[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม

180 posts

TOP POSTS

บทสนทนาระหว่าง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กับคุณน้ำผึ้ง หม่อมหลวงสราลี กิติยากร (พระมาตุจฉา/น้าสาว) นับเป็นความน่ารักของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กับคุณน้ำผึ้ง หม่อมหลวงสราลี กิติยากร

คุณน้ำผึ้ง : ตัวใหญ่มากเลย
พระองค์ภา น้ากลัว

พระองค์ภา : น้ากลัวหนอนหรอ?

คุณน้ำผึ้ง : ใช่!!! พระองค์ภา อย่าแกล้งงงงง

พระองค์ภา : เออ!ใช่ ภาลืมไปว่าคุณน้ากลัวหนอน นี่นา

#ทรงน่ารักมากเพคะ
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เมื่อครั้งที่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จลอยพระประทีปเนื่องในวันลอยกระทง
.
.
.
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ทรงพระเจริญ

เมื่อครั้งที่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จลอยพระประทีปร่วมกับชาวจังหวัดอุดรธานี
.
.
.
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ทรงพระเจริญ

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ “ศาลาบูรพาจารย์” ณ วัดสามราษฎร์นุกูล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ขอบคุณภาพ.FB เรารัก พระองค์ภา : Our Beloved Princess Bajrakitiyabha
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ทรงพระเจริญ

โครงการ "Bounce be good : เด้ง ได้ ดี" โครงการเทเบิลเทนนิสเยาวชนในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาสได้พิสูจน์ศักยภาพในตนเอง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างคุณค่าให้แก่สังคมได้อย่างภาคภูมิ ผ่านการฝึกฝนทักษะด้านกีฬา และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ เพื่อเป็นการทดสอบความสามารถ พัฒนาทักษะ และต่อยอดจนเป็นนักกีฬามืออาชีพต่อไป
.
.
.
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#ทรงพระสิริโฉมงดงามมากเพคะ
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ทรงพระเจริญ🙏

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมด้วยพระสหาย#พระองค์ภา#เรารักพระองค์ภา#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม#เจ้าหญิงนักกฎหมาย#ทรงพระเจริญ

MOST RECENT

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๓ น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง “ประชาธิปไตยไทย : ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น” ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณภาพFB_เรารัก พระองค์ภา : Our Beloved Princess Bajrakitiyabha

#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ “ศาลาบูรพาจารย์” ณ วัดสามราษฎร์นุกูล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ขอบคุณภาพ.FB เรารัก พระองค์ภา : Our Beloved Princess Bajrakitiyabha
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ทรงพระเจริญ

#Repost @welove_bajrakitiyabha (@get_repost)
・・・
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ในครั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะทรงรับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย พร้อมกับทรงเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และหลักประกันทางกฎหมายสำหรับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
ขอบคุณภาพ.FB เรารัก พระองค์ภา : Our Beloved Princess Bajrakitiyabha
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#الحب_الابدي #ملك_تايلند
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
#thailugshai2000

เมื่อครั้งที่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จลอยพระประทีปเนื่องในวันลอยกระทง
.
.
.
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ทรงพระเจริญ

เมื่อครั้งที่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จลอยพระประทีปเนื่องในวันลอยกระทง
.
.
.
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ทรงพระเจริญ

เมื่อครั้งที่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จลอยพระประทีปร่วมกับชาวจังหวัดอุดรธานี
.
.
.
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ทรงพระเจริญ

#Repost @welove_bajrakitiyabha
・・・
#ทูลกระหม่อมปู่คือแรงบันดาลใจ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระราชดำรัสมีใจความตอนหนึ่งว่า .
.
.
"ข้าพเจ้าเริ่มโครงการนี้ ประการหนึ่งเพราะได้แรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย อีกประการหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาด้านนิติศาสตร์และต่อมาได้ทำงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นว่าเป็นปัญหากลุ่มคนด้อยโอกาสไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ จึงเป็นที่มาของการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมที่เริ่มต้นจากผู้ต้องขัง"
.
.
.
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ทรงพระเจริญ

regram @welove_bajrakitiyabha
#ทูลกระหม่อมปู่คือแรงบันดาลใจ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระราชดำรัสมีใจความตอนหนึ่งว่า .
.
.
"ข้าพเจ้าเริ่มโครงการนี้ ประการหนึ่งเพราะได้แรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย อีกประการหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาด้านนิติศาสตร์และต่อมาได้ทำงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นว่าเป็นปัญหากลุ่มคนด้อยโอกาสไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ จึงเป็นที่มาของการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมที่เริ่มต้นจากผู้ต้องขัง"
.
.
.
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ทรงพระเจริญ

