#کولوسئوم

211 posts

TOP POSTS

🚩 #گلادیاتور

فكر كن نه بازوهاى قوى داری نه خوب بلدى شمشير بزنی اما اسير شدی و بايد با گلادياتورها بجنگى.
زره تنت مي كنن و شمشير به دستت میدن، وقتى وارد ميدون جنگ ميشى از گلادياتورى كه بايد باهاش مبارزه كنى می ترسى، اما واسه زنده موندن تلاش می کنی و با تموم توانت شمشير ميزنى ولى در اخر شكست مى خورى.
وقتى شمشيرت مى افته امپراطور يا مى تونه دستش رو بياره بالا تا بهت یه فرصت ديگه بده يا مى تونه شست دستش رو بگيره پايين تا كارت رو تموم كنن. امپراطور تصميم ميگيره دستش رو بالا بگیره و اجازه بده یه روز ديگه هم بجنگى.
تو هم شمشيرت رو برمى دارى و خوشحال از اين كه زنده موندى ميرى تا فردا مثل يه گلادياتور واقعى مبارزه کنی.
روز بعد فرا ميرسه و این بار تو علاوه بر گلادياتوری كه باهاش مى جنگى از امپراطور هم ميترسى، مى دونى كه اين بار چيزی واسه از دست دادن ندارى. شمشيرت رو محكم تر توی دستت مى گيرى و با دل و جرات بيشترى مى جنگى.
اما باز هم شكست مى خورى و منتظر ميشى تا ديگه بكشنت ولى اين بار مردم دستشون رو ميارن بالا و وساطت مى كنن تا زنده بمونى. امپراطور هم به خاطر مردم دوباره می بخشدت و اجازه می ده باز هم بجنگى.
فرصت زنده بودن شايد واسه بار دوم هم خوشايند باشه اما ترس از شكست دوباره باعث ميشه ديگه شمشیر توی دست هات بلرزه.
روز سوم علاوه بر گلادياتوری كه باهاش می جنگى و امپراطور، از تماشاگرا هم مى ترسى... باز هم مى جنگى، مى جنگى، هر چى توان دارى توى دست هات میذارى ولى دوباره شكست مى خورى!

حالا بگو اون لحظه چه حسى دارى؟
مى خواى باز هم زنده بمونى؟ مى خوای باز هم بجنگى؟
يا مى خواى امپراطور این بار شست لعنتيش رو پايين بگيره؟

#سفرنامه_رم #روزبه_معین #کولوسئوم

.
فكر كن نه بازوهاى قوى داری نه خوب بلدى شمشير بزنی اما اسير شدی و بايد با گلادياتورها بجنگى.
زره تنت مي كنن و شمشير به دستت میدن، وقتى وارد ميدون جنگ ميشى از گلادياتورى كه بايد باهاش مبارزه كنى می ترسى، اما واسه زنده موندن تلاش می کنی و با تموم توانت شمشير ميزنى ولى در اخر شكست مى خورى.
وقتى شمشيرت مى افته امپراطور يا مى تونه دستش رو بياره بالا تا بهت یه فرصت ديگه بده يا مى تونه شست دستش رو بگيره پايين تا كارت رو تموم كنن. امپراطور تصميم ميگيره دستش رو بالا بگیره و اجازه بده یه روز ديگه هم بجنگى.
تو هم شمشيرت رو برمى دارى و خوشحال از اين كه زنده موندى ميرى تا فردا مثل يه گلادياتور واقعى مبارزه کنی.
روز بعد فرا ميرسه و این بار تو علاوه بر گلادياتوری كه باهاش مى جنگى از امپراطور هم ميترسى، مى دونى كه اين بار چيزی واسه از دست دادن ندارى. شمشيرت رو محكم تر توی دستت مى گيرى و با دل و جرات بيشترى مى جنگى.
اما باز هم شكست مى خورى و منتظر ميشى تا ديگه بكشنت ولى اين بار مردم دستشون رو ميارن بالا و وساطت مى كنن تا زنده بمونى. امپراطور هم به خاطر مردم دوباره می بخشدت و اجازه می ده باز هم بجنگى.
فرصت زنده بودن شايد واسه بار دوم هم خوشايند باشه اما ترس از شكست دوباره باعث ميشه ديگه شمشیر توی دست هات بلرزه.
روز سوم علاوه بر گلادياتوری كه باهاش می جنگى و امپراطور، از تماشاگرا هم مى ترسى... باز هم مى جنگى، مى جنگى، هر چى توان دارى توى دست هات میذارى ولى دوباره شكست مى خورى!
حالا بگو اون لحظه چه حسى دارى؟
مى خواى باز هم زنده بمونى؟ مى خوای باز هم بجنگى؟
يا مى خواى امپراطور این بار شست لعنتيش رو پايين بگيره؟
~
#سفرنامه_رم #روزبه_معین
#کولوسئوم

