[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#گریــہ

13 posts

TOP POSTS

#مرا
#مار🐍
#درون
#آستينم
#ميزند
#گاهى
یادم بمـونہ نوشـــت : یـہ لیــست تهیــہ کــنم از افــرادے کـہ خیلـے بهشـــون اعتمـــاد دارم ، یہ جــا قایـــم کــنم
2 ســـال بعـــد لیســــت و دوبـاره ببـــینم،
ببیـــنم بـہ انتخـــابام #مےخندم ...(یا #گریــہ مےکنــم)!!☺ @yastunes

#نمیبخشم... بــھ #ﺧـــﺪﺍ قســم...
#ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻤــشـــ ... !!! #اونیــو کـہ وسـط #خندهــام

وقتــی #یادشــ میـوفتــم " #گریــہ ام" میگیـرھ...😔💔

اگر #گریــہ نمے کنـــم
فکــر نکن از #سنگـــــم
مــن مـــــرد هستم
تنهـایے قـدم زدن
از گریـه کردن #دردنـاک تـــر است
#instagram#coffee#singleboy#fumilycoffee

MOST RECENT

. .
#خوشـــــحال_بودن
یعنے #توانمندے بالاے ما در #شـــــڪیبایے و #اســــــتقامت در برابر #سختےها ، .

خوشــــــــحالےیعنے ... #اطمینانےدرونے به این ڪہ #درد و #رنج و #سختے و #بیمارے و #مرگ جزء لاینفڪ زندگی ست اما هیچڪدام از آنها نــــــمےتواند مرا از پا بیــــاندازد!
.
خوشـــــحالےیعنے ...
#میل_بہ_زندگے علے رغم #علم بہ #فانےبودن_همہ_چیز ، خوشحالےیعنے ...
در #سختےها_لبخندزدن ،
.
خوشحالےیعنے ...
#آگاهے از #توانمندےبـــــزرگ ما برای بہ دوش ڪشیدنِ مشڪلات ،
.
خوشحالےیعنے ...
بعد از هر زمین خوردن همچنان #بــــــــتوانیم_بلنـــــــد_شویم
بعد از هر #گریــہ همچنان #بتــــــــوانیم #بخـــــندیم و #لبــــخند بر لبِ دیگر همنوعان بیاوریم ، .
خوشحالےیعنے ... #حضورِ_ڪاملِ_ما_در_هستے ، .
خوشحالےیعنے ...
همچون رودجارےبودن و در حرکت بودن ،
عبورڪردن و بہ عظمتےبےپایان چشم دوختن .
خوشحالےیعنے ...
#توانایے ما بہ گفتن یڪ #آرےبزرگ_بہ_زندگے .... .
.
.
#ڪارل_گوستاو‌یونگ

اگر #شــاد بودی
آهستــہ #بخنــد تا غم بیـدار نشود!
واگر #غمگیـن بودی
آرام #گریــہ کن تا
#شـادی نااُمیـد نشود... #چارلی چاپلین

#یا_رقیــہ س

#ممنون حســـینم کہ مـرا داده #حــوالــہ

گاهـے بہ #علـــے اصغـر و گاهے بہ #رقیّــہ

هرڪس کہ #اُمیدش شده از #ڪلِّ جهان قطع

#انداخٺـہ با #گریــہ نگاهـــے بہ #رقیّــــه
.
.
"السلام علیک یا بنت الحسین یا رقیه س"

دلم تنگ است بانو رقیه (س)....دلتنگ تو و آن ضریح سبز باصفایت...دلتنگ تو و آن قبر کوچک...دلتنگ تو و عروسک های روی ضریحت....د‌لتنگ دیدن دخترکان کوچک چادری در حرمت که دلم را ریش میکرد....دلتنگ صفای نماز صبح های حرمت....دلتنگ گنبد سفیدت که از دور دلم را می لرزاند....دلتنگ کوچه ای که به حرمت منتهی میشد و همه ش عروسک فروشی بود....دلتنگ دست های کوچکت که انگار بزرگی ش را بر سرت حس می کردی در آن نماز های حرمت....بانو دلم تنگ است....
.
.
#دمشق
#کوچه_های_شام
#حرم_حضرت_رقیه
#دلتنگمو_با_هیچکسم_میل_سخن_نیست
#گر_دخترکی_پیش_پدر_ناز_کند
#گره _کرببلای _همه_را_باز_کند
#من_رقیه_مذهبم_ربم_بود_بنت_الحسین
#جونم_فدات_بی بی
#حاجت_دارم
#تو_رو_به_اون_دستای_کوچیکت
#کمکم_کن