#repost @welove_bajrakitiyabha via @PhotoAroundApp
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงพบ นายหลี่ หยวนเฉา รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
.
.
.
ขอบคุณภาพ และข่าว : FB เรารัก พระองค์ภา : Our Beloved Princess Bajrakitiyabha
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

#repost @welove_bajrakitiyabha via @PhotoAroundApp
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงพบ นายจาง จุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
.
.
.
ขอบคุณภาพ และข่าว : FB เรารัก พระองค์ภา : Our Beloved Princess Bajrakitiyabha
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงพบ นายหลี่ หยวนเฉา รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
.
.
.
ขอบคุณภาพ และข่าว : FB เรารัก พระองค์ภา : Our Beloved Princess Bajrakitiyabha
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

#repost @welove_bajrakitiyabha via @PhotoAroundApp
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ในครั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะทรงรับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย พร้อมกับทรงเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และหลักประกันทางกฎหมายสำหรับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
ขอบคุณภาพ.FB เรารัก พระองค์ภา : Our Beloved Princess Bajrakitiyabha
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

วานนี้ วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๔๐ น.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๖ ประจำปี ๒๕๖๐ รอบชิงชนะเลิศ ณ ศาลาสวนมะลิ ชั้น ๒ ธนาคารธนชาต จำกัด มหาชน

ขอบคุณภาพ.FB เรารัก พระองค์ภา : Our Beloved Princess Bajrakitiyabha
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

โครงการ "Bounce be good : เด้ง ได้ ดี" โครงการเทเบิลเทนนิสเยาวชนในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาสได้พิสูจน์ศักยภาพในตนเอง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างคุณค่าให้แก่สังคมได้อย่างภาคภูมิ ผ่านการฝึกฝนทักษะด้านกีฬา และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ เพื่อเป็นการทดสอบความสามารถ พัฒนาทักษะ และต่อยอดจนเป็นนักกีฬามืออาชีพต่อไป
.
.
.
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#ทรงพระสิริโฉมงดงามมากเพคะ
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ทรงพระเจริญ🙏

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และคุณน้ำผึ้ง หม่อมหลวงสราลี กิติยากร (พระมาตุจฉา/น้าสาว) .
.
.
.
.
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ทรงพระเจริญ

#repost @welove_bajrakitiyabha via @PhotoAroundApp
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา คุณปาล์ม ฐณส หงสนันทน์ และคุณเป๋า วฤธ หงสนันทน์ ( พระญาติ )

#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

#repost @welove_bajrakitiyabha via @PhotoAroundApp
ภาพวาด พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ผลงานโดย : คุณอัจฉริยะ มหาโล
.
.
.
คุณอัจฉริยะ มหาโล เล่าว่า ได้ถวายภาพวาดแด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และยังเล่าความประทับใจว่า พระองค์ภา ทรงตรัสถามว่า " ใครวาดคะหนิ วาดเองหรอ สวยจัง " และได้ตอบกลับพระองค์ภาไปว่า " ครับผม "
นอกจากนี้ยังเล่าต่อว่า ตนเองในตอนนั้น ตั้งตัวไม่ทันเลย และตื่นเต้นมาก
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา คุณปาล์ม ฐณส หงสนันทน์ และคุณเป๋า วฤธ หงสนันทน์ ( พระญาติ )

#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และคุณน้ำผึ้ง หม่อมหลวงสราลี กิติยากร (พระมาตุจฉา/น้าสาว) .
.
.
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ทรงพระเจริญ

#Repost @welove_bajrakitiyabha (@get_repost)
・・・
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
.
.
.

Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha

พระรูปก่อนหน้า ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ทรงพระเจริญ🙏

#repost @welove_bajrakitiyabha via @PhotoAroundApp
พระอริยาบถสบายๆ และเรียบง่าย ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กับพระสหายคนสนิท
.
.
.
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ทรงพระเจริญ🙏

พระอริยาบถสบายๆ และเรียบง่าย ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กับพระสหายคนสนิท
.
.
.
#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ทรงพระเจริญ🙏

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
.
.
.

Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha

พระรูปก่อนหน้า ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

#เรารักพระองค์ภา
#เจ้าหญิงในดวงใจ
#เจ้าหญิงนักกฎหมาย
#เจ้าหญิงแห่งสยามเมืองยิ้ม
#เจ้าหญิงของพสกนิกรชาวไทย
#ทรงพระเจริญ🙏

Most Popular Instagram Hashtags