[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ธรรมทาน

29262 posts

TOP POSTS

#วันพระ

เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๑ ปีระกา ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นวันธรรมสวนะ "..ในการถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ครานี้...ข้าพเจ้าขออุทิศผลบุญกุศลทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้กระทำในชาติภพนี้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร... อีกทั้งบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติ พี่น้อง ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ มิตรสหายทั้งหลาย ทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่ล่วงลับไปแล้ว เทพยดาอารักษ์ ศัตรูหมู่มารทั้งหลาย ท่านเจ้าที่เจ้าทาง เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลาย... ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันบริสุทธิ์ เดชะพระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช อีกทั้งบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดจงปกปักษ์รักษา ขออานุภาพแห่งความดีจงดลบันดาลความสุขสวัสดีให้บังเกิดแก่ทุกสรรพชีวิต... โดยทั่วกัน..." #เรียนเชิญทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ

#สะพานบุญ
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
......................................................................
** ขออนุญาตอัญเชิญภาพมงคลพระประธานวัดจักรวรรดิราชาวาส อันงดงาม อนึ่งวัดจักรวรรดิราชาวาส เดิมเป็นวัดราษฎร์ ชื่อ “วัดนางปลื้ม” สร้างสมัยอยุธยา ต่อมาเรียก “วัดสามปลื้ม” เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม ประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๒ และได้ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง และพระราชทานนามว่า วัดจักรวรรดิราชาวาสเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๓๖๘ ภายในวัดมีศาล และรูปปั้นเจ้าพระยาบดินทรเดชาอยู่ด้วย โดยช่างปั้นได้ปั้นจากภาพเขียนรูปปั้นของเจ้าพระยาบดินทรเดชาที่สมเด็จพระหริรักษ์รามาธิบดี (นักองค์ด้วง) พระเจ้ากรุงกัมพูชาให้สร้างขึ้นที่เมืองอุดงมีชัย

ในวัดมีสิ่งน่าชมหลายอย่าง เช่น พระปรางค์ใหญ่ มณฑปพระพุทธบาท สระจระเข้ เขาพระพุทธฉาย พระวิหารเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง เป็นพระพุทธรูปสำคัญอาราธนามาจากนครเวียงจันทร์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่นครหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากรัชกาลที่ ๔ พระราชทานคืน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๙

นอกจากสิ่งก่อสร้างที่มีตามธรรมเนียมของพระอาราม เช่น พระอุโบสถ พระวิหาร ซึ่งมีถึง ๓ หลัง หอไตร มณฑปพระพุทธบาทแล้ว วัดจักรวรรดิราชาวาส ยังมีศาลบรรจุรูปปั้นเจ้าพระยาบดินทร์เดชา ผู้สถาปนาวัด และในสระเยื้องหน้าพระอุโบสถยังเป็นที่เลี้ยงจระเข้ ทำให้ " จระเข้วัดสามปลื้ม " มีชื่อเสียงเป็นที่โจษขานกันไปทั่วอีกด้วย (อ้างอิง:ข้อมูลและภาพประกอบโดยแอดมินไม้เอก กลุ่มลักษณะไทย)

#ธรรมทาน #ธรรมครองใจ #ธรรมะสวัสดี

ไม่ว่าสิ่งไหนที่เรารักมากหรือเราชังมาก สักวันก็ต้องจากกัน ความพลัดพรากนั้นเป็นของธรรมดา
#ธรรมทาน
#ธรรมทานดีดี
#ธรรมะ
#ธรรรมะดีดี
#คำสอนครูบาอาจารย์
#คิดดีทำดี
#คิดดีทำดีชีวีมีสุข

คำ พู ด ที่ ไ ม่ ดี
แ ล ะ ไ ม่ จ ริ ง จ า ก ค น อื่ น
นั้ น เ ป็ น ก า ร บ อ ก ว่ า
เ ข า เ ป็ น ค น อ ย่ า ง ไ ร
ไ ม่ ไ ด้ ห ม า ย ค ว า ม ว่ า
เ ร า เ ป็ น อ ย่ า ง ที่ เ ข า พู ด

#ธรรมทาน 📸@sasiisasi

ทุกๆ การเปลี่ยนแปลง มันคือการเริ่มต้น
ทุกๆการเริ่มต้น มันย่อมมีปัญหา
ทุกๆปัญหา มันก็ต้องมีทางออก #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำคม #เชียงใหม่นิวส์ #เชียงใหม่ #ธรรมะยามเช้ากับเชียงใหม่นิวส์ #chiangmainews #chiangmai #chiangmaithailand #thailand #chiangmaimagazine #chiangmaimag #amazingchiangmai #travel #travelthailand #quotes #poem

