#گلوگرد

111 posts

TOP POSTS

اجرای دکلمه سوزناک مراسم آاسمال
مراسم آاسمال رحیمی زراسوند ؛ گود چغاخور؛ بانوی عزیز خانم احمدپور قسمت اخر
…♥
.♥………………………..♥….♥
♥……………………..♥………..♥
.♥………………….♥………… ….♥
..♥……………….♥………………♥
…♥........…...…...................♥ ....♥ …..LIKEE………......♥
……..♥……LIKEEE.....……♥
………..♥...LIKEEE……♥
……..……..♥ ..........♥
.....................♥
#چغاخور #ایلخانی #حاجی_ایلخانی #زراسوند#زراسوندان #حسینقلی_خان_ایلخانی #شیران_بختیاری #جعفرقلی_خان_دورکی #کلار #بختیاری#الاسوند#زوردگان #دورکی #هفت_لنگ #چهار_لنگ #گلوگرد #سیبک #متویی #علاسوند #خدرسرخ #توشمال #احمدخسروی #خدری #باپیر #شهو #ایهاوند #شیر_زنان_بختیاری #ایمری #پیوندی

گاگریو خوانی (دوندال خوانی) در چغاخور با صدای استاد محمد بهداروند و جمالپور
. . ♥
.♥………………………..♥….♥
♥……………………..♥………..♥
.♥………………….♥………… ….♥
..♥……………….♥………………♥
…♥........…...…...................♥ ....♥ …..LIKEE………......♥
……..♥……LIKEEE.....……♥
………..♥...LIKEEE……♥
……..……..♥ ..........♥
.....................♥ .

#چغاخور #ایلخانی #حاجی_ایلخانی #ایلبیگی #زراسوند#زراسوندان#زوردگان#گلوگرد#سیبک #متویی#علاسوند#خدرسرخ#توشمال#احمدخسروی#خدری#باپیر#شهو#ایهاوند#ایمری#پیوندی#بختیاری#سیف_الدین_وند#هیهاوند#گرگه#شالو_لوک#الاسوند#اسیوند#آسترکی#بامدی#دورکی_باب

گاگــریو خوانی (دوندال خوانی) با صدای استاد محمد بهداروند . . . ♥
.♥………………………..♥….♥
♥……………………..♥………..♥
.♥………………….♥………… ….♥
..♥……………….♥………………♥
…♥........…...…...................♥ ....♥ …..LIKEE………......♥
……..♥……LIKEEE.....……♥
………..♥...LIKEEE……♥
……..……..♥ ..........♥
.....................♥ .

#چغاخور #اولاد_جعفرقلی_خان_دورکی #زراسوند#زوردگان#گلوگرد#سیبک #متویی#علاسوند#خدرسرخ#توشمال#احمدخسروی#خدری#باپیر#شهو#ایهاوند#ایمری#تیره_یتیم#پیوندی#بختیاری#سیف_الدین_وند#هیهاوند#گرگه#گاگریو#تیره_میر#تیره_زنبور#اسیوند#آسترکی#بامدی#دورکی_باب

. ♥#هالو_خورزا
.♥………………………..♥….♥
♥……………………..♥………..♥
.♥………………….♥………… ….♥
..♥……………….♥………………♥
…♥........…...…...................♥ ....♥ …..LIKEE………......♥
……..♥……LIKEEE.....……♥
………..♥...LIKEEE……♥
……..……..♥ ..........♥
.....................♥ .

#چغاخور #اولاد_جعفرقلی_خان_دورکی #زراسوند#زوردگان#گلوگرد#سیبک #علاسوند#خدرسرخ#توشمال#تیره_احمدخسروی#خدری#باپیر#شهو#ایهاوند#ایمری#تیره_یتیم#تیره_پیوندی#بختیاری#سیف_الدین_وند#هیهاوند#گرگه#متویی#تیره_میر#تیره_زنبور#دورکی#فرزندان_چغاخور

گاگــریو خوانی (دوندال خوانی) با صدای استاد محمد بهداروند . . . ♥
.♥………………………..♥….♥
♥……………………..♥………..♥
.♥………………….♥………… ….♥
..♥……………….♥………………♥
…♥........…...…...................♥ ....♥ …..LIKEE………......♥
……..♥……LIKEEE.....……♥
………..♥...LIKEEE……♥
……..……..♥ ..........♥
.....................♥ .