#کولوسئوم بزرگترین آمفی #تئاتر #جهان...
در مورد کولوسئوم در #ایوارنامه بیشتر #مطالعه کنید....
www.eavar.com

.
فكر كن نه بازوهاى قوى داری نه خوب بلدى شمشير بزنی اما اسير شدی و بايد با گلادياتورها بجنگى.
زره تنت مي كنن و شمشير به دستت میدن، وقتى وارد ميدون جنگ ميشى از گلادياتورى كه بايد باهاش مبارزه كنى می ترسى، اما واسه زنده موندن تلاش می کنی و با تموم توانت شمشير ميزنى ولى در اخر شكست مى خورى.
وقتى شمشيرت مى افته امپراطور يا مى تونه دستش رو بياره بالا تا بهت یه فرصت ديگه بده يا مى تونه شست دستش رو بگيره پايين تا كارت رو تموم كنن. امپراطور تصميم ميگيره دستش رو بالا بگیره و اجازه بده یه روز ديگه هم بجنگى.
تو هم شمشيرت رو برمى دارى و خوشحال از اين كه زنده موندى ميرى تا فردا مثل يه گلادياتور واقعى مبارزه کنی.
روز بعد فرا ميرسه و این بار تو علاوه بر گلادياتوری كه باهاش مى جنگى از امپراطور هم ميترسى، مى دونى كه اين بار چيزی واسه از دست دادن ندارى. شمشيرت رو محكم تر توی دستت مى گيرى و با دل و جرات بيشترى مى جنگى.
اما باز هم شكست مى خورى و منتظر ميشى تا ديگه بكشنت ولى اين بار مردم دستشون رو ميارن بالا و وساطت مى كنن تا زنده بمونى. امپراطور هم به خاطر مردم دوباره می بخشدت و اجازه می ده باز هم بجنگى.
فرصت زنده بودن شايد واسه بار دوم هم خوشايند باشه اما ترس از شكست دوباره باعث ميشه ديگه شمشیر توی دست هات بلرزه.
روز سوم علاوه بر گلادياتوری كه باهاش می جنگى و امپراطور، از تماشاگرا هم مى ترسى... باز هم مى جنگى، مى جنگى، هر چى توان دارى توى دست هات میذارى ولى دوباره شكست مى خورى!
حالا بگو اون لحظه چه حسى دارى؟
مى خواى باز هم زنده بمونى؟ مى خوای باز هم بجنگى؟
يا مى خواى امپراطور این بار شست لعنتيش رو پايين بگيره؟

#سفرنامه_رم #روزبه_معین
#کولوسئوم
#عکاسی

#کولوسئوم بزرگترین #تماشاخانه در #امپراتوری_روم 🔻در کولوسئوم #گلادیاتورها یابا یکدیگر یابا حیوانات وحشی می‌جنگیدندو اسباب سرگرمی تماشاچیان خود را (که اغلب از اشراف بودند) فراهم می‌کردند.
#نقطه_چین

🇮🇷آمل زیبا_رُم زیبا🇮🇹
.
📸 #محمد_فاطمی
.
#کولوسئوم
یکی از بزرگترین تماشاخانه امپراطوری #رم بوده ، رم باستانی و تاریخ ساز با شخصیت های اساطیری ...
.
❤️ #آمل_زیبا ❤️ 💚ممنون از حمایتتون💚

