพราะน้ำคือปัจจัยสำคัญ หน้าฝนน้ำท่วม หน้าแล้งขาดแคลนน้ำรวมไปถึงขาดที่ทำกินเป็นหัวใจหลัก ราษฎรต้องจมปลักอยู่กับสภาะนี้นานแสนนาน

กระทั่งพศ.2521 ความทุกข์ยากเดือดร้อนของชาวบ้านก็เริ่มคลี่คลายลงด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่แผ่ไพศาลเข้าไปสู่พื้นที่ชายแดนดังกล่าวที่ราษฎรกำลังเดือดร้อนแสนสาหัสแห่งนี้ ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยอย่างจริงจัง โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรีตามพระราชดำริจึงคืบหน้ามาโดยลำดับ นับตั้งแต่พศ.2521 เป็นต้นมา โดยมีการก่อสร้างฝายและอ่างเก็บน้ำในโครงการถึง 11 แห่ง ประกอบด้วยอ่างห้วยชัน ฝายคลองน้ำเขียว อ่างฯทราย อ่างฯท่ากระบาก อ่างฯช่องกล่ำบน อ่างฯช่องกล่ำล่าง อ่างฯคลองสามสิบ อ่างฯคลองหมากนัด อ่างฯคลองพันโป้ อ่างฯคลองเกลือ อ่างฯพระปรง โดยเริ่มจากอ่างเก็บน้ำห้วยชันเป็นแห่งแรก มีอ่างเก็บน้ำพระปรงป็นอ่างขนาดใหญ่ที่สุด เก็บกักน้ำได้ถึง 97 ล้านลูกบาศก์เมตร เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯยังโครงการอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำบน อำเภอวัฒนานคร พร้อมด้วย ฯพณฯเชิน ดู ฮวาน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2525 เสด็จฯไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองทรายอีกครั้งหนึ่ง 💛🙏 #kingrama9 #kingofthailand #loveking_bhumiboladulyadej #๗๐ปีใต้ร่มพระบารมี #คนรักในหลวง (22/6/2559)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ "พออยู่ พอกิน” พระองค์ทรงใช้พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ พระราชทานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุข แก่ทุกชีวิตในประเทศไทยตลอดมา โครงการพระราชดำริ เป็นโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนา ทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตามพระราชดำริ จึงก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ มากมายกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 💛🙏🏻🇹🇭 #kingofthailand #kingrama9 #loveking_bhumiboladulyadej #๗๐ปีใต้ร่มพระบารมี #คนรักในหลวง (13/10/2559)

การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๔๙๘ เพราะทรงตระหนักถึงปัญหาความลำบากของผู้คนในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตรซึ่งขาดแคลนน้ำ จึงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดูแลแก้ไขความทุกข์ยากเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจให้ชาวอีสานได้ยืนหยัดต่อสู้แก้ไขความยากจน ทรงทราบว่าราษฎรขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้รุนแรงยิ่งกว่าราษฎรในภาคอื่นๆ จึงทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยที่จะแก้ไขบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในภูมิภาคนี้ให้จงได้ ทั้งนี้ด้วยทรงเชื่อมั่นว่า เมื่อใดก็ตามที่สามารถแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องน้ำให้ราษฎรได้มีน้ำกินน้ำใช้แล้ว เมื่อนั้นราษฎรจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดั่งพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า "หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้" การเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว จะทรงนำความสว่างไสวสู่แผ่นดินอีสาน จากแผ่นดินที่เคยมืดมนผู้คนหม่นหมอง และยากไร้สู่ความมั่นคงตามครรลองของการดำรงชีวิตจากความไม่มีจะกินเขยิบฐานะมาเป็นพอมี พอกิน และมีกินมีใช้ในที่สุด 💛🙏 #kingrama9
#kingofthailand
#loveking_bhumiboladulyadej #๗๐ปีใต้ร่มพระบารมี #คนรักในหลวง (31/7/2559)

โครงการแปลงสาธิตจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามพระราชดำริ บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ด้วยสภาพพื้นที่ของจังหวัดระยอง เป็นสภาพป่าที่ถูกทำลาย ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร และประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำ รายได้ลดลง เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และมีแหล่งน้ำไม่เพียงพอ ประกอบกับถูกอิทธิพลของนายทุนขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะมีผลกระทบ ต่อความมั่งคงของประเทศชาติได้ เมื่อทราบฝ่าละอองธุรีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้พระราชทานพระราชดำริว่าบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่ สามารถส่งน้ำมายังพื้นที่ดังกล่าวได้ ทรงแนะนำให้จัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ราษฎร ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินงานขั้นต้นด้วยการจัดระบบการส่งน้ำปรับพื้นที่ และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ที่พระราชทานมาเป็นทุนหมุนเวียน จำนวน 3 ล้านบาท และมีผู้ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายคอกม้า คอกสุกร และคอกแกะ สร้างไว้ในศูนย์กลางอาชีพการเกษตรฯ
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จเยี่ยมศูนย์กลางการพัฒนาการเกษตรทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้ 4 ข้อ คือ
1. ให้พัฒนาด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์ การประมงเพื่อการบริโภค และสำรองอาหารไว้ในยามวิกฤต นอกจากนั้นมูลสัตว์ยังทำเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยสำหรับปรับปรุงบำรุงดิน

2. ให้มีศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านประกอบอาชีพ โดยจัดให้มีแปลงสาธิตของราษฎรตัวอย่าง 4 แปลง แปลงละ 4 ไร่ โดยปลูกบ้านพักอาศัยแบบชาวบ้าน ให้ราษฎรดำเนินการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กัน

3. ให้จัดเป็นศูนย์การส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยดำเนินการแบบให้ราษฎรได้ยืมสัตว์พันธุ์ดีไปผสม หรือเลี้ยงแล้วส่งลูกคืน หรือขายให้ราษฎรนำไปเลี้ยง

4. ให้มีศูนย์พัฒนาการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรนำเอาแบบอย่างการดำเนินงานและการจัดไร่นา ไปพิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงไร่นาของตนเอง 💛🙏 #kingrama9 #kingofthailand
#loveking_bhumiboladulyadej
#๗๐ปีใต้ร่มพระบารมี #คนรักในหลวง (8/7/2559)

พระองค์ไม่ทรงใช้คำว่า “ปกครอง”  แต่ทรงใช้คำว่า “ครอง”  แทน “ปกครอง”  เป็นเรื่องการใช้อำนาจในการบริหารแผ่นดิน  แต่การใช้คำว่า “ครอง” เช่น ครองสมณเพศ  ครองชีวิตสมรส  เป็นการให้ความเคารพ  ดูแลด้วยความเมตตา ซึ่งการครองแผ่นดินของพระองค์ทรงใส่พระทัยในการดูแลพสกนิกรและทรงใช้ธรรมาภิบาล  โดยธรรมสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทศพิธราชธรรม  ซึ่งเป็นศีลธรรมที่ทรงยึดถือมาตลอด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล  ทรงให้ความสำคัญกับชนบทมาก  อาจจะสำคัญที่สุดก็ได้  ทรงเห็นว่าชนบทนั้นเป็นพื้นฐานของประเทศก็ว่าได้ “ทรงรับสั่งอยู่หลายครั้งหลายคราวว่า  ถ้าประชาชนในชนบทอยู่ได้เราชาวกรุงหรือประเทศไทยทั้งหมดก็อยู่ได้  แต่ถ้าชนบทอยู่ไม่ได้  ประชาชนหรือประเทศทั้งประเทศก็คงจะอยู่ไม่ได้” 💛🙏 #kingrama9 #kingofthailand #loveking_bhumiboladulyadej #๗๐ปีใต้ร่มพระบารมี #คนรักในหลวง (29/6/2559)