#چغاخور #اولاد_جعفرقلی_خان_دورکی #زراسوند#زوردگان#گلوگرد#سیبک #متویی#علاسوند#خدرسرخ#توشمال#احمدخسروی#خدری#باپیر#شهو#ایهاوند#ایمری#تیره_یتیم#پیوندی#بختیاری#سیف_الدین_وند#هیهاوند#گرگه#گاگریو#تیره_میر#تیره_زنبور#اسیوند#آسترکی#بامدی#دورکی

MOST RECENT

گاگــریو خوانی (دوندال خوانی) در چغــــاخور با صدای استادان محمد بهداروند و جمالپـــور . . . ♥
.♥………………………..♥….♥
♥……………………..♥………..♥
.♥………………….♥………… ….♥
..♥……………….♥………………♥
…♥........…...…...................♥ ....♥ …..LIKEE………......♥
……..♥……LIKEEE.....……♥
………..♥...LIKEEE……♥
……..……..♥ ..........♥
.....................♥ .

#چغاخور #اولاد_جعفرقلی_خان_دورکی#ایلخانی#حاجی_ایلخانی#ایلبیگی #زراسوند#زوردگان#گلوگرد#سیبک #متویی#علاسوند#خدرسرخ#توشمال#تیره_احمدخسروی#خدری#باپیر#شهو#ایهاوند#ایمری#تیره_یتیم#تیره_پیوندی#بختیاری#سیف_الدین_وند#هیهاوند#گرگه#گاگریو#تیره_میر#تیره_زنبور#دورکی#فرزندان_چغاخور

. ♥#هالو_خورزا
.♥………………………..♥….♥
♥……………………..♥………..♥
.♥………………….♥………… ….♥
..♥……………….♥………………♥
…♥........…...…...................♥ ....♥ …..LIKEE………......♥
……..♥……LIKEEE.....……♥
………..♥...LIKEEE……♥
……..……..♥ ..........♥
.....................♥ .

#چغاخور #اولاد_جعفرقلی_خان_دورکی #زراسوند#زوردگان#گلوگرد#سیبک #علاسوند#خدرسرخ#توشمال#تیره_احمدخسروی#خدری#باپیر#شهو#ایهاوند#ایمری#تیره_یتیم#تیره_پیوندی#بختیاری#سیف_الدین_وند#هیهاوند#گرگه#متویی#تیره_میر#تیره_زنبور#دورکی#فرزندان_چغاخور

. ♥
.♥………………………..♥….♥
♥……………………..♥………..♥
.♥………………….♥………… ….♥
..♥……………….♥………………♥
…♥........…...…...................♥ ....♥ …..LIKEE………......♥
……..♥……LIKEEE.....……♥
………..♥...LIKEEE……♥
……..……..♥ ..........♥
.....................♥ .

#چغاخور #اولاد_جعفرقلی_خان_دورکی #زراسوند#زوردگان#گلوگرد#سیبک #علاسوند#خدرسرخ#توشمال#تیره_احمدخسروی#خدری#باپیر#شهوه_تلحيس_زب_كس_لحس_مص_نيك_ممحونه_مطلقه_صدر_مكوه_خلفي_مقوم_قحبه_ديوث_ديوثه_فحل #ایمری#تیره_یتیم#تیره_پیوندی#بختیاری#سیف_الدین_وند#هیهاوند#گرگه#گاگریو#تیره_میر#تیره_زنبور#اسیوند#آسترکی#بامدی#دورکی#گندلی#موری#فرزندان_چغاخور

چغــاخـــــــور .♥
.♥………………………..♥….♥
♥……………………..♥………..♥
.♥………………….♥………… ….♥
..♥……………….♥………………♥
…♥........…...…...................♥ ....♥ …..LIKEE………......♥
……..♥……LIKEEE.....……♥
………..♥...LIKEEE……♥
……..……..♥ ..........♥
.....................♥ .