.
فكر كن نه بازوهاى قوى داری نه خوب بلدى شمشير بزنی اما اسير شدی و بايد با گلادياتورها بجنگى.
زره تنت مي كنن و شمشير به دستت میدن، وقتى وارد ميدون جنگ ميشى از گلادياتورى كه بايد باهاش مبارزه كنى می ترسى، اما واسه زنده موندن تلاش می کنی و با تموم توانت شمشير ميزنى ولى در اخر شكست مى خورى.
وقتى شمشيرت مى افته امپراطور يا مى تونه دستش رو بياره بالا تا بهت یه فرصت ديگه بده يا مى تونه شست دستش رو بگيره پايين تا كارت رو تموم كنن. امپراطور تصميم ميگيره دستش رو بالا بگیره و اجازه بده یه روز ديگه هم بجنگى.
تو هم شمشيرت رو برمى دارى و خوشحال از اين كه زنده موندى ميرى تا فردا مثل يه گلادياتور واقعى مبارزه کنی.
روز بعد فرا ميرسه و این بار تو علاوه بر گلادياتوری كه باهاش مى جنگى از امپراطور هم ميترسى، مى دونى كه اين بار چيزی واسه از دست دادن ندارى. شمشيرت رو محكم تر توی دستت مى گيرى و با دل و جرات بيشترى مى جنگى.
اما باز هم شكست مى خورى و منتظر ميشى تا ديگه بكشنت ولى اين بار مردم دستشون رو ميارن بالا و وساطت مى كنن تا زنده بمونى. امپراطور هم به خاطر مردم دوباره می بخشدت و اجازه می ده باز هم بجنگى.
فرصت زنده بودن شايد واسه بار دوم هم خوشايند باشه اما ترس از شكست دوباره باعث ميشه ديگه شمشیر توی دست هات بلرزه.
روز سوم علاوه بر گلادياتوری كه باهاش می جنگى و امپراطور، از تماشاگرا هم مى ترسى... باز هم مى جنگى، مى جنگى، هر چى توان دارى توى دست هات میذارى ولى دوباره شكست مى خورى!
حالا بگو اون لحظه چه حسى دارى؟
مى خواى باز هم زنده بمونى؟ مى خوای باز هم بجنگى؟
يا مى خواى امپراطور این بار شست لعنتيش رو پايين بگيره؟

#سفرنامه_رم #روزبه_معین
#کولوسئوم

#کولوسئوم
کولوسئوم از لحاظ معماری نقطه‌ی عطفی در تاریخی امپراطوری روم است و با ظرفیتی معادل ۴۵۰۰۰ صندلی، بزرگ‌ترین آمفی‌تئاتر دنیای باستان به شمار می‌رود.
@Arad_Agency
#جاذبه_های_دیدنی_جهان
#ایتالیا

MOST RECENT

👑ITALY LAND OF LOVE👑
🔰 Lazio
#Roma _ #Colosseo
.
The Colosseum or Coliseum 
also known as the Flavian Amphitheatre (Latin: Amphitheatrum Flavium; Italian: Anfiteatro Flavio [aŋfiteˈaːtro ˈflaːvjo] orColosseo [kolosˈsɛːo]), is an oval amphitheatrein the centre of the city of Rome, Italy. Built ofconcrete and sand, it is the largestamphitheatre ever built. The Colosseum is situated just east of the Roman Forum. Construction began under the emperorVespasian in AD 72,and was completed in AD 80 under his successor and heir Titus.Further modifications were made during the reign of Domitian (81–96).These three emperors are known as the Flavian dynasty, and the amphitheatre was named in Latin for its association with their family name.
.
❌Construction of the Colosseum began under the rule of Vespasia
in around 70–72 AD (73-75 AD according to some sources The Colosseum had been completed up to the third story by the time of Vespasian's death in 79. The top level was finished by his son,Titus, in 80,
and the inaugural games were held in A.D. 80 or 81. Dio Cassius recounts that over 9,000 wild animals were killed during the inaugural games of the amphitheatre
.
🔰Lazio
_ Beautiful city of Rome #Colosseum
.
🔰ایالت لازیو
شهر تاریخی رم _ نمایی بی نظیر از #کولوسئوم باشکوه رم باستان _ یادمانی از امپراتور بزرگ رم ،وسپاسیان در سال 70 میلادی.
با ابعاد 189×156/متر.
با گنجایش 50 هزار نفر!! و دارای سایه بان های کرباسی که تماشاچیان را از معرض آفتاب محفوظ میداشت!!.
_جایگاه پلکانی تماشاچیان بر روی تعداد زیادی از طاق ها که از جنس #بتون و #اختراع رومی ها بود قرار داشت. و دارای چندین طبقه در زیر زمین ورزشگاه بود که دارای اتاق ها,راه رو ها و قفس ها قرار داشت.
کف آن از چوب و روی آن از ماسه بود تا خون هارو به خود جذب کند.آخرین مبارزه در این استادیوم در سال پانصدو بیست و سه برگزار شد.
.
🔰به کانال بی نظیر ایتالیای بزرگ در تلگرام بپیوندید ⬇️⬇️
.
https://t.me/joinchat/AAAAAD3mcxKar4eW5mtgog
____________________
#Italy #azzurri #love #azzurro #Serie.A #Nazionale #forzaazzurri
#italysport #football #insta #scudetto #Roma #lazio #Totti

