[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#کندهار

MOST RECENT

👇👇👇👇👇👇
ﻟﻄﯿﻒ ﭘﺪﺭﺍﻡ : ﻣﻦ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﯼ ﻗﻨﺪﻫﺎﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻢ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ،ﭼﻮﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺍﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﮐﺮﺯﯼ ﻭ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﺭﺍﺯﻕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻌﻮﺭ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﮐﻼﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺯﻋﺎﻣﺖ ﮐﺸﻮﺭ،ﺳﺮﻭﺩ ﻣﻠﯽ،ﻫﻮﯾﺖ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺷﻮﻭﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺣﻖ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺭﺍ ﻭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮﯼ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﺭﺍﺯﻕ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪﻩ ﺳﺎﺩﻩ ﻟﻮﺣﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮﺍﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺑﺴﺎﺯﻧﺪ ﺩﺭﺱ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ . ﺁﻗﺎﯼ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﺭﺍﺯﻕ ﮔﻔﺖ : ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺍﻓﻌﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ ﺍﺯ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺷﻮﺩ . ﺣﺎﻻ ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ : ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺍﻡ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﯼ ﺗﺬﮐﺮﻩ ﯼ ﺑﺮﻗﯽ ﮔﻔﺘﻢ، ﻫﻮﯾﺖ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﻭ ﺣﺘﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﯼ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ . ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺪﺭﺍﻟﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻓﺪﺭﺍﻟﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﺶ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﻓﺪﺭﺍﻟﯽ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ . ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﻡ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻫﯿﻢ . ﮐﻠﻤﻪ ﯼ ﺁﺭﯾﺎﯾﯽ ﻭ ﺁﺭﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎﺭ ﻧﮋﺍﺩﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ . ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﻮﻣﯽ ﻭ ﺗﺒﺎﺭﯼ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺂ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺟﺎ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﯾﺸﻪ ﯾﯽ ﺣﻞ ﺷﻮﺩ . ﻧﺎﻡ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ، ﺳﺮﻭﺩ ﻣﻠﯽ، ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮﺍﯾﯽ،ﻫﻮﯾﺖ، ﺯﺑﺎﻥ،ﭘﻮﻝ،ﭘﺮﭼﻢ ﻭ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮ ... #افغانستان #مزارشریف #بلخ #هرات #کندهار #پشتون #سمنگان #ترکمن #اقوام #مردم #تاجیک #هزاره #پروان #هویت
#afghanistan #kabul #kandahar #badakhshan #takhar #Jalalabad #peaple #herat #culture # #zabul

د خپرونې سرټکي
خپرونه بشپړه لږ وروسته پر بي بي سي پښتو يوټيوب هم کتلی شئ.. http://bbc.in/2xuIAW2 بشپړه خپرونه:
#بي_بي_سي #پښتو #افغانستان #کابل #هرات #کندهار #بلخ #ننگرهار #هلمند #بدخشان #غزنی #لوگر #فاریاب #زابل #غور #پروان #کندز #لغمان #فراه #بامیان #پېښور #پښتونخوا#نری

