#کتاب_عاشقانه_های_قیامت

122 posts

TOP POSTS

.
بخشی از منظومه
"عاشقانه های پیرداود"
.
به این عکس ها نگاه کن
آیا هنوز
همان دخترک معصوم و ظریفی هستی
که دست هایش
مرا پیش از چشم هایش عاشق کرد!؟
دست روی چشم من مگذار
بگذار
تو را همان گونه که هستی ببینم.
.
.
حالا تو...
زن شده ای
و مرا
کودکی عاشق می پنداری
که برایت شعر می سراید
.
.
حقیقت دارد
کجاست آن بکارت مقدس؟!
کجاست آن کودک حساس؟!
که می توانست
از سایه ی راه رفتن تو
وصالی بسازد...
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #کتاب_عاشقانه_های_قیامت #عاشقانه_های_پیرداود #دخترک_معصوم #عشق #کودکی #یار #دلبر #خاطره #مهدی_مظاهری

.
"عاشقانه های پیرداود"
.
زیبایی تو ام
ستایشگری آموخت
.
.
با زیبایی ات
آسمان شدم
با خود بینی ات
خاک
آه...
ای زیبایی
ای آغاز جدایی ها...
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #کتاب_عاشقانه_های_قیامت #عاشقانه_های_پیرداود #زیبا #ستایشگر #آسمان #جدایی #خاک #فنا #یار #مهدی_مظاهری

.
به تماشای شعری از جدیدترین اثر ادبی مهدی مظاهری می نشینیم...
.
"عاشقانه های پیر داود"
.
تصویر او
در آب افتاد
هنگام وضو گرفتن
داود
پیر شد
و عاشقانه سرود...
.
#مهدی_مظاهری
شعری از #کتاب_عاشقانه_های_قیامت
انتشارات #فصل_پنجم

.
بخشی از شعر
" عاشقانه های پیرداود"
.
بی آرامم
همچون دل تو
که غریبی ست
در چارگوشه ی خاک
.
نه در این شهر
که غرق سرب چینی ست
نه در آن شهر
که حتی بوسه
مِه آلود و بارانی می نماید
نه....هیچ کجا
جز دل عاشقی
که یک عمر
گریسته
تنها زیسته
و در خود مچاله شده ست.
.
خراب باد خانه اش
که خانه ی دل مرا خراب کرد
.
آن که نخواست
دو حقیقت متحد
یگانه شوند.
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #کتاب_عاشقانه_های_قیامت #عاشقانه_های_پیرداود #بی_آرام #خرابات #یگانه #عاشقی #شهر #بوسه #مهدی_مظاهری

.
"ایلیا در خانقاه"
.
دوری
از عشق دشوار است
دوستی
با عشق دشوار تر
.
.
عشق
در تمام ذرات جهان
پنهان است
پیش از تو
آن را که دوست بود
در آتش انداختند
او
تنهاعاشق بود
هم از این رو
شولایش
گل هایی شدند
که تو
آن ها را آتش خواندی
.
.
از من مخواه
با تو
دیداری داشته باشم.
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
.
#ایلیا_در_خانقاه #دوری #نزدیکی #تکوین #عشق #یار #فنا #آتش #ابراهیم

.
"پندهای‌پیربنیامین"
.
دانستن
به خواندن نیست
رسیدن
به راه افتادن نیست
.
تنها
استوار باش
تا بدانی
رسیده ای.
⚘⚘
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
⚘⚘⚘
#شعر_سپید_اندیشه_محور #پند_های_پیر_بنیامین #دانستن #خواندن #راه #رهرو #استواری #مقصد #یقین

.
دیوانه ام
آری
دیوانه
که هنگام نگاه داشتن سیب
میان زمین و آسمان
جادوگرم خواندند
و تورا به اجتناب از من...
تا مبادا
جادویت کنم
و از خوشبختی محروم
بی آنکه بدانند
تو
مرا
جادو کرده بودی
سیب را
تو
درمیان زمین و آسمان
معلق نگاه داشته بودی
آیا زمان آن فرا نرسیده است
که این سیب
بر زمین بیفتد
یا به آسمان برگردد؟!
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت .
#شعر_سپید_اندیشه_محور #عاشقانه_های_پیرداود #سیب #عشق #یار #آسمان #جادو #یار

