[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#کلام_مقدس

MOST RECENT

📌روزی چند زن #فرزندان خود را نزد #عیسی آوردند،تا آنان را برکت دهدولی شاگردان #عیسی ایشان را به عقب راندند و گفتند که مزاحم نشوید
-
💢ولی وقتی #عیسی رفتار شاگردان را دید #ناراحت شد و به ایشان گفت، بگذاریدبچه ها نزد من بیایندایشان را بیرون نکنیدچون #ملکوت خداوند به آنانی تعلق دارد که مانند این بچه ها باشند
-
💯 در حقیقت به شما می گویم هرکه نخواهدمانند یک کودک بسوی خدابیایدهرگز ازبرکات #ملکوت خداوند برخوردار نخواهد شد.
10: 13-15مرقس
-
#مسیحیت #مسیحی #مسیح #مسیحیان #عیسی #عیسی_مسیح #فرزندان #کودک #ملکوت #خدا #برکات #شاگردان #انجیل #انجیل_مرقس #ناراحت #ناراحت #کلیسا #کلام_مقدس #مرقس #روح_القدوس}}}

#عیسی درود بر او باد :
-
💢️ ... ای قوم #اسرائیل گوش کن تنها خدایی که وجود دارد ،خداوند ماست و باید اورابا تمام قلب و جان و فکر و نیروی خود دوست بداری
-
♨️️دومین حکم مهم این است :دیگران را به اندازه خودت #دوست داشته باش ،هیچ دستوری مهم تر ازاین دو نیست . -
#مسیح #مسیحیان #مسیحیت #عیسی_مسیح #عیسی #محبت #قوم #دوست_داشتن #احکام #خدا #اسرائیل #قوم_اسرائیل #قلب #جان #انجیل #انجیل_مرقس #مرقس #دستور #حکم #فکر #نیرو #کلام_مقدس}}}

📌پس #عیسی نشست و آنها را دور خود جمع کردو گفت هرکه میخواهدازهمه #بزرگتر باشد باید کوچکتر از همه و خدمتگزار همه باشد
_
💢سپس کودکی را درمیان آوردو او را درآغوش گرفت و گفت ؛هرکه بخاطر من خدمتی به این کودک بکنددرواقع به من خدمت کرده و هرکه به من خدمت کند به پدرم که مرا فرستاده خدمت کرده است 9 :37-35مرقس
_

#عیسی #مسیح #مسیحیان #مسیحی #مسیحیت #عیسی_مسیح #انجیل #انجیل_مرقس #خدمت #بزرگتر #کودک #آغوش #خدمتگزار #کوچیکتر #محبت #پدر #فرستاده #کلیسا #کلام_مقدس}}}

دنیا پر از #شخصیت هایی هست که از خودشون مطالبی رو به یادگار گذاشتن و ما با تعدادی #موافق، #مخالف یا بعضی هم برامون #بی_اهمیت هستن،
این معیار باید برای همه #متون متون تاریخی صدق کنه،
ما #کلام_مقدس نمیخوایم

#عیسی_مسیح
_
ای نادانان، آیا آن که بیرون را آفرید، درون را نیز نیافرید⁉️
_
💯پس از آنچه در درون است صدقه دهید تا همه چیز برایتان پاک باشد.
لوقا ۴۰ - ۴۱ :۱۱
_
#مسیح #مسیحیت #مسیحیان #مسیحیان_ایران #عیسی #عیسی_مسیح #نادان #آفریده #صدقه #پاک #انجیل #انجیل_لوقا #کلام_مقدس #کتاب_مقدس

12/11/96

#کلام_مقدس
_
قیمت یک گنجشک چقدر است ⁉️
خیلی ناچیز .ولی حتی یک گنجشک نیز بدون اطلاع #پدر_آسمانی شما بر زمین نمی افتدتمام موهای سر شما نیز حساب شده است.
_
💯پس نگران نباشیددر نظر خدا شما خیلی بیشتر از گنجشک های دنیا ارزش دارید

انجیل متی10 :29-31
_
#مسیح #عیسی #عیسی_مسیح #فرزند #پدر #پسر #کلام_مقدس #پدر_آسمانی #انجیل #انجیل_متی #ارزش #زمین #مسیحیت #مسیحیان_ایران #نگران #خدا #قیمت #نجات_دهنده #دنیا #حساب