#چغاخور #اولاد_جعفرقلی_خان_دورکی #زراسوند#زوردگان#گلوگرد#سیبک #علاسوند#توشمال#احمدخسروی#خدری#باپیر#شهو#ایهاوند#ایمری#تیره_یتیم#تیره_پیوندی#بختیاری#سیف_الدین_وند#هیهاوند#گرگه#گاگریو#خدرسرخ#تیره_میر#تیره_زنبور#اسیوند#آسترکی#بامدی#دورکی#گندلی#موری

اجرای دکلمه سوزناک مراسم آاسمال
مراسم آاسمال رحیمی زراسوند در چغاخور
…♥
.♥………………………..♥….♥
♥……………………..♥………..♥
.♥………………….♥………… ….♥
..♥……………….♥………………♥
…♥........…...…...................♥ ....♥ …..LIKEE………......♥
……..♥……LIKEEE.....……♥
………..♥...LIKEEE……♥
……..……..♥ ..........♥
.....................♥
#چغاخور #زراسوند #حسینقلی_خان_ایلخانی #اولاد_جعفرقلی_خان_دورکی #کلار #بختیاری#الاسوند#زوردگان #دورکی #گلوگرد #سیبک #متویی #علاسوند #خدرسرخ #توشمال #تیره_احمدخسروی #خدری #باپیر #شهو #ایهاوند #ایمری #تیره_پیوندی#تیره_زنبور#تیره_میر#بامدی#اسیوند#سیف_الدین_وند#گرگه#گندلی#موری#بختیاری

#روانشاد_دکتر_مظفر_خان_بختیار_بختیاری
#فرزند_منوچهرخان_و_نوه_فتحعلی_خان_سردار_معظم
#برادر_زاده_سپهبد_تیمور_خان_بختیار
#استاد_دانشگاه_تهران
#استاد_ممتاز_دانشگاه_پکن
#استاد_دانشگاه_هانکونک
#ایران_شناس
#چین_شناس
#و______
#متولد_1322_و_درگذشت_1394

برخی از آثار تألیفی وی عبارت‌اند از: نی‌نامه، فرقه‌های صوفیه در چین، فرهنگ چینی به فارسی (به ویراستاری وی)، کتاب ایران، شکوه ایران، علف (ترجمه)، آداب فتوت (ترجمه)، مجموعه آثار رضا عباسی و حیاة الطغرایی (به عربی) و یادنامه دکتر معین و تحفته الحرمین و ترجمه آیین فتوت.

بختیار، مظفر. "یادنامه دکتر معین." : دانشکده ادبیات، 1350.بختیار، مظفر. "مجموعه خطابه‌های نخستین کنگره تحقیقات ایرانی." : دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 1350.بختیار، مظفر. "تحفة الحرمین." : انتشارات بابک، 1362.بختیار، مظفر. "سرگذشت مسعودی." : انتشارات بابک، 1362. از او چند صد مقالات علمی و پژوهشی زیادی در نشریات داخل و خارج از کشور به چاپ رسیده است.
#چغاخور #اولاد_جعفرقلی_خان_دورکی #زراسوند#زوردگان#گلوگرد #متویی#علاسوند#خدرسرخ#توشمال#احمدخسروی#خدری#باپیر#شهو#بختیاری#سیف_الدین_وند#تیره_میر#تیره_زنبور#دورکی#تیره_پیوندی#بامدی