#euro_trip #italy_trip #rome
#سفرنامه_اروپا : #رم_ایتالیا
#عکسهای_امروز : #رم #ایتالیا
صبح وقتی از هاستل میام بیرون میبینم یه مشتری و یه کاسب سر مقدار ناچیزی دعوا افتادن و دارن حسابی تو بازار میوه کنار هاستل ما از خجالت هم در‌میان . راهمو به سمت وسط شهر و به سمت #کلوسئوم ادامه میدم . در روم قدیم کولوسئوم محل نبرد گلادیاتور ها بوده ، همچنین برای لذت بردن قشر مرفه بعضاً گلادیاتورها مجبور بودن تا با حیوون های وحشی هم بجنگن .
بعد از کولوسئوم میرم به سمت بافت خیلی قدیمی و تاریخی رم که درست در مرکز شهر واقع شده اما بیشتر اون توسط فنس ها و حصارها محصور شده این روزها و نمی‌دونم چکار دارن میکنن با این بنا ها .
یکی از زیباترین ساختمون های شهر رم #موزه_ویتوریانو هست که در نزدیکی #کولوسئوم قرار گرفته ( حدودا نیم ساعت پیاده روی ) ، وقتی #معماری اینجا رو میبینیم متوجه میشیم واقعا بعضی حرف و حدیث ها درباره بقیه سازه های دنیا فقط حرفی بیش نیست و اگر کسی بخوا درباره #تاریخ ادعا کنه حدقال از نظر معماری اینها پیشرو هستند .
#سفرنامه_ایتالیا #کوچسرفینگ #سفر_ایتالیا #ویزای_شنگن #سفر_رم #هاستل #ایتالیا #رم #هاستل #کمپینگ #عکاسی_با_موبایل #خاطرات_سفر
#mybackpackingtrips #my_diaries #photogragphy_with_mobile

#کولوسئوم 🗻 یک تماشاخانه در شهر رم در ایتالیا است. کولوسئوم بزرگترین تماشاخانه در امپراتوری روم بوده است. کولوسئوم ظرفیتی میان ۵۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ نفر و ۸۰ درب ورودی داشته است. ساخت کولوسئوم توسط #وسپاسیان بین سالهای ۶۹ تا ۷۰ میلادی پایه‌گذاری شد. پس از آن پسرش #تیتوس در سال ۸۰ میلادی کار ساخت آن را در زمین‌های باتلاقی میان تپه‌های #اسکوئیلین و #کائلین تمام کرد. البته پس از او #دومیتیان (برادر تیتوس) در #کولوسئوم تغییراتی اعمال کرد. به عنوان اولین آمفی تئاتر دائمی در روم کامل کرد.

امروزه بیش‌تر کولوسئوم را با تاریخ خونین نبرد #گلادیاتورها در آن می‌شناسند. در کولوسئوم گلادیاتور با یکدیگر یا با حیوانات وحشی می‌جنگیدند و اسباب سرگرمی تماشاچیان خود را ( که اغلب از اشراف بودند) فراهم می‌کردند. برخی اعدام‌ها (مانند اعدام با رهاسازی حیوانات وحشی) نیز در کولوسئوم انجام می‌شده است.
🏛🗻🏛🌏🌎🌍🕍🍃🌹
#ایتالیا_را_بشناسیم
1

#کولوسئوم
کولوسئوم از لحاظ معماری نقطه‌ی عطفی در تاریخی امپراطوری روم است و با ظرفیتی معادل ۴۵۰۰۰ صندلی، بزرگ‌ترین آمفی‌تئاتر دنیای باستان به شمار می‌رود.
@Arad_Agency
#جاذبه_های_دیدنی_جهان
#ایتالیا