#عیسی_مسیح ❌گمان نکنیدهرکه خود را مومن نشان دهدبه بهشت خواهد رفت ،ممکن است عده ای حتی مرا خداوند خطاب کنند اما به حضور خدا راه نیابند
_
💯فقط آنانی می توانند به حضور خدا برسندکه اراده پدر آسمانی را به جا آورند.
_
انجیل متی 7:21
_
#پدر #عیسی #عیسی_مسیح #پدرآسمانی #مسیحیت #مسیحیان_ایران #اراده #انجیل #کلام_مقدس #مسیح #انجیل_متی #بهشت #خدا #مومن #پسر #کتاب_مقدس

14/11/96

#عیسی_مسیح 💢فقط با عبور از در تنگ می توان به حضور خدا رسیدجاده ای که به طرف جهنم می رود خیلی پهن است و دروازه اش نیز بسیار بزرگ و همه کسانی که آن راه را می روندبه راحتی می توانند داخل شوند.
_
💯دری که به زندگی جاویدان باز می شود کوچیک است و راهش نیز باریک و تنها عده ی کمی می توانند به آن راه یابند
انجیل متی 14:7
_
#مسیح #عیسی #عیسی_مسیح #مسیحیت #مسیحیان #انجیل #جاده #دروازه #خدا #جاویدان #در #انجیل_متی #کلام_مقدس #نجات_دهنده #انجیل_متی #مسیحیان_ایران #جهنم #بهشت #زندگی #کوچک #تنها

16/11/96

#کلام_مقدس
_
قیمت یک گنجشک چقدر است ⁉️
خیلی ناچیز .ولی حتی یک گنجشک نیز بدون اطلاع #پدر_آسمانی شما بر زمین نمی افتدتمام موهای سر شما نیز حساب شده است.
_
💯پس نگران نباشیددر نظر خدا شما خیلی بیشتر از گنجشک های دنیا ارزش دارید

انجیل متی10 :29-31
_
#مسیح #عیسی #عیسی_مسیح #فرزند #پدر #پسر #کلام_مقدس #پدر_آسمانی #انجیل #انجیل_متی #ارزش #زمین #مسیحیت #مسیحیان_ایران #نگران #خدا #قیمت #نجات_دهنده #دنیا #حساب

#کلام_مقدس
_
قیمت یک گنجشک چقدر است ⁉️
خیلی ناچیز .ولی حتی یک گنجشک نیز بدون اطلاع #پدر_آسمانی شما بر زمین نمی افتدتمام موهای سر شما نیز حساب شده است.
_
💯پس نگران نباشیددر نظر خدا شما خیلی بیشتر از گنجشک های دنیا ارزش دارید

انجیل متی10 :29-31
_
#مسیح #عیسی #عیسی_مسیح #فرزند #پدر #پسر #کلام_مقدس #پدر_آسمانی #انجیل #انجیل_متی #ارزش #زمین #مسیحیت #مسیحیان_ایران #نگران #خدا #قیمت #نجات_دهنده #دنیا #حساب

#کلام_مقدس
_
قیمت یک گنجشک چقدر است ⁉️
خیلی ناچیز .ولی حتی یک گنجشک نیز بدون اطلاع #پدر_آسمانی شما بر زمین نمی افتدتمام موهای سر شما نیز حساب شده است.
_
💯پس نگران نباشیددر نظر خدا شما خیلی بیشتر از گنجشک های دنیا ارزش دارید

انجیل متی10 :29-31
_
#مسیح #عیسی #عیسی_مسیح #فرزند #پدر #پسر #کلام_مقدس #پدر_آسمانی #انجیل #انجیل_متی #ارزش #زمین #مسیحیت #مسیحیان_ایران #نگران #خدا #قیمت #نجات_دهنده #دنیا #حساب

#کلام_مقدس
_
قیمت یک گنجشک چقدر است ⁉️
خیلی ناچیز .ولی حتی یک گنجشک نیز بدون اطلاع #پدر_آسمانی شما بر زمین نمی افتدتمام موهای سر شما نیز حساب شده است.
_
💯پس نگران نباشیددر نظر خدا شما خیلی بیشتر از گنجشک های دنیا ارزش دارید