#روانشاد_آقا_خان_بختیار_بختیاری
#فرزند_غلامحسین_خان_سردار_محتشم
#تحصیلات_از_دانشگاه_کمبریج_از_سال_1309_تا_1315
#مدیر_عامل_شرکت_ملی_نفت_ایران
#وزیر_کار_ایران_نخست_وزیری_شریف_امامی
#مدیر_عامل_بانک_کشاورزی_در_دوره_دکتر_مصدق
#مدیر_عامل_بانک_مسکن_از_سال_1332_1336
#دوره_پانزدهم_مجلس_شورای_ملی
#نماینده_استان_بختیاری_در_مجلس_شورای_ملی
#بنبانگذار_و_اولین_رئیس_فدراسیون_پینگ_پنگ
#بنیانگذار_تنیس_و______
#زادگاه_چغاخور
آقاخان بختیار فرزند غلامحسین خان سردار محتشم بود، که در اواخر سلطنت قاجاریه، دو دوره وزارت جنگ ایران را برعهده داشت.
 آقاخان تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران انجام داد، سپس در سال ۱۳۰۹ خورشیدی به انگلستان رفت و مدت هفت سال در دانشگاه کمبریج تحصیل نمود. بختیار دانش‌آموخته کارشناسی اقتصاد و کارشناسی ارشد مهندسی نفت است.

وی از اروپا در ۱۳۱۵ خورشیدی به تهران مراجعت نمود.ابتدا در شرکت نفت ایران و انگلیس استخدام شد، بعد به بانک ملی ایران رفت و سرانجام در بانک رهنی ایران رئیس بازرسی گردید.

آقاخان بختیار به سیرهٔ خانوادگی، در جوانی به سوارکاری و تیراندازی علاقهٔ وافری نشان داد و یکی از سوارکاران شناخته شده بشمار می‌آمد؛ و با وجودی که سال‌ها در اروپا زندگی کرده بود، مع‌الوصف همان تربیت ایلی‌اش را حفظ کرده بود.
بختیار بنیانگذار ورزش پینگ پنگ و در فاصلهٔ سال‌های
۱۳۲۶ تا ۱۳۲۷ بعنوان نخستین رئیس فدراسیون پینگ پنگ ایران نیز فعالیت نمود.
 وی یکی از بنیانگذاران ورزش تنیس در ایران نیز محسوب می‌شود.
.
#چغاخور #اولاد_جعفرقلی_خان_دورکی #زراسوند#زوردگان#گلوگرد #متویی#علاسوند#خدرسرخ#توشمال#احمدخسروی#خدری#باپیر#شهو#بختیاری#سیف_الدین_وند#تیره_میر#تیره_زنبور#دورکی

#روانشاد_ابوالقاسم_خان_بختیار_بختیاری

كاغــــــذي بنــويسم به بي ستـــــــــــــــــاره
زَر بده فشنگ بخــر ، جنگ وَســــــــت دُواره
كاغذي بنويســـــم به بي عظيمـــــــــــــــــــه
زر بده، فشنگ بخـر، جنگ وســت به ديمــــه
بالــونا به بال ايــــــان ، بالا تنيـــــــــــــــــده
ددويلِ خان اوول ،  پــــــلان  بـــــــــــــريده

سرتنگ و مين تنـــگ ، تانـــــــــكا زره پـوش
ددويل خان اوول همـــــــــــه سيا پــــــوش
دو، سه شو من سنگرم، شو ني كنـــــــم خَو
سي قدم ، خم پـــرد كنـــم ورتش برنـــــــو

رضا شاه گَـــر و كَچــــــــــــل ، لِنگا مـــلاري
مو گُـــدم حـــــــريف  نیبوی ، وا بختيـــاري
نظامي كُلـه پوستـــي ، لنگـــــــــا مــــــلاري
مو گـــدم تو جنگ مكـــن ، وا بختيـــــــاري

چي بلور مَل مَل بكن بيو سرمـــــــــــــزارم
يه سرووي سيم بخون ، بگُش قطــــــــــارم

شاد اوي آقا اوول پيرهن گرامـــــــــــــــــي
تا صد سال دال بخوره لاش نظامـــــــــــي

بختياري به يورش ، نظام به لنــــــــــــــــگر
نميري آقا اوول به پشت سنگـــــــــــــــــــر
#چغاخور #اولاد_جعفرقلی_خان_دورکی #زراسوند#زوردگان#گلوگرد#سیبک #متویی#علاسوند#خدرسرخ#توشمال#احمدخسروی#خدری#باپیر#شهو#ایهاوند#ایمری#تیره_یتیم#پیوندی#بختیاری#سیف_الدین_وند#هیهاوند#گرگه#گاگریو#تیره_میر#تیره_زنبور#اسیوند#آسترکی#بامدی#دورکی