✨ความคิดของตนเองสำคัญมาก✨

ความผ่องใส หรือความเศร้าหมองของใจ
มิได้เกิดแต่อะไรอื่น
แต่เกิดจากความคิดของตนเอง
ใจขุ่นมัวเศร้าหมองเมื่อไร
อย่าไปโทษคนอื่นว่าเป็นเหตุ
โทษความคิดของตนเอง
และเปลี่ยนความคิดนั้นทันที.. พระโอวาทธรรม
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

#ธรรมะ #ธรรมทาน
#สมเด็จพระสังฆราช
#สาธุ

เทียนจะดีไม่ได้สำคัญที่สีของเทียน
แต่สำคัญที่ใส้
คนจะดีไม่ได้สำคัญที่หน้าตา
แต่สำคัญที่ "จิตใจ" !! #ธรรมทาน

การเดินเจอกันนั้น เป็นวาสนา
การรู้จักกันนั้น เป็นการตั้งใจ
การจากกันนั้น เป็นเรื่องธรรมชาติ
การไม่จากกันนั้น เป็นไปไม่ได้
#ธรรมทาน

MOST RECENT

สาธุค่ะ 🙏

#ธรรมะ #ธรรมทาน

สมเด็จพระญาณสังวร เรื่อง "อสุภกรรมฐาน" 🍂
อสุภ ได้แก่สิ่งที่ไม่สวยไม่งาม เช่น ซากศพ คือให้มีจิตพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงที่ว่า ร่างกายของคนและสัตว์อันเป็นที่นิยมรักใคร่เสน่หา และเป็นบ่อเกิดแห่งตัณหาราคะ กามกิเลส ว่าเป็นของสวยของงาม เป็นที่เจริญตาและใจ ไม่ว่าร่างกายของตนเองและของผู้อื่นก็ตาม แท้ที่จริงแล้วก็เป็นอนิจจัง คือไม่เที่ยงแท้แน่นอน ทุกขัง คือทนอยู่ในสภาพเช่นนั้นไม่ได้ วันเวลาย่อมพรากความสวยสดงดงามให้ค่อย ๆ จากไปจนเข้าสู่วัยชรา ซึ่งจะมองหาความสวยงามใด ๆ หลงเหลืออยู่มิได้อีกเลย และในทันใดที่ตายลงนั้น แม้แต่ผู้ที่เคยสนิทสนมเสน่หารักใคร่ อันรวมถึงสามี ภริยาและบุตรธิดา ต่างก็พากันรังเกียจในทันใด ไม่ยอมเข้าใกล้ บ้านของตนเองที่อุตสาห์สร้างมาด้วยความเหนื่อยยากก็ไม่ยอมให้อยู่ ต้องรีบขน ๆออกไปโดยไวไว้ที่วัด แล้วซากเหล่านั้นก็เน่าเปื่อยสลายไป เริ่มตั้งแต่เนื้อหนังค่อย ๆ พองออก ขึ้นอืด น้ำเลือด น้ำเหลืองก็เริ่มเน่า แล้วเดือดไหลออกจากทวารทั้งหลาย เนื้อหนังแตกปริแล้วร่วงหลุดออกจนเหลือแต่กระดูก ส่งกลิ่นเน่าเหม็นเป็นที่น่ารังเกียจ สะอิดสะเอียน หาความสวยงามน่ารักเสน่หาใดๆมิได้อีกเลย ทั้งไร้คุณค่าและประโยชน์ คงมีค่าแค่เป็นอาหารแก่หมูหนอนเท่านั้น แล้วในที่สุดกระดูกก็กระจัดกระจายเรี่ยราดอยู่ตามดินและทราย แตกละเอียดผุพังเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แล้วเน่าเปื่อยเป็นปุ๋ยแก่พืชผักต่อไป หาตัวหาตนของเราที่ไหนมิได้เลย สังขารของเราในที่สุดก็เป็นเช่นนี้ ไม่มีอะไรคงเหลือไว้เลย 🍂🍂🍂🙏🏻
#พระราชนิพนธ์ #สมเด็จพระญาณสังวร #สมเด็จพระสังฆราช .,,,, #nyanasamvara #วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร #ปลง #ปลงอสุภะ #อสุภกรรมฐาน #ธรรมทาน #เกิดแก่เจ็บตาย #สัจธรรม #สัจธรรมชีวิต #ความจริง #สังขาร #mv #ตราบลมหายใจสุดท้าย