انجیل متی10 :29-31
_
#مسیح #عیسی #عیسی_مسیح #فرزند #پدر #پسر #کلام_مقدس #پدر_آسمانی #انجیل #انجیل_متی #ارزش #زمین #مسیحیت #مسیحیان_ایران #نگران #خدا #قیمت #نجات_دهنده #دنیا #حساب

#کلام_مقدس
_
قیمت یک گنجشک چقدر است ⁉️
خیلی ناچیز .ولی حتی یک گنجشک نیز بدون اطلاع #پدر_آسمانی شما بر زمین نمی افتدتمام موهای سر شما نیز حساب شده است.
_
💯پس نگران نباشیددر نظر خدا شما خیلی بیشتر از گنجشک های دنیا ارزش دارید

انجیل متی10 :29-31
_
#مسیح #عیسی #عیسی_مسیح #فرزند #پدر #پسر #کلام_مقدس #پدر_آسمانی #انجیل #انجیل_متی #ارزش #زمین #مسیحیت #مسیحیان_ایران #نگران #خدا #قیمت #نجات_دهنده #دنیا #حساب

#عیسی_مسیح 💢فقط با عبور از در تنگ می توان به حضور خدا رسیدجاده ای که به طرف جهنم می رود خیلی پهن است و دروازه اش نیز بسیار بزرگ و همه کسانی که آن راه را می روندبه راحتی می توانند داخل شوند.
_
💯دری که به زندگی جاویدان باز می شود کوچیک است و راهش نیز باریک و تنها عده ی کمی می توانند به آن راه یابند
انجیل متی 14:7
_
#مسیح #عیسی #عیسی_مسیح #مسیحیت #مسیحیان #انجیل #جاده #دروازه #خدا #جاویدان #در #انجیل_متی #کلام_مقدس #نجات_دهنده #انجیل_متی #مسیحیان_ایران #جهنم #بهشت #زندگی #کوچک #تنها

In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful
In this article, we intend to talk about the proof of Imam 's time in the Bible. In the thoughts of the Christians, Jesus Christ is known as the Son of God. They insist that in the Bible, Jesus Christ has repeatedly identified himself as the Son of God, and that is why the followers of Christianity know Christ, as the Son of God.

It is interesting that these individuals, with this degree of prejudice and insistence on this subject, do not take the expression of the Son of Man in the Holy Book seriously. This phrase means the Son of Man, and is only mentioned in some verses of the Bible and these verses refer precisely to the emergence of savior. One group believes that this attribute belongs to Christ himself, but the question that is skeptical in this story is precisely why in all other verses in the Bible all the other attributes of Christ have been enumerated and only where the phrase " Son of man "is used the Bible talks about the emergence of the talk at that place?
Continue on comment..
#son_of_man
#bible
#quran
#imam_mahdi
#jesus
#son_of_god
#امام_زمان
#حضرت_مسیح
#پسر_انسان
#مهدی_موعود
#انجیل
#مسیح
#کلام_مقدس
#ظهور_منجی
#انجیل_لوقا
#بحارالانوار
#همگي_پا_به_پاي_هم_مژده_بر_پايي_دولت_عشق_را_فرياد_خواهيم_زد
#اللهم_عجل_لولیک_الفرج
#امام_زمان_عج_آوردنیست_نه_آمدنی

#پست_مشترك
به نام خداوند یکتای مهربان

در این مطلب قصد داریم درباره اثبات امام زمان عجل الله در انجیل صحبت کنیم. در اندیشه ی مسیحیان، حضرت عیسی علیه السلام به عنوان پسر خداوند شناخته می شود، آنها اصرار دارند که در کتاب مقدس، حضرت مسیح علیه السلام بارها خود را پسر خداوند معرفی کرده است و به همین خاطر است که پیروان مسیحیت، مسیح را فرزند خداوند Son of God می دانند.