👇👇👇#جدم_اسفندیار_خان_سردار_اسعد_اول_فرزند_حسینقلی_خان_ایلخانی_زراسوند_دورکی_هفتلنگ_بختیاری_لر
بنام خدا

روایتی از زبان ممتحن الدوله در کتاب خاطرات خود از👈 اسفندیار خان بختیاری سردار اسعد.

ایشان در صفحه 264 و 265 خود از افتخار ملاقات خود با شخصیتی معروف بنام ""محمد ولی خان سپهسالار "" که از طریق دوستش نیرالملک که در سال 1256 شمسی، صورت گرفته شرحی داده است و در میان این شرح اشاره میکند که: ((....اشخاصی که در آن هنگام با ایشان زیاد مراوده داشتند مرحوم اسفندیار خان بختیاری پسر حسین قلی خان ایلخانی و....بود. .... در آن مراودات چیزی که اسباب تعجب من بود این بود که بعضی از این آقایان در محوطه باغ بزرگ او مشغول تیر اندازی می گشتند و نشانه در صد قدمی گذارده و می زدند و این را یک نوع ورزش دانسته چندان اهمیت نداشت چرا که در فرنگ (اروپا) در بعضی محلهای تفریح در موقع مخصوص نشانه در فاصله دو یا بیست قدمی می گذاشتند و با تفنگ یا طپانچه می زدند و خودم هم کرارا دیده و تیر اندازی کرده ام.لیکن 💂👈هیچ ندیده بودم که سیبی را به هوا پرتاب کنند و با طپانچه هدف قرار داده بزنند.بعضی از این آقایان بالخصوص اسفندیار خان بختیاری و خوده ولی خان سرتیپ غالبا با هم رقابت نموده این عمل تیر اندازی را می نمودند. یعنی پیشخدمتی در طرف مقابل ایستاده سیبی را به هوا بلند پرتاب می کرد و آقای سرتیپ و یا اسفندیار خان می زدند.یک روز هم دیدم که همین آقایان "پول سیاه" را به همین طور به هوا پرتاب نموده با طپانچه زدند که خیلی مایه شگفتی من شد.....))👈👈گرد آورنده: ستار جمالپور سولگانی
#چغاخور #اولاد_جعفرقلی_خان_دورکی #زراسوند#زوردگان#گلوگرد#سیبک #متویی#علاسوند#خدرسرخ#توشمال#احمدخسروی#خدری#باپیر#شهو#ایهاوند#ایمری#پیوندی#بختیاری#سیف_الدین_وند#هیهاوند#گرگه#شالو_لوک#تیره_میر#تیره_زنبور#اسیوند#آسترکی#بامدی#دورکی