การไม่จากกันนั้น เป็นไปไม่ได้ 😓😓 #ธรรมทาน

ผลกรรมของการฆ่าตัวตาย .. โดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ ผลแห่งกรรมของการฆ่าตัวตายหนักหนามิใช่น้อย ฆ่าตัวตายชาติหนึ่งจะต้องฆ่าถึง ๕๐๐ ชาติ คือจะต้องมีความทุกข์หนักนักหนาจนรับไม่ได้ ต้องฆ่าตัวตายถึง ๕๐๐ ชาติ ผู้มีความทุกข์ทั้งหลายที่รู้สึกว่าหนักนักหนา ขอให้คิดถึงคำบอกเล่าของท่านผู้ใหญ่ในสมัยโบราณคิดถึงคำบอกเล่านี้แล้วก็อย่าวู่วามทำลายชีวิตตนเพื่อหนีความทุกข์ที่ต้องเผชิญ อย่าแพ้กรรมของตนเอง แต่จงพยายามเอาชนะ แม้กรรมร้ายจะหนักหนาเพียงไร .
กรรมดีที่หนักหนากว่าก็สามารถเอาชนะได้แน่นอน อยู่ที่ว่าจะต้องทำดีให้ถึงที่สุดความสามารถ จนชนะกรรมไม่ดีได้ ชนะที่สำคัญยิ่งคือชนะการไม่ต้องฆ่าตัวตาย อาจจะเป็นผลกรรมของอดีตชาติ ที่จะทำให้ต้องฆ่าตัวตาย แต่ตามคำบอกเล่าของท่านผู้ใหญ่ในอดีต มีความทุกข์หนักหนาเพียงไรอำนาจของความทุกข์ก็ไม่อาจชนะอำนาจยิ่งใหญ่ของใจได้แน่นอน .
เช่นเดียวกันอำนาจของกรรมชั่วในอดีตกาลนานไกลก็ไม่อาจชนะอำนาจกรรมดีในปัจจุบันได้ แม้เป็นกรรมดีที่ใหญ่ยิ่งจริง ซึ่งจำเป็นต้องกล่าวไว้ในที่นี้ด้วยว่ากรรมดีที่ยิ่งใหญ่จริงเป็นกรรมดีของใจ เป็นกรรมดีที่ใจ การเป็นกรรมดีของใจนั้น ถ้าสงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไรก็ขอให้นึกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่า “ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจ”
.
--- พระคติธรรม สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 💐🙏🏻 ที่มา เพจ ๑๐๐ พระชันษาสมเด็จพระสังฆราช #สมเด็จพระญาณสังวร #สมเด็จพระสังฆราช #nyanasamvara #สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช #dham #ธรรมะ #ธรรม #ธรรมทาน #ฆ่าตัวตาย

ไม่ว่าสิ่งไหนที่เรารักมากหรือเราชังมาก สักวันก็ต้องจากกัน ความพลัดพรากนั้นเป็นของธรรมดา
#ธรรมทาน
#ธรรมทานดีดี
#ธรรมะ
#ธรรรมะดีดี
#คำสอนครูบาอาจารย์
#คิดดีทำดี
#คิดดีทำดีชีวีมีสุข

...พิสูจน์

คติธรรม : หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

#ธรรมะ #ธรรมทาน #อาหารใจ #ข้อคิด #เตือนสติ #เตือนสติสอนใจตัวเองโดย2559

คำ พู ด ที่ ไ ม่ ดี
แ ล ะ ไ ม่ จ ริ ง จ า ก ค น อื่ น
นั้ น เ ป็ น ก า ร บ อ ก ว่ า
เ ข า เ ป็ น ค น อ ย่ า ง ไ ร
ไ ม่ ไ ด้ ห ม า ย ค ว า ม ว่ า
เ ร า เ ป็ น อ ย่ า ง ที่ เ ข า พู ด

#ธรรมทาน 📸@sasiisasi

การเดินเจอกันนั้น เป็นวาสนา
การรู้จักกันนั้น เป็นการตั้งใจ
การจากกันนั้น เป็นเรื่องธรรมชาติ
การไม่จากกันนั้น เป็นไปไม่ได้
#ธรรมทาน

" พิจารณาตัวเอง
ตักเตือนตัวเอง
แก้ไขตัวเอง"
🙏🙏🙏
#หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
#วัดชลประทานรังสฤษฎ์
#ธรรมทาน#ธรรมะเพื่อชีวิต
#สาธุ