#مرا
#مار🐍
#درون
#آستينم
#ميزند
#گاهى
یادم بمـونہ نوشـــت : یـہ لیــست تهیــہ کــنم از افــرادے کـہ خیلـے بهشـــون اعتمـــاد دارم ، یہ جــا قایـــم کــنم
2 ســـال بعـــد لیســــت و دوبـاره ببـــینم،
ببیـــنم بـہ انتخـــابام #مےخندم ...(یا #گریــہ مےکنــم)!!☺ @yastunes

#نمیبخشم... بــھ #ﺧـــﺪﺍ قســم...
#ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻤــشـــ ... !!! #اونیــو کـہ وسـط #خندهــام

وقتــی #یادشــ میـوفتــم " #گریــہ ام" میگیـرھ...😔💔

#نمیبخشم... بــھ #ﺧـــﺪﺍ #قســم...
ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻤــشـــ ... !!! اونیــو کـہ #وسـط #خندهــام
وقتــی #یادشــ میـوفتــم "#گریــہ ام" میگیـرھ...

عشق چیزِ مردانــہ ایست . .
گاهــے لخت توےِ خانــہ مـےگردد . .
گاهــے روےِ تختــت مــےخوابد . .
و گاهــے ڪــہ مــےخواهــے
روے شانـہ هاے ارضا شده اش #گریــہ ڪــنـے . . .
رفتــہ است . .

حاݪـا ڪہ #ݪـبخنـده همـہ بخاطـره شڪسټــہ مݩــہ😒
بݪݩــد میشمـــ ټا #گریــہ ڪݩـݩ😏

#اولــین بارے کــہ گفـتے #دوستت
#دارم.... #گریــہ ام گرفت... #الان کسـے بهم میگـہ دوسم داره

#خندم میگــيـره

#siiah__ghalam

#خــستــہ امـ …

از صبورے خــستـــہ ام …

از فــَریــــادهایے که در گـــلویـــم خفـہ مانـد …

از اشـــــــک هایــی که قـاه قـاه خنــــده شـב …

و از حــــرف هایے که زنـــده بہ گـــور گــَشت در گــورستاטּِ دلـــــم

آســــاטּ نیست در پــَس #خـــنـده هاے مصــنوعے #گریــہ هاے دلت را ،

در بــی پنـــاهیت در پشت هـــــزاراטּ #دروغ پنهـــاטּ کنے …

ایــــטּ روزهــا معنے را از #زنـدگـــے حذف کــرבه امـ …

بدون تو برایـــم #فرق نمــےکــُنـد روزهایـــم را چگونــہ قربانـے کنمـ

مــــن خیــــلي #تغییر کردم..
خیــــــــــلي....
دیگہ واسـہ نبودن کسی #گریــہ نمیکنــم!
دیگہ به عشق دیدن کسی #بیرون نمیـــرم!
دیگہ #خندیدن بلد نیستم!
فقط آروم میشینم یه گوشه و #نــگاه میکنم!
دیگہ #شوخی نمیکنم!
دیگہ دنبال متن #عاشقانہ نیستم!
دیگہ آنلاین بودن کسی رو #چک نمیکنم!
دیگہ #نگران کسی نمیشم! دیگه #منتظر پی ام نیستم! بـَـد نشدم نــــہ.....!!! فقط خســـــــــتم ....😔 "مـــرگ احســــاســـم مبــارڪ"

Most Popular Instagram Hashtags