#گریــہ

MOST RECENT

#اسی لیے تو #عبــادت ہے میــرا #گریــہ بھی
میں #خود کو تیری #وفائیں سنا کے #روتا ہوں....😥😥 #ســــلام_عبــاس۴_یـا_مــــولا۴

. .
#خوشـــــحال_بودن
یعنے #توانمندے بالاے ما در #شـــــڪیبایے و #اســــــتقامت در برابر #سختےها ، .

خوشــــــــحالےیعنے ... #اطمینانےدرونے به این ڪہ #درد و #رنج و #سختے و #بیمارے و #مرگ جزء لاینفڪ زندگی ست اما هیچڪدام از آنها نــــــمےتواند مرا از پا بیــــاندازد!
.
خوشـــــحالےیعنے ...
#میل_بہ_زندگے علے رغم #علم بہ #فانےبودن_همہ_چیز ، خوشحالےیعنے ...
در #سختےها_لبخندزدن ،
.
خوشحالےیعنے ...
#آگاهے از #توانمندےبـــــزرگ ما برای بہ دوش ڪشیدنِ مشڪلات ،
.
خوشحالےیعنے ...
بعد از هر زمین خوردن همچنان #بــــــــتوانیم_بلنـــــــد_شویم
بعد از هر #گریــہ همچنان #بتــــــــوانیم #بخـــــندیم و #لبــــخند بر لبِ دیگر همنوعان بیاوریم ، .
خوشحالےیعنے ... #حضورِ_ڪاملِ_ما_در_هستے ، .
خوشحالےیعنے ...
همچون رودجارےبودن و در حرکت بودن ،
عبورڪردن و بہ عظمتےبےپایان چشم دوختن .
خوشحالےیعنے ...
#توانایے ما بہ گفتن یڪ #آرےبزرگ_بہ_زندگے .... .
.
.
#ڪارل_گوستاو‌یونگ

اگر #شــاد بودی
آهستــہ #بخنــد تا غم بیـدار نشود!
واگر #غمگیـن بودی
آرام #گریــہ کن تا
#شـادی نااُمیـد نشود... #چارلی_چاپلین

#مرا
#مار🐍
#درون
#آستينم
#ميزند
#گاهى
یادم بمـونہ نوشـــت : یـہ لیــست تهیــہ کــنم از افــرادے کـہ خیلـے بهشـــون اعتمـــاد دارم ، یہ جــا قایـــم کــنم
2 ســـال بعـــد لیســــت و دوبـاره ببـــینم،
ببیـــنم بـہ انتخـــابام #مےخندم ...(یا #گریــہ مےکنــم)!!☺ @yastunes

#نمیبخشم... بــھ #ﺧـــﺪﺍ قســم...
#ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻤــشـــ ... !!! #اونیــو کـہ وسـط #خندهــام

وقتــی #یادشــ میـوفتــم " #گریــہ ام" میگیـرھ...😔💔

#نمیبخشم... بــھ #ﺧـــﺪﺍ #قســم...
ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻤــشـــ ... !!! اونیــو کـہ #وسـط #خندهــام
وقتــی #یادشــ میـوفتــم "#گریــہ ام" میگیـرھ...

عشق چیزِ مردانــہ ایست . .
گاهــے لخت توےِ خانــہ مـےگردد . .
گاهــے روےِ تختــت مــےخوابد . .
و گاهــے ڪــہ مــےخواهــے
روے شانـہ هاے ارضا شده اش #گریــہ ڪــنـے . . .
رفتــہ است . .

عشق چیزِ مردانــہ ایست . .
گاهــے لخت توےِ خانــہ مـےگردد . .
گاهــے روےِ تختــت مــےخوابد . .
و گاهــے ڪــہ مــےخواهــے
روے شانـہ هاے ارضا شده اش #گریــہ ڪــنـے . . .
رفتــہ است . .

حاݪـا ڪہ #ݪـبخنـده همـہ بخاطـره شڪسټــہ مݩــہ😒
بݪݩــد میشمـــ ټا #گریــہ ڪݩـݩ😏

#اولــین بارے کــہ گفـتے #دوستت
#دارم.... #گریــہ ام گرفت... #الان کسـے بهم میگـہ دوسم داره

#خندم میگــيـره

#siiah__ghalam

#خــستــہ امـ …

از صبورے خــستـــہ ام …

از فــَریــــادهایے که در گـــلویـــم خفـہ مانـد …

از اشـــــــک هایــی که قـاه قـاه خنــــده شـב …

و از حــــرف هایے که زنـــده بہ گـــور گــَشت در گــورستاטּِ دلـــــم

آســــاטּ نیست در پــَس #خـــنـده هاے مصــنوعے #گریــہ هاے دلت را ،

در بــی پنـــاهیت در پشت هـــــزاراטּ #دروغ پنهـــاטּ کنے …

ایــــטּ روزهــا معنے را از #زنـدگـــے حذف کــرבه امـ …

بدون تو برایـــم #فرق نمــےکــُنـد روزهایـــم را چگونــہ قربانـے کنمـ

اگر #گریــہ نمے کنـــم
فکــر نکن از #سنگـــــم
مــن مـــــرد هستم
تنهـایے قـدم زدن
از گریـه کردن #دردنـاک تـــر است
#instagram#coffee#singleboy#fumilycoffee

Most Popular Instagram Hashtags