افغانستان زیبا #کندهار 😙

#وزارت_زراعت ۱۲ #سردخانه‌ی ۵۰۰ تنی جدید می‌سازد
وزارت زراعت برای #نگه‌داشت #میوه و #سبزی‌جات و #افزایش #درآمد #دهقانان و باغ‌داران ۱۲باب سردخانه‌ی جدید ولایتی می‌سازد که هر کدام این سردخانه‌ها، ظرفیت نگه‌داری ۵۰۰ متریک تن #محصولات_زراعتی را خواهند داشت.
این وزارت برای تقویت #سکتور_باغ‌داری، به خصوص جلوگیری از فاسد شدن میوه و سبزیجات، در نظر دارد در #سال_مالی ۱۳۹۷، چندین سردخانه‌ی جدید بسازد. وزارت #زراعت در برنامه دارد که در بهار ۱۳۹۷ کار ساخت ۱۲باب سردخانه‌ی جدید ولایتی را در ولایت‌های #غزنی، #پروان، #کاپیسا، #تخار، #فراه، #نیمروز، #میدان‌وردک، #لوگر، #فاریاب و #پکتیا آغاز کند. همین حالا قرارداد این سردخانه‌ها به اعلان رفته است.
ولایت‌های یاد شده به دلیل داشتن برق و حاصلات بیش‌تر میوه و سبزی، انتخاب شده‌اند.
متأسفانه در گذشته، در بخش ساخت سردخانه‌ها کم‌تر تمرکز شده بود. در ۱۳۹۲، وزارت زراعت کار ساخت هشت سردخانه تجارتی به ظرفیت هر کدام ۵هزار تن در ولایت‌های کابل، #هرات، #بلخ، #ننگرهار، #کندهار و #کندز را آغاز کرد، اما با گذشت پنج سال بر خلاف قرارداد؛ تعلل، کارشکنی و کم‌کاری صورت گرفت تا این که این قرارداد چندی پیش فسخ شد.
نیاز اساسی بخش زراعت کشور ایجاد سردخانه‌ها است و در حال حاضر این وزارت شدیداً تلاش دارد تا #دیزاین هشت سردخانه را مجدّداً نهایی سازد تا در ربع دوم سال مالی کار ساخت این سردخانه‌ها رسماً آغاز شود.
با آغاز کار هشت سردخانه‌ی تجارتی و ۱۲ سردخانه‌ی ولایتی به ارزش ۶۵ میلیون دالر، قرار است تا یک‌سال دیگر مجموعاً ۲۰ سردخانه #تجارتی و ولایتی در کشور به بهره‌برداری سپرده شوند.
این سردخانه‌ها، تا حدی از فاسد شدن میوه و سبزی کشور جلوگیری‌ می‌کند. در فصل برداشت، میوه و سبزی به قیمت بسیار ارزان از کشور خریده به بیرون از کشور صادر می‌شود و بعداً در زمستان با چند برابر قیمت، دوباره وارد می‌شود. این سردخانه‌ها باعث می‌شود که محصولات داخلی، به بهای ارزان به بیرون کشور #صادر نشوند و به قیمت مناسب به فروش برسند،
روند توسعه سبزخانه(گلخانه) در سایر ولايت ها جریان دارد.

د خپرونې سرټکي
خپرونه بشپړه لږ وروسته پر بي بي سي پښتو يوټيوب هم کتلی شئ.. http://bbc.in/2xuIAW2 بشپړه خپرونه:
#بي_بي_سي #پښتو #افغانستان #کابل #هرات #کندهار #بلخ #ننگرهار #هلمند #بدخشان #غزنی #خوست #نیمروز #پکتیا #تخار #سرپل #کاپیسا #پېښور #پښتونخوا#نری

ده خبرونو سر تکی
بشپړه خپرونه لږ وروسته پر فېسبوک او یوټیوب
#کابل #افغانستان #بلخ #ننگرهار #هلمند #بدخشان #کندهار #هرات #پېښور #پښتونخوا #نری

د خپرونې سرټکي
خپرونه بشپړه لږ وروسته پر بي بي سي پښتو يوټيوب هم کتلی شئ.. http://bbc.in/2xuIAW2 بشپړه خپرونه:
#بي_بي_سي #پښتو #افغانستان #کابل#هرات #کندهار #بلخ #ننگرهار #هلمند #بدخشان #غزنی #لوگر #فاریاب #زابل #غور #پروان #کندز #لغمان #فراه #پېښور #اسلام_اباد #پښتونخوا#نری

د خپرونې سرټکي
خپرونه بشپړه لږ وروسته پر بي بي سي پښتو يوټيوب هم کتلی شئ.. http://bbc.in/2xuIAW2 بشپړه خپرونه:
#بي_بي_سي #پښتو #افغانستان #کابل #هرات #کندهار #بلخ #ننگرهار #هلمند #بدخشان #غزنی #خوست #نیمروز #پکتیا ##پېښور #اسلام_اباد #پښتونخوا #پاکستان #نری

د خپرونې سرټکي
خپرونه بشپړه لږ وروسته پر بي بي سي پښتو يوټيوب هم کتلی شئ.. http://bbc.in/2xuIAW2 بشپړه خپرونه:
#بي_بي_سي #پښتو #افغانستان #کابل #هرات #کندهار #بلخ #ننگرهار ##پېښور #پښتونخوا#نری

Most Popular Instagram Hashtags