MOST RECENT

#Repost @loveking_bhumiboladulyadej with @repostapp
・・・
โรงเรียนร่มเกล้า เป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ในหลายจังหวัดที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริ ที่จะให้ทหารออกไปปฏิบัติภารกิจในท้องที่ทุรกันดาร ได้ทำประโยชน์ต่อชุมชน และมีส่วนช่วยเหลือประชาชนในด้านการศึกษา ตามโอกาสอันควร โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้ทหารจัดสร้างโรงเรียนขึ้นในจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนสถานศึกษาสำหรับเยาวชน และยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารที่ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นั้นๆ กับราษฎรเจ้าของท้องที่อีกโสตหนึ่งด้วย ซึ่งในการดำเนินงานจัดสร้างโรงเรียน ทางฝ่ายทหารได้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และฝ่ายศึกษาธิการ เพื่อเลือกสถานที่ตั้งโรงเรียนที่เหมาะสมกับความจำเป็นที่สุด ซึ่งปรากฎว่าราษฎรในท้องที่ที่มีการสร้างโรงเรียน ได้พากันร่วมอุทิศแรงกายช่วยในการก่อสร้าง ตลอดจนอุทิศทุนทรัพย์สมทบเป็นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในการก่อสร้างโรงเรียน เพื่อเป็นการโดยเสด็จพระราชกุศลด้วย และเมื่อการก่อสร้างโรงเรียนแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนเหล่านั้น พร้อมทั้งพระราชทานนามว่า โรงเรียนร่มเกล้า ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 💛🙏 #kingrama9
#kingofthailand
#loveking_bhumiboladulyadej #๗๐ปีใต้ร่มพระบารมี #คนรักในหลวง (25/7/2559)

โชดดีของปวงชนชาวไทยที่ได้เกิดมาในแผ่นดินของพระองค์ท่าน#Repost @loveking_bhumiboladulyadej
・・・
สำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้ได้ใช้ประโยชน์ ดังเช่น โครงการแกล้งดิน ที่ได้ดำเนินการในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ได้พระราชทานแนวพระราชดำรัสไว้ดังนี้ “..ให้มีการทดลองทำดินให้เปรี้ยวจัด โดยการระบายน้ำให้แห้งและศึกษาวิธีแก้ดินเปรี้ยว เพื่อนำผลไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้แก่ราษฎรที่มีปัญหาในเรื่องนี้ในเขตจังหวัดนราธิวาส โดยให้ทำโครงการศึกษาทดลองในกำหนด ๒ ปี และพืชทำการทดลองควรเป็นข้าว…” “…ที่ที่น้ำท่วมที่หาประโยชน์ไม่ได้ ถ้าเราจะทำให้มันโผล่พ้นน้ำขึ้นมา มีการระบายน้ำออกไปก็จะเกิดประโยชน์พ้นน้ำขึ้นมา มีการระบายน้ำออกไปก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนในเรื่องการทำมาหากินอย่างมหาศาล…” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาในเรื่องดินทั้งในแง่ของการแก้ไขปัญหาดินที่เสื่อมโทรม ขาดคุณภาพและการขาดแคลนที่ดินทำกินสำหรับการเกษตร ดังนี้ สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้เข้าใจวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดินและสามารถนำไปปฏิบัติได้เอง ดังพระราชดำรัสความว่า “…การปรับปรุงที่ดินนั้น ต้องอนุรักษ์ผิวดินซึ่งมีความสมบูรณ์ไว้ไม่ให้ไถหรือลอกหน้าดินทิ้งไปสงวนไม้ยืนต้นที่ยังเหลืออยู่เพื่อที่จะรักษาความชุ่มชื้นของผืนดิน…” ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อทำการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นตัวอย่างในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การขยายพันธุ์พืชเพื่ออนุรักษ์ดินและบำรุงดิน รวมถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พรุ ซึ่งเป็นดินเปรี้ยวให้เป็นดินที่มีคุณภาพ สามารถทำการเพาะปลูกได้ ตลอดจนการทำแปลงสาธิตการพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร ในบางพื้นที่ที่มีปัญหาในการพัฒนาปรับปรุงดินเสื่อมโทรมด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินทราย ดินดาน ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้พื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องดินทั้งหลาย สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ 💛🙏🏻🇹🇭 #kingrama9 #kingofthailand #loveking_bhumiboladulyadej #๗๐ปีใต้ร่มพระบารมี #คนรักในหลวง (6/10/2559)

#Repost @loveking_bhumiboladulyadej with @repostapp
・・・
ใต้ร่มพระบารมี แผ่นดินนี้ร่มเย็น ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยตราบนานเท่านาน.... 💛🙏🏻🇹🇭 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 💂🏻 #kingrama9 #kingofthailand #loveking_bhumiboladulyadej #๗๐ปีใต้ร่มพระบารมี #คนรักในหลวง (6/6/2559)

Most Popular Instagram Hashtags