.
"پندهای پیربنیامین"
.
هر دو یکی ست
هیچ مسئله ای نیست
جز تو
که گاهی
باید باشی
و گاهی
نباید نباشی.
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #کتاب_عاشقانه_های_قیامت #پند_های_پیر_بنیامین #مساله #بودن #عشق #یگانگی #فنا #مهدی_مظاهری

.
"حکایت قلندر"
.
پزشک آمد
مرد، تب داشت
پیشانی اش اما سرد بود
خانه روشن بود
بی چراغی...
مرد، تب داشت
دست دراز کرد
فنجان چای را
به پزشک داد
پزشک
در سماور خاموش
خیره ماند
و گریخت.
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #کتاب_عاشقانه_های_قیامت
#قلندر#پزشک#تب
#مهدی_مظاهری

MOST RECENT

.
"پندهای‌پیربنیامین"
.
دانستن
به خواندن نیست
رسیدن
به راه افتادن نیست
.
تنها
استوار باش
تا بدانی
رسیده ای.
⚘⚘
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
⚘⚘⚘
#شعر_سپید_اندیشه_محور #پند_های_پیر_بنیامین #دانستن #خواندن #راه #رهرو #استواری #مقصد #یقین

.
"حکم"
.
از رودخانه که می گذری
ماهیانی را می بینی
که برایت "سلام" آورده اند
فریادشان
آن قدر فراگیر است
که تنها فرشتگان
جوابشان را می دهند
از رودخانه که می گذری
آرام تر
شاید پیامی برای رسیدن
یاحرفی برای شنیدن
پیش پایت باشد
.
.
از رودخانه که می گذری
دیده باش
ماهیان
بالحن فرشتگان
حکایت ها دارند
.
.
آب
آینده است
و ماهیان
در حال با تو سخن می گویند....
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
⚘⚘⚘⚘
#شعر_سپید_اندیشه_محور #حکم #رودخانه #آب #آینده #ماهی #سخن #سلام #مراقبه

.
"ایلیا در خانقاه"
.
هر چه بگویم
کم است
هر چه بدانی
دشوارتر
گاه خشمی
توفان بر می افروزد
گاه لبخندی
بیابانی‌را
به آبسالی می رساند
.
هر چه بگویم
کم است
هر‌چه بدانی
دشوارتر.
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
.
#ایلیا_در_خانقاه #دشوارتر #لبخند #آبسالی #تصرف #عشق #یار

.
"ایلیا در خانقاه"
.
دوری
از عشق دشوار است
دوستی
با عشق دشوار تر
.
.
عشق
در تمام ذرات جهان
پنهان است
پیش از تو
آن را که دوست بود
در آتش انداختند
او
تنهاعاشق بود
هم از این رو
شولایش
گل هایی شدند
که تو
آن ها را آتش خواندی
.
.
از من مخواه
با تو
دیداری داشته باشم.
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
.
#ایلیا_در_خانقاه #دوری #نزدیکی #تکوین #عشق #یار #فنا #آتش #ابراهیم

.
زندگی
از این جا آغاز می شود
از همین جایی
که نمی فهمی
همین جاست.
.

#حسام_صالحی
#عکس #برگ #تالش #ایران #مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
#talesh #photography #photo
#iran #hesamsalehi

"پندهای‌پیربنیامین "

شاید بهشت تو باشی
شاید جهنم تو

چه فرق می کند
عشق
هر که را بخواهد
این بازی تمام می شود.

#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت 🌿🌺🌿

.
"ایلیا در خانقاه"
.
خاموش‌کن
آن
جادوی جعبه ای را
از تکرار
خسته شدم
بگذار
خودم را ببینم
رنگ
برای تو
شهود
برای من.
⚘⚘
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
💎💎
#شعر_سپید_اندیشه_محور #ایلیا #خانقاه #رنگ #خلقت #زمین #شهود #یار

.
"پندهای‌پیربنیامین"
.
غیاب من
در جشن میلادت
و اشک های دوردست...
.
آن شب
تقدیر ما
فاصله بود
امشب
که تودوازده ساله ای
برای غیابم
باید
عذری داشته باشم
تا با تو
از دردهایی بگویم
که سال ها
در سکوت
پنهان بوده اند
تو
با شنیدن آن ها
خاموش خواهی ماند؛
غمی بزرگ
هنگام بازکردن کادوهایت
به تو
هدیه خواهد شد
.
.
نه....
تاب نمی آورم
بگذار باز هم
خاموش بمانم
و تو
مردی را مقصر بدانی
.
.
که هیچ گاه
پرسش هایت را
به درستی
پاسخ نگفت!
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
.
#پند_های_پیر_بنیامین #عشق #یار #پرسش #پاسخ #دلبر #حقیقت #دوازده #درد #غیبت #تقدیر #میلاد #ظهور