عزیز خان سلطانی علاسوند زراسوند دورکی فرزند مهراب خان (خــواهرزاده آعلیداد خدرسرخ) تک اسب ســوار و تک شکارچی منطقه شاه نشین چغاخــور،،، شاعر و شاهنامه خوان و شش هزار بیت سروده اند و همیشه در سنین نوجوانی و جوانی در چغاخــور جلوی ابوالقاسم خان و سپهبد تیمور خان بختیار حرکات نمایشی فوق العاده ای با اسب به نمایش میگذاشتند و مقدمشان را گرامی میداشتند، تندرست و سلامت باشند. ♥'"')🌻
🌻،۰*""،۰*"")،۰*"")🌻liiike
(;۰*"(،۰*🌻)،۰'💕'💓💓💓🌺
🍃🌹🍃🌻🍃🌸beautiful🌸🌼🌼🌼🌼🌼🌻🌹liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiike🌻
🌻🌹liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiike🌻
🌻🌹liiiiiiiiiiiiiiiiiiiike🌻
🌻🌹liiiiiiiiiiiiiiiiike🌻
🌻🌹liiiiiiiiiiiiike🌻
🌻🌹🌹liiiiiike🌻
🌻🌹🌹🌹liiiiike🌻
🌻🌹🌹🌹🌹liiiike🌻🌻
🌻🌹🌹🌹liiiiike🌻
🌻🌹🌹liiiiiiike🌻
🌻🌹liiiiiiiiiiiiiiike🌻
🌻🌹liiiiiiiiiiiiiiiiiike🌻
🌻🌹liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiike🌻
🌻🌹liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiike🌻
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
............................💖❥
........................💖❥
....................💖❥
................💖❥
............💖❥
........💖❥
....💖💖💖.............💖💖💖....
.💖💖💖💖..........💖💖💖💖.
💖💛💛💛💛💛💛💛💛💛💖
💖💙💙💙💙💙💙💙💙💙💖
..💖💙💙💙💙💙💙💙💙💖
....💖💙💙💙💙💙💙💙💖
........💖💜💜💜💜💜💖
.............💖💜💜💜💖
..................💖💜💖
.....................💖💖
.......................💖...Big...liiiike...
❥❥❥❥❥❥beautiful❥❥❥❥❥ #چغاخور #اولاد_جعفرقلی_خان #زراسوند#زوردگان#گلوگرد#سیبک #متویی#علاسوند#خدرسرخ#توشمال#احمدخسروی#خدری#باپیر#شهو#ایهاوند#ایمری#تیره_یتیم#پیوندی#بختیاری#سیف_الدین_وند#هیهاوند#گرگه#گاگریو#تیره_میر#تیره_زنبور#اسیوند#آسترکی#بامدی#دورکی

#علی_اصغر_خان_فرمانده_جنگ_دشت_شیر
#فرزند_علی_اکبر_خان_سردار_ارشد
#عمو_زاده_ابوالقاسم_خان_بختیار
. .♥'"')🌻
🌻،۰*""،۰*"")،۰*"")🌻liiike
(;۰*"(،۰*🌻)،۰'💕'💓💓💓🌺
🍃🌹🍃🌻🍃🌸beautiful🌸🌼🌼🌼🌼🌼🌻🌹liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiike🌻
🌻🌹liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiike🌻
🌻🌹liiiiiiiiiiiiiiiiiiiike🌻
🌻🌹liiiiiiiiiiiiiiiiike🌻
🌻🌹liiiiiiiiiiiiike🌻
🌻🌹🌹liiiiiike🌻
🌻🌹🌹🌹liiiiike🌻
🌻🌹🌹🌹🌹liiiike🌻🌻
🌻🌹🌹🌹liiiiike🌻
🌻🌹🌹liiiiiiike🌻
🌻🌹liiiiiiiiiiiiiiike🌻
🌻🌹liiiiiiiiiiiiiiiiiike🌻
🌻🌹liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiike🌻
🌻🌹liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiike🌻
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
............................💖❥
........................💖❥
....................💖❥
................💖❥
............💖❥
........💖❥
....💖💖💖.............💖💖💖....
.💖💖💖💖..........💖💖💖💖.
💖💛💛💛💛💛💛💛💛💛💖
💖💙💙💙💙💙💙💙💙💙💖
..💖💙💙💙💙💙💙💙💙💖
....💖💙💙💙💙💙💙💙💖
........💖💜💜💜💜💜💖
.............💖💜💜💜💖
..................💖💜💖
.....................💖💖
.......................💖...Big...liiiike...
❥❥❥❥❥❥beautiful❥❥❥❥❥ #چغاخور #اولاد_جعفرقلی_خان_دورکی#زراسوند#زوردگان#گلوگرد#سیبک #متویی#علاسوند#خدرسرخ#توشمال#احمدخسروی#خدری#باپیر#شهو#ایهاوند#ایمری#تیره_یتیم#پیوندی#بختیاری#سیف_الدین_وند#گرگه#گاگریو#تیره_میر#تیره_زنبور#دورکی

follow this page in feedly

Most Popular Instagram Hashtags