น้อมกราบ กราบ กราบ 🙏🙏🙏

เทียนจะดีไม่ได้สำคัญที่สีของเทียน
แต่สำคัญที่ใส้
คนจะดีไม่ได้สำคัญที่หน้าตา
แต่สำคัญที่ "จิตใจ" !! #ธรรมทาน

ทุกๆ การเปลี่ยนแปลง มันคือการเริ่มต้น
ทุกๆการเริ่มต้น มันย่อมมีปัญหา
ทุกๆปัญหา มันก็ต้องมีทางออก #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำคม #เชียงใหม่นิวส์ #เชียงใหม่ #ธรรมะยามเช้ากับเชียงใหม่นิวส์ #chiangmainews #chiangmai #chiangmaithailand #thailand #chiangmaimagazine #chiangmaimag #amazingchiangmai #travel #travelthailand #quotes #poem

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมดีกรรมชั่ว ที่ตนทำไว้ คนดีถึงจะทำตัวเป็นใบ้ใครก็รู้
ถึงจะหลบหลีกปลีกตัวอยู่ถ้ำ ภูเขาถึงแม้มนุษย์ไม่รู้
เทวดาก็บอกเองกลิ่นของศีลย่อมฟุ้งขจร
ขจายไปทั่วทิศ เป็นนิมิตหมายของคนดี

คนเกิดมาไม่เหมือนกัน
เพราะมีความประพฤติที่ต่างกัน
ผู้ที่เขาประพฤติดี รักษาศีลมีการให้ทาน
มีการสดับรับฟังพระธรรม
เขาจึงมีปัญญาดี มีการศึกษาเล่าเรียนดี
การจำแนกสัตว์ให้ดีให้ชั่วต่างๆ กัน
มันเป็นเพราะกรรม ถ้ามันยังทำกรรมอยู่ ก็ต้องได้รับผลกรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่วมันต้องได้รับผลตอบแทน.... ธรรมคำสอน หลวงปู่ขาว อนาลโย
พระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

#ธรรมะ #ธรรมทาน
#หลวงปู่ขาว #สาธุ

ทุกข์สุขอยู่ที่ใจเรา หลายครั้งความทุกข์เกิดเพราะใจเรานั่นแหละเป็นต้นเหตุ
#ธรรมทาน
#ธรรมทานดีดี
#ธรรมะ
#ธรรมะดีดี
#คำสอนครูบาอาจารย์
#คิดดีทำดี
#คิดดีทำดีชีวีมีสุข

กฎของ "ความสุข" คือ ยอมรับว่าทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลง...!! #ธรรมทาน

#ธรรมทาน จากซีรี่ย์เรื่องพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 🙏🏻

กลุ่มธรรมทาน
ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม กับ อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
ในงาน สนทนาธรรมตามกาล ครั้งที่ 19
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560
เวลา 14.00 - 17.00 น.
ณ M academy ชั้น 6 Big C ราชดำริ (ขึ้นลิฟต์มาชั้น 5 และบันไดเลื่อนต่อมาชั้น 6) *
- ทุกท่านกรุณามาก่อนเวลา 14.00 น. และงดการเดินเข้าเดินออกในเวลาฟังธรรมและสนทนาธรรม เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนสมาธิผู้ฟังธรรมท่านอื่น
- ห้องประชุมค่อนข้างเย็น กรุณานำเสื้อกันหนาวหรือผ้าคลุมไหล่มาด้วย

สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0981616466

โลกนี้กว้างใหญ่ สำหรับคนใจกว้าง
โลกนี้อ้างว้าง สำหรับคนใจแคบ
โลกนี้คับแคบ สำหรับคนเห็นแก่ตัว โลกนี้ไม่น่ากลัว สำหรับคนเสียสละ #ธรรมะ #ธรรมทาน #คำคม #เชียงใหม่นิวส์ #เชียงใหม่ #ธรรมะยามเช้ากับเชียงใหม่นิวส์ #chiangmainews #chiangmai #chiangmaithailand #thailand #chiangmaimagazine #chiangmaimag #amazingchiangmai #travel #travelthailand #quotes #poem

"ให้เป็นอยู่อย่าง
ผู้มีปัญญา ในปัจจุบันขณะ
อยู่เพื่อปฏิบัติ
อยู่เพื่อละ"
____________
น้อมกราบ 🙏🙏🙏
#หลวงปู่จามมหาปุญโญ
#วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
#โอวาทธรรมหลวงปู่จาม
#สาธุ #ธรรมทาน #ธรรมะเพื่อชีวิต