جالب است که این اشخاص با این درجه تعصب و اصرار بر این موضوع، عبارت Son_of_Man#در کلام مقدس را جدی نمی گیرند. این عبارت به معنای پسر انسان است و تنها در چند آیه از انجیل آورده شده و این آیات دقیقا به ظهور منجی اشاره دارد. گروهی عقیده دارند که این صفت نیز متعلق به خود مسیح است، اما موضوع شک بر انگیز در این ماجرا دقیقا این است چرا در این همه آیه و کلام در انجیل همه جا صفات دیگری برای مسیح علیه السلام برشمرده شده و تنها جایی که از عبارت "پسر انسان" استفاده شده دقیقا درباره بحث ظهور است؟ "پسر انسان" مهدی موعود است که در انجیل نیز به آن اشاره شده است، یک موضوع قابل بحث دیگر این است که اگر حضرت عیسی علیه السلام بنا بود خود را منجی بدانند در شرایطی که خود در حال سخنرانی هستند چرا باید خطابی دیگر داشته باشند! .
در انجيل لوقا، آمده است:
«كمرهاى خود را بسته، چراغهاى خود را افروخته بداريد، و شما مانند كسانى باشيد كه انتظار شخص بزرگی را می کشند تا هر وقت آيد و در را بكوبد بى درنگ براى او باز كنند. خوشابه حال آن غلامان، كه وقتی آقاى ايشان بیاید، ايشان را بيدار يابد. پس شما نيز مستعد باشيد، زيرا در ساعتى كه گمان نمی ‏بريد پسر انسان می ‏آيد»
ادامه در كامنت...
#We_are_waiting_for_the_twelfth_Imam.#He_will_come
#son_of_man
#bible
#quran
#imam_mahdi
#jesus
#son_of_god
#امام_زمان
#حضرت_مسیح
#پسر_انسان
#مهدی_موعود
#انجیل
#مسیح
#کلام_مقدس
#ظهور_منجی
#انجیل_لوقا
#بحارالانوار
#همگي_پا_به_پاي_هم_مژده_بر_پايي_دولت_عشق_را_فرياد_خواهيم_زد
#اللهم_عجل_لولیک_الفرج
#امام_زمان_عج_آوردنیست_نه_آمدنی
#امام_زمان_عج_یعنی_عشق

#عیسی_مسیح 💢فقط با عبور از در تنگ می توان به حضور خدا رسیدجاده ای که به طرف جهنم می رود خیلی پهن است و دروازه اش نیز بسیار بزرگ و همه کسانی که آن راه را می روندبه راحتی می توانند داخل شوند.
_
💯دری که به زندگی جاویدان باز می شود کوچیک است و راهش نیز باریک و تنها عده ی کمی می توانند به آن راه یابند
انجیل متی 14:7
_
#مسیح #عیسی #عیسی_مسیح #مسیحیت #مسیحیان #انجیل #جاده #دروازه #خدا #جاویدان #در #انجیل_متی #کلام_مقدس #نجات_دهنده #انجیل_متی #مسیحیان_ایران #جهنم #بهشت #زندگی #کوچک #تنها

#عیسی_مسیح 💢فقط با عبور از در تنگ می توان به حضور خدا رسیدجاده ای که به طرف جهنم می رود خیلی پهن است و دروازه اش نیز بسیار بزرگ و همه کسانی که آن راه را می روندبه راحتی می توانند داخل شوند.
_
💯دری که به زندگی جاویدان باز می شود کوچیک است و راهش نیز باریک و تنها عده ی کمی می توانند به آن راه یابند
انجیل متی 14:7
_
#مسیح #عیسی #عیسی_مسیح #مسیحیت #مسیحیان #انجیل #جاده #دروازه #خدا #جاویدان #در #انجیل_متی #کلام_مقدس #نجات_دهنده #انجیل_متی #مسیحیان_ایران #جهنم #بهشت #زندگی #کوچک #تنها

#عیسی_مسیح 💢فقط با عبور از در تنگ می توان به حضور خدا رسیدجاده ای که به طرف جهنم می رود خیلی پهن است و دروازه اش نیز بسیار بزرگ و همه کسانی که آن راه را می روندبه راحتی می توانند داخل شوند.
_
💯دری که به زندگی جاویدان باز می شود کوچیک است و راهش نیز باریک و تنها عده ی کمی می توانند به آن راه یابند
انجیل متی 14:7
_
#مسیح #عیسی #عیسی_مسیح #مسیحیت #مسیحیان #انجیل #جاده #دروازه #خدا #جاویدان #در #انجیل_متی #کلام_مقدس #نجات_دهنده #انجیل_متی #مسیحیان_ایران #جهنم #بهشت #زندگی #کوچک #تنها

Most Popular Instagram Hashtags