.
دیوانه ام
آری
دیوانه
که هنگام نگاه داشتن سیب
میان زمین و آسمان
جادوگرم خواندند
و تورا به اجتناب از من...
تا مبادا
جادویت کنم
و از خوشبختی محروم
بی آنکه بدانند
تو
مرا
جادو کرده بودی
سیب را
تو
درمیان زمین و آسمان
معلق نگاه داشته بودی
آیا زمان آن فرا نرسیده است
که این سیب
بر زمین بیفتد
یا به آسمان برگردد؟!
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت .
#شعر_سپید_اندیشه_محور #عاشقانه_های_پیرداود #سیب #عشق #یار #آسمان #جادو #یار

زندگی
از این جا آغاز می شود
از همین جایی
که نمی فهمی
همین جاست.
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت #عاشقانه
#علاقه #دل_نوشته #دوست_دارم #پایان #پایان_عشق

.
"درنگ های پیرموسیو"
.
زندگی
از این جا آغاز می شود
از همین جایی
که نمی فهمی
همین جاست.
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #درنگ_های_پیرموسیو #زندگی #آغاز #پایان #لحظه #آن #تعالی

.
"آموزه های آناهیتا"
.
جهان را
نظمی ست
که بیرون از نام خود
آن را
هرگز
نخواهی یافت.
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #آموزه_های_آناهیتا #جهان #نظم #نام #پروردگار #یار

.
"پندهای پیربنیامین"
.
هر دو یکی ست
هیچ مسئله ای نیست
جز تو
که گاهی
باید باشی
و گاهی
نباید نباشی.
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #کتاب_عاشقانه_های_قیامت #پند_های_پیر_بنیامین #مساله #بودن #عشق #یگانگی #فنا #مهدی_مظاهری

.
"ایلیا در خانقاه"
.
گفت: ''از همه خسته ام.''
از خانه بیرون زد
تا میزبان هر کس و ناکسی نباشد
ایلیا ...
از خانه به خانقاه.
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #کتاب_عاشقانه_های_قیامت #ایلیا_در_خانقاه #خسته #میزبان #ایلیا #خانقاه #خانه #مهدی_مظاهری

.
"عاشقانه های پیرداود"
.
زیبایی تو ام
ستایشگری آموخت
.
.
با زیبایی ات
آسمان شدم
با خود بینی ات
خاک
آه...
ای زیبایی
ای آغاز جدایی ها...
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #کتاب_عاشقانه_های_قیامت #عاشقانه_های_پیرداود #زیبا #ستایشگر #آسمان #جدایی #خاک #فنا #یار #مهدی_مظاهری

.
بخشی از منظومه
"عاشقانه های پیرداود"
.
به این عکس ها نگاه کن
آیا هنوز
همان دخترک معصوم و ظریفی هستی
که دست هایش
مرا پیش از چشم هایش عاشق کرد!؟
دست روی چشم من مگذار
بگذار
تو را همان گونه که هستی ببینم.
.
.
حالا تو...
زن شده ای
و مرا
کودکی عاشق می پنداری
که برایت شعر می سراید
.
.
حقیقت دارد
کجاست آن بکارت مقدس؟!
کجاست آن کودک حساس؟!
که می توانست
از سایه ی راه رفتن تو
وصالی بسازد...
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #کتاب_عاشقانه_های_قیامت #عاشقانه_های_پیرداود #دخترک_معصوم #عشق #کودکی #یار #دلبر #خاطره #مهدی_مظاهری

.
بخشی از شعر
"عاشقانه های پیرداود"
.
هر واژه ای را خانه ای ست
این شهر
پر است از کلمات تو
که برای برخاستن
بهانه ای بزرگ می خواهند
این زبان
بیگانه شده ست
وقتی نمی توانم
از تو یاد کنم
من
بی نام تو
نمی خواهم
این زبان را.
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #کتاب_عاشقانه_های_قیامت #عاشقانه_های_پیرداود #واژه #عشق #کلمه #افراد #زبان #بیگانه #قیام #منجی #مهدی_مظاهری

Most Popular Instagram Hashtags