ทำบุญแก้ปีชงสามารถทำบุญด้วยการบริจาคผ้าดิบห่อศพให้แก่ผู้เสียชีวิตและศพยากไร้ นอกจากนั้นสามารถทำบุญแก้ชงที่วัดเล่งเน่ยยี่เพื่อทำพิธีฝากดวงแก้ปีชงกับองค์ไท้ส่วยค่ะ 🙏

ผ้าดิบแบ่งบุญเป็นขนาดมาตราฐานที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้นะคะ มั่นใจได้เลยค่ะว่าเอาไปใช้งานได้แน่นอนรองรับทุกขนาดค่ะ
ผ้าดิบห่อศพ สำหรับทำบุญบริจาค ผืนละ160฿
ความยาว 2.30เมตร กว้าง 60นิ้ว ผ้าหนา12ปอน
ยังไม่รวมค่าจัดส่งค่ะ
มีบริการรับฝากผ้าดิบไปทำบุญแทน

ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน
สนใจติดต่อ line : aeyong29

@bangboonshop

@bangboonshop
@bangboonshop
#แบ่งบุญผ้าดิบ #แบ่งบุญผ้าดิบห่อศพ #ผ้าดิบห่อศพ #ทำบุญ #บริจาคผ้าดิบ #บริจาคผ้าขาว #แก้กรรม  #วันพระ #ธรรมะ #ธรรมทาน #สาธุ #อนุโมทนาบุญ #อนุโมทนาสาธุ #อนุโมทนา #ทำทาน #ใส่บาตร #ตักบาตร #ไหว้พระ #สายบุญ #ผ้าดิบทำบุญห่อศพ #ผ้าขาวห่อศพ #แก้ปีชง

ทำบุญแก้ปีชงสามารถทำบุญด้วยการบริจาคผ้าดิบห่อศพให้แก่ผู้เสียชีวิตและศพยากไร้ นอกจากนั้นสามารถทำบุญแก้ชงที่วัดเล่งเน่ยยี่เพื่อทำพิธีฝากดวงแก้ปีชงกับองค์ไท้ส่วยค่ะ 🙏

ผ้าดิบแบ่งบุญเป็นขนาดมาตราฐานที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้นะคะ มั่นใจได้เลยค่ะว่าเอาไปใช้งานได้แน่นอนรองรับทุกขนาดค่ะ
ผ้าดิบห่อศพ สำหรับทำบุญบริจาค ผืนละ160฿
ความยาว 2.30เมตร กว้าง 60นิ้ว ผ้าหนา12ปอน
ยังไม่รวมค่าจัดส่งค่ะ
มีบริการรับฝากผ้าดิบไปทำบุญแทน

ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน
สนใจติดต่อ line : aeyong29

@bangboonshop

@bangboonshop
@bangboonshop
#แบ่งบุญผ้าดิบ #แบ่งบุญผ้าดิบห่อศพ #ผ้าดิบห่อศพ #ทำบุญ #บริจาคผ้าดิบ #บริจาคผ้าขาว #แก้กรรม  #วันพระ #ธรรมะ #ธรรมทาน #สาธุ #อนุโมทนาบุญ #อนุโมทนาสาธุ #อนุโมทนา #ทำทาน #ใส่บาตร #ตักบาตร #ไหว้พระ #สายบุญ #ผ้าดิบทำบุญห่อศพ #ผ้าขาวห่อศพ #แก้ปีชง

สิ่งที่ใช้ก็หมดไม่ใช้ก็หมด คือเวลาในชีวิตเรา #ธรรมทาน #กาแฟสักแก้วนะ

หมั่นสร้างกุศลความดีไว้ เพราะเราไม่รู้ว่ากรรมชั่วที่เราเคยก่อไว้ในอดีต หรือปัจจุบันก็ดีจะส่งผลให้เวลาไหน
#ธรรมทาน
#ธรรมทานดีดี
#ธรรมมะ
#ธรรมะดีดี
#คำสอนครูบาอาจารย์
#คิดดีทำดี
#คิดดีทำดีชีวีมีสุข

แม้ภูเขาที่ใหญ่โต ก็ยังคงอยู่ไม่ถาวร #ธรรมทาน 🙏🏻

มองต่ำเราเหลือมองเหนือเราขาด
การคิดบวกไม่ได้เป็นการหลอกตัวเอง
แต่เป็นการให้กำลังใจตัวเอง
มีสติ ในขณะที่ทุกข์กำลังดำเนินอยู่ #ธรรมทาน

#ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆ
#ขอให้มีความสุข
#เอาบุญมาฝากนะ
#สาธุ🙏

Most Popular Instagram Hashtags