تماشاخانه کولوسئوم . رم ایتالیا
#تماشا #تماشاگر #تماشاخانه #کولوسئوم #کلوسئوم #کولوسیوم #رم #ایتالیا #رم_ایتالیا #دیدنی #عکس #عکاسی #توریست #سفر #مسافرت #گردش #گردشگری #گردشگر #تاریخ #تاریخی
----------
✅ نکته :
لطفا فالو کنید و دوستان خودتان را تگ کنید
در تلگرام ، فیسبوک ، توییتر هم عضو بشوید
Telegram : https://goo.gl/ZKZutM
Facebook : https://goo.gl/wYfoi7
Twitter : https://goo.gl/sV7JBi
Instagram : https://goo.gl/oYX5xw
خبرنامه : http://eepurl.com/cXmGwb
برای پیدا کردن "ببین وب" در شبکه های اجتماعی از 🆔@BebinWeb استفاده کنید
تشکر فراوان ❤️

لطفا اگر اطلاعی درباره ی مکانهای نشان داده شده در این کلیپ که درباره ی شهر #رم هست دارید در کامنت بنویسید تا استفاده کنیم.
اولین سازه : طاق کنستانتین
دومین سازه : #کولوسئوم
سومین : ؟
چهارمین: ؟

نمایی از تماشاخانه کولوسئوم که زمانی شاهد نبردهایی خونین بین گلادیاتورها با هم و حیوانات وحشی بوده و محلی برای تفریح و سرگرمی مردمان آن روزگار.
رم، ایتالیا
Colosseum, Italy
شما هم به سُفره یِ سَفَرِ ما دعوتید، به جمع ما بپیوندید:
t.me/sofreyesafar
#sofreyesafar
#سفره_ى_سفر #جهانگرد #جهانگردی #گردش #گردشگری #تور #توریسم #تفریح #گشت #ایتالیا #رم #کولوسئوم #نبرد #گلادیاتور #میراث #گذشته #تاریخ #فرهنگ #Colosseum #Italy #Rome #gladiator #historical #tour #trip

#کولوسئوم بزرگترین #تماشاخانه در #امپراتوری_روم 🔻در کولوسئوم #گلادیاتورها یابا یکدیگر یابا حیوانات وحشی می‌جنگیدندو اسباب سرگرمی تماشاچیان خود را (که اغلب از اشراف بودند) فراهم می‌کردند.
#نقطه_چین

#کولوسئوم -#رم -#ایتالیا
بزرگترین آمفی تئاتردر امپراطوری روم باستان با ۸۰درب ورودی و۵۰هزار صندلی.

#Engineering to the power of #Design
.
For centuries the #Arch has been considered as a proof of rigidity in all kind of structures.
.

قرن هاست که بشر به استحکام و زیبایی استراکچرهای کمانی شکل پی برده و از آن در طراحی های مهندسی خود استفاده می‌کنند.
این طراحی در سازه های معروفی چون برج #ایفل، دروازه #تریمف، #کولوسئوم، پل #هاربر و ...
مشهود است.
مهندسین فستو نیز از این اصل در طراحی بدنه سیلندرهای پنوماتیکی و الکترومکانیکی خود بهره برده‌اند.
💙#we_are_the_engineers_of_productivity #ispired_by_nature 💙
💙#ما_مهندسین_بهره‌وری_هستیم #طبیعت_منبع_الهام_ماست💙
💙#festo #pneumatic #industrial #automation #factory #process #instrumentation #engineering #air #control 💙
💙 #پنوماتیک #اتوماسیون #صنعتی #ابزار_دقیق #مهندسی #کنترل💙
#cylinder #electromechanical #EGC

#Engineering to the power of #Design
.
For centuries the #Arch has been considered as a proof of rigidity in all kind of structures.
.

قرن هاست که بشر به استحکام و زیبایی استراکچرهای کمانی شکل پی برده و از آن در طراحی های مهندسی خود استفاده می‌کنند.
این طراحی در سازه های معروفی چون برج #ایفل، دروازه #تریمف، #کولوسئوم، پل #هاربر و ...
مشهود است.
مهندسین فستو نیز از این اصل در طراحی بدنه سیلندرهای پنوماتیکی و الکترومکانیکی خود بهره برده‌اند.
💙#we_are_the_engineers_of_productivity #ispired_by_nature 💙
💙#ما_مهندسین_بهره‌وری_هستیم #طبیعت_منبع_الهام_ماست💙
💙#festo #pneumatic #industrial #automation #factory #process #instrumentation #engineering #air #control 💙
💙 #پنوماتیک #اتوماسیون #صنعتی #ابزار_دقیق #مهندسی #کنترل💙
#cylinder #electromechanical #EGC

Most Popular Instagram Hashtags